Säännöt

Urheilun oikeusturvalautakunnan säännöt  

 

Tehtävät ja toimivalta      27.11.2015

 

 

1 §                       Tehtävä

 

Urheilun oikeusturvalautakunnan (jäljempänä lautakunta) tehtävänä on toimia urheilun riippumattomana valituselimenä.

 

 

2 §                       Valittaja

 

Valittajan voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.

 

3 §                Valituksen alainen päätös

 

 Valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys

 

 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

 

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

 

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

 

Jos kilpailutoimintaa järjestävä liiga- sen yhteisömuodosta riippumatta on suostunut, lautakunta voi käsitellä valituksen

 

      1)    liigan päättämästä kurinpitoseuraamuksesta

 

      2)    siitä, onko liigan päätös kilpailutoimintaa koskevien muiden sääntöjen kuin lajisääntöjen vastainen.

 

 

Lautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

 

Lautakunta voi käsitellä valitusasiana Suomen Antidopingtoimikunta ADT:n vahvistaman Suomen antidopingsäännöstön perusteella tehdyn päätöksen.

 

4 §                Muut käsittelyä koskevat määräykset

 

Lautakunta ei voi ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka on ratkaistu tai käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa.

 

Kun lautakunnassa käsitellään dopingasiassa tehtyä valitusta, Suomen Antidopingtoimikunta ADT:llä on oikeus käyttää asianosaisen puhevaltaa.

 

Lautakunta toimii toimivaltansa piirissä välimiesoikeutena, jos valittaja ja järjestö, jonka tekemää päätöstä valitus koskee niin sopivat tai valittajana oleva urheilija sitä vaatii.

 

Lautakunta voi osapuolten niin sopiessa toimia välimiesoikeutena urheilujärjestötoimintaan liittyvissä taloudellisissa kysymyksissä sekä antaa järjestöille niiden pyynnöstä lausuntoja urheilutoimintaan liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä, jotka eivät ole tai ole olleet lautakunnan käsiteltävinä valitusasioina.

 

5 §                Lautakunta

 

Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia ja vähintään 17 muuta jäsentä.

 

Valittaja ja vastapuoli voivat kumpikin halutessaan nimetä kokoonpanon yhden jäsenen lautakunnan jäsenistä. Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kutsuu kuhunkin kokoukseen lisäkseen tarvittavan määrän jäseniä noudattaen mahdollisuuksien mukaan vuorotteluperiaatetta ja ottaen huomioon tiedossaan olevat esteellisyysnäkökohdat. Lautakunnan jäsen ei saa toimia lautakunnassa asiamiehenä tai avustajana

 

Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi määrätä asian käsiteltäväksi täysistunnossa, mikäli hän katsoo yhdenmukaisen ratkaisukäytännön tai asian laadun sitä vaativan.

 

Kun lautakunta toimii välimiesoikeutena, se on kolmijäseninen, elleivät osapuolet sovi yhdestä välimiehestä.

 

Kolmijäseniseen välimiesoikeuteen molemmat osapuolet nimeävät yhden jäsenen. Puheenjohtajana on lautakunnan puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä jäsen. Jos asianosainen ei käytä nimeämisoikeuttaan, lautakunnan puheenjohtaja nimeää myös välimiehenä toimivan jäsenen.

 

Yksijäsenisen välimiesoikeuden valitsevat asianosaiset. Jos he eivät pääse sopimukseen, välimiehenä on lautakunnan puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä jäsen.

 

6 §                Toimikausi

 

Lautakunnan toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta.

 

7 §                Asettaminen

 

Valo ry kutsuu lautakunnan toimikaudeksi sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat henkilöistä, joilla on kokemusta tuomarin toimesta, sekä nimeää vastaavaksi toimikaudeksi lautakunnan muiksi jäseniksi tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneet henkilöt. Lautakunnan jäsenet nimetään urheiluoikeuteen perehtyneistä henkilöistä, jotka lisäksi tuntevat urheilijoitten ja urheilujärjestöjen olot. Ennen lautakunnan valitsemista Valo ry:n on kuultava edustavaa urheilijoiden järjestötahoa sekä muita asiantuntijatahoja.

 

Jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka tulevan toimikauden aikana saavuttaa tuomareille laissa säädetyn eroamisiän.

 

8 §                Päätösvaltaisuus

 

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä ovat saapuvilla.

