5/ 2015 Jääkiekko Pelaajan edustusoikeus - Kilpailusäännöt - Kilpailusääntöjen täsmällisyys Lautakuntamenettely - Valituksen tutkiminen - Valitusoikeus uusi sivu


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 5/2015

12.3.2015                   Diaarinro 9/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kilpailuvaliokunnan päätös 16.2.2015 koskien A:n edustusoikeutta B2-nuorten SM-sarjan playoff-otteluissa


ASIA

Pelaajan edustusoikeus


MUUTOKSENHAKIJA

Alaikäinen A huoltajansa X:n edustamana


KUULTAVAT

Suomen Jääkiekkoliitto ry

Karhu-Kissat ry


KILPAILUVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kilpailuvaliokunta (Jääkiekkoliitto) on päätöksessään 16.2.2015 todennut, että A:lle ei myönnetä pelilupaa pelata Karhu-Kissat ry:n B2-nuorten SM-sarjan playoff-otteluissa ja Karhu-Kissat ry:n pelilupaa koskeva anomus on hylätty.


Jääkiekon kilpailusääntöjen mukaan pelaaja, joka on pelannut missä tahansa muussa joukkueessa, saa osallistua B2-nuorten SM-sarjan playoffeihin vain jos on pelannut playoffeihin osallistuvassa joukkueessa vähintään 50 % kauden otteluista. Edustusoikeuteen ei vaikuta se, että pelaaja on siirtynyt toisesta seurasta mistä tahansa syystä.


Kyseinen pelioikeutta koskeva sääntö on laadittu ensinnäkin sen vuoksi, että playoffeihin ei tule sellaisia pelaajia, jotka ovat pelanneet pääosan kaudesta toisessa joukkueessa. Toiseksi säännön taustalla on se, että joukkueeseen koko kaudeksi sitoutuneet ja joukkueen kausimaksut maksaneet saavat etusijan pelata kauden huipennuksessa. Jääkiekkoliitto on katsonut, että näistä syistä ja myös yhdenvertaisuusperiaate huomioon ottaen poikkeuslupia ei myönnetä.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että hänelle myönnetään pelilupa B2-nuorten SM-sarjan playoffeihin.

 

Kauden alussa 50 % sääntö ei ollut voimassa kahden eri seuran välisessä siirrossa. Kilpailusääntöjä on muutettu kauden aikana. Epäselvää on, onko kilpailusääntöjä muutettu oikeassa järjestyksessä ja onko kohtuullista, että sääntöjä muutetaan hyvin myöhäisessä vaiheessa. Sääntöjä oli ilmeisesti muutettu 30.1., 6.2. ja 3.3.2015.


Sääntömääräys on sellaisen otsikon alla, jossa otsikon mukaan rajoitus koskisi pelaamista saman seuran / seurayhteisön joukkueissa. Säännöt ovat epätarkat ja sääntöä tulee tulkita pelaajan eduksi.


Jääkiekkoliiton päätökseen ei ollut liitetty valitusosoitusta.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai että se joka tapauksessa hylätään.


Tutkimatta jättäminen


Karhu-Kissat ry oli anonut A:lle poikkeuslupaa osallistua B2-nuorten pudotuspeleihin. Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta hylkäsi anomuksen. A:n valitus kohdistuu tähän kilpailuvaliokunnan päätökseen. Valitusoikeus ratkaisusta olisi ainoastaan Karhu-Kissat ry:llä. Pelaajan edustusoikeutta koskevat kysymykset ovat muutoinkin seuran vastuulla oleva asia eikä yksittäisen pelaajan asia. Kilpailuvaliokunnan päätöksestä olisi tullut valittaa Jääkiekkoliiton valitusvaliokuntaan.


Edustusoikeutta koskeva kysymys


Jääkiekon kilpailusääntöjen kohdan 1.3 mukaan erittäin painavista syistä liittohallitus tai sen valtuuttama elin voi poiketa kilpailusäännöistä. Liittohallitus oli 29.9.2014 valtuuttanut kilpailuvaliokunnan tekemään sääntökohdan tarkoittamat päätökset.


