14/2018 Golf Yhdistys – Poikkeuslupa – Säännöt – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Syrjintä


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 14/2018

6.9.2018      Diaarinro 14/2018


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Golfliitto ry:n sääntö- ja tasoitustoimikunnan päätös 6.7.2018


ASIA

Poikkeusluvan myöntäminen golfauton käyttöön liiton kilpailuissa


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen Golfliitto ry


ASIAN TAUSTAA

Urheilun oikeusturvalautakunta on samojen asianosaisten aiemmassa asiassa 16.6.2017 antamassaan päätöksessä todennut, että Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunnan omaksuma tulkinta, jonka mukaan Golfin säännöt ja määräykset eivät mahdollistaneet golfauton käyttämistä kilpailutilanteessa terveydentilan pitkäaikaisen heikentymisen johdosta, on ollut sääntöjen vastainen. Ottaen lisäksi huomioon, että kysymys on ollut tapaturmaisesti loukkaantuneen nuoren urheilijan osallistumisen mahdollistamisesta kansallisen tason alueellisissa kilpailuissa, oikeusturvalautakunta on katsonut, että sovellettavien sääntöjen sellaiselle tulkinnalle yksittäisissä kilpailutapahtumissa, jonka myötä A:n on mahdollista osallistua kauden 2017 jäljellä oleviin kilpailuihin tarvittaessa golfautoa käyttäen, on ollut vahvat perusteet. Kun A oli esittänyt riittävät lääketieteelliset perusteet golfauton käyttöön, olisi sääntöjen mukaan lupa golfauton käyttöön kilpailussa siten tullut myöntää. Sen vuoksi oikeusturvalautakunta on kumonnut valituksen kohteena tuolloin olleen Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunnan päätöksen.


Oikeusturvalautakunnan päätöksen jälkeen Golfliitto on myöntänyt A:lle luvan golfauton käyttöön ensin Junior Challenge Tourin kilpailuissa ja sittemmin myös kaikissa liiton järjestämissä juniorikilpailuissa. Keväällä 2018 Golfliitto on edelleen myöntänyt A:lle luvan golfauton käyttöön kaikissa juniorikilpailuissa kaudella 2018.


SUOMEN GOLFLIITTO RY:N SÄÄNTÖ- JA TASOITUSTOIMIKUNNAN PÄÄTÖS 6.7.2018

A oli saatuaan osallistumisoikeuden naisten SM-joukkuekilpailuun pyytänyt Suomen Golfliitto ry:ltä lupaa golfauton käyttöön myös Golfliiton aikuisten kilpailuissa vuonna 2018.


Liiton sääntö- ja tasoitustoimikunta on 6.7.2018 tekemällään päätöksellä hylännyt A:n pyynnön. Päätös on perustunut liiton vuotta 2018 koskeneiden kilpailumääräysten 5 §:ään, jonka mukaan kilpailussa täyden kierroksen aikana pelaajien tulee kulkea jalkaisin.


A on 12.7.2018 pyytänyt Golfliiton hallitusta kumoamaan sääntö- ja tasoitustoimikunnan päätöksen, mutta hallitus ei ole tähän suostunut.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että Suomen Golfliitto ry:n sääntö- ja tasoitustoimikunnan 6.7.2018 tekemä päätös kumotaan ja hänelle myönnetään lupa golfauton käyttöön Golfliiton aikuisten kilpailuissa vuonna 2018.


Golfliitto oli muuttanut vuoden 2018 kilpailumääräyksiä siten, että niissä vielä vuonna 2017 ollut mahdollisuus golfauton käyttöön oli poistettu. Syynä kilpailumääräysten muuttamiseen oli Golfliitosta saadun tiedon mukaan ollut nimenomaan oikeusturvalautakunnan A:n asiassa 16.6.2017 antama päätös. Golfliiton menettely oli tältä osin ollut siten tarkoituksellista ja A:ta syrjivää.


Golfliiton muuttamat kilpailumääräykset olivat ristiriidassa Golfin sääntöjen kanssa, joita kilpailumääräyksillä ei voitu muuttaa. Kilpailumääräysten muuttamisella ei ollut myöskään Golfliiton niille antamaa merkitystä, koska ne olivat vain tiivistelmä kilpailuissa noudatettavista säännöistä. Golfliiton kilpailu- ja pelikäsikirjassa mahdollisuus golfauton käyttölupaan oli edelleen olemassa. Näin ollen golfauton käyttöoikeus voitiin lääketieteellisen syyn perusteella myöntää.


