7/2019 Jääkiekko Kurinpito – Pelikielto – Näyttö

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              PÄÄTÖS     Nro 7/2019

                                                                                                            

                                                                                                       28.2.2019    Diaarinro 3/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 

Jääkiekon SM-liiga Oy:n kurinpitodelegaation päätös 23.12.2018 Nro 26/2018-2019

 

ASIA           

Pelikielto

 

MUUTOKSENHAKIJA

 

KooKoo Hockey Oy

 

KUULTAVA

 

Jääkiekon SM-liiga Oy

 

 

JÄÄKIEKON SM-LIIGA OY:N KURINPITODELEGAATION PÄÄTÖS

 

Lahdessa 21.12.2018 pelatussa jääkiekon Liigan ottelussa KooKoon pelaajalle A:lle tuomittiin 20 minuutin käytösrangaistus rivojen eleiden näyttämisestä. Kierroksen päävideotuomari asetti tilanteen kurinpitokäsittelyyn ottelurangaistuksen määräämiseksi.

 

Liigan kurinpitodelegaatio on päätöksellään 23.12.2018 määrännyt A:lle yhden (1) ottelun pelikiellon edellä kerrotusta tilanteesta. Kurinpitodelegaatiolla on ollut asiaa arvioidessaan käytettävissään tapahtunutta koskeva videotallenne ja erotuomariraportti, A:n lausuma sekä rangaistuksen määränneen päätuomarin kommentti.

 

Kurinpitodelegaation päätöksen mukaan lähtökohtaisesti erotuomareiden raportit ovat luotettavia, mutta toisaalta erotuomarikin voi tulkita pelaajan toiminnan väärällä tavalla. Kurinpitodelegaatio on todennut, että tilanteessa voisi olla kysymys A:n kertomasta käden heiluttamisesta kivun takia. A:n kertomuksen uskottavuutta tältä osin on kurinpitodelegaation mukaan vähentänyt kuitenkin se, että A:n kertomasta mailahäirinnästä oli kulunut käden heiluttamiseen mennessä jo 14 sekuntia ja se, että mailahäirintä oli ollut suhteellisen vähäistä eikä siitä todennäköisesti ollut aiheutunut kipua. Näin ollen kurinpitodelegaatio on katsonut, että A:n teossa oli ollut kysymys linjatuomarille osoitetusta rivosta eleestä.

 

A on kärsinyt hänelle määrätyn pelikiellon 26.12.2018 pelatussa KooKoon ja SaiPan välisessä ottelussa.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

 

Kookoo Hockey Oy on vaatinut, että kurinpitodelegaation päätös kumotaan ja valitusmaksu palautetaan sekä että Jääkiekon SM-Liiga Oy velvoitetaan korvaamaan KooKoon lautakuntakulut 1.240 eurolla.

 

A ei ollut näyttänyt linjatuomarille säädytöntä elettä. Häntä oli tilannetta edeltäen huidottu mailalla sormille, ja paitsiovihellyksen jälkeen hän oli ravistanut kättään ja sormiaan kaksi kertaa. Ensimmäinen ravistus ei näy ottelun videotallenteelta, mutta tallenteelta näkyvä toinen ravistus tapahtui muutaman sentin leuan alapuolella rinnan korkeudella. A oli heiluttanut sormiaan osoittaakseen, että häntä oli huidottu sormille.

 

A:lle tuomittu käytösrangaistus ja hänelle määrätty kurinpitoseuraamus perustuivat vain ottelun erotuomarin mielipiteeseen tapahtuneesta. Tilanne oli ollut nopea eikä erotuomari välttämättä ollut nähnyt sitä edeltänyttä sormille lyöntiä eikä sitä, että sormien heilutus oli tapahtunut rinnan korkeudella. Linjatuomari oli mieltänyt tilanteen väärin.

 

Vaikka pelikielto oli jo kärsitty, A:lla oli tarve saada asia oikeusturvalautakunnassa käsiteltyä, koska Liigan kurinpitosääntöjen mukaan aikaisemmilla rangaistuksilla on uutta rangaistusta korottava vaikutus ja koska säädyttömästä eleestä määrätyllä rangaistuksella oli myös merkitystä pelaajan ja seuran julkisuusarvon kannalta.

