16/2021 Ratsastus – Arvokisavalinta – Valintakriteerit – Valintakriteerien tulkinta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 16/2021

24.6.2021   Diaarinro 14/2021


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Ratsastajainliitto ry:n kouluratsastuksen valintakomitean päätös 14.6.2021 koskien poniratsukoiden valintaa kouluratsastuksen PM-kilpailuihin 2021


ASIA         

Arvokilpailuvalinta


MUUTOKSENHAKIJA

A, huoltajanaan X


KUULTAVAT

Suomen Ratsastajainliitto ry

B

 

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY:N VALINTAKOMITEAN PÄÄTÖS

Suomen Ratsastajainliitto ry:n kouluratsastuksen valintakomitea on 14.6.2021 tekemällään päätöksellä valinnut kouluratsastuksen PM-kilpailuihin Ypäjälle Suomen edustajiksi isoissa poneissa E:n, D:n, C:n ja B:n. Varalle on valittu A ja F.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan esittänyt, että valintapäätös on virheellinen siltä osin kuin B on valittu hänen ohitsensa edustamaan Suomea kouluratsastuksen PM-kilpailuihin isoissa poneissa.

  

Perusteenaan A on vedonnut ensinnäkin siihen, että Suomen Ratsastajainliitto ry on alentanut 12.2.2021 PM-kilpailuvalinnan ehdottomaksi vaatimukseksi asetettua 2 x 68 %:n kvaalirajan tulosta joukkueohjelmassa kansallisissa kilpailussa yhteen 67 %:n tulokseen joukkueohjelmassa vuonna 2021.


A on vuonna 2021 saavuttanut vaaditun 67 %:n tuloksen. PM-kilpailujoukkueeseen valituista B ei sen sijaan ole kuluvana kilpailukautena ylittänyt asetettua 67 %:n tulosrajaa. Asetettuja valintakriteereitä ei ollut noudatettu ja A on siten epäoikeudenmukaisesti ja epäurheilijamaisesti jätetty joukkueesta pois, vaikka hän on saavuttanut valintakriteereissä edellytetyt kvaalitulokset ja B ei.


Lisäksi Ratsastajainliitto oli A:n oikaisupyyntöön antamassaan vastineessa ilmoittanut, ettei alkuperäistä vaatimusta molempiin katsastuskilpailuihin osallistumisesta voitu edellyttää, mitä ei kuitenkaan ollut julkaistu liiton internetsivustolla eikä ilmoitettu ratsastajille muutoinkaan. Tämä lievennys merkinnee myös sitä, että vain yksi katsastusluokan tulos jää voimaan. Tästä huolimatta joukkuevalinta on tehty kahden katsastuskilpailun aritmeettisen keskiarvon perusteella, jolloin B on asettunut neljännelle sijalle A:n edelle. Yhden katsastuskilpailun tuloksen perusteella tehtävässä valinnassa A asettuisi neljännelle ja B kuudennelle sijalle.


A on sijoittunut B:n edelle myös Pärnun kansainvälisissä CDI-kilpailuissa, mikä voidaan ottaa huomioon valintakriteeriä ”Annetut kilpailunäytöt vastaavalta tasolta KV/kansallisissa kilpailuissa” sovellettaessa. Valintakriteerin ”Päivän kunto” osalta on otettava huomioon, että A on kahdessa viimeisessä kilpailussa ollut B:n edellä tuloksissa sekä henkilökohtaisessa että joukkueohjelmassa, kun taas B on ollut vain kerran kaudella 2021 A edellä joukkueohjelmassa.


A on vielä viitannut siihen, että B on ponien maajoukkuevalmentajan valmennuksessa.


VASTAUS JA LAUSUMA PERUSTEINEEN

Suomen Ratsastajainliitto ry on valituksen johdosta antamassaan vastauksessa katsonut, että valitus on ollut perusteeton.


