1/2007 Golf: Yhdistys - Yhdistyksestä erottaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                           Nro 1/2007

15.2.2007                         Diaarinro 5/2006                   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Golf Talma ry:n hallituksen päätös 12.6.2006, jolla Jouko Turunen on erotettu yhdistyksen jäsenyydestä 


ASIA

Yhdistyksestä erottaminen 


MUUTOKSENHAKIJA

Jouko Turunen 


KUULTAVA

Golf Talma ry 


VALITUS

Jouko Turunen on valituksessaan vaatinut erottamispäätöksen kumoamista ja että Golf Talma ry velvoitetaan korvaamaan hänen kulunsa tässä asiassa yhteensä 1 098 eurolla.

Valituksensa perusteina Turunen on lausunut, että erottamiselle ei ole ollut perusteita, eikä häntä ei ole asianmukaisesti kuultu asian käsittelyssä. Erottaminen on perustettu siihen, että Turunen olisi käytöksellään huomattavasti vahingoittanut yhdistyksen mainetta ja toiminut yhdistyksen etujen vastaisesti aiheuttamalla 4.6.2006 vaaratilanteen lyömällä palloja niin sanotulla ylärangella harjoitelleen ryhmän selän takaa. Edelleen erottamispäätöksessä on viitattu Turusen sopimattomaan ja golfetiketin vastaiseen käytökseen kyseisen tapahtuman yhteydessä ja myös aiempaan “käytöshistoriaan”. Väite vaaratilanteesta ei pidä paikkaansa. Sen sijaan Turunen on myöntänyt, että hänen kielenkäyttönsä tapahtuman yhteydessä on ollut tyylitöntä. Turunen ei muistamansa mukaan ole saanut aiemmin huomautuksia käytöksestään. 


VASTAUS

Golf Talma ry (GT ry) on vastauksessaan vaatinut, että Turusen valitus hylätään ja asianosaiset vastaavat kumpikin omista kuluistaan asiassa.Vastauksen perusteena GT ry on esittänyt, että Turunen on huomattavasti vahingoittanut yhdistyksen mainetta ja muutoin toiminut vastoin yhdistyksen etuja. Turunen on 4.6.2006 tietoisesti aiheuttanut vaaratilanteen lyömällä palloja Golf Talman harjoituskentällä niin, että lyöntisektorissa lähimmät pelaajat ovat olleet vain muutaman kymmenen metrin etäisyydellä. Tältä etäisyydeltä lyödyn golfpallon osuma on erittäin vaarallinen ja jokainen lyöntisektorissa ollut pelaaja on ollut konkreettisessa vaarassa saada osuman. Turunen ei ole pyynnöistä huolimatta lopettanut lyöntiharjoitteluaan, vaan jatkanut sitä ja samalla huudellut sekä käyttäytynyt muuten epäasiallisesti muita pelaajia kohtaan.Lisäksi Turunen on aiemmalla käyttäytymisellään vahingoittanut yhdistyksen mainetta seuraavasti:

●         Turunen on saanut pelipelikiellon eräälle toiselle golfkentälle syyskuussa 1999 järjestetyssä kilpailussa todetun asiattoman käytöksen vuoksi. GT ry on antanut Turuselle vakavan huomautuksen asiassa (kurinpitoryhmän päätös 25.10.1999).

●          Turunen on saanut toisen vakavan huomautuksen 3.9.2000 tapahtuneesta asiattomasta kielenkäytöstä Golf Talman terassilla.

●          Turunen on pelannut Golf Talman suljettuna olleella kentällä 3.8.2004 ja jatkanut pelaamista henkilökunnan kielloista huolimatta.

●          Turunen on useita kertoja laatinut asiattomia ja solvaavia kirjoituksia Golf Talman internet-keskustelupalstalle. Kirjoituksia on toistuvasti jouduttu poistamaan ja Turusen käyttäjätunnukset on poistettu tapausten lopettamiseksi.

Turusen kuulemisen osalta GT ry on lausunut, että kuuleminen on tapahtunut suullisesti ennen erottamisesta päättämistä.GT ry on myös lausunut, että asiaa ei tulisi käsitellä oikeusturvalautakunnassa. GT ry:n on erottamispäätöstä tehdessään käyttänyt sille yhdistyslain mukaan kuuluvaa autonomiaa. 


VASTASELITYS

Turunen on vastaselityksessään toistanut aiemmat näkemyksensä ja korostanut sitä, että väitettyä konkreettista vaaratilannetta ei ole ollut. Kirjallisten huomautusten osalta Turunen on todennut, ettei niitä ole saatettu hänen tietoonsa. Pelaaminen suljetulla kentällä on johtunut siitä, että merkinnät sulkemisesta olivat olleet puutteellisia ja pelaaminen oli lopetettu heti, kun tieto sulkemisesta saatiin. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Suullista käsittelyä ei ole toimitettu, koska asianosaiset ovat katsoneet, ettei suullinen käsittely ole asiassa tarpeen. 


Pääasiaratkaisu

Oikeusturvalautakunnan toimivalta

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaan 3 §:n 1 momentin mukaan valituksen kohteena voi olla yhdistyksen päätös, jossa on kysymys erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä. Lautakunta on siten toimivaltainen käsittelemään valituksen.  


Sovellettavat säännöt

Yhdistyslain 14 §:n mukaan yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla erottamisperusteella. Yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus erottamiseen muun muassa, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Golf Talma ry:n sääntöjen 12 §:n mukaan yhdistyksen hallitus voi erottaa kokonaan tai määrätyksi ajaksi jäsenen, jonka katsotaan käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan.

