2/2012 Lentopallo:Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Edustuskelpoisuus, Oikeustoimilaki - Kohtuullistaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 2/2012

25.1.2012    Diaarinro 25/2011    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Lentopalloliitto ry:n sääntöjaoksen päätös 25.11.2011 koskien pelioikeudettoman pelaajan peluuttamista 


ASIA  

Pelioikeudettoman pelaajan peluuttaminen 


MUUTOKSENHAKIJA 

Pielaveden Sampo ry 


KUULTAVA 

Lentopallon Mestaruusliiga ry 


SÄÄNTÖJAOKSEN PÄÄTÖS 

Suomen Lentopalloliitto ry:n sääntöjaos on päätöksellään 25.11.2011 määrännyt Pielaveden Sampo ry:n häviämään kaikki kaudella 2011 - 2012 ennen 24.11.2011 pelaamansa lentopallon mestaruussarjan ottelut tuloksella 0 - 3. 


Perusteluina sääntöjaos on todennut, että Pielaveden Sampo ry:ssä pelanneella pelaajalla Luis Alberto Salgado Lopezilla ei ollut ennen 24.11.2011 kaudelle 2011 - 2012 voimassa olevaa pelilupaa. Näin ollen mainittu pelaaja oli edustuskelvoton. Kilpailusääntöjen 27 §:n nojalla Pielaveden Sampo ry on katsottu hävinneeksi kaikki ennen 24.11.2011 kello 17.00 pelaamansa mestaruusliigan ottelut. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Pielaveden Sampo ry (seura) on valituksessaan vaatinut, että sääntöjaoksen päätös kumotaan ja seuran pelaamien 11 mestaruusliigaottelun alkuperäinen lopputulos jätetään voimaan. Joka tapauksessa seuralle määrättyä seuraamusta tulee lieventää. 


Sääntöjaoksen päätöksen lopputulos on sinänsä kilpailusääntöjen 27 §:n mukainen. Kilpailusääntöjen 27 §:n on kuitenkin jo lähtökohtaisesti kohtuuton tai ainakin nyt seuralle määrätty seuraamus oli rikkomukseen nähden kohtuuton. 

Seuran pelaajien edustusoikeuksista huolehtineelle henkilölle oli tapahtunut inhimillinen erehdys Salgadon edustusoikeuden osalta. Seuralla ei ollut asiassa tahallisuutta eikä hyötymistarkoitusta. Seura oli aikaisemmin toiminut moitteettomasti ulkomaalaisten ja kotimaisten pelaajien edustuskelpoisuutta koskevissa asioissa. Salgadon edustuskelpoisuutta koskenut asia oli tullut ilmi seuran omasta menettelystä, kun se oli tiedustellut Lentopalloliitolta, miksi Salgadon rekisteröinti kansainvälisen turnauksen pelaajalistaan ei ollut onnistunut. 


Seuralla on vastuu pelaajiensa edustuskelpoisuudesta. Kuitenkin myös kilpailutoiminnasta vastaavalla taholla tulee olla valvonta- ja huolehtimisvelvollisuus siitä, että pelaajien edustuskelpoisuutta koskevat asiat ovat kunnossa. Koska mestaruusliigaa järjestävä taho ei ollut ottanut seuraan yhteyttä mestaruusliigan kahden ensimmäisen kuukauden aikana, seura on voinut olettaa edustuskelpoisuuden olevan kunnossa. 


Lentopallon kilpailusääntöjen 27 §:n mukaan huomautus pelaajan edustuskelpoisuutta vastaan tulee tehdä viimeistään kahden vuorokauden kuluttua sarjan eri vaiheiden viimeisestä otteluohjelman mukaisesta ottelusta. Huomautuksen tekemistä ei ole sidottu siihen otteluun, jossa edustuskelvoton pelaaja on pelannut, vaan se on sidottu sarjan eri vaiheiden viimeiseen otteluun. Kilpailusäännöissä ei ole myöskään mainintaa lieventävistä asianhaaroista tai muusta tapauskohtaisesta harkinnasta. Kilpailusääntöjen 27 § oli ankara määräys ja se poikkeaa usean muun palloilulajin vastaavasta määräyksestä. Lentopallon kilpailusääntöjen 27 § on sisällöltään poikkeuksellisen ankara. Sääntöä on pidettävä kohtuuttomana tai ainakin sen soveltaminen tässä tapauksessa johtaa kohtuuttomuuteen. 


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Lentopallon Mestaruusliiga ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään. 