A:n valitus perustuu Ratsastajainliiton internetsivustolla olleeseen väärään tietoon. Valintakriteereitä muutettiin, koska kilpailuja oli koronaviruksen sekä EHV-1 -taudin vuoksi järjestetty suhteellisen vähän eivätkä ratsukot olleet päässeet kilpailemaan riittävästi. Päätökset kriteerien muuttamisesta tehtiin Ratsastajainliiton Huippu-urheilun johtoryhmän (HUJO) kokouksessa toukokuussa (3/2021). Esimerkiksi Kansainvälinen ratsastajainliitto FEI on poistanut kokonaan tulosprosentteihin perustuvat osanottokriteerit EM-kilpailuista, mistä päätöksestä on tiedotettu Ratsastajainliiton internetsivuston ajankohtaista-osastolla.


Ratsastajainliiton internetsivustolla päivitetyt kriteerit on esitetty siten, että PM-kilpailujen osallistumisedellytyksiin on muun ohella poneissa kuulunut liiton asettama tulosrajatavoite (vähintään 1 x 67 % tai korkeampi tulos oman ikäryhmän joukkueohjelmassa).


Merkitystä ei ole sillä, että myös aiempien vuosien osallistumisedellytys (muun ohella tulosrajatavoite vähintään 2 x 68 % tai korkeampi tulos joukkueohjelmassa kansallisissa kilpailuissa) oli jäänyt vahingossa sivustolle näkyviin.


Edellä todetulla ei ollut merkitystä valintaperusteisiin. Niistä tärkein oli menestyminen nimetyissä katsastuskilpailuissa, joihin kaikilla ratsukoilla oli tasavertainen mahdollisuus osallistua. Katsastuskilpailuja piti olla kolme, mutta niistä ensimmäinen jouduttiin perumaan koronavirukseen liittyvänä varotoimenpiteenä. Kaikki PM-kilpailuihin tähtäävät ratsukot myös osallistuivat molempiin katsastuskilpailuihin.


Joukkueeseen on valittu neljä parasta poniratsukkoa näiden kahden ennakkoon ilmoitetun katsastuskilpailun tuloskeskiarvon perusteella.


B, huoltajiensa edustamana on antamassaan lausumassa esittänyt, että B on vuoden 2021 tuloksissa A:n edellä.


Ratsastajainliiton asettama tulosraja (vähintään 1 x 67 % tai korkeampi tulos oman ikäryhmän joukkueohjelmassa) on vain tavoite, ei valinnan ehdoton kriteeri.


Mainitun tulosrajakriteerin osalta ei ole myöskään rajattu sitä, mistä vuoden 2021 kilpailuista tavoitteen mukainen 67 %:n tulos tulisi saada. Vaikka ohjeistuksessa on lueteltu kolme katsastuskilpailua, on niiden osalta todettu vain edellytys kahteen katsastuskilpailuun osallistumisesta.


Suomessa on ollut vuonna 2021 viisi kansallista kouluratsastuskilpailua poneille, joissa on kilpailtu PM-kilpailuja vastaavissa luokissa. Ohjelmina niissä ovat olleet FEI ponien joukkueohjelma ja FEI ponien henkilökohtainen ohjelma.


Näissä kilpailuissa sekä B että A ovat ylittäneet kerran 68 %:n tulosrajan ponien henkilökohtaisessa ohjelmassa, joukkueohjelmassa ei kumpikaan. Henkilökohtainen ohjelma on kuitenkin joukkueohjelmaa vaativampi ja siinä saatu tulos siten parempi. Tämä tulos ylittää samalla myös PM-kilpailujen valintakriteerien edellyttämän tulostavoitteen 67 %.


Lisäksi B sijoittuu sekä kahden katsastuskilpailun että kaikkien vuonna 2021 järjestettyjen kansallisten kouluratsastuskilpailujen tuloskeskiarvojen perusteella A:n edelle. B on saanut SM-hallimestaruuskilpailuissa hopeaa A:n sijoittuessa neljänneksi.


Valituksessa viitatun Pärnun kansainvälisen kilpailun tuloksia ei ole tullut ottaa valinnoissa huomioon, koska ratsastajille oli ilmoitettu etukäteen, ettei kyseisen kilpailuun osallistuminen ollut edellytys valinnoille ja ettei sitä lasketa valintakriteereihin.