 

VALITUKSEEN VASTAAMINEN

 

Jääkiekon SM-liiga Oy on kiistänyt valittajan vaatimukset ja vaatinut, että valitus hylätään.

 

Lähtökohtana A:n teon arvioinnissa oli sen kohteena olleen ottelun linjatuomarin kokemus tilanteesta. Linjatuomari oli havainnut A:n käsieleen ja tulkinnut sen itseensä kohdistuneena säädyttömänä eleenä. Kurinpitodelegaatio oli tutkinut tilanteen videotallenteelta ja tulkinnut A:n eleen samalla tavalla kuin linjatuomari oli tehnyt. Sillä, millä korkeudella A:n käsi oli elettä tehdessä ollut, ei ollut merkitystä asian arvioinnin kannalta. Käsi ei ollut kuitenkaan ollut niin korkealla kuin A:n valituksessa oli esitetty.

 

A:n esittämä vaihtoehtoinen tapahtumainkulku oli sen sijaan epäuskottava. Kädenliike ei ollut tapahtunut välittömästi käsille huitomisen jälkeen vaan vasta huomattavasti myöhemmin tilannetta seuranneen pelikatkon aikana. Ennen käsiliikkeen aloittamista A oli myös hakenut tarkoituksellisesti katsekontaktin linjatuomariin. Lisäksi, mikäli A:n tarkoituksena oli ollut kiinnittää ottelun erotuomariston huomio häneen kohdistuneeseen sääntörikkeeseen, olisi hän hakenut katsekontaktin päätuomariin, jonka toimivaltaan kuuluu rangaistuksen määrääminen.

 

VASTASELITYS

 

KooKoo Hockey Oy on antanut Jääkiekon SM-Liiga Oy:n vastauksen johdosta vastaselityksen.

 

Vastaselityksessään KooKoo on muun ohella viitannut videotallenteisiin, joista ilmenee, että A heilutti kättään jo aiemmin luistellessaan vaihtoaition edestä. Tällöin hän ei katsonut erityisesti minnekään. Kysymys oli käden ja sormien ravistamisesta eikä mistään muusta.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

 

Perustelut

 

Valituksen tutkimisesta

 

A on kärsinyt hänelle määrätyn pelikiellon jo ennen kuin hänen valituksensa on tullut vireille oikeusturvalautakuntaan. Koska määrätyllä kurinpitoseuraamuksella voi kuitenkin olla merkitystä mahdollisessa myöhemmässä kurinpitomenettelyssä, ja koska valituksen tutkiminen on asian laatukin huomioon ottaen tarpeen, oikeusturvalautakunta katsoo, että valitus voidaan tästä huolimatta tutkia.

 

Kysymyksenasettelu

 

Asiassa on riidatonta, että pelaajalle, joka tekee säädyttömän eleen, tuomitaan jääkiekon sääntökirjan säännön 116 alakohdan v.4 mukaan ottelurangaistus ja että Liigan kurinpitosääntöjen 18 §:n mukaan ottelurangaistus johtaa aina erilliseen kurinpitokäsittelyyn ja vähintään yhden ottelun pelikieltoon. Näin ollen asiassa on kysymys enää siitä, onko A tehnyt 21.12.2018 pelatussa Liigan ottelussa ottelun linjatuomarille säädyttömän eleen.

 

