10/2015 Ratamelonta Arvokisavalinta - Valintakriteerit - Valintakriteereiden kohtuullisuus Lautakuntamenettely - Valituksen tutkiminen - Liiton sisäisten muutoksenhakukeinojen käyttäminen


 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 10/2015

21.4.2015                   Diaarinro 12/2015

  

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n Kilpailu- ja valmennusvaliokunnan päätös 8.4.2015 koskien ratamelonnan EM-kilpailuja koskevaa valintaa ja Maailman Cup - kilpailuja koskevaa valintaa sekä valintapäätökseen liittyvät kilpailu- ja valmennusvaliokunnan 15.4.2015 antama ratkaisu ja liiton hallituksen ratkaisu 16.4.2015.


ASIA

Arvokilpailuvalinta ym.


MUUTOKSENHAKIJA

Nina Nuppu Maria Riosa


KUULTAVA

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry

 

MELONTA- JA SOUTULIITON VALINTAPÄÄTÖS

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n kilpailu- ja valmennusvaliokunta on 8.4.2015 julkaisemallaan päätöksellä valinnut edustajat ratamelonnan EM-kilpailuihin Tsekin Racicessa 1. - 3.5.2015 ja Maailman Cupin osakilpailuihin Duisburgiin 22. - 24.5.2015 ja Kööpenhaminaan 29. - 31.5.2015. Nina Riosaa ei ole valittu Suomen edustajaksi näihin kilpailuihin.


Kilpailu- ja valmennusvaliokunta ei 15.4.2015 antamallaan eikä liiton hallitus 16.4.2015 antamallaan päätöksellä ole muuttanut valintapäätöstä.


VALITUS PERUSTEINEEN

Nina Nuppu Maria Riosa on valituksessaan vaatinut, että EM-kilpailuja ja Maailman Cup -kilpailuja koskeva valintapäätös kumotaan ja hänet valitaan Suomen edustajaksi EM-kilpailuissa naisten K1 - 5000 metrille ja Maailman Cup -kilpailuissa naisten K1 - 500 metrille.


I EM-kilpailuja koskeva valinta


Valintakriteereiden mukaan urheilijoiden tuli ilmoittaa haluamansa kilpailumatkat 20.2.2015 mennessä. Riosa ilmoitti ensin matkakseen K1 - 500 metriä, mutta muutti valintaansa 8.3.2015 ilmoittaen K1 - 5000 metriä. Riosa on hallitseva Suomen mestari 5000 metrillä. Hänen voittoaikansa oli 23.32 minuuttia. Riosa oli Uuden-Seelannin mestaruuskilpailuissa vuonna 2015 samalla matkalla toinen ajalla 22.22 minuuttia. Nämä molemmat ajat ovat hyvää kansainvälistä tasoa.


Valintakriteerit eivät olleet selvät ja läpinäkyvät niin sanottujen Sevillan testivetojen osalta. Riosa ei osallistunut testivetoihin. Testivetoja ei järjestetty Suomessa ja urheilijoiden olisi pitänyt omalla kustannuksellaan osallistua Sevillan testivetoihin. Testivedot olivat myös tarpeettomat, koska Riosa oli vaihtanut tavoittelemaansa matkaa K1 - 500 metristä K1 – 5000 metriin. K1 - 5000 metrin osalta Riosalla oli hyvä tulos Uuden-Seelannin mestaruuskilpailuista ja hän oli hallitseva Suomen mestari.


EM-kilpailujen ilmoittautumisen määräpäivä oli 22.4.2015 eikä 5.4.2015, kuten valintakriteereissä on mainittu. Tämän vuoksi valinta olisi voitu tehdä Italiassa 11. – 12.4.2015 järjestetyn ICF Mantova International Regattan perusteella.


Riosaa oli kohdeltu syrjivästi. Alun perin esimerkiksi K4 -200 & 1000 metrille ei ollut ilmoittautunut kukaan, mutta tälle matkalle oli valittu edustajat. Riosaa oli kohdeltu eri tavoin.


II Maailman Cup -kilpailut


Valintakriteerit eivät olleet selvät ja läpinäkyvät niin sanottujen Sevillan testivetojen osalta. Riosa ei osallistunut testivetoihin. Testivetoja ei järjestetty Suomessa ja urheilijoiden olisi pitänyt omalla kustannuksellaan osallistua Sevillan testivetoihin.


Riosa oli ollut talvileirillä Uudessa-Seelannissa ja tämän jälkeen hän ei ollut harjoitellut vedessä viiteen viikkoon. Testivetoihin osallistuminen olisi edellyttänyt kolmesta neljään päivää vedessä tapahtuvaa harjoittelemista ennen testiä.


Valinta olisi voitu tehdä Italiassa 11. - 12.4.2015 järjestetyn ICF Mantova International Regattan perusteella.