B:llä on vuoden 2020 elokuussa järjestetyistä EM-kilpailuista ponien joukkueohjelmasta kansainvälinen tulos 67,2 %, joka on parempi kuin A:n koskaan saavuttama kansainvälinen kilpailutulos ja vastaa myös 1 x 67 % vaatimusta PM-kilpailuihin.   


Asetettujen valintakriteereiden osalta B:n valintaa puoltavat ainakin se, että

- B on menestynyt A:ta paremmin (parempi keskiarvo sekä parempi yksittäinen tulos) kaikki kauden 2021 Suomen kilpailut huomioiden;


- B on osoittanut lupaavaa kehitystä pitkällä aikavälillä, toisin kuin A, jonka tulostaso on laskenut viime vuodesta;


- B:llä on aiempaa kansainvälistä kilpailukokemusta ja hänen paras kansainvälinen kilpailutuloksensa on A:n vastaavaa parempi;


- A:n perhe ei ole käyttäytynyt urheilun eettisten arvojen mukaisesti;


- B on sitoutunut maajoukkuevalmennuksiin osallistumiseen ja hän on kuulunut viime talven ponien A-maajoukkueryhmään, johon A ei ole halunnut eikä osallistunut.      


Ratsastajainliiton yleisten valintaperiaatteiden 4 kohdassa on lisäksi erikseen mainittu, ettei valinta edellytä suoritusta kaikista valintaperusteena olevista kohdista. Näin ollen, vaikka valintaa tehtäessä otettaisiin huomioon vain kaksi nimettyä katsastuskilpailua ja liiton tulosrajatavoite tulkittaisiin vaatimukseksi, ei tämän puuttuminen olisi este valituksi tulemiselle. B täyttää edellä mainitut kriteerit.


On selvää, että Ratsastajainliitto on tarkoittanut ratsukoiden valinnan perustuvan valitsijoiden kokonaisarvioinnille, mikä ei ole vastoin määritettyjä valintaperusteita. Valinnassa tulee painottaa kilpailutuloksia ja nimeämisessä tulee luottaa Ratsastajainliiton ratsastuksen asiantuntijoihin, joilla on lajista paras osaaminen.


B:n valmennussuhteella ei ole valintapäätösten kanssa mitään tekemistä.

 

VASTASELITYS

A on Ratsastajainliiton antaman vastauksen ja B:n lausuman johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut muun ohella, että Ratsastajainliiton vastineessa viitatussa HUJO:n kokouksessa on poistettu kansainvälisten kisojen vaatimus EM-kilpailujen valintakriteereistä. Muutoksista PM-kilpailujen valintakriteereihin ei kuitenkaan ole informoitu mitään. Ratsastajainliiton tulostavoite on siten ollut edelleen tulkintatavasta riippuen joko 1 x 67% tai 2 x 68% joukkueohjelmasta.


Vain FEI:n kriteereissä myös henkilökohtainen ohjelma otetaan huomioon. Se että FEI on luopunut tulosvaatimuksistaan, ei sinänsä vaikuta SRL:n tulosvaatimuksiin tai tavoitteisiin. FEI:n vaatimukset ovat perinteisesti hyvin paljon maltillisempia kuin Ratsastajainliiton vaatimukset (sekä henkilökohtainen että joukkueohjelma kelpaa, tulos vain 62 %).


Vastineessa ja lausumassa todettu katsastuskilpailujen aritmeettisen keskiarvon mukainen järjestys on sinänsä oikea, mutta koska B:llä ei ole 67 %:n ylitystä kilpailukaudella 2021, tulee joukkueeseen ensisijaisesti valita ne ratsukot, jotka täyttävät Ratsastajainliiton asettaman tulostavoitteen.


Asetettu tulostavoite on koskenut nimenomaisesti joukkueohjelmaa, eikä kriteerin täyttymisen kannalta ole merkitystä sillä, että sekä B että A on muissa ohjelmissa saanut 67 %:n tavoitetta korkeampia tulosprosentteja. Lisäksi yksiselitteisesti ei voida sanoa, että jokin ohjelma olisi vaikeampi kuin toinen. 