Silläkään, että oikeusturvalautakunnan edellinen ratkaisu oli koskenut golfin juniorikilpailuja, ei ollut merkitystä, koska niin juniori- kuin aikuisten kilpailujakin koskevat säännöt olivat samat. Koska lupa golfauton käyttöön oli myönnetty juniorikilpailuissa, tuli se siten myös aikuisten kilpailuissa myöntää.


Asiassa tuli myös huomata, että golfin korkeimmallakin kilpatasolla (PGA) oli tapaus, jossa vastaava lupa oli myönnetty.


VALITUKSEEN VASTAAMINEN

Suomen Golfliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään.

 

Golfliiton kilpailuissa Suomessa sovellettavien liiton sääntö- ja tasoitustoimikunnan antamien kilpailumääräysten mukaan kilpailussa täyden kierroksen aikana pelaajien tulee kulkea jalkaisin. Tästä säännöstä ei ollut poikkeusta. Golfliiton säännöt ja kilpailumääräykset sekä Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunnan tekemä päätös olivat golfin kansainvälisen säännöstön mukaisia.


Kilpailumääräystä muutettiin vuodelle 2018, koska aiempi sääntö oli epäselvä ja tulkinnanvarainen, mikä tuli esille oikeusturvalautakunnan edellisessä päätöksessä. Sääntömuutoksella pyrittiin nimenomaan siihen, että säännöstö olisi yksiselitteinen ja kaikkia pelaajia kohtaan tasapuolinen. Kävely on olennainen osa peliä ja ehdoton lähtökohta on, että kaikki pelaavat samoilla säännöillä. Golfauton käyttö loi autoa käyttävälle pelaajalle selvän edun, mikä kertautui useampipäiväisen kilpailun aikana.


Oikeusturvalautakunnan edellinen ratkaisu oli perustunut vuonna 2017 voimassa olleisiin sääntöihin ja määräyksiin ja se oli koskenut juniorikilpailuja. Golfliitolla oli yksiselitteinen ja autonominen oikeus päättää kilpailumääräyksistä sen alaisissa kilpailuissa.


Golfin kansainvälisen säännöstön (EGA, R&A ja USGA) mukaan tilapäinen loukkaantuminen tai vamma ei oikeuta golfauton käyttöön kilpailuissa. Ainoastaan diagnosoidun ja vahvistetun pysyvän invaliditeetin johdosta voidaan harkita luvan myöntämistä auton käyttöön kilpailussa. Esillä olevassa tapauksessa urheilija oli loukkaantunut 25.8.2016 ja esitetyn selvityksen mukaan loukkaantuminen oli tilapäistä eikä pysyvää. Lisäksi huomioon tuli ottaa tältä osin vielä sekin, että pysyvänkin vamman perusteella myönnettävä golfauton käyttölupa edellyttäisi niin sanottua EDGA-passia. Ja tällöinkin luvan antaminen oli kilpailutoimikunnan harkinnassa.


Golfauton käytöstä oli olemassa tapaus, jossa lupa oli myönnetty syntymästään saakka pysyvästi vammautuneelle henkilölle. Tämä päätös oli tehty Yhdysvalloissa voimassa olevan säännöstön perusteella, eikä se sellaisenaan soveltunut tulkintaperustaksi Suomessa.


Loukkaantumiset, jotka estävät urheilijan osallistumisen kilpailuihin, kuuluivat kaikissa lajeissa urheiluun ja urheilijan oli tämä tosiasia hyväksyttävä osana huippu-urheilua.

 

VASTASELITYS

A on Golfliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä esittänyt osin samat perusteet kuin valituksessaan.


Golfliiton uusissa kilpailumääräyksissä viitattiin edelleen myös Kilpailu- ja pelikäsikirjaan, jonka viimeisin painos oli vuosilta 2009-2011 ja jonka mukaan kilpailutoimikunta voi lääketieteellisin perustein myöntää poikkeusluvan auton käytössä. Myös Golfin säännöt ja sen sanamuoto samoin kuin golfin kansainvälinen säännöstö mahdollistivat poikkeusluvan myöntämisen. Golfliiton kilpailumääräykset vuodelle 2018 olivat Golfin sääntöjen suosituksen vastaiset.


Toisin kuin Golfliitto oli vastineessaan todennut, ei golfin kansainvälinen säännöstö edellyttänyt pysyvää vammaa vaan pysyvää tai pitkäkestoista vammaa. Kuten oikeusturvalautakunnan aiemmassa päätöksessä oli todettu, ei A:n vamma ollut luonteeltaan tilapäinen vaan joka tapauksessa pitkäaikainen yli yhden pelikauden ulottuva terveyshaitta. A:n vammaa koskevassa uusimmassa lääkärinlausunnossa oli myös todettu, että hänen aivovammansa jälkitila on ollut normaalia pitkäkestoisempi ja että lopullinen arvio mahdollisesta pysyvästä vammasta voidaan tehdä syksyllä 2018.


