12/2013 Jalkapallo - Valituksen tutkiminen - Valituskelpoinen ra

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                             PÄÄTÖS     Nro 12/2013
 
                                                                                                             11.7.2013    Diaarinro 11/2013
 
 
 
 
 
 
RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA
 
Suomen Palloliitto ry:n asian käsittelyä koskeva ilmoitus 19.6.2013
 
ASIA
 
Jäsenoikeuksien rajoittaminen ym.
 
MUUTOKSENHAKIJAT
 
Alaikäiset A, B ja C huoltajiensa RS:n ja SS:n edustamina
 
KUULTAVA
 
Suomen Palloliitto ry
 
ASIAN TAUSTA JA PALLOLIITON ILMOITUS
 
Oulun Palloseura juniorit ry:n puheenjohtaja on SS:lle osoitetussa ja 20.2.2013 päivätyssä sähköpostiviestissä ilmoittanut, että seura ei halua enää SS:n lasten jatkavan seuran joukkueissa lasten isän ala-arvoisen käyttäytymisen vuoksi.
 
RS ja SS ovat A:n, B:n ja C:n edustajina toimittaneet Palloliitolle 15.4.2013 päivätyn valitukseksi otsikoidun kirjelmän ja vaatineet, että Palloliitto kumoaa seuran määräämät kurinpitoseuraamukset lain ja Palloliiton sääntöjen vastaisina ja lapsille palautetaan oikeus edustaa seuraa, koska kaikki seuran jäsenyyteen liittyvät velvollisuudet oli hoidettu.
 
Valittajat ovat toimittaneet Palloliitolle 10.6.2013 päivätyn kirjelmän ja tiedustelleet, miksi asiaa ei ollut käsitelty ja milloin asiaa oli tarkoitus käsitellä.
 
Palloliitto on 19.6.2013 päivätyllä sähköpostiviestillä ilmoittanut, että Palloliitto odottaa oikeusturvalautakunnan ratkaisua eräässä samaa tulkintaa koskevassa toisessa valittajia koskevassa asiassa. Sähköpostiviestissä on lisäksi todettu, että oikeusturvalautakunnan ratkaisun jälkeen Palloliiton liittohallitus käsittelee tämän myöhemmän asian, mikäli tarvetta asian käsittelylle on.
 
 
VALITUS PERUSTEINEEN
 
A, B ja C ovat olleet tyytymättömiä Palloliiton käsittelyä koskevaan ilmoitukseen ja vaatineet, että oikeusturvalautakunta hyväksyy valittajien Palloliitolle toimittamassa valituksessa esitetyt vaatimukset ja lapsille palautetaan oikeus edustaa seuraa sekä kaikki jäsenoikeudet. Vaihtoehtoisesti valittajat ovat vaatineet, että asia palautetaan Palloliittoon päätettäväksi.
 
Palloliitto oli kieltäytynyt käsittelemästä asiaa vedoten siihen, että kysymyksessä oleva asia ja oikeusturvalautakunnassa käsiteltävänä oleva asia koskivat samaa asiaa. Palloliiton käsitys oli väärä ja nyt kyse oli lapsiin kohdistetuista kurinpitotoimista. Kurinpitotoimia koskevan valituksen käsittely ei ole yhteydessä toiseen oikeusturvalautakunnan käsittelemään asiaan.
 
Lapsiin kohdistetut kurinpitotoimet perustuivat lasten isän käyttäytymiseen. Kurinpitotoimet tulee poistaa lain ja Palloliiton sääntöjen vastaisina. Lapsiin ei voida tässä tapauksessa kohdistaa mitään kurinpitotoimia vanhempien erimielisyyksien perusteella. Joka tapauksessa elinikäinen edustusoikeuden poistaminen ei ollut oikeassa suhteessa toimenpiteen perusteena olevaan lasten isän käyttäytymiseen nähden.  
 
VASTAUS PERUSTEINEEN
 
Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta.
 
Valituksessa tarkoitettua asiaa ei ollut käsitelty Palloliiton liittohallituksessa. Asiassa ei siten ollut oikeusturvalautakunnan sääntöjen 14.1 §:n mukaista edellytystä asian käsittelylle. Liittohallitus oli kokouksessaan 7.6.2013 päättänyt odottaa oikeusturvalautakunnan ratkaisua valittajia koskevassa toisessa asiassa. Seuraava liittohallituksen kokous on 26.8.2013.
 
Valittajien Palloliitolle toimittama kirjelmä oli osoitettu liittohallitukselle, kurinpitovaliokunnalle tai muulle toimivaltaiselle elimelle. Kurinpitovaliokunnalla on toimivalta lähinnä kilpailuihin liittyvissä asioissa ja käsiteltävänä oleva asia oli sellainen, ettei kurinpitovaliokunta voinut sitä käsitellä.  
 