B:n lausuman keskiarvolaskelmista on jätetty pois Pärnun kansainvälinen kilpailu, johon molemmat ratsukot osallistuivat. Ratsastajainliitto ei ole ilmoittanut, ettei Pärnun kilpailun arvo olisi samanlainen kuin muidenkin kansainvälisten kilpailujen arvo joukkuevalintoja tehtäessä. A:lla on koko kauden kilpailuista B:tä korkeampi keskiarvo kaikista FEI luokista, kuten myös joukkueohjelmasta ja henkilökohtaisesta ohjelmasta.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

 

Tausta ja kysymyksenasettelu

 

Suomen Ratsastajainliiton valintakomitea on 14.6.2021 tekemällään päätöksellä valinnut kouluratsastuksen PM-kilpailuihin Ypäjälle Suomen edustajiksi isoissa poneissa E:n, D:n C:n ja B:n. Varalle on valittu A ja F.


Valintakomitean kokouksessa on pöytäkirjan mukaan käyty läpi valmentajien esitykset ja valittu joukkueet Ypäjän PM-kilpailuun, sekä isojen ponien osalta todettu edellä mainitut valinnat.


A:n valituksen johdosta asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko valintapäätöstä tehtäessä noudatettu ilmoitettuja valintakriteereitä.

 

Sovellettavat valintakriteerit


Ratsastajainliiton yleisissä valintaperiaatteissa edustustehtäviin on todettu, että muun ohella PM-kilpailujen osalta valintoja tehtäessä huomioidaan:


1.     Annetut kilpailunäytöt nimetyissä katsastusluokissa.

2.     Annetut kilpailunäytöt vastaavalta tasolta KV/kansallisissa kilpailuissa.

3.     Tuloskehitys kohti pääkisaa.

4.     Pitkän aikavälin (1-2 vuotta) tulostaso ja tuloskehitys.

5.     Aiempi kokemus ja menestyminen KV-kilpailuissa.

6.     Valitsijoiden arvio menestymismahdollisuudesta.

7.     Mahdolliset erillisprojektit ja lajiryhmän päätavoitteet.

8.     Urheilun eettisten arvojen mukaan toimiminen.

9.     Muut urheilulliset näkökohdat.

10. Ratsastajan sitoutuminen liiton määrittelemiin KV-tavoitteisiin.

11. Ratsastajan sitoutuminen maajoukkuevelvoitteisiin.

12. Liiton mainossopimusten noudattaminen.

13. Valitsijoiden harkinta.


Lisäksi:

- Kilpailija sitoutuu osallistumaan Suomen Ratsastajainliiton nimeämiin katsastuskilpailuihin. Nämä nimetään pääsääntöisesti kauden alussa ja pyritään ilmoittamaan vähintään 3 kk ennen ko. kilpailuita.

- Valinta ei edellytä suoritusta kaikista valintaperusteena olevista kohdista.

- Valitsijoiden tehtävänä on valita kuhunkin kilpailuun pääsääntöisesti mahdollisimman hyvät menestymismahdollisuudet omaavat kilpailijat ja toimintakykyiset joukkueet.

- Valinnat voidaan osittain kohdistaa palvelemaan myös pitkän aikavälin tavoitteita ja erillisprojekteja (esim. MM/olympia/EM projektit).

- Valitsijoiden tulee varmistaa riittävät kv-kilpailumahdollisuudet myös kansainvälisiin kilpailuihin nouseville kilpailijoille ja huomioida erityisesti poni-, juniori- ja nuoret kilpailijat.


Ratsastajainliiton yleisten valintaperiaatteiden lisäksi sovellettaviksi tulevat Kouluratsastuksen valintaperusteet 2021, joissa on PM-kilpailujen osalta ilmoitettu seuraavat valintaperusteet:


U25, nuoret, juniorit, lapsiratsastajat, ponit


·       Perusvaatimus FEI:n kvalifikaatiorajan ylittäminen ratsukkona 1 x 62 % N, J, Po tai 1 x 60 % U25, ponit oman ikäkauden joukkue- tai henk. koht. ohjelmassa tai henk. ja lisäksi SRL:n asettama tulosraja tavoite (vähintään 1 x 67 % tai korkeampi tulos oman ikäryhmän joukkueohjelmassa).