Lentopalloliigan ja liiton säännöt ja määräykset olivat yksiselitteiset ja sääntöjaoksen päätös oli sääntöjen mukainen. Päätös määrätä Pielaveden Sampo ry häviämään pelaamansa ottelut oli myös vakiintuneesti määrätty seuraamus riidattomissa edustuskelvottomuustilanteissa. 


Tässä tapauksessa pelaajan edustuskelvottomuus oli riidatonta. Lentopalloliigan ja liiton sarjamääräyksissä, kilpailusäännöissä ja liigan toimittamissa ohjeissa ja ennen sarjakautta toimitetuissa muistutuksissa oli tehty selväksi, että seura oli yksin vastuussa siitä, että seura suorittaa ne menettelyt, joita edustuskelpoisuuden saaminen vaatii. Kysymys ei ollut liiton tai liigan laiminlyönnistä eikä asiassa ollut mahdollisuutta arvioida rangaistusta lieventävien asianhaarojen perusteella. 


Asiassa ei tullut kysymykseen myöskään oikeustoimilain mukainen kohtuullistaminen, koska säännöt olivat yksiselitteiset, määrätty seuraamus oli sama kuin vastaavissa tapauksissa aikaisemmin määrätty seuraamus ja vastuu edustusoikeuden olemassaolosta oli seuralla eikä edustusoikeuden puuttumiselle ollut mitään hyväksyttäviä perusteita. 


VASTASELITYS 

Pielaveden Sampo ry on Lentopallon Mestaruusliiga ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että oikeustoimilain 36 §:n mukaisessa kohtuullisuusarviossa merkitystä ei ollut niillä Lentopallon Mestaruusliigan mainitsemilla seikoilla, että sovellettava sääntökohta oli yksiselitteinen tai sääntökohtaa koskevalla aikaisemmalla soveltamiskäytännöllä. Merkitystä ei ollut myöskään sillä, miten vastuunjako oli jakaantunut edustusoikeuden valvonnassa. Aikaisemmissa tapauksissa kilpailusääntöjen soveltaminen ei ollut johtanut myöskään yhtä ankariin seuraamuksiin kuin mistä nyt oli kysymys. Sääntökohdan kohtuuttomuuteen on kiinnitetty huomiota myös Lentopallon Mestaruusliigassa ja kilpailusääntöihin valmistellaan sellaista muutosta, jonka mukaan myös pistevähennys voisi olla määrättävä seuraamus. Edelleen jatkossa edustusoikeus tarkastettaisiin ennen kauden alkua ”virkamiestyönä”.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU 

Käsittelyratkaisu 


Suullinen käsittely 


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu 


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu 


Lentopalloliiton sääntöjaos, joka Lentopallon Mestaruusliigan sarjamääräysten kohdan 19.1 perusteella ratkaisee kilpailusääntöjen ja sarjamääräysten mukaiset kysymykset myös Mestaruusliigan osalta, on todennut päätöksessään, että Salgadolla ei ollut kaudelle 2011 - 2012 pelilupaa. Peliluvan puuttuminen oli havaittu 18.11.2011 eikä pelilupaa ollut vahvistettu ennen 24.11.2011. Pielaveden Sampo ry oli pelannut kauden alusta lukien 11 ottelua mestaruusliigassa saaden niistä 20 sarjapistettä. Sääntöjaos on kilpailusääntöjen 27 §:ään viitaten määrännyt Pielaveden Sampo ry:n häviämään pelaamansa 11 ottelua lukemin 0 - 3. 


Pielaveden Sampo ry on valituksessaan todennut, että Salgadon kohdalla kausittain tehtävä ulkomaalaisen pelaajan kansainvälinen kirjaamismenettely ja kirjaamismaksun maksaminen oli seuran toimihenkilön inhimillisen virheen vuoksi jäänyt tekemättä. Pielaveden Sampo ry on katsonut, että kilpailusääntöjen 27 §:ää tulee kohtuullistaa tai ainakin sen nojalla määrättyä seuraamusta tulee kohtuullistaa. 


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. 


Valituksessa on lähdetty siitä, että Lentopalloliiton sääntöjaoksen päätös oli sinänsä kilpailusääntöjen 27 §:n mukainen, mutta kilpailusäännöt olivat tältä osin kohtuuttomat tai ainakin sääntömääräyksen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, joten sääntömääräystä tai tulkinnan lopputulosta tulee varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (oikeustoimilaki) 36 §:n nojalla kohtuullistaa. 


Oikeustoimilain 36 §:n mukaan, jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.  