Golfliiton esiin ottamalla EDGA-passillakaan ei ollut merkitystä asian ratkaisemisen kannalta, sillä A ei täytä vammaisgolfiin osallistumisen edellytyksiä, koska hän pystyy suorittamaan golflyönnin normaalisti.


Kävely oli olennainen osa golfia, mutta jotta vammautunutkin pelaaja voi osallistua kilpailuihin, sallivat Golfin säännöt mahdollisuuden auton käyttöön terveydellisistä syistä. A ei saanut auton käytöstä kilpailullista etua vaan se ainoastaan mahdollisti hänen osallistumisensa kilpailuihin.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Ratkaisun perustelut


Tausta ja kysymyksenasettelu


Asiassa on selvitetty, että A on saanut 25.8.2016 tapaturman johdosta keskivaikean aivovamman, jonka jälkiseurauksena hänen oikea jalkansa on sillä tavoin heikko, että hän on toistaiseksi kykenemätön kävelemään yhtäjaksoisesti pitkiä matkoja ja ettei kokonaisen golfkierroksen käveleminen ole hänelle mahdollista. Turun yliopistollisen keskussairaalan neurokirurgian professorin B:n 7.3.2018 antaman lääkärintodistuksen mukaan A:n aivovamman jälkitila on ollut normaalia pitkäkestoisempi ja lopullinen arvio mahdollisesta pysyvästä vammasta voidaan tehdä syksyllä 2018.


A:n pyytämää poikkeuslupaa auton käyttöön junioreiden kansallisen tason alueellisissa kilpailuissa on käsitelty oikeusturvalautakunnassa aiemmin ja lautakunta on 16.6.2017 antamassaan päätöksessä todennut, että A oli esittänyt riittävät lääketieteelliset perusteet golfauton käyttöön. Tämän vuoksi hänelle oli sovellettavien sääntöjen mukaan tullut myöntää hänen hakemansa poikkeuslupa.


Golfliitto on oikeusturvalautakunnan ratkaisun jälkeen myöntänyt A:lle luvan golfauton käyttöön ensin Junior Challenge Tourin kilpailuissa ja sittemmin myös kaikissa liiton järjestämissä juniorikilpailuissa. Keväällä 2018 Golfliitto on edelleen myöntänyt A:lle luvan golfauton käyttöön kaikissa juniorikilpailuissa kaudella 2018.


Asiassa on edellä kerrotun lisäksi riidatonta, että Golfliitto on lautakunnan ratkaisun jälkeen muuttanut kilpailumääräyksiään vuodelle 2018 siten, että kilpailumääräyksissä aikaisemmin ollut mahdollisuus poikkeusluvan myöntämiselle on poistettu, ja että kilpailumääräysten muuttaminen tältä osin on ollut seurausta nimenomaan lautakunnan aiemman ratkaisun lopputuloksesta.


Edellä kerrotun johdosta asiassa on oikeusturvalautakunnassa nyt kysymys voimassa olevien Golfliiton sääntöjen ja määräysten tulkinnasta ja A:n valituksen johdosta erityisesti siitä, onko Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunnan päätös näiden sääntöjen ja määräysten vastainen. Toisaalta asiassa on A valituksen johdosta kysymys myös siitä, onko Golfliiton menettely kilpailumääräyksiä tälle kaudelle muutettaessa ollut A:ta syrjivää.


Sovellettavat säännöt ja määräykset


Golfliiton tammikuussa 2018 julkaisemien Golfliiton kilpailujen kilpailumääräysten ja paikallissääntöjen mukaan kilpailuissa noudatettavat säännöt ovat Suomen Golfliiton julkaisemat Golfin säännöt (voimassa 1. tammikuuta 2016 alkaen). Mahdolliset epäselvyydet säännöistä ratkaistaan kulloinkin voimassa olevan englanninkielisen R&A Rules Limited julkaisemien Rules of Golf ja Decisions on the Rules of Golf teosten pohjalta. Asiakirjassa on lisäksi mainittu, että täydelliset kilpailumääräykset ja paikallissäännöt löytyvät Suomen Golfliiton kilpailu- ja pelikäsikirjasta sekä Golfin säännöt kirjasta.


