6/2004 Koripallo: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Siirtomaksu - Kasvattajapalkkio

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                 PÄÄTÖS                          Nro 6/2004

                                                                                             3.6.2004                         Diaarinro 5/2004
  
 
RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA
Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen 24.2.2004 tekemä päätös (liite 1), jonka mukaan Wartti Basket ry:n tuli maksaa kasvattajapalkkio Topo Juniorit ry:lle konkurssiin asetetun Torpan Pojat ry:n kasvattaman Lasse Lindbergin edustusoikeuden siirtyessä Wartti Basket ry:lle.
 
ASIA    
Kasvattajapalkkio
 
MUUTOKSENHAKIJA
Wartti Basket ry
 
KUULTAVA
Suomen Koripalloliitto ry
 
VALITUS
Wartti Basket ry on valituksessaan vaatinut, että liittohallituksen päätös kumotaan ja liiton sääntö- ja kurinpitoyksikön päätös siitä, ettei kasvattajapalkkiota ollut maksettava, jätetään voimaan.
Valituksensa perusteluissa Wartti Basket ry on katsonut, että sääntö- ja kurinpitoyksikön päätös oli kilpailusääntöjen mukainen, minkä liittohallitus oli itsekin todennut. Liittohallituksella ei ollut oikeutta poiketa säännöistä.
 
VASTAUS
Koripalloliitto ry on vastauksessaan viitannut liitteenä olevan ratkaisunsa perusteluihin myöntäen, ettei liittohallituksen ratkaisu ollut kilpailusääntöjen sanamuodon mukainen. Sääntöjä laadittaessa ei ollut ymmärretty ottaa kantaa kysymykseen, mitä tapahtuu kun kasvattajaseura lakkaa ja sen toiminta siirtyy toisen jäsenseuran hoidettavaksi. Sääntöjä oli tarkoitus tältä osin tarkentaa 15.5.2004 pidettävässä liittovaltuuston kokouksessa.
 
VASTASELITYS
Wartti Basket ry on vastaselityksessään huomauttanut, ettei mahdollinen tuleva sääntömuutos vaikuttanut asiaan, koska voimassa olevien kilpailusääntöjen mukaan kasvattajapalkkiota ei tarvinnut maksaa.
 
KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA
Lautakunta on ratkaissut asian sille toimitettujen asiakirjojen perusteella. Suullista käsittelyä ei ole toimitettu, koska sitä ei ole pyydetty ja suullisen käsittelyn toimittaminen on asian selvyyden vuoksi ollut tarpeetonta.
 
PÄÄTÖS
 
Käsittelyratkaisu
Todettiin, että lautakunnan sihteerin 7-vuotias tytär pelaa koripalloa Wartti Basket ry:n koripallokerhossa. Tämän ei katsottu aiheuttavan sihteerin esteellisyyttä tässä asiassa.
 
Pääasiaratkaisu
 
Sovellettavat säännöt
Suomen Koripalloliitto ry:n kilpailusääntöjen kasvattajapalkkiota koskevan 4 luvun 1 §:n mukaan seuran, johon pelaaja siirtyy pelatakseen aikuisten huippu- tai kilpakoripallosarjoissa, on maksettava pelaajan kasvattajaseuralle liittovaltuuston vuosittain vahvistama kasvattajapalkkio. Kasvattajaseuran tulee olla liiton jäsenseura.  
Kasvattajapalkkio maksetaan pelaajan siirtyessä kasvattajapalkkion alaisiin sarjoihin uuteen seuraan tai seurassaan ensimmäistä kertaa näihin sarjoihin.
Kysymyksessä olevan liittohallituksen päätöksen perusteluista ilmenee, että kasvattajapalkkion maksuvelvollisuuden on katsottu edellyttävän sitä, että kasvattajaseura on ollut liiton jäsenseura sinä aikana, jolloin oikeus kasvattajapalkkioon on syntynyt eli siis pelaajan juniorivuosina. Lisäksi on edellytetty, että seura on siirron tapahtuessa liiton jäsen.
 

