UOL 21/2014 Jalkapallo Kurinpito - Toimitsijakielto Kurinpitomenettely - Kurinpitomenettelyn kohteen täsmentyminen lautakunnassa


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 21/2014

16.9.2014                   Diaarinro 23/2014


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 31.7.2014


ASIA

Toimitsijakielto


MUUTOKSENHAKIJA

SK


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry


KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n (Palloliitto) kurinpitovaliokunta on päätöksellään 31.7.2014 määrännyt rangaistusmääräyksen 3.1 §:n e-kohdan nojalla SK:lle yhden ottelun toimitsijakiellon.


Kurinpitovaliokunta katsoi erotuomarin ja ottelun delegaatin raporttien sekä SK:n vastineen perusteella näytetyksi, että FC Hongan ja FF Jaron välillä 20.7.2014 pelatussa jalkapallo-ottelussa FC Hongan valmentaja SK oli ottelun 30. peliminuutilla arvostellut kirosanoja käyttäen sekä käsillään huitoen avustavan erotuomarin tekemää ratkaisua. Ottelun 45. peliminuutilla SK oli huutanut kiroillen ja elehtinyt toisen avustavan erotuomarin tekemän ratkaisun johdosta. Erotuomari oli poistanut SK:n tekniseltä alueelta jatkuvan epäurheilijamaisen käyttäytymisen johdosta. SK oli tauon alkaessa ja ottelun päätyttyä tullut katsomosta kentälle. 


 oli syyllistynyt rangaistusmääräyksen 2 §:n c-kohdan mukaiseen epäurheilijamaiseen käytökseen. Rangaistuksen osalta kurinpitovaliokunta on todennut ottaneensa huomioon sen, että SK:lle oli 25.7.2014 määrätty kahden ottelun toimitsijakielto.


VALITUS PERUSTEINEEN

SK on valituksessaan vaatinut, että kurinpitovaliokunnan päätös kumotaan ja hänet vapautetaan toimitsijakiellosta tai että kurinpitovaliokunnan päätös kumotaan ainakin siltä osin kuin SK:n on katsottu käyttäneen erotuomaristosta henkilökohtaista loukkausta ”fuck you” ja hänet vapautetaan toimitsijakiellosta tai toimitsijakielto lievennetään varoitukseksi. Lisäksi SK on vaatinut, että Palloliitto velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa asiassa.  


SK ei ollut käyttänyt erotuomaristosta eikä muutoinkaan ilmaisua ”fuck you”. Tällainen ilmaisu on henkilöön kohdistuva loukkaus eikä SK ollut käyttänyt tällaista loukkaavaa ilmaisua. Erotuomariraportin sisältö oli tältä osin virheellinen. SK oli ottelun aikana käyttänyt ilmaisua ”fuck” omien pelaajiensa herättämiseen eikä ilmaisua ollut kohdistettu erotuomaristoon. Kysymys ei ollut jatkuvasta epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä.


Ottelun erotuomariston kanssa käydyn keskustelun päätteeksi SK oli käyttänyt ilmaisua ”fuck off”, mutta tämä slangia oleva ilmaisu ei ollut loukkaava ja voitiin kääntää lähinnä keskustelun päättäväksi ilmaisuksi ”antaa olla”, ”häivy tai ”mene pois”. Puhekielinen fuck off –ilmaisu ei ollut henkilöön kohdistuva loukkaus. SK oli käyttänyt Englannissa pelaajana oppimaansa kieltä eikä SK ollut tahallisesti käyttäytynyt epäurheilijamaisesti.


Ottelun erotuomari oli kuullut tai ymmärtänyt SK:n käyttämän ilmaisun väärin. Erotuomarit olivat virheellisesti kirjanneet SK:n lausuneen ”fuck you”, jota voitaisiin pitää loukkaavana ja epäurheilijamaisena lausumana. SK ei ollut tällaista lausumaa käyttänyt ja kurinpitovaliokunnan päätös tulee tältä osin kumota ja seuraamus lieventää varoitukseksi. Jos SK:n ei katsota käyttäneen edellä mainittua ilmaisua, kurinpitoseuraamuksen määrääminen on kohtuutonta ja suhteellisuusperiaatteen vastaista.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Kurinpitovaliokunnan ratkaisu oli perustunut sen käytössä olleeseen selvitykseen ja Palloliiton rangaistusmääräyksiin. Ottelusta oli annettu erotuomarin, avustavan erotuomarin ja otteludelegaatin raportit ja ne olivat sisällöltään samankaltaisia. Asiassa ei ollut aihetta epäillä näiden raporttien sisällön oikeellisuutta. Ottelutallenteelta ei ilmene kaikki SK:n sanonnat, mutta tallenteelta ilmenee suomen-. ja englanninkielistä kiroilua ja SK:n epäurheilijamaisena pidettävää käyttäytymistä.