Ikäkausimestaruus (PM)


·       Perusvaatimus FEI:n kvalifikaatiorajan ylittäminen ratsukkona kv. kilpailuissa joukkue- tai henkilökohtaisessa ohjelmassa vähintään 1 x 62 % N, J, lapset, ponit tai 1 x 60 % U25. Lisäksi SRL:n asettama tulosrajatavoite (vähintään 2 x 68 % tai korkeampi tulos joukkueohjelmassa kansallisissa kilpailuissa). 


·       Kahden tuloksiltaan lähes tasavertaisen ratsukon valintaesityksessä HUJO:n vahvistettavaksi voidaan valintaperusteeksi esittää keskiarvon lisäksi tuloskehitystä (ns. "päivän kuntoa”) kilpailua edeltävänä lyhyenä aikavälinä ja / tai ratsukon valinnan merkityksellisyyttä tuleviin arvokilpailujoukkuevalintoihin. 


Suomessa olevat ratsukot 


·       Nimetään Suomessa määrätyt, ensisijaisesti ulkokilpailut/luokat (3 kpl) katsastuskilpailuiksi (mielellään I lk tuomarit, koulujaoksella mahdollisuus ehdottaa 3–4 tuomaria) painoarvolla 40 % ja tämän lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää pitkän listan erillinen katsastustapahtuma painoarvolla 60 % (mieluiten FEI-tuomarit). Lisäksi tässä tapahtumassa tai viimeisessä katsastuskilpailussa järjestetään hevostarkastus, jossa eläinlääkäri tarkistaa hevoset ja antaa mahdolliset hoito-ohjeet.


·       Katsastuskilpailut: 25.–28.3. Ypäjä CDI, 21.–23.5. Hyvinkää, 11.–13.6. Ypäjä.


·       Ratsukolta edellytetään osallistumista vähintään kahteen katsastuskilpailuun (vähintään 4 luokkaa). 


Valintakomitean kokouksen 16.6.2021 pöytäkirjassa on todettu PM-valintojen julkaisemisen jälkeen tulleen ilmi, että Ratsastajainliiton sivuilla oli ristiriitaisia tietoja. Pöytäkirjassa on todettu, että valintakriteerejä piti muuttaa kaudelle 2021 sen takia, että kilpailuja on koronan takia järjestetty suhteellisen vähän ja ratsukot eivät olleet päässeet kilpailemaan riittävästi. Osallistumisedellytys oli kohtuuton. Kriteeriä on muutettu myös EM-kilpailuihin pyrkivien kohdalla toukokuussa 2021.


Pöytäkirjan mukaan PM-kilpailujen osallistumisedellytys on:


U25, nuoret, juniorit, lapsiratsastajat, ponit


·       Perusvaatimus FEI:n kvalifikaatiorajan ylittäminen ratsukkona 1 x 62 % N, J, Po tai 1 x 60 % U25, ponit oman ikäkauden joukkue- tai henk. koht. ohjelmassa tai henk. ja lisäksi SRL:n asettama tulosraja tavoite (vähintään 1 x 67 % tai korkeampi tulos oman ikäryhmän joukkueohjelmassa).


Pöytäkirjassa on edelleen todettu, että vanha aiempien vuosien osallistumisedellytys oli vahingossa jäänyt näkyviin alemmas sivulle, jossa oli erehdyksessä mainittu myös PM-kilpailut uudestaan. Pöytäkirjassa on tältä osin viitattu edellytyksiin, joihin on kuulunut muun ohella vaatimus tulosrajatavoitteesta vähintään 2 x 68 % tai korkeampi tulos joukkueohjelmassa kansallisissa kilpailuissa.


Pöytäkirjassa on lisäksi viitattu vaatimukseen, jonka mukaan ratsukolta edellytetään osallistumista vähintään kahteen katsastuskilpailuun. Katsastuskilpailuina on ilmoitettu 25.-28.3. Ypäjä CDI, 21.-23.5. Hyvinkää ja 11.-13.6. Ypäjä.


