2/2001 Enduro: Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta, Vetoomusistunto - Valitus - Urheilulajin säännöt

 

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA       10.4.2001

PÄÄTÖS Nro 2/2001 Diaarinro 12/2000

 

 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 

Suomen Moottoriliitto r.y:n vetoomusistuimen 16.11.2000 te­ kemä päätös, joka on koskenut Kangasalan Moottorikerhon Jar­ jestämän 1.10.2000 ajetun SM/PM Aapiskukko Enduron tuomaris­ ton päätöstä, jolla Sami Laaksoselle on määrätty 60 virhe­

pisteen rangaistus katsastuksesta myöhästymisestä.

 

 

ASIA      Valitus vetoomusistuimen ratkaisusta

 

 

MUUTOKSENHAKIJA

Tero Raittila

 

KUULTAVA

Suomen Moottoriliitto r.y.

 

 

VALITUS


 

 

Raittila on valituksessaan vaatinut, että Suomen Moottori­ liitto r.y:n vetoomusistuimen 16.11.2000 tekemä päätös, jol­ la Sami Laaksoselle kilpailun tuomariston päätöksellä mää­ rätty 60 virhepisteen rangaistus 1.10.2000 ajetun Aapiskuk­ ko Enduron katsastuksesta myöhästymisestä on poistettu, ku­ motaan.

 

Raittila on todennut, että hän oli vetoomusistuimen päätök­ sen johdosta menettänyt hopeatilansa ja pudonnut pronssille.

 

Raittila on valituksensa perusteluissa katsonut, että Sami Laaksonen oli yksiselitteisesti myöhästynyt katsastuksesta, johon oli saavuttava 30 minuuttia ennen omaa lähtöaikaa.

Laaksonen oli tuntenut kilpailun lisämääräyksen, jonka mu­ kaan kilpailu alkoi klo 10.00. Lisämääräystä ei ollut

 

2

missään vaiheessa muutettu. Lisämääräys oli Suomen Moottori­ liitto r.y:n tarkastama ja saanut luvan 164/EN/00. Suomen Moottoriliitto r.y:n moottoripyörä- ja moottorikelkkaurhei­ lusäännöstön kohdan 80.3 mukaan lisämääräykseen ei voitu tehdä muutoksia sen jälkeen kun Suomen Moottoriliitto r.y. oli sen hyväksynyt. Urheilusäännöstön kohdan 50.2.1 mukaan tuomaristo saattoi tosin hyväksyä tiettyjä kilpailun lisä­ määräykseen tehtyjä muutoksia tarkistaen, että kaikille aja­

jille ja osanottajille oli niistä tiedotettu. Tällaisia muu­ toksia ei ollut kuitenkaan tässä tapauksessa tehty.

 

 

VASTAUS


 

 

Suomen Moottoriliitto r.y. on vastauksessaan katsonut, ettei Raittilalla ollut oikeutta valittaa vetoomusistuimen ratkai­ susta, koska ratkaisu ei koskenut häntä. Urheilun oikeustur­ valautakunta ei myöskään ollut asiassa toimivaltainen, koska vetoomusistuimessa ratkaisussa asiassa oli kysymys väitetys­ tä urheilulajin sääntöjen vastaisuudesta eikä liiton sääntö­ jen vastaisuudesta. Kysymys ei myöskään ollut Raittilaan kohdistetuista kurinpitotoimista. Joka tapauksessa Raittilan valitus oli hylättävä, koska vetoomusistuimen ratkaisu oli oikea.

 

 

VASTASELITYS

Raittila on vastaselityksessään esittänyt uusina perusteina vaatimuksilleen sen, että vetoomusistuin oli rikkonut menet­ telysääntöjään jättäessään asian käsittelyssä kuulematta en­ duron lajiryhmän edustajaa. Lisäksi vetoomusistuimen kokoon­ pano oli ollut puutteellinen, koska siitä oli puuttunut lai­ nopillinen asiantuntemus.

 

 

LAUSUMA


 

 

Suomen Moottoriliitto r.y. on Raittilan vastaselityksen joh­ dosta antamassaan lausumassa todennut, että Raittila oli rikkonut yleisiin prosessioikeudellisiin periaatteisiin kuu­ luvaa kanteenmuutoskieltoa vetoamalla vastaselityksessään sellaisiin uusiin perusteisiin, joiden johdosta asia muuttui toiseksi. Joka tapauksessa uudetkin perusteet olivat kestä­ mättömiä, koska vetoomusistuin oli asian käsittelyssä

 

3

kuullut endurolajin edustajaa Timo Katajamäkeä ja koska ve­ toomusistuimen puheenjohtajana toiminut Sakari Vuorensola oli oikeustieteen kandidaatti.

 

 

PÄÄTÖS


 

 

Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sääntöjensä 1 §:n mukaan toimia järjestöistä riippumattomana valituselimenä. Valituk­ sen kohteena voivat olla järjestöjen tai niiden organisaati­ oon kuuluvien yhteisöjen valittajaa koskevat päätökset, joissa on kysymys

1} erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä,
2)  jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista,
3)  päätöksen sääntöjenvastaisuudesta, sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta tai

4)  urheilijan valituksesta urheilujärjestön päätöksestä, jo­ ka perustuu Suomen Antidoping-toimikunnan valvontaryhmän päätökseen ja jonka osalta on hankittu Suomen Antidoping­ toimikunnan lausunto.

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kysymyksessä olevan kil­ pailun tuomaristo on määrännyt Laaksoselle 60 pisteen ran­ gaistuksen moottoripyöräurheilun lajisääntöjen perusteella. Myös vetoomusistuimessa on ollut kysymys tuomariston ratkai­ sun arvioinnista lajisääntöjen perusteella.

 

Vaikka vetoomusistuimen ratkaisusta voidaan Suomen Moottori­ liitto r.y:n moottoripyörä- ja moottorikelkkaurheilusäännös­ tön kohdan 133.3 mukaan valittaa urheilun oikeusturvalauta­ kuntaan, ei tällä liiton määräyksellä ole vaikutusta siihen, että urheilun oikeusturvalautakunta ei sääntöjensä 1 §:n 3- kohdan mukaan voi tutkia valituksia, jotka koskevat väitet­ tyä urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

 

Sen vuoksi ja koska vetoomusistuimen ratkaisu on urheilulli­ sesti perusteltu eikä Raittilan oikeusturvan kannalta niin kohtuuton, että erittäin painavat oikeusturvanäkökohdat vaa­ tisivat asian käsittelyä oikeusturvalautakunnassa,

 

4

oikeusturvalautakunta harkitsee oikeaksi jättää valituksen tutkimatta.

 

Asian näin päättyessä suoritetusta valitusmaksusta palaute­ taan puolet.

 

 

ra

Koska Suomen Moottoriliitto r.y:n moottoripyörä- ja mootto­ rikelkkaurheilusäännöstön kohdan 133.3 mukaan vetoomusistui­ men ratkaisusta voidaan valittaa urheilun oikeusturvalauta­ kuntaan ja koska asia urheilulajin sääntöjen tulkinnan kan­ nalta on ollut epäselvä, on Raittilalla ollut perusteltu syy valituksen tekemiseen. Sen vuoksi Raittilan ei tule korvata Suomen Moottoriliitto r.y:n oikeudenkäyntikuluja asiassa.

 

 

 

Lauri Tarasti puheenjohtaja

 

7,--,.       

Jarmo Hirvonen sihteeri

 

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Lauri Tarasti, Risto Ja­ lanko, Risto Riitesuo, Veikko Ripatti ja Pekka Timonen.