Yhdistyslain 15 § 2 momentin mukaan asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa ennen erottamispäätöksen tekemistä. 


Tosiasiat

Asiassa on riidatonta, että Turusta on Golf Talman harjoituskentällä 4.6.2006 muiden pelaajien toimesta pyydetty vaihtamaan lyöntipaikkaansa ja että Turunen on tämän johdosta menettänyt malttinsa. Turunen on pyynnöistä huolimatta jatkanut lyöntejä valitsemastaan paikasta ja huudellut muille pelaajille loukkaavalla tavalla.Riidanalaista sen sijaan on, ovatko Turusen lyönnit aiheuttaneet vaaraa muille kentällä olijoille. Tapahtumia on selvitetty lautakunnalle kaavapiirroksin ja valokuvin sekä paikalla olleiden kirjallisten lausumien perusteella. Asianosaisten näkemykset tarkasta lyöntipaikasta ja lyöntisuunnasta poikkeavat hieman toisistaan. Yksimielisiä asianosaiset ovat siitä, että lyönnit ovat tapahtuneet harjoituskentällä paikasta, joka on ollut muiden pelaajien selkäpuolella. Edelleen on selvää, että Turusen lyöntisuunnan ja muiden kentällä olijoiden välinen sektori on ollut verrattain kapea. Toisaalta on riidatonta, että Turusen lyömät pallot ovat suuntautuneet varsin tarkasti hänen tarkoittamaansa suuntaan.Turuselle aiemmin annetuksi väitetyistä huomautuksista esitetty selvitys osoittaa, että GT ry:n kurinpitoryhmä on 25.10.1999 ja 3.9.2000 päättänyt antaa Turuselle huomautuksen asiattomasta käytöksestä. Selvittämättä on kuitenkin jäänyt, miten nämä päätökset on saatettu Turusen tietoon. Selvittämättä on jäänyt myös se, että Turunen olisi tahallaan pelannut suljetulla kentällä. 


Lautakunnan arvio

Tapahtumat 4.6.2006 ovat asiattoman käytöksen osalta riidattomat. Turusen lyöntien vaarallisuuden osalta tilanne on esitetyn selvityksen mukaan ollut se, että onnistuessaan lyönnit eivät ole aiheuttaneet konkreettista vaaraa muille pelaajille. Vaaraa arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon myös se mahdollisuus, että Turunen olisi epäonnistunut lyönnissään. Lyöntisektori on ollut niin kapea ja etäisyys lyöntipaikalta muihin pelaajiin niin lyhyt, että näillä on ollut perusteltu syy pitää Turusen toimintaa jossain määrin vaarallisena. Vaaratilanne ei kuitenkaan yksinään ole ollut niin vakava, että Turusen yksin sen perusteella voitaisiin katsoa yhdistyksen säännöissä tarkoitetulla tavalla huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan. Yhdistyksen säännöissä ei ole määrätty, että muiden pelaajien turvallisuuden vaarantaminen tai häiritseminen olisi erottamisperuste.

Vaaratilanteen lisäksi Turusen menettelyä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että Turunen on tilanteen yhteydessä riidattomasti menettänyt malttinsa ja käyttäytynyt epäasiallisella tavalla, kun häntä on pyydetty vaihtamaan lyöntipaikkaa. Aiemmista huomautuksista esitetyn selvityksen perusteella on myös ilmeistä, että tämän tyyppinen käyttäytyminen ei ole ollut Turusen kohdalla ainutkertaista.

Arvioitaessa Turusen menettelystä esitettyä selvitystä kokonaisuutena lautakunta toteaa, että hänen menettelynsä voidaan katsoa enintään vain vähäisessä määrin vahingoittaneen yhdistyksen mainetta. Jäsenen erottaminen kokonaan yhdistyksestä on ankara seuraamus. Tätä ilmentää se, että GT ry:n sääntöjen mukaan erottaminen on mahdollista vain, jos jäsen huomattavasti vahingoittaa yhdistyksen mainetta tai muutoin toimii yhdistyksen etuja vastaan. Lautakunta katsoo, että Turusen menettelystä esitetty selvitys ei osoita näin tapahtuneen. Turusen menettely ei liioin anna mahdollisuutta erottamiseen yhdistyslaissa säädetyillä perusteilla.

Turusen kuuleminen ennen erottamista on tapahtunut esitetyn selvityksen mukaan niin, että GT ry:n kapteeni on 12.6.2006 keskustellut asiasta Turusen kanssa noin tunnin ja tuossa yhteydessä Turunen on voinut tutustua kapteenin vaaratilanteesta 4.6.2006 laatimaan selvitykseen ja lausua käsityksensä siitä. Turuselle ei sen sijaan ole varattu yhdistyslain 15 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla tilaisuutta selityksen antamiseen erottamisuhasta, siksi erottamismenettelykään ei ole ollut lainmukainen.

Edellä lausutuilla perusteilla lautakunta toteaa ensiksikin, että yhdistyksellä ei ole ollut yhdistyksen sääntöjen eikä yhdistyslain mukaista perustetta erottaa Turusta ja toiseksi, että yhdistys ei ole menetellyt erottamisasiassa yhdistyslain mukaisesti. 


Päätöslauselma

Golf Talma ry:n on peruutettava päätöksensä Jouko Turusen erottamisesta.

Valitusmaksu palautetaan.

Golf Talma ry velvoitetaan korvaamaan Turusen oikeudenkäyntikulut asiassa  1 098 eurolla.  


Pertti Välimäki                              Pasi Kumpula

puheenjohtaja                               sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Erkki Aurejärvi, Heikki Halila, Kristiina Rintala-Jaalivaara ja Kari-Pekka Tiitinen