Tapahtuneen arviointi

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että erotuomarin tekemät ratkaisut ottelun aikana ja ottelun kulkuun liittyen ovat lopullisia eikä lautakunnan toimivaltaan kuulu erotuomarin pelin aikana tekemien ratkaisujen oikeellisuuden arviointi. Ottelun erotuomarit ovat tulkinneet A:n käden heiluttamisen viittaavan miehen itsetyydytykseen ja siten pitäneet elettä säädyttömänä. Ottelun aikana tapahtunutta toimintaa voidaan joutua arvioimaan vielä erikseen kurinpitomenettelyssä ja tästä ottelun aikana tapahtuneen erotuomarin ratkaisun lopullisuudesta onkin erotettava ottelun jälkeen käynnistettävä erillinen kurinpitomenettely. Erillisessä kurinpitomenettelyssä joudutaan siinä menettelyssä esitettävän näytön perusteella arvioimaan, onko erilliselle kurinpitoseuraamukselle edellytyksiä. Kurinpitomenettelyssä ottelun aikaista tilannetta arvioidaan siitä näkökulmasta, onko erilliselle kurinpitoseuraamukselle riittäviä perusteita kaiken asiassa esitetyn näytön perusteella. Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on siten tässä tapauksessa arvioida, onko Liigan kurinpitodelegaation tekemä päätös ollut asiassa esitetty näyttö huomioon ottaen oikea.

 

Jääkiekon sääntökirjan kohta 116 koskee sopimatonta käytöstä tuomaristoa kohtaan. Säännön 116 kohdan v. alakohdan 4 mukaan ottelurangaistus määrätään muun ohella pelaajalle, joka tekee säädyttömän eleen tai teon kenelle

tahansa henkilölle jäällä tai missä tahansa kentällä ennen ottelua, sen aikana tai

välittömästi sen jälkeen.

 

Kurinpitodelegaation päätöksessä ja A:n valituksessa tarkoitettu tilanne näkyy asiassa vedotuilta videotallenteilta. Tallenteilta ilmenee, että pelikatkon aikana seuraavaan aloitukseen luistellessaan A hakee katsekontaktin ottelun linjatuomariin ja tekee kättään heiluttamalla nopean eleen, jota ottelun erotuomarit ovat voineet pitää tapahtunutta välittömästi arvioidessaan rivona.

 

Selvää on, että itsetyydytystä kuvaavan liikkeen osoittaminen tuomarille on edellä mainituissa säännöissä tarkoitettu säädytön ele. Arvioitaessa sitä, miten videotallenteelta ilmenevää A:n käden heilutusta on arvioitava, lautakunta toteaa seuraavan. Tallenteilta ilmenevän perusteella oikeusturvalautakunta katsoo, ettei tilanteessa voida katsoa olevan kysymys A:n väittämästä sormille tapahtuneen mailan iskun aiheuttamasta käden tai sormien ravistelusta. A:n eleen voidaan katsoa liittyvän erotuomariston aikaisempaan pelitilannetta koskeneeseen ratkaisuun ja olevan erotuomariston aiempaa ratkaisua arvosteleva. Videotallenteen perusteella ei voida kuitenkaan tehdä johtopäätöstä, jonka mukaan A:n käden heilutus voitaisiin varmuudella katsoa tarkoittavan säädyttömäksi eleeksi tulkittavaa toimintaa. Koska A:n käden heilutuksen merkityksestä on esitettävissä muitakin tulkintoja kuin ainoastaan säädytöntä elettä tarkoittavia tulkintoja, asiassa jää näyttämättä, että A olisi tehnyt sääntöjen tarkoittaman säädyttömän eleen. Tämän vuoksi A:lle määrätty kurinpitoseuraamus on kumottava.

 

Lautakuntakulut

 

Asian lopputulokseen nähden Jääkiekon SM-Liiga Oy on velvollinen korvaamaan KooKoon lautakuntakulut. KooKoo on vaatinut, että Jääkiekon SM-Liiga Oy velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut 1.240 eurolla. KooKoon vaatima määrä on määrältään kohtuullinen.

 

Asian näin päättyessä on KooKoon maksama valitusmaksu palautettava.

 

Päätöslauselma

 

Valitus hyväksytään. Jääkiekon SM-liiga Oy:n kurinpitodelegaation päätös 23.12.2018 nro 26/2018-2019 kumotaan.

 

Jääkiekon SM-liiga Oy velvoitetaan korvaamaan KooKoo Hockey Oy:n lautakuntakulut 1.240 eurolla.

 

Valitusmaksu palautetaan.

 

Ratkaisu oli yksimielinen.

 

 

 

 

Timo Ojala                                                                     Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                                                             sihteeri

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Hilkka Salmenkylä, Pekka Lindroos, Mikko Kohtala ja Tom Hedkrok