31/2011 Tennis: Lautakuntamenettely - Valituksen peruuttaminen

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                             PÄÄTÖS      Nro 31/2011
 
                                                                                                      12.12.2011  Diaarinro 19/2010
 
 
 
 
 
RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA
 
Grani Tennis ry:n päätös 5.10.2010 koskien B:n erottamista seuran jäsenyydestä
 
ASIA
 
Yhdistyksen jäsenyydestä erottaminen
 
MUUTOKSENHAKIJA
 
B
 
KUULTAVA
 
Grani Tennis ry
 
ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA
 
Grani Tennis ry:n hallitus on 5.10.2010 tekemällään päätöksellä erottanut B:n yhdistyksen jäsenyydestä. Päätös on 15.10.2010 annettu tiedoksi B:lle.
 
B on 22.10.2010 toimittanut oikeusturvalautakunnalle valituksen, jossa hän on vaatinut erottamispäätöksen kumoamista.
 
Oikeusturvalautakunnan pyydettyä valituksen johdosta vastauksen Grani Tennis ry:ltä Grani Tennis ry ilmoitti panneensa Espoon käräjäoikeudessa 3.12.2010 vireille kanteen, jossa se vaati käräjäoikeutta vahvistamaan, että Grani Tennis ry:n hallituksen päätös 5.10.2010 oli yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain mukainen.
 
Lautakunta on välipäätöksessään 19.1.2011 todennut, että lautakunta jatkaa B:n valituksen käsittelyä vasta sen jälkeen, kun lautakunta saa tiedon siitä, ottaako käräjäoikeus yhdistyksen kanteen tutkittavakseen. Saatuaan tietoonsa, että käräjäoikeus jätti kanteen tutkimatta lautakunta on todennut välipäätöksessään 16.3.2011, että B:n valituksen käsittelyä jatketaan vasta sen jälkeen, kun lautakunta saa tiedon Grani Tennis ry:n valituksen johdosta annettavasta lainvoimaisesta ratkaisusta.
 
Käräjäoikeus on 25.1.2011 antamallaan päätöksellä jättänyt Grani Tennis ry:n kanteen tutkimatta. Helsingin hovioikeus ei 21.6.2011 antamallaan päätöksellä muuttanut käräjäoikeuden päätöksen lopputulosta. Hovioikeuden päätös on jäänyt lainvoimaiseksi.
 
Hovioikeuden jätettyä lainvoimaisella päätöksellään Grani Tennis ry:n kanteen tutkimatta, B:n valituksen käsittelemiseen oikeusturvalautakunnassa ei ole lautakunnan sääntöjen mukaista estettä.
 
Grani Tennis ry on B:n valitukseen antamassaan vastauksessa vaatinut, että valitus hylätään. 
 
B ja Grani Tennis ry ovat 25.11.2011 toimittaneet oikeusturvalautakunnalle yhteisen ilmoituksen käsittelyn peruuttamisesta. Ilmoituksessa asianosaiset ovat ilmoittaneet sopineensa asian ja luopuvansa kaikista vaatimuksistaan toisiaan kohtaan. B on tämän jälkeen peruuttanut valituksensa.
 
OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU
 
B on haettuaan muutosta peruuttanut valituksensa. Asianosaiset ovat myös ilmoittaneet, ettei heillä ole vaatimuksia toisiaan kohtaan. Näin ollen lausunnon antaminen asiassa raukeaa.
 
Päätöslauselma
 
Lausunnon antaminen asiassa raukeaa ja valituksen käsittely jää sillensä.
 
Valitusmaksua ei palauteta.
 
Ratkaisu oli yksimielinen.
 
 
 
 
Risto Jalanko                                                               Timo Ojala
puheenjohtaja                                                             sihteeri
 
 
Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Erkki Aurejärvi, Pia Ek, Jukka Sippo ja Jukka Virtanen.