Kurinpitovaliokunta ei ole perustanut ratkaisuaan siihen, että SK olisi käyttänyt ”fuck you” ilmaisua. Kysymys oli ollut kokonaisvaltaisesta SK:n menettelyn arvioinnista eikä ratkaisun kannalta ollut merkitystä sillä, oliko SK käyttänyt ”fuck you” vai ”fuck off” ilmaisua. Fuck-sanan käyttö on joka tapauksessa sopimatonta.

 

VASTASELITYS

SK on Palloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että hän ei ole käyttänyt erotuomaristosta loukkaavaa ilmaisua eikä hän siten ollut käyttäytynyt epäurheilijamaisesti. Ottelutallenteelta ilmenevä SK:n käyttäytyminen ei juurikaan poikkea siitä, miten suomalaiset valmentajat käyttäytyvät.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


SK on pyytänyt, että oikeusturvalautakunta toimittaa asiassa suullisen käsittelyn. Palloliitto on jättänyt suullisen käsittelyn toimittamisen oikeusturvalautakunnan harkintaan.


Asiassa on esitetty ääni- ja kuvatallenne ottelun tapahtumista, josta ilmenee SK:n käyttäytyminen siltä osin kuin asiaa on kurinpitomenettelyssä käsitelty. Jäljempänä pääasiaratkaisun perusteluista ilmenevällä tavalla asiassa on jäänyt epäselväksi, mitä fuck-alkuista ilmaisua SK on tapahtumien yhteydessä käyttänyt, ja näin ollen asiassa on katsottu jääneen riittävällä varmuudella selvittämättä, että SK olisi vastoin kiistämistään käyttänyt ilmaisua ”fuck you”. Tähän nähden suullinen käsittely ei ole asiassa tarpeen tämän kysymyksen tarkemmaksi selvittämiseksi. Suullinen käsittely ei ole tarpeen myöskään Ilmaisujen ”fuck you” ja ”fuck off” merkityssisällön selvittämiseksi. Seuraamuksen oikeellisuuden arvioinnissa kysymys puolestaan on oikeudellisesta arviosta, jonka osalta suullinen käsittely ei ole tarpeen. Koska suullisen käsittelyn toimittamista ei siten ole pidettävä asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisena, oikeusturvalautakunta hylkää sitä koskevan pyynnön.


Pääasiaratkaisu


Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu

 

FC Hongan ja FF Jaron välillä on 20.7.2014 pelattu veikkausliigan jalkapallo-ottelu. Ottelun erotuomarina toiminut Jari Järvinen oli antanut erotuomariraportin ja erotuomariraporttiin on kirjattu seuraavaa:


Ottelun 30. minuutilla FC Hongan valmentaja SK arvosteli avustavan erotuomari 1:n (AET1) tekemää ratkaisua rajusti ja epäurheilijamaisesti huutaen: ”Fuck, fuck, fuck” ja samalla tehostaen kritiikkiään huitomalla häntä kohden omalta tekniseltä alueeltaan. Puhuttelin SK:ta ja ilmoitin, että jatkossa hänen vaaditaan käyttäytyvän paremmin teknisellä alueella.


Ottelun 45. minuutilla SK menetti uudestaan malttinsa tällä kertaa AET2:n tekemän ratkaisun johdosta. SK elehti ja huusi äänekkäästi ja aggressiivisesti: ”Fuck you, fuck you, fuck, fuck, fucking…”


Poistin SK:n jatkuvan epäurheilijamaisen käytöksen vuoksi tekniseltä alueelta, josta hän poistui katsomoon.”


SK on kurinpitovaliokunnalle toimittamassaan itse ja joukkueenjohtajan Juha Leonoffin allekirjoittamassa lausumassa kiistänyt lausuneensa ottelun aikana erotuomarille ”fuck you”. SK ei ollut käyttänyt tällaista henkilökohtaista loukkaavaa ilmaisua.


Oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko asiassa ollut perusteita yhden ottelun toimitsijakiellon määräämiseen.


Sääntömääräykset


Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n c-kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen ottelutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti. Rangaistusmääräysten 3 §:n mukaan voidaan määrätä peli- tai toimitsijakielto.


