30/2011 Jalkapallo: Lautakuntamenettely - Salassapitomääräys - Salassapitomääräyksen peruuttaminen

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                             PÄÄTÖS         Nro 30/2011
 
                                                                                                      29.11.2011    Diaarinro 23/2011
 
 
 
 
HAKEMUKSEN KOHTEENA OLEVA RATKAISU
 
Urheilun oikeusturvalautakunnan päätös 31.5.2011 nro 16/2011
 
ASIA
 
Salassapitoa koskevan määräyksen peruuttaminen
 
HAKIJA
 
Suomen Palloliitto ry
 
 
KUULTAVA
 
Tampere United Oy
 
HAKEMUS
 
Suomen Palloliitto ry on pyytänyt, että oikeusturvalautakunnan ratkaisuun UOL 16/2011 sisältyvä salassapitoa koskeva määräys peruutetaan.
 
LAUSUMA
 
Tampere United Oy ei ole käyttänyt hyväkseen sille varattua tilaisuutta lausuman antamiseen.
 
 
OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS
 
Oikeusturvalautakunta on hakemuksen kohteena olevassa 31.5.2011 antamassaan päätöksessä UOL 16/2011 määrännyt, että pääasiaratkaisun perusteluiden otsikon (1) Esteellisyys alla olevat toinen, kolmas ja neljäs kappale on pidettävä lautakunnan sääntöjen 29 §:n nojalla salassa. Salassa pidettävät kappaleet on merkitty marginaalissa olevalla pystyviivalla. Muilta osin oikeusturvalautakunnan ratkaisu on julkinen.
 
Salassapitoa koskeva määräys on annettu Palloliiton pyynnöstä. Nyt Palloliitto on todennut, ettei salassapidolle ole enää perusteita. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, ettei päätöstä yllä todetuilta osin ole enää pidettävä salassa.
 
Päätöslauselma
 
Oikeusturvalautakunta määrää, että päätöksessä UOL 16/2011 (dnro 8/2011) annetun salassapitomääräyksen voimassaolo lakkaa.
 
Ratkaisu on yksimielinen.
 
 
 
 
Pertti Välimäki                                                             Timo Ojala
puheenjohtaja                                                             sihteeri
 
 
 
Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Antti Aine, Jarmo Hirvonen, Hilkka Salmenkylä ja Jukka Sippo.