2/2010 Jääkiekko: Lautakuntamenettely- Lautakunnan toimivalta- Pelaajasopimus, Väliaikasmääräys- Toimeenpanokieltopyyntö

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                      PÄÄTÖS            Nro 2/2010
                                                                                               31.1.2010          Diaarinro 1/2010
 
 
HAKEMUKSEN KOHTEENA OLEVA RATKAISU
Suomen Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan päätös 28.1.2010
 
ASIA
Toimeenpanokieltopyyntö
 
HAKIJA
Kiekko-Laser ry
 
TAUSTA
Rovaniemeläisen Roki Hockey Oy:n Mestiksessä pelannut jääkiekkoilija Akseli Mattila oli siirtynyt oululaiseen Suomisarjassa pelaavaan Kiekko-Laser ry:een Roki Hockey Oy:n ja Kiekko-Laser ry:n välisellä 14.1.2010 laaditulla pelaajasiirtosopimuksella. Sopimukseen sisältyy ehto, jonka mukaan Roki Hockey Oy voi kutsua pelaajan takaisin 25.1.2010 mennessä, jos joukkueessa on ”loukkaantumissuma”. Roki Hockey Oy on tähän sopimusehtoon nojautuen kutsunut pelaajan takaisin. Kiekko-Laser ry on puolestaan katsonut, ettei Roki Hockey –joukkueessa ollut loukkaantumissumaa eikä pelaajan palauttamista koskenut sopimusehto täyttynyt.
 
KILPAILUVALIOKUNNAN PÄÄTÖS
Suomen Jääkiekkoliitto ry:n (Jääkiekkoliitto) kilpailuvaliokunta on päätöksellään 28.1.2010 katsonut, että pelaajalainasopimuksen ehto pelaajan palauttamisesta täyttyi ja tämän vuoksi kilpailuvaliokunta määräsi Kiekko-Laser ry:n välittömästi palauttamaan Roki Hockey Oy:lle pelaajalainan kohteena olleen pelaajan edustusoikeudet Jääkiekkoliitossa noudatettavan siirtomenettelyn mukaisesti.
Kilpailuvaliokunta on päätöksessään todennut, että pelaajalainasopimukseen oli sisällytetty ehto, jonka toteennäyttäminen on vaikeaa. Kuitenkin sopimus mahdollistaa sen, että pelaaja voidaan kutsua takaisin 25.1.2010 mennessä. Roki Hockey Oy:n lääkäriltä ja fysioterapeutilta saadun tiedon mukaan joukkueessa oli sellaisia pelaajia, joiden vammat pahentuessaan saattavat johtaa siihen, että nämä pelaajat eivät kykene lähitulevaisuudessa pelaamaan. Joukkueen yleiseen terveystilanteeseen nähden pelaajalainasopimuksen mukaisen pelaajan palauttamista koskevan ehdon ”henki” täyttyy. Seuralla on muutoinkin pelaajasiirtoajan ollessa päättymässä oikeus kutsua sopimuspelaajansa takaisin varmistaakseen sopimuspelaajiensa käytettävyyden kevään ratkaisupeleissä. Näin ollen pelaajan edustusoikeus tulee palauttaa Roki Hockey Oy:lle.
Kilpailuvaliokunta on todennut, että ratkaisusta saa valittaa Jääkiekkoliiton vastalausevaliokunnalle. Kilpailuvaliokunnan ratkaisu on kuitenkin välittömästi toimeenpantavissa, ellei Urheilun oikeusturvalautakunta toisin määrää.
 
KIEKKOLASER RY:N PYYNTÖ TOIMEENPANOKIELLON MÄÄRÄÄMISEKSI
Kiekko-Laser ry on pyytänyt, että Kilpailuvaliokunnan päätös määrätään toimeenpanokieltoon siihen saakka, kunnes Kiekko-Laser ry:n valitus on käsitelty Jääkiekkoliiton vastalausevaliokunnassa.
Asiassa ei ollut esitetty sellaista selvitystä Roki Hockeyn joukkueen loukkaantumissumasta, jonka perusteella pelaajalainasopimuksen mukainen ehto pelaajan palauttamisesta täyttyisi. Kilpailuvaliokunta oli vastoin sopimusta perustanut ratkaisunsa ”kilpakiekossa vallassa olevaan toimintamalliin ja ”lainasopimuksen henkeen”.
 
PÄÄTÖS
Käsittelyratkaisu
Vastauksen pyytäminen
Koska asiassa on kysymys väliaikaismääräyksen antamisesta, vastauksen pyytäminen Roki Hockey Oy:ltä ei ole tarpeellista.
 
Pääasiaratkaisu
Toimeenpanokiellon määrääminen
Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 5 §:ssä on määräykset pelaajasiirroista. Kilpailusääntöjen 5.10.2.:n mukaan kilpailuvaliokunta ratkaisee liiton sarjoissa pelaavien seurojen väliset pelaajasiirrot. Jos seurat eivät pääse keskenään yksimielisyyteen pelaajaoikeuden siirron ehdoista, siirron ehdot ratkaisee lopullisesti kilpailuvaliokunta valitsemalla jommankumman seurojen tekemistä esityksistä.
Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnassa on ollut ratkaistavana kysymys Kiekko-Laser ry:n ja Roki Hockey Oy:n välillä laaditun pelaajalainasopimuksen soveltamisesta. Kysymys on ollut siitä, onko pelaajan palauttamista koskevan sopimusehdon mukainen loukkaantumissuma olemassa vai ei ja onko Kiekko-Laser ry:n palautettava pelaajan edustusoikeus takaisin Roki Hockey Oy:lle vai ei.
Kilpailuvaliokunta on antanut ratkaisusta muutoksenhakuohjauksen vastalausevaliokuntaan ja todennut Kilpailuvaliokunnan ratkaisun olevan pantavissa täytäntöön, ellei Urheilun oikeusturvalautakunta toisin määrää.
 
Lautakunnan kannanotot
Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävänä on toimia urheilun riippumattomana valituselimenä. Lautakunnan toimivalta ei kuitenkaan ole sillä tavalla yleinen, että se koskisi kaikkia urheilun oikeusriitoja vaan lautakunnan toimivaltaan kuuluu antaa ratkaisusuosituksia vain niissä kysymyksissä, jotka lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan kuuluvat lautakunnan toimivaltaan.
Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan lautakunnan tutkimisvaltaan kuuluvan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys
1)    erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;
2)    jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;
3)    päätöksen sääntöjenvastaisuudesta; sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.
Näissä mainituissa asioissa lautakunta antaa itse riidanalaista pääasiaa koskevia ratkaisusuosituksia. Sen sijaan sääntöjen mukaan lautakunnan toimivaltaan ei kuulu antaa erillisiä valituksen kohteena olevia päätöksiä koskevia toimeenpano- tai toimeenpanokieltomääräyksiä.
Näillä perusteilla hakijan pyytämän toimeenpanokieltoasian tutkiminen ei kuulu lautakunnan toimivaltaan.
 
Päätöslauselma
Toimeenpanokieltopyyntö jätetään tutkimatta. Näin ollen kilpailuvaliokunnan ratkaisu jää noudatettavaksi.
Valitusmaksua ei palauteta.
Ratkaisu oli yksimielinen.
 
 
Pertti Välimäki                                                              Timo Ojala
puheenjohtaja                                                               sihteeri
 
 
Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Heikki Halila ja Hilkka Salmenkylä.