9/2012 Salibandy: Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta - Yhdistyksen sisäisten muutoksenhakukeinojen käyttäminen

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                             PÄÄTÖS     Nro 9/2012
 
                                                                                                     21.3.2012    Diaarinro 8/2012
 
 
 
 
 
RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA
 
Suomen Salibandyliitto ry:n kilpailuvaliokunnan päätös 19.4.2011 miesten II-divisioonan sarjajärjestelmästä
 
ASIA
 
Miesten II-divisioonan sarjajärjestelmä
 
MUUTOKSENHAKIJA
 
Tikkurilan Tiikerit ry
 
 KUULTAVA
 
Suomen Salibandyliitto ry
 
SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY:N KILPAILUVALIOKUNNAN PÄÄTÖS MIESTEN II-DIVISIOONAN SARJAJÄRJESTELMÄSTÄ
 
Suomen Salibandyliitto ry:n kilpailuvaliokunta on päätöksellään 19.4.2011 vahvistanut miesten II-divisioonan sarjajärjestelmän kaudelle 2011 - 2012. Sarjajärjestelmän mukaan lohkojen 1. ja 2. sijoittuneet joukkueet karsivat noususta I-divisioonaan. Ne joukkueet, joiden seuroilla on kaudella 2011 - 2012 joukkueet pääsarjoissa (miesten salibandyliiga tai I-divisioona), eivät voi osallistua nousukarsintoihin.
 
VALITUS PERUSTEINEEN
 
Tikkurilan Tiikerit ry on valituksessaan vaatinut, että Tikkurilan Tiikerit ry:n miesten II-joukkueella vahvistetaan olevan oikeus osallistua I-divisioonan nousukarsintoihin II-divisioonan 1. lohkon voittajalle kuuluvan karsintaohjelman mukaisesti.
 
Tikkurilan Tiikerit ry:n miesten joukkue oli pelannut kaudella 2011 - 2012 salibandyn I-divisioonassa. Joukkue oli pudonnut I-divisioonasta. Samalla oli varmistunut, että II-divisioonassa pelannut Tikkurilan Tiikerit ry:n miesten II joukkue oli voittanut oman lohkonsa. Sarjajärjestelmän mukaan II-divisioonan molemmista lohkoista ensimmäiseksi ja toiseksi sijoittuneet joukkueet etenevät I-divisioonan nousukarsintoihin. Salibandyliitto oli evännyt Tikkurilan Tiikerit ry:n miesten II joukkueen pääsyn nousukarsintoihin vedoten kilpailusääntöjen 28 §:n määräykseen. Mainitun sääntökohdan mukaan miesten salibandyliigassa ja miesten I divisioonassa seuralla saa olla vain yksi joukkue kussakin sarjassa. Salibandyliitto on tulkinnut sääntökohtaa siten, että jos seuralla on ollut pelikauden alussa joukkue I-divisioonassa, seuran muu joukkue ei voi olla nousukarsinnassa I-divisioonaan seuraavaksi kaudeksi, vaikka kyseisellä pelikaudella I-divisioonassa pelannut joukkue olisi pudonnut sarjatasoa alemmaksi. Salibandyliiton tulkinta on sääntöjen vastainen. Sääntökohtaa tulee tulkita siten, että seuran osallistuminen nousukarsintoihin estyy vain, jos sarjakauden päättyessä on selvää, että seuralla on jo joukkue liigassa tai I-divisioonassa.
 
Tikkurilan Tiikerit ry:n edustusjoukkue oli pudonnut I-divisioonasta ja siten oli täysin selvää, että seuralla voi olla seuraavalla kaudella 2012 - 2013 vain yksi joukkue I-divisioonassa, vaikka II-divisioonassa pelannut miesten II joukkue nousisikin I-divisioonaan. Nousukarsintoihin osallistumista ei voida estää kilpailusääntöjen 28 §:n perusteella. Salibandyliiton tulkinta johtaa pakolliseen yhden kauden karenssiin.
 
VASTAUKSET PERUSTEINEEN
 
Suomen Salibandyliitto ryon vastauksessaan vaatinut, että valitus tulee jättää tutkimatta tai että valitus toissijaisesti hylätään.
 
Tutkimatta jättäminen
 
Kysymys ei ole Salibandyliiton sarjakarsintoihin pääsyn osalta liiton sääntöjen vastaisuudesta, joten oikeusturvalautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään valitusta.
 
Tikkurilan Tiikerit ry ei ollut käyttänyt myöskään kaikkia liiton sisäisiä muutoksenhakumahdollisuuksia, joten oikeusturvalautakunta ei voinut käsitellä asiaa. Valitus oli tehty myös myöhässä. Sarjajärjestelmää koskeva päätös oli annettu tiedoksi24.5.2011 ja valitus olisi tullut tehdä viimeistään 23.6.2011.
 