Oikeudessamme on vakiintuneesti katsottu, että yleiset tuomioistuimet voivat oikeustoimilain 36 §:n nojalla sovitella tai kohtuullistaa kauppaoikeudellisten yhteisöjen kuten osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja näihin määräyksiin perustuvia päätöksiä. Saman on katsottu soveltuvan myös yhdistysoikeuteen niin, että tuomioistuimet voivat sovitella tai kohtuullistaa yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyksen päättämiä muita sääntöjä kuten kilpailumääräyksiä sekä niiden perusteella tehtyjä päätöksiä (ks. esimerkiksi Halila - Tarasti: Yhdistysoikeus, 2011, s. 121-123 ja Huttunen: Yhtiöjärjestyksen sovittelusta oikeustoimilain 36 §:n nojalla, 2010, s. 247). 


Lautakunnan sääntöjen 3 §:n 3-kohdan mukaan lautakunnan toimivaltaan kuuluu sen arvioiminen, onko määrätty seuraamus kilpailusääntöjen vastainen. Tässä yhteydessä oikeusturvalautakunta voi arvioida myös sitä, onko kilpailusääntöjen määräys kohtuuton tai johtaako sen soveltaminen kohtuuttomuuteen (UOL 4/2010). Koska Pielaveden Sampo ry on valituksessaan vedonnut vain siihen, että kilpailusäännöt ovat kohtuuttomat tai niiden mukaista seuraamusta tulee oikeustoimilain 36 §:n nojalla kohtuullistaa, oikeusturvalautakunta ottaa ratkaisussaan kantaa tähän kysymykseen.    


Sääntömääräykset 


Lentopallon mestaruusliigan sarjamääräysten kohdan 1 mukaan lentopallon mestaruusliigassa noudatetaan Kansainvälisen Lentopalloliiton virallisia pelisääntöjä sekä Suomen Lentopalloliiton kilpailusääntöjä ja sarjamääräyksiä niiltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa mestaruusliigan sarjamääräysten kanssa. 


Ulkomaalaisten pelaajien edustusoikeuden vahvistamista koskevat perusperiaatteet ovat mestaruusliigan sarjamääräysten liitteessä 4. Sen mukaan ulkomaalaisen pelaajan edustusoikeuden vahvistaminen edellyttää seuraavaa: (1) esitettävä pelaajan lähtömaan liiton lupa pelaajalle edustaa suomalaista seuraa tulevalla kaudella, (2) esitettävä tosite FIVB:lle maksetusta kansainvälisestä kirjaamismaksusta, (3) esitettävä tosite lentopalloliitolle maksetusta ulkomaalaispelaajan kirjaamismaksusta ja (4) kansainvälisen seurasiirtoprosessin mukainen sähköinen menettely tulee olla viety loppuun. 


Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 16 §:n mukaan liiton järjestämissä kilpailuissa Liiton jäsenseuraa voi edustaa Suomen kansalainen sekä ulkomaalainen pelaaja saatuaan siihen liitolta luvan. 


Kilpailusääntöjen 27 §:n mukaan huomautukset pelaajan edustusoikeutta vastaan on tehtävä sarjan kuluessa, mutta viimeistään kahden vuorokauden kuluttua sarjan eri vaiheiden, lohkon tai turnauksen viimeisestä ohjelman mukaisesta ottelusta. Jos joukkueessa on pelannut edustusoikeutta vailla oleva pelaaja, on se määrättävä hävinneeksi ne ottelut, joissa se on syyllistynyt sanottuun rikkomukseen sarjamääräysten tarkemmin määrittelemällä tuloksella. Jos joukkueessa on pelannut pelaaja, jolla ei ole voimassa olevaa pelaajalisenssiä, määrätään joukkue hävinneeksi ko. ottelun sarjamääräysten tarkemmin määrittelemällä tuloksella. 


Lentopallon Mestaruusliigan sarjamääräyksissä ei ole erillisiä sääntömääräyksiä edustusoikeutta vailla olevan pelaajan peluuttamisesta aiheutuvasta seuraamuksesta. Lentopallon Suomenmestaruuskilpailujen sarjamääräysten kohdan 13.1 mukaan joukkue, joka tuomitaan häviämään ottelu kilpailusääntöjen 6 §:n tai näiden sarjamääräysten kohdan 10.3. kohdan mukaan, häviää ottelun 0 - 3 (0-25, 0-25, 0-25). 


