5/2005 Koripallo: Kurinpito - Kilpailukielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                     Nro 5/2005

14.11.2005                 Diaarinro 7/2005   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen 25.10.2005 tekemä päätös, jolla on hylätty liiton sääntö- ja kurinpitoyksikön 7.10.2005 Ville Liimolle 30.11.2005 saakka määräämää kilpailukieltoa koskenut Liimon valitus.  


ASIA         

Kilpailukielto 


MUUTOKSENHAKIJA

Ville Liimo 


KUULTAVA

Suomen Koripalloliitto ry 


VAATIMUKSET

Ville Liimo on valituksessaan vaatinut ensisijaisesti, että oikeusturvalautakunta kumoaa liittohallituksen päätöksen ja toteaa  kilpailukiellon aiheettomaksi sekä toissijaisesti, että kilpailukieltoa joka tapauksessa tuntuvasti lyhennetään.

Valituksen perusteluiden mukaan Liimo ei ollut loukannut erotuomarin koskemattomuutta. Liimon käsityksen mukaan hänen kätensä ei ollut osunut erotuomariin. Jos näin kuitenkin oli Liimon huomaamatta ja tarkoittamatta tapahtunut, kysymys oli tahattomasta menettelystä kuten liittohallituskin oli todennut. Teosta, joka ei sisältynyt Liimon tahtoon, ei tulisi rangaista ja joka tapauksessa rangaistus oli kohtuuttoman ankara. 


VASTAUS

Suomen Koripalloliitto ry on vastauksessaan todennut, että asiassa oli erotuomarin kertomuksen perusteella katsottu selvitetyksi, että Liimo oli koskenut kädellään erotuomaria. Kokeneen erotuomarin voimakas reaktio on johtunut vakavaksi koetusta loukkauksesta. Liimolle määrätty rangaistus on  liiton rangaistuskäytännön mukainen. 


VASTASELITYS

Liimo on vastaselityksessään korostanut, ettei pelkkä erotuomarin reaktio voinut riittää näytöksi asiassa. Joka tapauksessa tuomittu rangaistus oli tavattoman ankara eikä sitä voitu perustella yleisellä rangaistuskäytännöllä, koska muiden tapausten olosuhteet eivät olleet tiedossa. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Koska asia on kiireellinen ja ratkaistavissa kirjallisen materiaalin ja videotallenteen perusteella ja koska valittaja ja kuultava ovat katsoneet, ettei suullinen käsittely ole tarpeen, oikeusturvalautakunta on ratkaissut asian suullista käsittelyä toimittamatta. 


Tosiasiat

Asiassa on kysymys Nokian palloiluhallissa 2.10.2005 pelatun koripallon Miesten I divisioonan ottelun BC Nokia - Pantterit kolmannen jakson tapahtumista. BC Nokian pelaajan ajaessa Panttereiden korille hänen ja Panttereiden Ville Liimon välille on syntynyt kontakti, jossa erotuomarin ratkaisun mukaan ei ollut virhettä. Koska Liimon mielestä BC Nokian pelaaja oli tehnyt virheen Liimo hermostui ja reagoi epäoikeudenmukaiseksi kokemaansa tilanteeseen ensin sanallisesti ja sen lisäksi tekemällä ylävartalollaan ja käsillään liikkeen erotuomaria kohti. Ottelun erotuomarin raportin mukaan Liimon käsi on osunut hänen käsivarteensa. Tuomari on raportissaan kuvannut osumaa seuraavasti:

“Lyönti oli sellainen huitaisu, joka juuri ja juuri osui minuun, mutta erotuomarin koskemattomuutta ajatellen pidän tekoa erittäin törkeänä.” 

Koripalloliitto ry:n liittohallitus on ratkaisussaan, johon Liimon valitus kohdistuu, todennut osumasta seuraava:

“Vaikkakaan Liimon tarkoituksena ei ole ollut vahingoittaa erotuomaria tai edes osua tätä, hänen hyökkäävä liikkeensä erotuomaria kohti, protestoiva sanan käyttö ja käden heilahdus ovat antaneet erotuomarille syyn uskoa kosketuksen tahallisuuteen”.

Urheilun oikeusturvalautakunta on tutustuttuaan asiassa esitettyihin kertomuksiin ja videotallenteeseen päätynyt siihen, että sekä erotuomarin raportissa esitetty tapahtumainkuvaus, että edellä siteerattu liittohallituksen arvio tapahtumista pitävät paikkansa. 


Liimon menettelyn arviointia

Ottelun erotuomari on edellä kuvatussa tilanteessa voinut perustellusti lähteä siitä, että hänen ratkaisujensa suora tai välillinen arvostelu muuttuu luonteeltaan toiseksi ja olennaisesti moitittavammaksi, jos siihen yhdistyy vähäinenkin erotuomarin fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen. Urheilun oikeusturvalautakunta hyväksyy tämän lähtökohdan. Erotuomarin ratkaisuja tulee kunnioittaa ja tuomarin koskemattomuuden loukkauksiin suhtautua aina vakavasti. Erotuomarin koskemattomuuden loukkaaminen onkin johtanut ankariin rangaistuksiin lautakunnan ratkaisuissa 10/2004 ja 1/2005.

Edellä todetusta huolimatta urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpailukieltoon johtavien rikkomusten arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota myös pelaajan menettelyn tarkoituksellisuuteen ja tahallisuuteen. Pelaajille ei voida asettaa tuottamuksesta riippumatonta ankaraa vastuuta silloinkaan, kun kysymys on tuomarin koskemattomuudesta.

Pelitilanteessa erotuomarin on tehtävä ratkaisunsa nopeasti ulkoisen tapahtumainkulun perusteella. Hän ei ehdi syvällisesti eritellä pelaajan tahtoa ja tarkoitusta. Sen sijaan sääntö- ja kurinpitoyksikön kaltaisissa elimissä rangaistavan menettelyn tähänkin puoleen tulee kiinnittää huomiota.  Esitetystä aineistosta ei ilmene, että Liimo olisi käden heilahduksellaan tarkoittanut osua tuomariin. Siihen nähden Liimolle määrätty rangaistus on liian ankara.

Ottaen huomioon aika, jonka Liimo on hänelle määrätystä rangaistuksesta jo kärsinyt, kilpailukielto on määrättävä päättymään heti.

Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla. 


Tuomiolauselma

Liimolle määrätty kilpailukielto on määrättävä päättymään heti.

Asian näin päättyessä valitusmaksu palautetaan.  


Pertti Välimäki                          Jarmo Hirvonen

puheenjohtaja                          sihteeri 


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Heikki Halila ja Marja Ramm-Schmidt.