 

9 §                Sihteeri

 

Lautakunta ottaa itselleen asioiden valmistelua varten tarvitsemansa määrän sihteereitä. Sihteeri huolehtii hänelle jaetun asian valmistelusta lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunnan sihteeri toimii sihteerinä myös lautakunnan toimiessa välimiesoikeutena. Sihteerien tarkemmasta työnjaosta lautakunta voi antaa tarkemmat määräykset itselleen vahvistamassaan työjärjestyksessä.

 

                     

10 §              Asiantuntijat

 

Lautakunta voi kutsua yksittäisen asian käsittelyyn harkintansa mukaan asiantuntijoita kuultaviksi.

 

 

Valitusasioiden käsittely

 

11 §              Vireillepano

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän esteen vuoksi ei ole voinut noudattaa asetettua määräaikaa, valitus voidaan tehdä määräajan jälkeenkin, ei kuitenkaan myöhemmin kuin vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä tai lausunnon antamisesta.

 

Valitusasiakirjat on toimitettava lautakunnan toimistoon. Asiakirjat on mahdollista toimittaa postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Jos asiakirjat on toimitettu postitse, niiden katsotaan tulleen lautakunnalle, kun postilähetys tai ilmoitus sen saapumisesta on tullut toimistoon. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi lautakunnalle, kun se on lautakunnan käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

 

12 §              Valitusmaksu ja välimiesten palkkiotaulukko

 

Valitusasiakirjoja toimitettaessa on osoitettava, että valittaja on suorittanut lautakunnan tilille valitusmaksun. Valo ry:n hallitus määrää vuosittain maksun suuruuden. Jos maksua ei ole asiakirjoja toimitettaessa suoritettu, valittajalle on annettava mahdollisuus sen suorittamiseen myöhemminkin, kuitenkin viimeistään siihen mennessä, kun asia tulee ensimmäisen kerran esille lautakunnan kokouksessa.

 

Jos valittaja voittaa asiansa lautakunnassa, hänelle palautetaan suoritettu valitusmaksu. Jos valittaja voittaa asian vain osittain, hänelle voidaan lautakunnan harkinnan mukaan palauttaa maksu osittain tai kokonaan.

 

Lautakunta voi vahvistaa vuosittain välimiesten ja sihteerin palkkiotaulukon sääntöjen 4 §:ssä tarkoitettua välimiesmenettelyä varten.

 

 

 

13 §              Valituksen sisältö ja liitteet

 

Valituksessa on ilmoitettava, mihin päätökseen muutosta haetaan, sekä valittajan vaatimus perusteineen. Valittajan tai hänen edustajansa on allekirjoitettava valitus.

 

Valitukseen on liitettävä valituksenalainen päätös tai sen jäljennös sekä dopingasioissa myös Suomen Antidopingtoimikunnan lausunto. Jos päätöstä tai lausuntoa ei ole asiakirjoihin liitetty, valittajalle on varattava tilaisuus toimittaa se myöhemmin, kuitenkin viimeistään siihen mennessä, kun asia tulee ensimmäisen kerran esille lautakunnan kokouksessa. Jos päätöstä tai lausuntoa ei tähän mennessä ole toimitettu lautakunnalle, lautakunta hankkii asiakirjan valittajan puolesta tämän kustannuksella.

 

 

14 §              Valituksen tutkittavaksi ottamisen edellytykset

                     

Valitus otetaan tutkittavaksi vain, jos kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen ja dopingsäännöstön mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty ja valitus on pantu vireille 8-10 §:ssä edellytetyllä tavalla.

 

Jos valituksenalaisessa päätöksessä on kysymys taloudellisesta edusta tai menetyksestä, kuten sakkorangaistuksesta, ja jos valitus perustuu muuhun kuin päätöksen sääntöjenvastaisuuteen, valitus otetaan tutkittavaksi vain, jos kysymyksessä oleva etu tai menetys on vähintään sen suuruinen kuin lautakunta vuosittain määrää tai jos valituksen (käsittämisellä) käsittelemisellä on urheilijan oikeusturvan kannalta erityistä merkitystä. Edun tai menetyksen tässä tarkoitettu vähimmäismäärä on määrättävä luonnollisen henkilön osalta alemmaksi kuin yhteisön osalta.