Kilpailusääntöjen tai sen mukaisen seuraamuksen kohtuullistaminen 


Valituksen kohteena olevassa ratkaisussa otteluiden lopputulosten muuttaminen on perustettu kilpailusääntöjen 27 §:ään. Oikeustoimilain 36 §:n mukaiset sovittelukriteerit on laadittu ensisijaisesti sopimusten sovittelua silmällä pitäen. Tämän vuoksi joudutaan erikseen harkitsemaan se, mitkä ovat sovittelun edellytykset yhdistyksen sääntöjen tai sitä alemmanasteisten määräysten tai niiden nojalla tehtyjen päätösten kohdalla. 


Yhdistysoikeudessa on yleisellä tasolla katsottu, että tärkein sovittelukriteeri on yhdistystoiminnan kansanvaltaisuusperiaate (ks. Halila: Toimivaltajako yhdistyksissä, 1993, s. 208 ja Halila - Tarasti: Yhdistysoikeus, 2011 s. 121). Urheilutoiminnassa joudutaan hakemaan sen toimintaympäristöön soveltuvia kriteerejä, jotka ovat soveltamiskäytännön puuttumisen vuoksi vielä kehittymässä (ks. Välimäki: Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivallasta ja sen jäsenten asemasta, Urheilu ja oikeus 2011, s. 241-242). Samalla tavoin kuin sopimusten kohdalla kohtuuttomuudessa voidaan erottaa yhtäältä sääntöjen tai määräysten tyyppikohtuuttomuus ja toisaalta yksittäistapauksellinen kohtuuttomuus. Tyyppikohtuuttomuudella tarkoitetaan sitä, että sääntömääräys on sellaisenaan sisältönsä puolesta kohtuuton. Yksittäistapauksellisella kohtuuttomuudella tarkoitetaan puolestaan tilannetta, jossa sääntömääräystä ei voida yleisesti pitää kohtuuttomana, mutta sen tulkinta käsillä olevassa yksittäistapauksessa johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen. 


(a) Kilpailusääntöjä koskevan määräyksen kohtuullisuus 


Kilpailusääntöjen 27 §:ssä ei ole tarkemmin määritelty sitä, miten edustusoikeutta vailla olevan pelaajan peluuttamiseen tulee puuttua. Huomautuksen liitolle voi lähtökohtaisesti tehdä samassa sarjassa pelaava toinen seura, ja tätä ilmeisesti on tarkoitettu sääntömääräyksessä mainitulla huomautuksella. Sääntömääräyksen perusteella on tulkinnanvaraista, millä tavoin liitto tai Mestaruusliiga voi oma-aloitteisesti puuttua edustuskelpoisuuteen ja määrätä oma-aloitteisen tutkinnan perusteella seuraamuksen seuralle. Huomautusten tekemiselle on määrätty tietyt aikarajat, mutta tällaista aikarajaa ei ole liiton tai Mestaruusliigan oma-aloitteiselle tarkastamiselle. Nyt kysymyksessä olevassa sääntömääräyksessä ei, toisin kuin eräiden muiden urheilulajien vastaavissa määräyksissä, ole erikseen rajattu sitä, miten paljon taannehtivasti otteluiden lopputuloksiin voidaan puuttua. Nämä puoltaisivat tulkintaa, jonka mukaan sääntömääräys voisi olla lähtökohtaisesti kohtuuton. 


Sääntömääräys kattaa kaikki tilanteet, joissa seura käyttää edustusoikeudetonta pelaajaa. Kaikissa tilanteissa kysymys ei ole seuran tahattomista virheistä, ja sääntökohta kattaa siten myös tilanteet, joissa edustusoikeudetonta pelaajaa tietoisesti peluutetaan. Tällaisissa tilanteissa kohtuuttomana ei voida pitää sitä, että otteluiden lopputuloksia muutetaan kenties pitkältäkin ajalta. Tämä puoltaa vahvasti tulkintaa, jonka mukaan sääntömääräys ei ole lähtökohtaisesti ja kaikkiin tilanteisiin sovellettuna kohtuuton. 


Lautakunta toteaa, että urheiluelämässä on tavanomaista, että edustusoikeutta vailla olevan pelaajan peluuttamisen seurauksena joukkue määrätään häviämään ottelu. Kilpailusääntöjen sisällöissä ja yksityiskohdissa on eroja muun muassa sen suhteen, missä määrin mahdollisuutta taannehtivaan puuttumiseen ottelutuloksiin on rajoitettu, mutta näistä yksityiskohdista huolimatta tässä asiassa sovellettavat kilpailusäännöt ovat urheiluelämässä ja liittojen sääntökäytännössä tavanomaiset. Näin ollen niitä ei voida pitää alun perin kohtuuttomina myöskään seurojen kannalta. Oikeusturvalautakunta katsoo, että kilpailusääntöjen 27 § ei ole sääntömääräyksenä sellaisenaan kohtuuton. 