Varsinaisissa Golfin säännöissä ei ole poikkeusluvasta golfauton käyttämiseen määrätty. Kuitenkin Golfin sääntöjen säännön 33-1 mukaan toimikunnan on päätettävä kilpailun kilpailumääräyksistä. Yksi tällainen kohta, josta säännön mukaan kannattaa mainita kilpailumääräyksissä ja johon toimikunnan kannattaa ottaa kantaa, on Golfin sääntöjen kilpailumääräyksiä koskevan liitteen 1 osan B mukaan kuljetusta koskevat määräykset. Sanotun osan kuljetusta koskevan kohdan 8 mukaan jos halutaan, että pelaajat kulkevat kilpailuissa jalkaisin, niin seuraavaa kilpailumääräystä suositellaan: ”Kilpailuissa täyden kierroksen aikana pelaajien tulee kulkea jalkaisin, ellei toimikunta anna lupaa käyttää golfautoa tai jotain muuta toimikunnan hyväksymää kuljetusta”.


Golfliiton tammikuussa 2018 julkaistujen kilpailumääräysten kohdan 5 mukaan kilpailussa täyden kierroksen aikana pelaajien tulee kulkea jalkaisin. Kilpailumääräyksissä ei ole mainintaa mahdollisuudesta poikkeusluvan myöntämiseen.


Kilpailumääräyksissä viitatun Golfliiton Kilpailu- ja pelikäsikirjan 2009-2011 kohdan 13 mukaan kilpailutoimikunta voi lääketieteellisin perustein myöntää poikkeusluvan golfauton käyttöön kilpailussa. Golfliiton mukaan uutta Kilpailu- ja pelikäsikirjaa ei ole vuoden 2011 jälkeen kuitenkaan julkaistu, eikä se siten ole enää voimassa.


Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunnan päätöksen sääntöjenmukaisuuden arviointi


Kuten asianosaisten aiemmassakin asiassa, myös nyt esillä olevassa asiassa on kysymys siitä, sallivatko golfin kilpailutoimintaa koskevat säännöt golfauton käytön kierroksen aikaiseen liikkumiseen.


Voimassa olevien Golfin sääntöjen liitteen 1 osan B kohdan 8 mukaan kilpailumääräyksissä voidaan edelleen määrätä, että pelaajalle annetaan lupa käyttää täyden kierroksen aikana golfautoa. Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunta on Golfin sääntöjen säännön 33-1 perusteella antamissaan Golfliiton alaisia kilpailuja koskevissa kilpailumääräyksissä kuitenkin määrännyt, että kilpailussa täyden kierroksen aikana pelaajan tulee kulkea jalkaisin. Sääntö- ja tasoitustoimikunta ei ole siten noudattanut Golfin säännöissä kerrottua suositusta sellaisenaan vaan nimenomaisesti poistanut Golfliiton kilpailuissa sovellettavista kilpailumääräyksistä mahdollisuuden auton käyttöä koskevan poikkeusluvan myöntämiseen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että voimassa olevien kilpailumääräysten muutos on ollut seurausta oikeusturvalautakunnan asianosaisten aiemmassa asiassa antaman ratkaisun UOL 13/2017 lopputuloksesta. Kilpailumääräykset on julkaistu tammikuussa 2018, ja A:kin on tullut määräyksistä ja niiden muuttamisen syistä tietoiseksi. Näin ollen ja vaikka Golfliitto onkin myöntänyt A:lle poikkeusluvan auton käyttämiseen kaikissa liiton järjestämissä juniorikilpailuissa kaudella 2018, on Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunnan tulkinta siitä, että sen vahvistamat vuonna 2018 voimassa olevat kilpailumääräykset eivät enää mahdollista golfauton käyttämistä kilpailuissa täyden kierroksen aikana ja siten myös sen tekemä päätös evätä A:n hakema poikkeuslupa golfauton käyttämiseen Golfliiton alaisissa aikuisten kilpailuissa, ollut Golfliiton alaisissa kilpailuissa sovellettavien sääntöjen eli tässä tapauksessa vuoden 2018 kilpailumääräysten mukainen. Tässä harkinnassa merkitystä ei ole sillä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa on myönnetty korkeammalla kilpailutasolla siellä sovellettavien sääntöjen perusteella vastaava poikkeuslupa.


A:n väitteet Golfliiton menettelyn syrjivyydestä


A on valituksessaan katsonut, että Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunta on menetellyt voimassa olevista vuoden 2018 kilpailumääräyksistä päättäessään häntä syrjivästi.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että urheilun lajiliitoilla on yhdistysautonomiaan kuuluvan toimivaltansa nojalla mahdollista antaa erilaisia kilpailuun osallistumista koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Sääntöjen ja määräyksien tarkoituksenmukaisuuden kuten esimerkiksi urheilullisen hyväksyttävyyden arviointi ei ole oikeudellista harkintaa eikä tällainen arviointi kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Lautakunta voi kuitenkin arvioida sitä, onko sääntömääräys keskeisten oikeusturvaperiaatteiden kuten syrjintäkiellon vastainen.