Tosiasiat
Asiassa on riidatonta, että Lasse Lindbergin kasvattajaseura on Torpan Pojat ry, joka on asetettu konkurssiin ja joka ei enää ole liiton jäsen. Seuran nuorisotoimintaa jatkaa ToPo Juniorit ry.
 
Oikeudellinen arvio
Asiassa on kysymys siitä, voidaanko Suomen Koripalloliitto ry:n kilpailusääntöjen katsoa tässä tapauksessa edellyttävän kasvattajapalkkion maksamista ToPo Juniorit ry:lle siitä huolimatta, että se ei ole kilpailusäännöissä tarkoitettu Lasse Lindbergin kasvattajaseura.
Kuten Suomen Koripalloliitto ry:n sääntö- ja kurinpitoyksikkö on ratkaisuissaan todennut kilpailusäännöissä ei ole mainintaa velvollisuudesta suorittaa kasvattajapalkkiota muulle seuralle kuin kasvattajaseuralle. Tästä kilpailusääntöjen sanamuotoon perustuvasta lähtökohdasta huolimatta asian arvioinnissa voidaan liittohallituksen katsomin tavoin pohtia myös kasvattajapalkkion maksamisen tarkoitukseen liittyviä näkökohtia.
Kuten liittohallituksen päätöksessä on todettu kasvattajapalkkion saamisen tarkoituksena on palkita hyvää nuorisotyötä tehnyttä jäsenseuraa ja tukea sitä uusien pelaajien valmentamisessa. Tämä tarkoitus voi toteutua myös, jos kasvattajaseuran nuorisotoimintaa varten perustettu uusi seura jatkaa toimintaa joko fuusion, huippukoripallon eriyttämisen tai muun syyn vuoksi ja kasvattajapalkkio maksetaan tälle uudelle seuralle. Vastaanottava seura tai siihen siirtyvä pelaaja ei tulisi tällaisessa tapauksessa eriarvoisesti kohdelluiksi, vaikka edustusoikeuden siirtymisestä maksettaisiin kasvattajapalkkio muulle kuin kasvattajaseuralle.
Liittohallituksen päätöksessään huomioon ottamista sinänsä perustelluista näkökohdista huolimatta seurasiirtoihin liittyvien velvollisuuksien sääntelyltä tulee edellyttää täsmällisyyttä ja ennustettavuutta, mikä puoltaa kilpailusääntöjen sanamuotoon perustuvan suppean tulkinnan omaksumista tässäkin tapauksessa. Liittovaltuustolle tehty kilpailusääntöjen täsmentämistä koskeva esitys osoittaa, että myös liittohallitus on tiedostanut edellä todetun täsmällisyysvaatimuksen ja nykyisen sääntelyn puutteet.
Kun kasvattajapalkkion maksaminen Topo Juniorit ry:lle ei perustu selvään ja yksiselitteiseen kilpailusääntöön, ei velvollisuutta kasvattajapalkkion maksamiseen ole.
Urheilun oikeusturvalautakunta hyväksyy liiton sääntö- ja kurinpitoyksikön ratkaisut, joiden mukaan kasvattajapalkkiota ei tässä tapauksessa tarvitse maksaa.
Näillä perusteilla urheilun oikeusturvalautakunta on ratkaissut asian päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla.
 
Päätöslauselma
Valitus hyväksytään.
Koripalloliitto ry:n liittohallituksen 24.2.2004 tekemä päätös on kumottava ja asia on jätettävä sääntö- ja kurinpitoyksikön ratkaisun varaan.
Valitusmaksu palautetaan.
 
 
Risto Jalanko
puheenjohtaja  
 
Jarmo Hirvonen
sihteeri
 
Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Erkki Aurejärvi, Marja Ramm-Schmidt, Hannu Rautiainen jaann Risto Riitesuo.