Pöytäkirjassa on tältä osin todettu, että edellä mainituista katsastuksista peruuntui Ypäjän CDI-kilpailu. Tämän takia ei voitu enää edellyttää sitä, että ratsukot osallistuisivat kahteen katsastuskilpailuun.


Pöytäkirjassa on todettu, että kokouksessa käytiin läpi perustelut isojen ponien koulujoukkueen osalta tehtyihin valintoihin sekä viitattu edellä kuvatuissa Ratsastajainliiton yleisissä valintaperiaatteissa todettuihin valintaperusteisiin.


Valintapäätöstä koskeva arviointi


Oikeusturvalautakunta toteaa, että valittaessa urheilijoita edustamaan Suomea kansainvälisissä arvokilpailuissa kysymys on lähtökohtaisesti niin sanotun yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta päätöksestä. Valinnan suorittava Olympiakomitea tai lajiliitto valitsee Suomea edustamaan urheilullisilla perusteilla ne urheilijat, joiden arvioidaan voivan menestyä kysymyksessä olevassa kilpailussa parhaiten. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen arvioiminen, onko valintapäätös tarkoituksenmukainen. Silloin, kun valinnat kuitenkin tehdään ennakkoon asetettujen ja julkistettujen kriteereiden perusteella, kysymys ei ole enää yksin yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan yhdistyksen tulee noudattaa valinnassa ilmoittamiaan valintakriteereitä. Valintapäätöstä voidaan tällaisessa tilanteessa jälkikäteen arvioida oikeudellisesti ja päätös voidaan valituksen johdosta kumota tai sitä voidaan muuttaa, jos asetettuja valintakriteereitä ei ole noudatettu. Kuten oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään todennut, urheilijoiden oikeusturva edellyttää sitä, että etenkin arvokilpailuja koskevat valinnat tehdään huolellisesti ja asetettuja valintakriteereitä tarkasti noudattaen (ks. esim. UOL 14/2019, UOL 3/2020 ja UOL 18/2020).


A on valituksessaan vedonnut siihen, että 67 %:n tulosraja oman ikäryhmän joukkueohjelmassa on ollut ehdoton vaatimus PM-kilpailupaikan saamiseksi.


Ratsastajainliiton mukaan tämä on ollut PM-kilpailujen osallistumisedellytys sen jälkeen, kun aiempaa vaatimusta (vähintään 2 x 68 %) oli lievennetty. Ratsastajainliitto on katsonut, ettei tällä asialla kuitenkaan ollut vaikutusta valintaperusteisiin, joista tärkein oli menestyminen nimetyissä katsastuskilpailuissa.


B on katsonut, ettei 67 %:n tulosraja ole ollut ehdoton vaatimus, vaan ainoastaan tavoite. Tulosrajan ylittäminen ei ollut edellytys valituksi tulemiselle myöskään siihen nähden, että Ratsastajainliiton yleisten valintaperusteiden mukaan valinta ei edellytä suoritusta kaikista valintaperusteena olevista kohdista.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että käsillä olevassa asiassa Ratsastajainliiton asettamat yleiset valintaperiaatteet edustustehtäviin mahdollistavat useiden eri tekijöiden huomioimisen ja jättävät valintapäätöksen tekijöille merkittävää harkintavaltaa.