Toimitsijakiellon määräämisen edellytykset kysymyksessä olevassa tapauksessa


Asia on tullut kurinpitoasiana vireille erotuomariraportin perusteella. Palloliitto on pyytänyt kurinpitoasian vireille tulon jälkeen vastineensa SK:lta. SK on vastineessaan kiistänyt käyttäneensä ilmaisua ”fuck you”. SK on oikeusturvalautakunnassa myöntänyt käyttäneensä erotuomariston kanssa käydyssä keskustelussa keskustelun päätteeksi ilmaisua ”fuck off”.


Erotuomariraportin ja SK:n käsitys tapahtumien kulusta on suurelta osin yhteneväinen ja SK:n menettelyn osalta keskeinen ristiriita liittyy siihen, onko hän käyttänyt ottelun aikana ilmaisua ”fuck you” vai ”fuck off”. Oikeusturvalautakunta toteaa, että erotuomariraportin ja SK:n käsitysten välillä on tältä osin ristiriita. Kurinpitovaliokunnan päätöksessä ei ole yksilöity, mitä kirosanoja SK:n on katsottu tapahtumien yhteydessä käyttäneen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että vaikka erotuomariraporttia voidaan lähtökohtaisesti pitää luotettavana, raportin luotettavuus voidaan asiallisin perustein kurinpitomenettelyssä riitauttaa. Esimerkiksi monissa tunnelmaltaan kiihkeissä urheilusuorituksissa kilpailutuomariin ja erotuomariin saattaa kohdistua kovia paineita ja tuomari saattaa itsekin olla kiihtynyt. Nämä seikat voivat heikentää hänen arviointiensa luotettavuutta (ks. myös UOL 14/2009).


SK on toimittanut oikeusturvalautakunnalle ottelua koskevan ääni- ja kuvatallenteen, johon SK on vedonnut asiassa todisteena. Tallenne ei ole ollut kurinpitovaliokunnan käytössä sen tehdessä ratkaisunsa. Sekä kurinpitomenettelyssä että oikeusturvalautakunnassa on kuitenkin käsittelyn kohteena se tosiasiallinen tapahtuma, jonka johdosta kurinpitomenettelyyn on ryhdytty ja kurinpitomenettelyn kohteena olevaa henkilöä on kuultu. Tapahtumaan liittyvät yksityiskohdat ja tosiasiat voivat kurinpitomenettelyn ja sitä koskevan muutoksenhaun kestäessä täsmentyä, kun niistä esitetään selvitystä. Tällöin kurinpitoseuraamus tulee määrätä ja määrätyn seuraamuksen oikeellisuutta ja oikeasuhtaisuutta arvioida niiden selvitetyiksi katsottujen tosiasioiden pohjalta, joista kurinpitomenettelyn kohteelle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Näin on asia siinäkin tapauksessa, että tapahtumainkulusta saadaan uutta selvitystä vasta muutoksenhakuvaiheessa.


SK:n oikeusturvalautakunnalle toimittama ottelutallenne on siten otettava huomioon arvioitaessa sitä, onko SK:lle määrättyä yhden ottelun toimitsijakieltoa pidettävä perusteettomana tai liian ankarana seuraamuksena käsittelyn kohteena olevien tapahtumien perusteella. Asianosaiset ovat esittäneet oikeusturvalautakunnalle käsityksensä tallenteelta ilmenevistä seikoista ja niiden merkityksestä asian ratkaisemisen kannalta. Asian palauttaminen lajiliittoon sanotun kysymyksen arvioimiseksi ei siten ole tarpeen eikä tarkoituksenmukaista.

 

Oikeusturvalautakunta toteaa ottelutallenteelta ilmenevän, että SK on ensin hieman ennen 30. peliminuuttia kritisoinut aggressiivisesti avustavan erotuomarin ratkaisua, koska avustava erotuomari oli katsonut pallon menneen sivurajan yli ja tästä oli tuomittu rajaheitto FF Jarolle. Juuri ennen tätä SK:n reaktiota ottelun erotuomari oli jo käskenyt SK:ta rauhoittumaan. Näiden tapahtumien jälkeen vähän ennen ensimmäisen puoliajan päättymistä SK on vieläkin aggressiivisemmin kritisoinut sitä, että avustava erotuomari ei ollut katsonut erästä tilannetta paitsioksi. Tässä yhteydessä SK on käyttänyt useita fuck- tai fuck-alkuisia ilmaisuja, joiden yksityiskohtainen sisältö on jäänyt jossain määrin epäselväksi. Asiassa on siten jäänyt riittävällä varmuudella selvittämättä, että SK olisi vastoin kiistämistään käyttänyt ilmaisua ”fuck you”.