Liittohallitus oli 29.9.2014 antanut kilpailuvaliokunnalle myös valtuuden täsmentää ja korjata kilpailusääntöjä tulkintaerimielisyyksien välttämiseksi siten, että säännön alkuperäinen tarkoitus ei tässä yhteydessä muutu alkuperäisestä tarkoituksesta. Kilpailuvaliokunnalla on ollut oikeus täsmentää nyt kysymyksessä olevaa kilpailusääntöjen 5.4 §:n alakohtaa 6.


Kilpailusääntöjen 5.4 §:n alakohtaa 6 on täsmennetty kauden 2014-2015 aikana. Voimassa oleva kilpailusääntöjen 5.4 §:n alakohta 6 on sisällöltään seuraava:

B2-nuorten SM-sarjan playoffeihin saavat osallistua vain ne muissa joukkueissa tai seuroissa kauden aikana pelanneet kenttäpelaajat, jotka ovat pelanneet vähintään 50 % kauden kaikista sarjaotteluista B2-nuorten SM-sarjan playoff-otteluihin osallistuvassa joukkueessa. Maalivahtien osalta kaikki ikänsä puolesta edustuskelpoiset maalivahdit saavat pelata, paitsi ne jotka ovat pelanneet pelaavana maalivahtina (ei vaihdossa koko ottelun ajan) yli 50 % B-nuorten SM-sarjan joukkueessa kauden aikana.


Alun perin sääntö on vahvistettu jo kaudella 2013-2014, jolloin sääntö oli sisällöltään seuraava:


Muihin kuin B2-nuorten SM-sarjan playoff-otteluihin ja kaikkien sarjojen tulevan kauden sarjapaikkoihin vaikuttaviin karsintaotteluihin saavat osallistua kaikki ikänsä edellyttämissä joukkueissa. B2-nuorten SM-sarjan playoffeihin saavat osallistua vain pelaajat, jotka ovat pelanneet vähintään 50 % kauden kaikista sarjaotteluista kyseisessä joukkueessa.


Jääkiekkoliiton kevätvaltuusto ei keväällä 2014 muuttanut kauden 2013-2014 aikana voimaan tullutta sääntöä ja kilpailusäännöt kaudelle 2014-2015 sisälsivät kaudella 2013-2014 vahvistetun sääntökohdan. Samalla valtuusto päätti muuttaa kilpailusääntöjen vahvistamismenettelyä siten, että liittohallitus vahvistaa kilpailusäännöt. Liittohallituksen valtuuttamana kilpailuvaliokunta täsmensi sääntökohtaa 6.10.2014 seuraavasti:


B2-nuorten SM-sarjan playoffeihin saavat osallistua vain pelaajat, jotka ovat pelanneet vähintään 50 % kauden kaikista sarjaotteluista kyseisessä joukkueessa. Jos pelaaja ei ole edustanut mitään muuta seurayhteisönsä joukkuetta eikä minkään muun seuran joukkuetta (loukkaantuminen, harrastuksen uudelleen aloittaminen jne.), saa hän osallistua näihin otteluihin, vaikka 50 % kauden otteluista ei täyttyisi.


Kilpailuvaliokunta täsmensi 15.12.2014 sääntökohtaa vielä maalivahtien osalta. Muita muutoksia sääntökohtaan ei ole kaudella 2014-2015 tehty. Sääntökohtaa ei ole siten muutettu kauden aikana oleellisesti. Sääntökohta on oikeassa kohdassa ja se on ollut koko ajan samassa paikassa.


Valitusosoitus on nähtävissä kilpailusääntöjen 11 §:ssä.


Karhu-Kissat ry on todennut, että se on tyytynyt Jääkiekkoliiton päätökseen eikä sillä ole lausuttavaa A:n valituksen johdosta.

 

VASTASELITYS

A on vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Jääkiekkoliiton päätöksen kielteiset vaikutukset koskevat myös A:ta ja hänen oikeuksiaan. A:lla on oikeus valittaa pelioikeuttaan koskevassa asiassa. Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 11 §:n perusteella valitus tulee tehdä oikeusturvalautakuntaan.


Kilpailusääntöjen muutos koskee sisältöä eikä kysymys ole pelkästään asiasisältöön vaikuttamattomasta täsmentämisestä. Liittohallituksen olisi tullut hyväksyä muutos ja kilpailusääntöjen muutos on tehty kilpailusääntöjen vastaisesti.