Kysymys siitä, onko kouluratsastuksen osalta sovellettavissa lajikohtaisissa valintaperusteissa todettua tulosrajatavoitetta (vähintään 1 x 67 % tai korkeampi tulos joukkueohjelmassa) pidettävä ehdottomana valintaperusteena, tai mikä sen merkitys muutoin on muihin valintaperusteisiin nähden, on tulkinnanvarainen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että tulosrajavaatimuksen ehdottomuuteen viittaa ensinnäkin sen ilmoittaminen ”perusvaatimuksena” ja myös Ratsastajainliiton valintakomitean kokouspöytäkirjassa 16.6.2021 siihen on viitattu osallistumisedellytyksenä. Myös se, että Ratsastajainliitto on ylipäätään pitänyt tarpeellisena alentaa tulosrajaa, puhuu osaltaan sitä vastaan, että vaatimus olisi joustavasti tulkittava ja harkinnanvarainen osa kokonaisarviointia. Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi, että ratkaisussa UOL 18/2020 vastaavaa valintakriteereissä ollutta tulosrajaa koskevaa mainintaa on tuolloin esitetyn selvityksen perusteella pidetty edellytyksenä valintaan. Valintakriteerien sanamuotoa ei ole mainitun oikeusturvalautakunnan ratkaisun jälkeen muutettu.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Ratsastajainliiton voidaan katsoa ilmoittaneen PM-kilpailuja koskevaksi valintakriteeriksi edellä mainitun vaatimuksen vähintään 67 %:n tuloksesta oman ikäryhmän joukkueohjelmassa. Kun muuta valintakriteereissä ei ole ilmoitettu, tämän tulosrajan täyttymistä on arvioitava kaudella 2021 saavutettujen tulosten perusteella.


A on valituksessaan väittänyt saavuttaneensa mainitun tulostavoitteen ja ettei B ole sitä saavuttanut. Ratsastajainliitto ei ole ottanut tähän vastineessaan kantaa. B on ilmoittanut saavuttaneensa 67 %:n ylittävän tuloksen kaudella 2021 henkilökohtaisessa ohjelmassa, ei kuitenkaan joukkueohjelmassa. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella B ei näin ollen ole kaudella 2021 saavuttanut osallistumisedellytykseksi asetettua tulostavoitetta.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että 67 %:n tulosrajan saavuttaminen on edellytys valintaan, vaikkakaan se ei sellaisenaan oikeuta edustuspaikan saamista. Tässä tapauksessa Ratsastajainliitto on kuitenkin valinnut arvokilpailuihin sellaisen ratsastajan, joka ei tätä mainittua rajaa ole saavuttanut ja jättänyt rajan saavuttaneen A:n valitsematta. Vaikka valintakriteerit jättävät monessa kohden Ratsastajainliitolle laajan harkintavallan, valintakriteereitä ei voida soveltaa siten, että ehdottoman tulosrajavaatimuksen saavuttaneen ratsastajan sijasta arvokilpailuihin valitaan harkinnanvaraisilla perusteilla rajan saavuttamattomia urheilijoita.


Oikeusturvalautakunta toteaa myös selvyyden vuoksi, että Ratsastajainliitto on katsastuskilpailuissa menestymistä koskevaa valintakriteeriä soveltaessaan voinut harkintavaltansa puitteissa ottaa huomioon ratsastajien molemmissa katsastuskilpailuissa saavuttamien tulosten keskiarvon. Tämäkään ei ole kuitenkaan oikeuttanut poikkeamaan tulosrajaa koskevasta vaatimuksesta. Näin ollen valintakriteerit eivät ole mahdollistaneet sellaista, että päätös tehdään kahden katsastuskilpailun keskiarvon perusteella, jos paremman tuloskeskiarvon saavuttanut ratsastaja ei ole ylittänyt kauden 2021 aikana tulosrajavaatimusta 67 %.


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Ratsastajainliiton valintapäätös, jolla PM-kilpailuihin on vaaditun tulosrajan saavuttaneen A:n ohitse valittu ratsukko, joka ei ole tulosrajaa saavuttanut, voidaan pitää ilmoitettujen arvokisavalintakriteerien vastaisena.


Näin ollen valituksen kohteena oleva päätös on kumottava siltä osin kuin joukkueeseen on A:n asemesta valittu B.  


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. Suomen Ratsastajainliitto ry:n kouluratsastuksen valintakomitean valintapäätös 14.6.2021 kumotaan siltä osin kuin kouluratsastuksen PM-kilpailuihin 30.6.-4.7.2021 isojen ponien luokkaan on valittu B eikä A. 


Valitusmaksu palautetaan.


Timo Ojala                                     Sanna Holkeri

puheenjohtaja                               sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Hilla Marjoranta, Kristiina Rintala, Hilkka Salmenkylä ja Juha Viertola.