20/2010 Jalkapallo: Lautakuntamenettely- Lautakunnan toimivalta

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                                    PÄÄTÖS  20/2010
 
                                                                                                            29.10.2010  Diaarinro 12/2010
 
                                          
 
 
RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA
 
Suomen Palloliiton Satakunnan Piiri ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 7.9.2010, jolla pelaaja A:lle on annettu varoitus.
 
ASIA            
 
Kurinpitorangaistus
 
MUUTOKSENHAKIJA
 
Pentti Levola 
 
 
VALITUS PERUSTEINEEN
 
Levola on valituksessaan vaatinut, että Suomen Palloliiton Satakunnan Piiri ry:n  7.9.2010 määräämää kurinpitoseuraamusta kovennetaan kahden ottelun pelikielloksi.
 
Valituksen perusteluna Levola on esittänyt, että asiassa on kysymys tuomareihin kohdistuneen törkeän käytöksen perusteella määrätystä kurinpitoseuraamuksesta. Kurinpitovaliokunta oli 7.9.2010 tekemällään päätöksellä antanut Suomen Palloliiton rangaistusmääräysten 3 §:n a-kohdan perusteella varoituksen epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä pelaaja A:lle. Levola oli kurinpitovaliokunnan jäsenenä jättänyt päätöksestä eriävän mielipiteensä. Eriävän mielipiteen mukaan Levola on ollut ankaramman rangaistuksen eli kahden ottelun pelikiellon kannalla.
 
Levola on valituksessaan esittänyt, että kurinpitovaliokunnan päätös ei noudattanut Palloliiton painottamaa fair play-hengen mukaista toimintaa kaikkien sidosryhmien välillä. Erotuomarikoulutuksessa oli ohjeistettu nollatoleranssiin eli kiroilun lopettamiseen kaikissa yhteyksissä. Pelaaja A:n oli puolueettoman erotuomaritarkkailijan raportin mukaan näytetty käyttäytyneen tavalla, joka oli vaatinut pelaajan poistamisen kentältä. 
 
PÄÄTÖS
 
Perustelut
 
Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan valittajana lautakunnassa voi olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.
 
Suomen Palloliitto ry:n rangaistusmääräyksissä käsitellään sitä, miten kurinpitoasiassa rangaistulla tai muulla asianosaisella on oikeus valittaa tehdystä päätöksestä.
 
Tässä asiassa valituksen tehnyt Levola ei ole asiassa asianosaisen asemassa. Levola on Suomen Palloliiton Satakunnan Piiri ry:n kurinpitovaliokunnan jäsenenä itse ollut tekemässä valituksenalaista päätöstä.
 
                                                                                                                                    
Kurinpitovaliokunnan päätös ei ole vaikuttanut Levolan oikeuteen tai etuuteen asiassa.
 
Näillä perusteilla Levolalla ei ole oikeutta valittaa kurinpitovaliokunnan päätöksestä. Valitus on sen vuoksi jätettävä tutkimatta.
 
 
Päätöslauselma
 
Valitusta ei tutkita.
 
Valitusmaksua ei palauteta.
 
                             Ratkaisu oli yksimielinen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Risto Jalanko                     Eero Nikkarinen                                                                                                  puheenjohtaja                   sihteeri                                                                                                    
                                                                                                                                 
Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Erkki Aurejärvi ja Hilkka Salmenkylä