Kilpailusääntöjen 5.4 §:n alakohtaa 6 on muutettu myöhäisessä vaiheessa kautta eikä tällainen menettely ole pelaajien ja seurojen kannalta hyväksyttävää. Kilpailuihin osallistuvien on tiedettävä kauden alkaessa tarkkaan noudatettavat säännöt. Jos kilpailuvaliokunta on tehnyt 6.10.2014 täsmennyksen muista seuroista siirtyvien pelaajien pelioikeuden suhteen, mihin on tarvittu maaliskuussa 2015 tehtyä valiokunnan täsmennystä. Maaliskuussa 2015 päivitetyt säännöt ovat edelleen epäselvät ja täsmennys on väärässä kohdassa kilpailusääntöjä ja johtaa lukijaa harhaan. Sääntökohdassa oleva viittaus seuroihin tulee tässä kohtaa sääntöjä tulkita viittaukseksi seurayhtymän seuroihin, koska otsikossa puhutaan niistä saman seuran joukkueiden lisäksi.  

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisut


Valituksen tutkimisen edellytykset


Jääkiekkoliitto on katsonut, että A:lla ei ole valitusoikeutta asiassa. Valituksen kohteena ollut päätös oli tehty Karhu-Kissat ry:n anomuksesta ja pelaajan edustusoikeutta koskevat kysymykset kuuluivat seuralle. Lisäksi Jääkiekkoliitto on todennut, että päätöksestä olisi tullut ensin valittaa Jääkiekkoliiton valitusvaliokuntaan. A on katsonut, että pelioikeutta koskeva ratkaisu vaikuttaa myös hänen oikeuteensa eikä estettä valituksen tutkimiselle ole.


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.


Jääkiekkoliiton päätös A:n peliluvasta on tehty A:n seuran Karhu-Kissat ry:n anomuksen perusteella. Karhu-Kissat ry on ilmoittanut tyytyvänsä Jääkiekkoliiton päätökseen. Oikeusturvalautakunta toteaa, että pelilupaa koskeva ratkaisu vaikuttaa Karhu-Kissat ry:n lisäksi myös A:n oikeuteen tai etuun siten kuin oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:ssä tarkoitetaan. A voi siten olla valittajana Jääkiekkoliiton ratkaisusta. Tältä osin estettä valituksen tutkimiseen ei ole.


Jääkiekkoliitto on todennut, että kilpailuvaliokunnan päätöksestä olisi tullut ensin valittaa Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnalle. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 14 §:n mukaan valituksen tutkimisen edellytyksenä on muun ohella se, että kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty.


Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 11 §:n valitusoikeutta koskeva sääntömääräys on sisällöltään seuraava:


1. Liittohallituksen, eri valiokuntien tai Jääkiekkoliiton Aluehallitusten tai sen alaisten elimien päätöksistä voi valittaa Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnalle seuraavin edellytyksin:


Rangaistulla seuralla/joukkueella/henkilöllä on oikeus valittaa liiton valitusvaliokunnalle, mikäli kyseessä on kilpailuvaliokunnan tai alueen kurinpitopäätös koskien ottelun lopputulosta, pistemenetyksiä, edustuskelvotonta pelaajaa, määrättyä peli- tai toimintakieltoa, vastalausepäätöstä (vastalausepäätöksen osalta valitusoikeus on kummallakin osapuolella) tai määrättyjä taloudellisia sanktioita (kurinpitosakko) seuraavin rajoituksin:

- mikäli määrätty taloudellinen sanktio (kurinpitosakko) on henkilön osalta yli 100 euroa tai seuran osalta yli 200 euroa

- mikäli kurinpitoelimen määräämä peli- tai toimintakielto on pidempi kuin kaksi (2) ottelua

- mikäli henkilölle on määrätty väliaikainen peli- tai toimintakielto.


2. Niistä liittohallituksen, eri valiokuntien tai Jääkiekkoliiton Aluehallitusten tai sen alaisten elimien päätöksistä, joista ei voi valittaa Jääkiekkoliiton valitusvaliokuntaan, voi rangaistu valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan sen sääntöjen mukaisesti.