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että joukkueurheilun keskeisenä lähtökohtana on, että erotuomarin ratkaisuja kunnioitetaan (UOL 17/2010). Erityisesti joukkueen valmentajan taholta tapahtuvaa erotuomarin ratkaisun voimakasta kritisointia voidaan pitää epäurheilijamaisena. Ratkaisun protestointi on epäurheilijamaista erityisesti silloin, kun moite kohdistuu erotuomariin henkilökohtaisesti ja protestoinnissa haukutaan erotuomaria.


SK:n edellä kerrottu menettely on molemmissa tilanteissa kohdistunut selvästi ottelun erotuomaristoon ja sen tekemiin ratkaisuihin, eikä kysymys siten ole ollut niin sanotusta oman joukkueen herättelemisestä. Kysymys ei ole ollut myöskään keskustelusta erotuomarin kanssa, vaan SK:n yksipuolisista aggressiivisista mielenilmauksista erotuomarin tekemiä ratkaisuja kohtaan.

 

Jo ensimmäisen tilanteen osalta voidaan kysyä, onko SK:n käyttäytyminen ottelun tuomaristoa kohtaan ylittänyt sen, mitä voidaan pitää tuomariston ratkaisujen asiallisena kyseenalaistamisena. Ottelun erotuomari olikin huomauttanut SK:ta tämän käytöksen johdosta. Ilmeistä kuitenkin on, että vielä tämä SK:n menettely ei olisi sellaisenaan johtanut kurinpitoseuraamuksen määräämiseen.

 

Sen sijaan jälkimmäisen tilanteen osalta ottelunauhoituksesta ilmenee, että SK:n ilmaisut ja aggressiivinen elehtiminen ovat olleet selvästi asiattomia ja tuomaria loukkaavia riippumatta siitä, mitä fuck-alkuisia ilmaisuja SK on tuomarin ratkaisuun kohdistanut. Ottelutallenteelta ilmenevässä tilanteessa ei myöskään jää epäselvyyttä sen suhteen, että SK:n lausumat on kohdistettu tuomariin ja tarkoitettu tuomaria loukkaaviksi. Kun otetaan huomioon SK:n käyttämät ilmaisut ja hänen elehtimisensä tuomariston suuntaan, SK:n aggressiivinen reagointi ja protestointi erotuomarin ratkaisua kohtaan on ollut erotuomaria loukkaavaa, vaikka häntä oli hetkeä aikaisemmin huomautettu käytöksestään. Oikeusturvalautakunta katsoo, että tämä SK:n käyttäytyminen ottelun erotuomaria kohtaan on ylittänyt selvästi sen, mitä urheilussa voidaan pitää hyväksyttävänä spontaanina reagointina kiihkeän ottelun tapahtumiin. SK on siten menetellyt ottelun erotuomaria kohtaan Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n c-kohdassa tarkoitetulla tavalla epäurheilijamaisesti. Perusteet toimitsijakiellon määräämiseen ovat siten olleet olemassa.


Kurinpitoseuraamuksen osalta oikeusturvalautakunta toteaa, että SK:n valituksen johdosta arvioitavana on ainoastaan se, tuleeko kurinpitoseuraamusta lieventää. Vaikka asiassa ei katsota näytetyksi, että SK olisi kohdistanut ottelun erotuomariin ilmaisun ”fuck you”, kestoltaan yhden ottelun mittaista toimitsijakieltoa ei kuitenkaan ole aihetta lieventää ottaen huomioon SK:n menettely ja hänen muutoin epäurheilijamainen ja erotuomareiden ratkaisuihin kohdistunut sopimaton ja asiaton käyttäytyminen. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä oikeudenmukaisena seuraamuksena on pidettävä yhden ottelun toimitsijakieltoa eikä seuraamusta ole aihetta lieventää. Aihetta kurinpitovaliokunnan ratkaisun lopputuloksen muuttamiseen ei siten ole.


Lautakuntakulut


Asian lopputulokseen nähden SK vastaa omista kuluistaan asiassa.


Päätöslauselma


Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätöksen lopputulosta ei muuteta. SK:lle määrätty yhden (1) ottelun toimitsijakielto Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n c-kohdan rikkomisesta jää siis pysyväksi. 


SK:n vaatimus Suomen Palloliitto ry:n velvoittamisesta korvaamaan lautakuntakulut asiassa hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                       Timo Ojala

puheenjohtaja                                   sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Jarmo Hirvonen, Pia Ek, Heikki Halila ja Kristiina Rintala.