Asiassa on käynyt ilmi, että niin voimassa olevat Golfin säännöt kuin aikaisemmat kilpailumääräyksetkin ovat mahdollistaneet golfauton käyttöä koskevan poikkeusluvan myöntämisen lääketieteellisellä perusteella. Oikeusturvalautakunnan 16.6.2017 antaman ratkaisun jälkeen A:lle onkin myönnetty sanottu lupa Golfliiton alaisiin kansallisiin juniorikilpailuihin. Golfliiton kilpailumääräysten muuttaminen vuodelle 2018 on myös riidattomasti ollut seurausta lautakunnan edellä kerrotusta ratkaisusta. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että A voisi terveydentilansa huomioon ottaen saada golfauton käyttämisestä kilpailuetua suhteessa terveisiin kanssakilpailijoihinsa. Pikemminkin kysymys on ollut ratkaisun mukaan siitä, että A ei kärsi terveyshaitastaan yhtä paljon saadessaan käyttää golfautoa ja kykenee siten tämän apuvälineen myötä kilpailemaan kilpailuissa tasapäisemmin muiden kilpailijoiden kanssa. Oikeusturvalautakunta katsoo, että edellä kerrotus seikat tukevat A:n väitettä siitä, että Golfliitto olisi kilpailumääräyksiä muuttaessaan menetellyt häntä syrjivästi.


Toisaalta, kuten Golfliitto on vastineessaan todennut, golfiin liittyy olennaisena osana se, että golfkierros liikutaan kävellen ja että kävelystä seuraava väsymys on osa pelin luonnetta. Sitä, saako A auton käytöstä muihin kävellen liikkuviin pelaajiin nähden etua, on objektiivisesti arvioiden vaikea selvittää. Golfiin, kuten myös muihin urheilulajeihin, kuuluu olennaisesti kuitenkin myös se, että loukkaantuminen tai urheilijan terveydentila vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa urheilun harrastamiseen etenkin kilpailutasolla. Osapuolten aiemmassa asiassa on lisäksi ollut kysymys kansallisia juniorikilpailuja koskevasta poikkeusluvasta, joka A:lla lisäksi tälläkin hetkellä on, kun nyt esillä olevassa asiassa on ollut kysymys poikkeusluvasta, jolla A olisi saanut käyttää golfautoa seurajoukkueiden aikuisten suomenmestaruuskilpailuissa eli seurajoukkueiden korkeimmalla kilpailutasolla. Näin ollen ja ottaen vielä huomioon, että edellytys golfkierroksen kulkemisesta jalan koskee kaikkia pelaajia, lautakunta katsoo, että kilpailumääräysten muuttamiseen on ollut A:n sinällään esittämistä inhimillisistä syistä huolimatta hyväksyttävät perusteet ja ettei poikkeusluvan myöntämistä koskevan kilpailumääräyksen poistaminen siten ole rikkonut syrjintäkieltoa.


Yhteenveto ja johtopäätös


Golfin sääntöjen mukaan kilpailun kilpailumääräyksistä päättää kilpailun toimikunta. Golfin säännöt eivät kiellä golfauton käyttöä kilpailussa, mutta jos halutaan, että pelaajat kulkevat jalkaisin, on säännöissä suositeltu kilpailumääräystä, jossa toimikunnalla on mahdollisuus antaa lupa golfauton käyttöön. Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunta on Golfin sääntöjen perusteella antamassaan Golfliiton alaisia kilpailuja koskevissa tammikuussa 2018 julkaistuissa kilpailumääräyksissä kuitenkin nimenomaisesti poistanut mahdollisuuden golfauton käyttämistä koskevan poikkeusluvan myöntämiseen. Sääntö- ja tasoitustoimikunnalla on ollut Golfin sääntöjen mukaan oikeus sanotun sisältöisen kilpailumääräyksen antamiseen Golfliiton alaisissa kilpailuissa, ja sen päätös evätä A:n hakema poikkeuslupa on ollut voimassa olevien kilpailumääräysten mukainen. Golfliiton päätös tai sen muutetut sääntömääräykset eivät myöskään riko syrjintäkieltoa ottaen huomioon se, että kysymys on kilpaurheilusta. Sen vuoksi A:n valitus ja hänen esittämänsä vaatimukset on hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jarmo Hirvonen                           Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Heikki Halila, Elias Kajander ja Hilkka Salmenkylä