Valituksen kohteena olevassa Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan päätöksessä on käsitelty pelioikeutta koskevaa anomusta. Kysymys ei ole sellaisesta päätöksestä, josta Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 11.1 §:n mukaan tulisi valittaa valitusvaliokunnalle. Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpailusääntöjen 11 §:n mukaan nyt kysymyksessä olevan kaltaisesta päätöksestä ei ole tehtävä ensin valitusta Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnalle eikä tältäkään osin asiassa ole estettä A:n valituksen tutkimiselle.


Oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenään, että asiassa ei ole Jääkiekkoliiton vastauksessa mainittuja esteitä valituksen tutkimiselle. 


Muutoksenhakuohjeet


A on valituksessaan todennut, että Jääkiekkoliiton päätöksessä ei ollut muutoksenhakuohjeita.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asianosaisen muutoksenhakuoikeuden käyttämisen kannalta asianmukaisten muutoksenhakuohjeiden antaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kuten oikeusturvalautakunnan ratkaisuista UOL 13/2008 ja UOL 10/2012 ilmenee, ilman valitusosoituksen antamista päätöksen valituskelpoisuus ei ole välttämättä selvää ja myös valitusmääräajan alkaminen voi olla riippuvainen valitusosoituksen antamisesta. Nämä ovat päätöksentekijän toiminnasta aiheutuvia epävarmuustekijöitä, jotka ovat helposti poistettavissa ilmoittamalla, onko päätökseen mahdollista hakea muutosta oikeusturvalautakunnalta.


Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa A on muutoksenhakuohjeiden puuttumisesta huolimatta toimittanut valituksen määräajassa oikeusturvalautakunnalle. A:n väite tältä osin ei aiheuta enempiä toimenpiteitä. Estettä A:n valituksen tutkimiselle ei ole.


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisun perustelut


I Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

 

A on siirtynyt kauden 2014-2015 aikana HJK B2 –joukkueesta pelaamaan Karhu-Kissat ry:n B2 –joukkueeseen. Siirto on vahvistettu 16.12.2014. A:lla ei ole kuitenkaan katsottu Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen perusteella olevan pelioikeutta B2-nuorten SM-sarjan playoff-otteluissa Karhu-Kissat ry:n joukkueessa, koska hän ei ole pelannut vähintään 50 prosenttia kauden otteluista Karhu-Kissat ry:n B2-joukkueessa.


Karhu-Kissat ry on anonut Jääkiekkoliitolta poikkeuslupaa peliluvan saamiseksi. Jääkiekkoliitto on hylännyt anomuksen. A:n valituksen johdosta asiassa on kysymys siitä, onko kilpailusääntöjen muutos tehty oikeassa järjestyksessä ja onko kilpailusääntöjen sääntömääräys sisällöllisesti selvä ja onko kilpailusääntöjen soveltamista tässä tapauksessa pidettävä kohtuullisena.


II Kilpailusääntöjen muuttamisesta päättäminen

 

Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdan 1 mukaan säännöt vahvistetaan liittohallituksen kokouksessa ja ovat voimassa kunnes liittohallitus niitä muuttaa. Kohdan 1.3 mukaan erittäin painavista syistä liittohallitus tai sen valtuuttama elin voi poiketa kilpailusäännöistä. Oikeusturvalautakunta toteaa selvyyden vuoksi, että tapaukseen sovellettavien kilpailusääntöjen osalta kysymys on ollut kilpailusääntöjen muuttamisesta eikä kilpailusääntöjen 1.3 kohdan tarkoittamasta kilpailusäännöistä poikkeamisesta. Valituksen kohteena olevassa kilpailuvaliokunnan päätöksessä on puolestaan ollut kysymys kilpailusääntöjen kohdan 1.3 tarkoittamasta kilpailusäännöistä poikkeamisesta.


Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta on täsmentänyt edustusoikeuksia koskien B-, B2 ja C-nuorten Suomi-sarja- ja aluesarjatasojen lopputurnauksia. Sääntö on myös siirretty epäselvyyksien välttämiseksi oikeamman otsikon alle 5.4 § kohta 6. Muutetut kilpailusäännöt on julkaistu Jääkiekkoliiton internet-sivuilla.