Arvioitavaksi siten jää, onko kilpailusääntöjen nojalla määrätty seuraamus tässä tapauksessa kohtuuton. 


(b) Määrätyn seuraamuksen kohtuullisuus 


Esitetyn selvityksen mukaan Salgado on pelannut Suomessa ja Pielaveden Sammon joukkueessa jo kaksi edellistä kautta. Aikaisempina kausina Salgadon edustusoikeudessa ei esitetyn selvityksen mukaan ole ollut ongelmia. Asianosaiset ovat todenneet, että ulkomaalaispelaajasta tulee tehdä kausittain kansainvälinen kirjaamismenettely, joka oli tälle kaudelle jäänyt Salgadosta tekemättä Pielaveden Sampo ry:n ilmoituksen mukaan toimihenkilön inhimillisen erehdyksen vuoksi. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että yhdistys tai seura on vastuussa toimihenkilöidensä ja työntekijöidensä virheistä siitä riippumatta, onko seuran johto ollut tietoinen tällaisesta virheestä vai ei. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa edustusoikeuden kirjaamisessa tapahtunut unohdus olisi ollut mahdollista havaita, jos edustusoikeuksia olisi hoidettu huolellisesti ja niiden hakeminen olisi tarkastettu. Voimassa olevat lisenssit ja edustuskelpoisuudet ovat myös tarkastettavissa Lentopalloliitosta.   


Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 4/2010 todennut koripalloa koskevassa asiassa, että arvioitaessa sitä, johtaako sääntöjen soveltaminen kohtuuttomuuteen, merkitystä voidaan antaa lähinnä niille seikoille, jotka ovat johtaneet lisenssimaksun maksamatta jäämiseen. Tuossa tapauksessa kohtuuttomana ei pidetty sitä, että seura määrättiin häviämään kaksi ottelua, joissa se oli käyttänyt edustusoikeudetonta pelaajaa. 


Kysymyksessä olevassa asiassa Pielaveden Sampo ry:n toimihenkilön menettelystä ulkomaalaisen pelaajan kirjaamisessa tai niistä syistä, miksi Salgadon kirjaaminen oli jäänyt tekemättä, ei ole esitetty tarkempaa selvitystä. Asiassa on vedottu ainoastaan inhimilliseen erehdykseen. Tältä osin lautakunta toteaa, että asiassa on ollut kyse korkeimmalla sarjatasolla pelaavan joukkueen asioiden hoitamisesta. Näissä asioissa tällaiselta seuralta edellytetään ammattimaista asioiden hoitamista ja asioiden hoitamisen valvontaa. Oikeusturvalautakunta toteaa, että tässä tapauksessa ulkomaalaisen pelaajan edustusoikeuden kirjaamatta jääminen on johtunut sellaisesta syystä, joka on kokonaan seuran vastuulla. Tämä puoltaisi sitä, että sääntöjen soveltamisen ei voitaisi myöskään katsoa johtavan tässäkään tapauksessa kohtuuttomuuteen. Myös sääntömääräysten yhdenmukainen soveltaminen puoltaisi tällaista tulkintaa. 


Toisaalta asiassa näyttäisi olevan selvää, että seura ei ole pyrkinyt tahallaan peluuttamaan edustusoikeutta vailla olevaa pelaajaa. Salgado oli pelannut jo aikaisemmilla kausilla joukkueessa, eikä Pielaveden Sampo ry:llä olisi ollut vaikeuksia edustuskelpoisuuden vahvistamisessa tällekään kaudelle. Edustusoikeus olikin saatu vahvistettu pian sen jälkeen, kun edustuskelpoisuuden puuttuminen oli käynyt ilmi. Kun kysymys on tällaisesta tahattomasta menettelystä, on usein sattumanvaraista, missä ajassa pelioikeuden puuttuminen tulee ilmi. Tässä tapauksessa Salgadon pelioikeuden puuttuminen oli ilmennyt vasta 11 pelatun ottelun jälkeen verraten pitkän ajan kuluttua sarjan alkamisesta seuran omin toimenpitein. Yhtä hyvin se olisi voinut ilmetä heti kauden alussa tai vasta runkosarjan loppuvaiheessa. Kun lentopallon mestaruusliigassa runkosarjassa pelataan 33 ottelua, edellä mainittu 11 ottelua vastaa yhtä kolmasosaa runkosarjan otteluista. Tällaisen ottelumäärän määrääminen häviämään taannehtivasti pitkältä ajalta tahattoman virheen johdosta on varsin tuntuva seuraus, ja sillä voi olla pidemmällekin ulottuvia seurauksia. Näin suuren ottelumäärän lopputuloksen taannehtiva muuttaminen vaikuttaa myös mestaruusliigan kilpailulliseen asetelmaan ja sarjan tasapuolisuuteen muidenkin seurojen kannalta. Nämä näkökohdat puoltavat varsin vahvasti sitä, että määrättyä seuraamusta tässä tapauksessa kohtuullistettaisiin. 