VASTASELITYS
 
Valittajat eivät ole antaneet vastaselitystä.
 
 
 
 
 
 
 
 
OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU
 
Käsittelyratkaisu
 
Suullinen käsittely
 
Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella, eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.
 
Pääasiaratkaisun perustelut
 
I Kysymyksenasettelu
 
Edellä asian taustaa koskevasta jaksosta ilmenevällä tavalla Oulun Palloseura juniorit ry on 20.2.2013 ilmoittanut, että valittajina olevat A, B ja C eivät voi jatkaa seuran joukkueissa isän käyttäytymisen vuoksi. Seuran päätöksestä on valitettu Palloliittoon, joka ei ole vielä käsitellyt asiaa eikä siten antanut asiassa ratkaisua. Oikeusturvalautakunnalle toimitetussa Palloliiton asian käsittelyä koskevaan ilmoitukseen 19.6.2013 kohdistetussa valituksessa on vaadittu, että oikeusturvalautakunta ottaa asian käsiteltäväkseen ja palauttaa edustusoikeuden valittajille taikka palauttaa asian Palloliittoon.
 
Valituksen johdosta asiassa on siten ensin kyse siitä, onko asiassa annettu sellaista päätöstä, joka voisi olla valituksen kohteena, ja jos näin on, toiseksi kysymys on siitä, onko valittajille voitu määrätä seuran ilmoituksen mukaiset seuraamukset.
 
II Valituksen tutkimisen edellytykset
 
Lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys
 
1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;
2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;
3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.
 
Seura on kieltänyt valittajina olevia A:ta, B:tä ja C:tä harjoittelemasta seuran joukkueissa ja edustamasta seuraa. Tällaisessa ratkaisussa on kysymys oikeusturvalautakunnan ratkaisusta UOL 26/2012 ilmenevällä tavalla sellaisesta seuraamuksen määräämisestä, jonka oikeellisuuden arviointi kuuluu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja seuran päätöksestä olisi siten ollut mahdollista valittaa suoraan oikeusturvalautakuntaan. Tällainen valitus oikeusturvalautakunnalle olisi siis kuitenkin tullut kohdistaa seuraan ja oikeusturvalautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus olisi tullut tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 
Tässä tapauksessa seuran päätöksestä on valitettu Palloliittoon. Palloliitto ei ole antanut asiassa vielä ratkaisua ja asian käsittely on Palloliiton ilmoituksesta 19.6.2013 ilmenevällä tavalla kesken Palloliitossa. Tällaisessa tilanteessa asian käsittely tulee yleisen prosessioikeudellisen asian vireilläoloa koskevan vaikutuksen johdosta saattaa loppuun siinä instanssissa, jonka tutkittavaksi asia on ensin saatettu. Sama asia ei voi olla samanaikaisesti käsiteltävänä useassa instanssissa. Tämä lähtökohta ilmenee myös oikeusturvalautakunnan sääntöjen 14 §:stä, jonka mukaan valituksen tutkimisen edellytyksenä on muun ohella se, että kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty. Tällaisessa tilanteessa oikeusturvalautakunnan tehtäväksi jää muutoksenhakuinstanssin ratkaisun oikeellisuuden arviointi.  
 
Valituksen kohteeksi ilmoitettu Palloliiton käsittelyä koskeva ilmoitus ei ole sellainen lopullinen ratkaisu, joka voisi olla valituksen kohteena. Palloliiton ilmoituksen käsittelyn jatkamisesta vasta oikeusturvalautakunnan samoja valittajia koskevan ratkaisun antamisen jälkeen ei ole näytetty olevan Palloliiton sääntöjen vastainen.
 
Kun asian käsittely on edelleen vireillä Palloliitossa ja seuran ilmoitus harjoittelun ja edustamisen kieltämisestä on annettu jo 20.2.2013, valittajina olevien A:n, B:n ja C:n harjoitus- ja edustusoikeutta koskevan asian välittömälle käsittelemiselle oikeusturvalautakunnassa ei ole tässä vaiheessa edellytyksiä. Oikeusturvalautakunta ei näin ollen myöskään voi ottaa valituksessa esitettyä asiaa välittömästi ratkaistavakseen.
 
Oikeusturvalautakunta ei edellä selostetuilla perusteilla voi ottaa tutkittavakseen A:n, B:n ja C:n valitusta.  
 
Päätöslauselma
 
Valitus jätetään tutkimatta.
 
Valitusmaksua ei palauteta.
 
Ratkaisu oli yksimielinen.
 
 
 
Jukka Sippo                                                                                      Timo Ojala
puheenjohtaja                                                             sihteeri
 
Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Antti Aine, Harri Lintumäki, Kristiina Rintala ja Hilkka Salmenkylä.