Jääkiekkoliiton kilpailusäännöt vahvistaa liittohallitus. Liittohallituksen tulee vahvistaa myös kilpailusääntöihin tehtävät muutokset. Liittohallitus on 29.9.2014 antanut kilpailuvaliokunnalle valtuuden tehdä kilpailusääntöihin asiasisältöön vaikuttamattomia täsmennyksiä sääntöjen ymmärtämisen helpottamiseksi. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa kilpailusääntöjen muutos on käsitelty kilpailuvaliokunnassa. Täsmennyksen kohteena ollut kilpailusääntöjen kohta oli sisältynyt kauden 2014-2015 kilpailusääntöihin. Oikeusturvalautakunta katsoo, että kilpailuvaliokunta on voinut tehdä nyt kysymyksessä olevan kilpailusääntöjen täsmennyksen sille annetun valtuuden nojalla. Oikeusturvalautakunta katsoo, että kilpailusääntöjen muutos on käsitelty ja vahvistettu toimivaltaisessa elimessä.


III Pelaajan osallistumisoikeutta koskeva määräys


(a) Määräyksen sisältö


Voimassa olevien Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdan 5.4 alakohdassa 6 on määrätty osallistumisesta playoff-otteluihin B2-nuorten osalta seuraavasti:


6. Osallistuminen playoff- ja karsintaotteluihin sekä lopputurnauksiin (B-C ikäluokat) saman seuran/seurayhteisön joukkueissa


B2-nuorten SM-sarjan playoffeihin saavat osallistua vain ne muissa joukkueissa tai seuroissa kauden aikana pelanneet kenttäpelaajat, jotka ovat pelanneet vähintään 50 % kauden kaikista sarjaotteluista B2-nuorten SM-sarjan playoff-otteluihin osallistuvassa joukkueessa. Maalivahtien osalta kaikki ikänsä puolesta edustuskelpoiset maalivahdit saavat pelata, paitsi ne jotka ovat pelanneet pelaavana maalivahtina (ei vaihdossa koko ottelun ajan) yli 50 % B-nuorten SM-sarjan joukkueessa kauden aikana.


Kauden 2014-2015 alussa voimassa olleissa kilpailusääntöjen 5.4 §:n alakohdassa B2-nuorten SM-sarjan playoff-otteluihin osallistumisesta oli määrätty seuraavasti:


B2-nuorten SM-sarjan playoffeihin saavat osallistua vain pelaajat jotka ovat pelanneet vähintään 50 % kauden kaikista sarjaotteluista kyseisessä joukkueessa.


Kilpailusääntöjen B2-nuorten SM-sarjan playoff-otteluihin osallistumista koskeva sääntömääräys on sijoitettu kilpailusääntöjen 5.4 §:n alakohtaan 6, joka koskee otsikkonsa mukaan osallistumista playoff- ja karsintaotteluihin saman seuran / seurayhteisön joukkueissa. Yllä selostettua sääntökohtaa ei ole kuitenkaan rajattu koskemaan ainoastaan saman seuran / seurayhteisön joukkueita, vaan sääntökohta on sanamuotonsa mukaan soveltamisalaltaan yleinen koskien myös kaikkia seurasiirtotilanteita.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että sääntökohdan soveltamisen kannalta ratkaisevaa merkitystä ei voida antaa sääntökohdan otsikolle, vaan sääntömääräyksen sanamuodolle. Otsikolla voi olla tulkinnallista vaikutusta, jos sääntömääräyksen sisältö on tulkinnanvarainen tai muutoin epäselvä. Sääntömääräyksen mukaan seurasiirron jälkeen uudessa seurassa on tullut pelata vähintään 50 % otteluista, jotta pelaaja voisi osallistua uuden seuran pelaajana playoff-otteluihin.  Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa kilpailusääntöjen sääntömääräys on sanamuotonsa perusteella siinä määrin selvä, että ratkaisevaa on sääntömääräyksen sisältö eikä otsikolla ole tässä tapauksessa ratkaisevaa merkitystä.


Asiassa on selvää, että A ei ole pelannut Karhu-Kissojen B2-joukkueessa 50 prosenttia kauden otteluista. Sääntömääräyksen perusteella A:lla ei ole pelioikeutta Karhu-Kissojen B2-joukkueessa B2-nuorten SM-sarjan playoff-otteluissa.