Kohtuullistamista vastaan ja sitä puoltavia tekijöitä punnittuaan oikeusturvalautakunta katsoo, että Lentopalloliiton sääntöjaoksen päätös 25.11.2011 johtaa tässä tapauksessa oikeustoimilain 36 §:ssä tarkoitetulla tavalla kohtuuttomaan lopputulokseen. Tämän johdosta määrättyä seuraamusta tulee kohtuullistaa. 


Kohtuullistaminen 


Oikeusturvalautakunta katsoo, että seuraamuksen kohtuullistamisessa on perusteltua pyrkiä siihen, että seuraamus on paitsi rikkomuksen tehneen seuran kannalta oikeasuhtainen myös muiden seurojen kannalta tasapuolinen ja johtaa kilpailullisesti oikeudenmukaiseen lopputulokseen. 


Sääntöjen mukaista seuraamusta olisi mahdollista kohtuullistaa lieventämällä seuraamusta ensinnäkin siten, että seura määrättäisiin häviämään vain osan niistä otteluista, joissa se oli käyttänyt edustusoikeudetonta pelaajaa. Eräiden muiden urheilulajien vastaavissa säännöissä onkin mahdollistettu taannehtiva puuttuminen ottelutuloksiin pelaajan edustuskelpoisuuden puutteen perusteella vain ajallisesti rajoitetusti. 


Esillä olevassa tapauksessa sääntöjen mukaisen seuraamuksen kohtuuttomuus johtuukin osaltaan siitä, että taannehtivaa puuttumista ottelutuloksiin ei ole kilpailusäännöissä ajallisesti rajoitettu. Toisaalta seuraamuksen kohtuullistaminen siten, että vain osaan ottelutuloksista puututtaisiin, ei olisi seurojen tasapuolisen kohtelun kannalta ongelmatonta. Lautakunta katsoo, että nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa oikeasuhtaiseen, tasapuoliseen ja kilpailullisesti oikeudenmukaiseen seuraamukseen on parhaiten päästävissä lieventämällä seuraamusta siten, että otteluiden urheilullisiin tuloksiin puuttumisen sijasta rikkomuksen tehnyt seura määrätään menettämään saavuttamiaan sarjapisteitä. 


Oikeusturvalautakunta katsoo edellä lausuttujen syiden perusteella, että Pielaveden Sampo ry:lle määrättyä seuraamusta tulee kohtuullistaa siten, että seuraamukseksi määrätään pistemenetys. Oikeusturvalautakunta harkitsee kohtuulliseksi pistemenetykseksi 12 pisteen vähennyksen. Pistemenetyksen määrääminen tulee toteuttaa siten, että alun perin pelattujen kaikkien ottelujen lopputulokset ja ottelujen lopputulosten mukaiset pisteet tulee palauttaa. Tämän jälkeen edustusoikeudettoman pelaajan peluuttamisesta tulee määrätä Pielaveden Sampo ry:lle edellä mainittu 12 pisteen pistemenetys. 


Päätöslauselma 

Suomen Lentopalloliitto ry:n sääntöjaoksen päätös 25.11.2011 kumotaan ja Pielaveden Sampo ry:n pelaamien otteluiden lopputulokset ja niitä vastaavat pisteet palautetaan. 


Pielaveden Sampo ry:lle määrätään 12 pisteen pistemenetys. 


Lentopallon Mestaruusliiga ry:n tulee laatia tämän päätöksen mukainen sarjataulukko. 


Valitusmaksu palautetaan. 


Ratkaisu oli yksimielinen.    


Jukka Sippo                                         Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri 


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Antti Aine, Pia Ek, Heikki Halila ja Harri Lintumäki.