 

15 §              Esteellisyys

 

 Lautakunnan jäsen tai sihteeri on esteellinen käsittelemään asiaa:

 

1. jos hän tai hänen puolisonsa taikka lähisukulaisensa on asiassa osallisena tai tämän avustajana tai edustajana;

                

2. jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai muille 1. kohdassa tarkoitetuille henkilöille;

 

3. jos hän on asiassa osallisena olevan seuran jäsen tai yhteisön luottamushenkilö taikka palvelus- tai toimeksiantosuhteessa tällaiseen yhteisöön; taikka

 

4. jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta syystä ilmeisesti vaarantuu.

 

16 §              Avustaja ja asiamies

 

Asianosainen saa käyttää asian käsittelyssä valitsemaansa asiamiestä ja avustajaa.

 

17 §              Käsittelyn julkisuus

 

Asian käsittely lautakunnassa ei ole julkista, ellei lautakunta jonkin asian osalta asianosaisten suostumuksella nimenomaan toisin päätä.

 

Lautakunnalle toimitetut valitus- ja vastausasiakirjat eivät ole julkisia, ellei lautakunta asianosaisen suostumuksella nimenomaan toisin päätä.

 

18 §              Suullinen käsittely

 

Lautakunta käsittelee asian sille toimitettujen asiakirjojen ja sen hankkiman muun kirjallisen aineiston pohjalta.

 

Asiassa toimitetaan suullinen käsittely, jollei suullista käsittelyä asian selvyyden vuoksi pidetä tarpeettomana.

 

Asianosaisille on varattava tilaisuus olla saapuvilla suullisessa käsittelyssä. Tällaisessa käsittelyssä voidaan myös kuulla todistajia ja asiantuntijoita, jos lautakunta niin päättä. Valittajalla ja muulla asianosaisella sekä lautakunnan jäsenillä on oikeus ehdottaa todistajan tai asiantuntijan kuulemista.

 

 

 

 

19 §              Asianosaisten kuuleminen

 

Valittajalle ja muulle asianosaiselle on ennen päätöksentekoa varattava tilaisuus lausua toisen asianosaisen vaatimuksista ja sellaisista asian käsittelyn aikana hankituista selvityksistä, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisuun.

 

20 §              Käsittelyn nopeus

 

Lautakunnan on käsiteltävä valitusasiat ilman aiheetonta viivytystä mahdollisuuksien mukaan yhdessä kokouksessa.

 

Muiden asioiden käsittely

 

21 §              Käsittelyjärjestys

 

Muiden kuin valitusasioiden käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin valitusasioiden käsittelyjärjestystä.

 

22 §              Välityssopimus

 

Lautakunnan toimimisesta välimiesoikeutena on laadittava lautakunnan vahvistaman kaavan mukainen välityssopimus.

 

23 §              Käsittelymaksu

 

Toimiessaan välimiesoikeutena lautakunta perii osapuolilta välityssopimuksessa sovitun maksun.

 

Edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitetussa lausuntoasioissa peritään lausunnon pyytäjältä maksu, jonka suuruuden lautakunta määrää vuosittain. Muissa lausuntoasioissa ei peritä maksua lausunnon pyytäjältä.

 

Päätös

 

24 §              Päätöksen määräytyminen

 

Lautakunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö kannattaa.

 

Jos äänet menevät tasan, tulee kurinpito- ja dopingasiassa päätökseksi se mielipide, joka on (rankaisu) kurinpitotointen kohteena olevan kannalta lievin.  Muissa asioissa päätös määräytyy sen mielipiteen mukaan, johon puheenjohtaja yhtyy.

 

25 §              Päätöksen perusteleminen

 

Päätöksessä on ilmoitettava sen perustelut.

 

26 §              Päätöksen tiedoksianto

 

Päätös on annettava kirjallisesti tiedoksi valittajalle ja muille asianosaisille sekä dopingpäätöksissä myös valittajan järjestölle ja Suomen Antidoping- toimikunta ADT:lleTiedoksianto voi tapahtua postitse tai sähköpostitse asianosaisen ilmoittamalla osoitteella.

 

 

 

27 §              Muutoksenhaku

 

Lautakunnan päätöksiin ei voi valittamalla hakea muutosta, ellei Suomen antidopingsäännöstöstä muuta johdu.

 

28 §              Uudelleen käsittely

 

Lautakunta voi ottaa käsittelemänsä asian asianosaisen pyynnöstä uudelleen

käsiteltäväksi, jos asiassa on saatavissa sellaista uutta selvitystä, joka olisi voinut olennaisesti vaikuttaa asiassa tehtyyn päätökseen.