A on valituksessaan katsonut, että sääntömääräys oli joka tapauksessa kohtuuton. Tämän johdosta asiassa on vielä arvioitava sääntömääräyksen kohtuullisuutta.


(b) Sääntömääräyksen kohtuullisuutta koskeva arviointi


Kilpailusääntöjen 5.4 §:n alakohta 6 edellyttää playoff-otteluihin osallistumiselta sitä, että kesken kauden seurasta toiseen siirtynyt pelaaja on pelannut uudessa seurassa vähintään 50 prosenttia otteluista. Sääntömääräystä on perusteltu sillä, että näin uusia pelaajia ei hankita pelaamaan vain playoff-otteluita ja toisaalta, että seuraan sitoutuneet ja kausimaksut maksaneet pelaajat saavat pelata myös ratkaisuotteluissa. Näitä sääntömääräyksen taustalla olevia syitä voidaan pitää hyväksyttävinä eikä sääntömääräystä voida pitää sellaisenaan kohtuuttomana pelaajan tai seurojen kannalta. Oikeusturvalautakunta katsoo, että kilpailusääntöjen 5.4 §:n alakohta 6 ei ole sääntömääräyksenä kohtuuton.


A on katsonut, että sääntömääräystä oli kauden aikana muutettu ja että alun perin tällaista 50 prosentin vaatimusta ei olisi sisältynyt seurasiirtoja koskevaan tilanteeseen. Oikeusturvalautakunta toteaa, että pelaajan ja pelaajan uuden seuran tulee voida luottaa siihen, että pelaajan pelioikeutta ei seurasiirron johdosta supisteta jälkikäteen siitä, minkälainen pelioikeus on ollut seurasiirron hetkellä.  Seurasiirroissa seurasta toiseen siirtyvä pelaaja ja pelaajan uusi seura saavat lähtökohtaisesti luottaa siihen, että seurasiirron tapahtuessa kilpailusäännöissä määritellyllä tavalla, pelaamiseen uudessa seurassa ei liity muita kuin seurasiirron hetkellä voimassa olevista säännöistä johtuvia rajoituksia.


Edellä todetuin tavoin B2-nuorten osallistumisoikeutta SM-sarjan playoffeihin koskeva kilpailusääntöjen sääntömääräys on ollut nyt kysymyksessä olevilta osin sisällöltään olennaisilta osin samanlainen jo siinä vaiheessa, kun A oli siirtynyt joulukuussa 2014 pelaamaan HJK:n joukkueesta Karhu-Kissojen joukkueeseen. Seurasiirron hetkellä voimassa olleiden kilpailusääntöjen perusteella on siten ollut selvää, että A:lla ei ole oikeutta pelata Karhu-Kissojen joukkueessa SM-sarjan playoff-pelejä. A:n pelioikeus ei ole seurasiirron jälkeen supistunut siitä, minkälainen pelioikeus on ollut seurasiirron hetkellä. A on siten voinut jo seurasiirron hetkellä varmistua pelioikeudestaan uudessa joukkueessa. Kauden 2014-2015 aikana tehnyt muutokset ovat tältä osin olleet sellaisia täsmennyksiä ja tarkennuksia, joilla ei ole ollut merkitystä A:n pelioikeuden kannalta. Oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenään, että Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 5.4 §:n alakohdan 6 soveltaminen ei myöskään tässä yksittäisessä tapauksessa johda kohtuuttomaan lopputulokseen.


Jääkiekkoliiton tulkinta pelioikeuden puuttumisesta on ollut kilpailusääntöjen mukainen. Kilpailuvaliokunta voi erittäin painavista syistä poiketa kilpailusäännöistä. Kilpailuvaliokunnalla on harkintavalta sen suhteen, millä edellytyksillä se myöntää poikkeuslupia kilpailusäännöistä. Jääkiekkoliitto on valituksen kohteena olevassa päätöksessään todennut, että sääntömääräyksestä ei mitään poikkeuslupia myönnetä. Jääkiekkoliiton tulkintaa ei voida pitää kilpailusääntöjen vastaisena.


(c) Lopputulos


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että A:n valitus on hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään. Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kilpailuvaliokunnan päätöstä 16.2.2015 ei muuteta


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                                      Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Heikki Halila, Hilkka Salmenkylä ja Thomas Stenius.