Valituksen hylkääminen
 
Salibandyliiton päätös ei ollut liiton sääntöjen vastainen. Kilpailusääntöjen 28 §:n mukaan miesten salibandyliigassa ja I-divisioonassa seuralla sai olla vain yksi joukkue kussakin sarjassa. Kilpailukausi päättyy 30.4. ja tähän ajankohtaan saakka Tikkurilan Tiikerit ry:llä on joukkue I-divisioonassa. Saman seuran toisen joukkueen osallistuminen I-divisioonan nousukarsintaan on sääntöjen vastaista.
 
 
 
 
VASTASELITYS
 
Tikkurilan Tiikerit ry on vastaselityksessään todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että valituksessa on nimenomaisesti kysymys Salibandyliiton 28 §:n vastaisuudesta eli lautakunnan sääntöjen 3 §:n tarkoittamasta sääntöjenvastaisuudesta. Asiassa ei ole ollut myöskään käytettävissä muita liiton sisäisiä muutoksenhakukeinoja, joten lautakunta on tältäkin osin toimivaltainen. Tikkurilan Tiikerit ry:llä ei ole ollut myöskään Salibandyliiton vastauksessa ilmoittamina ajankohtina oikeussuojan tarvetta, joten valitusta ei tule jättää myöhään tehtynä tutkimatta.
 
Salibandyliitto on vastauksessaan vedonnut kilpailusääntöjen 3 §:ään, jonka mukaan karsintaotteluissa noudatetaan karsintaa koskevan ylemmän sarjan sääntöjä. Tämä koskee itse pelitapahtumaa eikä karsintaotteluun pääsemistä. Asian ratkaisemisessa olennaista on vain kilpailusääntöjen 28 §:n soveltaminen. Salibandyliiton toimittama sähköpostiviesti on vain liiton työntekijän tulkinta säännöistä.
 
LISÄLAUSUMAT
 
Salibandyliitto on Tikkurilan Tiikerit ry:n vastaselityksen johdosta toimittanut oma-aloitteisesti lisälausuman, jossa Salibandyliitto on todennut, että päätöksen asiassa oli tehnyt kilpailuvaliokunta 19.4.2011 ja tämän päätöksen Tikkurilan Tiikerit ry myöntää saaneensa tiedokseen 24.5.2011. Tähän päätökseen Tikkurilan Tiikerit ry ei ole hakenut muutosta Salibandyliiton liittohallitukselta.
 
Tikkurilan Tiikerit ry on toimittamassaan lisälausumassatodennut, että Salibandyliiton päätös perustuu liittohallituksen 1990-luvulla tekemään tulkintaan. Salibandyliitto on vastauksessaan vedonnut sähköpostiviestiin 24.5.2011, mutta tuolla viestillä ei ollut annettu tiedoksi Salibandyliiton kilpailuvaliokunnan päätöstä 19.4.2011. Tämä kilpailuvaliokunnan päätös 19.4.2011 on toimitettu vasta nyt eli lähes vuosi päätöksen tekemisestä.
 
OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU
 
Käsittelyratkaisu
 
Suullinen käsittely
 
Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.
 
 
 
 
 
Pääasiaratkaisu
 
I Oikeusturvalautakunnan toimivalta ja valituksen tutkimisen muut edellytykset
 
Salibandyliitto on vastauksessaan vaatinut valituksen jättämistä tutkimatta, koska
 
1) kysymys ei ollut lautakunnan sääntöjen tarkoittamasta sääntöjen vastaisuudesta;
2) valittaja ei ollut käyttänyt hyväkseen kaikkia Salibandyliiton sisäisiä muutoksenhakumahdollisuuksia; ja
3) valitusta ei ollut tehty 30 päivän määräajassa.
 
Oikeusturvalautakunnassa on siten ensin kysymys, tuleeko Tikkurilan Tiikerit ry:n valitus jättää jollakin yllä mainitulla perusteella tutkimatta.
 
(a) Sääntöjen vastaisuus
 
Tikkurilan Tiikerit ry on valituksessaan vaatinut, että seuran miesten II-joukkueella katsotaan olevan oikeus osallistua I-divisioonan nousukarsintoihin, koska Salibandyliiton sarjajärjestelmää koskeva päätös oli kilpailusääntöjen 28 §:n vastainen sen kieltäessä sanamuodonkin mukaan vain sen, että seuralla on samalla pelikaudella useampi joukkue samassa sarjassa, mistä nyt ei voinut olla kysymys.
 
Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys
 
1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;
2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista
3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.
 
Oikeusturvalautakunta toteaa, että Tikkurilan Tiikerit ry:n valituksessa on katsottu sarjajärjestelmää koskevan päätöksen olevan Salibandyliiton kilpailusääntöjen vastainen. Kysymys on siten oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n nojalla asiasta, joka kuuluu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan.
 
Ennen kuin asiassa voidaan arvioida, onko kilpailuvaliokunnan päätös Tikkurilan Tiikerit ry:n valituksessa toteamilla perusteilla kilpailusääntöjen vastainen, asiassa tulee ottaa kantaa siihen, sisältyykö Salibandyliiton kilpailusääntöihin vaatimus yhdistyksen sisäisen muutoksenhakumahdollisuuden käyttämisestä ja onko tällaista muutoksenhakukeinoa käytetty.
 
 
 
 
(b) Liiton sisäisten valitusmahdollisuuksien käyttäminen
 
Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 14 §:n mukaan valituksen ottaminen tutkittavaksi edellyttää muun muassa sitä, että kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty.
 
Oikeusturvalautakunta toteaa, että Salibandyliiton kilpailusääntöjen 70 §:n 2 momentin mukaan muutoksenhaut kilpailusääntöjen nojalla tehdyistä muista kuin kurinpitoa tai vastalausetta koskevista päätöksistä ratkaisee liiton hallitus, ja muutosta on haettava viikon kuluessa tiedoksisaannista. Tikkurilan Tiikerit ry:n valitus on perustunut siihen, että valituksen kohteena oleva liiton ratkaisu sarjajärjestelmästä oli liiton kilpailusääntöjen vastainen.
 
Oikeusturvalautakunta katsoo, että tällaiseen päätökseen on tullut kilpailusääntöjen 70 §:n 2 momentin mukaisesti hakea muutosta liiton hallitukselta. On tärkeää, että nyt kysymyksessä olevan kaltaiset, sarjajärjestelmiä koskeviin peruskysymyksiin liittyvät epäselvyydet saadaan sitovasti selvitetyiksi, tarvittaessa muutoksenhakuun turvautumalla, ennen sarjakauden alkua ja ettei vahvistettua sarjajärjestelmää muuteta jälkikäteen runkosarjan päättymisen jälkeen.
 
Tikkurilan Tiikerit ry on vedonnut kuitenkin siihen, että se ei ollut ennen asian käsittelyä oikeusturvalautakunnassa saanut tiedokseen pöytäkirjaa liiton kilpailuvaliokunnan kokouksesta, jossa päätös oli 19.4.2011 tehty, ja ettei Tiikereillä ollut ollut tarvetta oikeussuojaan ennen kauden päättymistä ja sen mukaista tietoa sarjasijoituksista.
 
Tämän johdosta oikeusturvalautakunta toteaa, että muun muassa Tikkurilan Tiikerit ry on asiassa esitetyn selvityksen mukaan saanut 24.5.2011 tiedon sarjajärjestelmää koskevien liiton ratkaisujen asiallisesta sisällöstä ja niiden merkityksestä. Tuossa yhteydessä on erikseen korostettu sitä, etteivät sellaiset joukkueet kuten Tiikerit II, joilla on tuolloin ollut joukkue pääsarjoissa, voineet ratkaisujen johdosta osallistua I-divisioonan karsintoihin.  Näin ollen Tikkurilan Tiikerit ry on tuolloin saanut sellaiset tiedot sarjajärjestelmää koskevista ennen sarjan alkamista tehdyistä päätöksistä, joiden perusteella se on voinut ja sen on tullut harkita tehtyjen ratkaisujen sääntöjen mukaisuutta sekä tarvettaan ja oikeuttaan muutoksenhakuun.
 
Tikkurilan Tiikerit ry ei ole hakenut kilpailuvaliokunnan päätökseen muutosta Salibandyliiton hallitukselta. Tikkurilan Tiikerit ry ei sitenole käyttänyt Salibandyliiton sisäisiä muutoksenhakumahdollisuuksia. Oikeusturvalautakunta ei näin ollenvoi ottaa valitusta tutkittavakseen.
 
 
 
 
 
 
Päätöslauselma
 
Valitus jätetään tutkimatta.
 
Valitusmaksua ei palauteta.
 
Ratkaisu oli yksimielinen.
 
 
 
 
Jukka Sippo                                                                 Timo Ojala
puheenjohtaja                                                             sihteeri
 
 
Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Pia Ek, Pekka Lindroos, Tuomas Ojanen ja Hannu Rautiainen.