 

Uudelleen käsittely on asianosaisen pyynnöstä mahdollista myös, jos käytäntö vastaavia asioita ratkaistaessa joko kotimaassa tai ulkomailla on olennaisesti muuttunut.

 

Asiaa uudelleen käsiteltäessä kurinpito- tai dopingasiassa annettua rangaistusta ei saa koventaa.

 

Uudelleen käsittelyä on pyydettävä viiden vuoden kuluessa siitä, kun päätös asiassa on tehty.

 

 

 

 

29 §              Päätöksen julkisuus

 

Lautakunnan päätös on julkinen. Päätöksen perustelut lautakunta voi kuitenkin julistaa kokonaan tai osittain salaisiksi. Valittajalla ja muulla asianosaisella on kuitenkin tällöinkin oikeus saada tieto perustelujen sisällöstä.

Lautakunnassa annetun välitystuomion julkisuudesta on voimassa, mitä välimiesmenettelystä on annetussa laissa säädetty.

 

Päätöksen julkisuudesta dopingasioissa on voimassa, mitä siitä erikseen on määrätty.

 

Lautakunta julkaisee ratkaisunsa lautakunnan ratkaisut sisältävässä sähköisessä tietokannassa. Ratkaisua julkaistaessa siitä voidaan lautakunnan harkinnan mukaan poistaa kohtia, jotka olennaisesti loukkaisivat asianosaisen yksityiselämään liittyvää arkaluonteista tietoa.

 

 

Erinäisiä määräyksiä

 

30 §              Salassapito

 

Lautakunnan jäsen tai sihteeri ei saa ilmaista eikä käyttää hyväkseen sellaista asian luonteen johdosta salassa pidettävää valittajaa tai muuta asianosaista koskevaa asiaa, jonka hän asioita lautakunnassa käsiteltäessä on saanut tietoonsa, ellei se, jota tieto koskee, anna siihen suostumustaan. Lautakunnassa käytävien neuvottelujen salassapidosta on voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaressa on säädetty.

 

31 §              Palkkiot

 

Lautakunnan jäsenille ja sihteerille suoritetaan kultakin kokoukselta valtion komiteoiden kokouspalkkioista voimassa olevien palkkioiden suuruinen palkkio, sen suuruisena kuin kokonaan työajan ulkopuolella pidetyistä kokouksista on määrätty, sekä matkakustannusten korvaus.

 

Sihteerille maksetaan lisäksi lautakunnan kokousten ulkopuolella tehdystä työstä tuntipalkkio. Tuntipalkkion määrän päättää Valo ry:n hallitus kuultuaan lautakuntaa.

 

Lautakunnassa kuullulle asiantuntijalle suoritetaan kohtuullinen korvaus hänen asiantuntijana tekemästään työstä sekä korvaus ansion menetyksestä ja matkakustannuksista. Jos asiantuntijaa on kuultu asianosaisen ehdotuksesta, tämän on suoritettava asiantuntijalle maksettavat korvaukset.

 

Lautakunnassa kuullulle todistajalle maksetaan korvaus ansion menetyksestä ja matkakustannuksista. Jos todistaja on asianosaisen kutsuma, tämän on suoritettava todistajalle maksettavat korvaukset.

 

Matkakustannusten korvaukset suoritetaan tässä pykälässä tarkoitetuille henkilöille valtion virkaehtosopimuksessa sovitun mukaisesti.

 

 

32 §              Kulut valitusasian ajamisesta ja välimiesmenettelyssä

 

Jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaa(n) ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa Jos korvausvaatimuksen tehnyt asianosainen on vain osittain voittanut lautakunnassa, lautakunnan on harkittava, missä suhteessa korvaus on tälle suoritettava, tai määrättävä, että kumpikin asianosainen on velvollinen kärsimään kulunsa. Mikäli lautakunta valituksen hylätessään katsoo, että asia on ollut niin epäselvä, että valitukseen on ollut aihetta, sen on määrättävä, että kumpikin asianosainen kärsii kulunsa.

Kun lautakunta toimii välimiesoikeutena, on välimiesmenettelyn kustannuksista voimassa mitä välimiesmenettelystä annetussa laissa on säädetty.

 

33 §              Lautakunnan työjärjestys

 

Lautakunta vahvistaa täysistunnossaan itselleen työjärjestyksen, jossa ovat määräykset lautakunnalle kuuluvien hallinnollisten asioiden käsittelystä ja tarvittavat lähemmät määräykset asiain käsittelystä lautakunnassa.