Maailman Cup -kilpailuissa oli kaksi edustajaa kustakin maasta lajia kohti. Vain kaksi naismelojaa oli ilmoittanut kiinnostuksensa ja nyt toinen oli valittu Maailman Cup -kilpailuihin. Maailmanmestaruuskilpailuja koskevissa valinnoissa ratkaiseva merkitys on EM-kilpailuilla ja Maailman Cup -kilpailuilla. Jos Riosa olisi valittu, kaksi urheilijaa olisi voinut antaa tasavertaisesti näyttöjä ja kilpailla toisiaan vastaan.


Riosaa oli kohdeltu syrjivästi. Alun perin esimerkiksi K4 -200 & 1000 metrille ei ollut ilmoittautunut kukaan, mutta tälle matkalle oli valittu edustajat. Riosaa oli kohdeltu eri tavoin.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry on vastauksessaan vaatinut ensisijaisesti, että valitus jätetään tutkimatta tai että valitus joka tapauksessa hylätään.

 

Tutkimatta jättäminen


Karsintajärjestelmää koskevien sääntöjen mukaan Kilpailu- ja valmennusvaliokunnan päätöksestä tulee valittaa liiton hallitukselle. Nina Riosa ei ole käyttänyt kaikkia lajiliiton sisäisiä muutoksenhakukeinoja, koska Riosa ei ollut valittanut valintaa koskevasta päätöksestä hallitukselle ja hänen kirjelmänsä hallitukselle oli koskenut vain asian käsittelyaikataulua kilpailu- ja valmennusvaliokunnassa. Valitus tulee oikeusturvalautakunnan sääntöjen 14 §:n nojalla jättää tutkimatta.


Valintapäätös


Valintapäätös oli oikea. Ratamelonnassa eri kilpailujen välisellä aikavertailulla ei ole merkitystä valintapäätöstä tehtäessä. Riosalle oli ilmoitettu etukäteen, että hänen tulee osallistua Sevillassa järjestettäviin testivetoihin, jos haluaa edustajaksi EM-kilpailuihin tai Maailman Cup -kilpailuihin. Karsintajärjestelmä oli ollut pääpiirteissään samanlainen vuosina 2013 - 2015 ja testivedoista oli tiedotettu urheilijoita ratamelonnan syyspalaverissa 11. - 12.10.2014. Riosa oli kutsuttu palaveriin, mutta hän ei ollut paikalla. Palaverin jälkeen alustava kausisuunnitelma oli lähetetty tiedoksi myös Riosalla. Tässä suunnitelmassa oli mainittu testivedoista. Valintakriteerit oli vahvistettu lopulliseen muotoon alkuvuodesta 2015, kun kansainvälinen ja kansallinen kilpailukalenteri oli ollut tiedossa.


Riosalla on ollut yhdenvertainen mahdollisuus osallistua testivetoihin ja hänelle on tiedotettu kaluston kuljetusmahdollisuudesta tai mahdollisuudesta vuokrata kalusto Sevillasta. Testivetoja koskevilla kustannuksilla ei ole asian ratkaisemisessa merkitystä, mutta neljän päivän kustannukset olivat 626 euroa. Riosa oli itse valinnut sen, että menee talvella Uuteen-Seelantiin. Valinta arvokisaedustajaksi edellyttää sitä, että urheilija osoittaa tasonsa karsintajärjestelmän mukaisesti eli niissä kilpailuissa tai testivedoissa, jotka karsintajärjestelmää koskevissa kriteereissä on mainittu. Riosan mainitsemalla Mantovan-kilpailuilla ei ole asiassa merkitystä.


Riosaa ei ollut kohdeltu eriarvoisesti muihin nähden. Maailman Cup -kilpailuihin ei ole osallistumassa sellaisia urheilijoita, joita valmennuspäällikkö ei olisi esittänyt nimettäväksi joukkueeseen.


VASTASELITYS

Riosa on vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut, että valitus tulee tutkia. Hän oli valittanut ensin kilpailu- ja valmennusvaliokunnalle ja kun tämä ei ollut antanut ratkaisua, Riosa oli valittanut liiton hallitukselle. Hallitus tuki omassa ratkaisussaan kilpailu- ja valmennusvaliokunnan kantaa.


Karsintajärjestelmä oli epäreilu. Riosa oli kiinnittänyt huomiota karsintajärjestelmään jo vuonna 2013.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

 

Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.

 

Pääasiaratkaisun perustelut

 

I Valituksen tutkimisen edellytykset

 

Melonta- ja Soutuliitto on vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta, koska Riosa ei ollut käyttänyt kaikkia lajiliiton sisäisiä muutoksenhakumahdollisuuksia. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 14 §:n 1 momentin mukaan valituksen tutkimisen edellytyksenä on muun muassa se, että kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty.


Melonta- ja Soutuliiton ratamelonnan karsintajärjestelmää koskevissa valintakriteereissä on todettu, että valintapäätöstä koskevassa asiassa tulee ensin valittaa kilpailu- ja valmennusvaliokunnalle ja tämän jälkeen asiassa tulee tehdä oikaisuvaatimus liiton hallitukselle. Hallituksen päätöksestä on mahdollista valittaa oikeusturvalautakunnalle.


Valintapäätös asiassa on julkaistu 8.4.2015. Tämän jälkeen Riosa on tehnyt valituksen kilpailu- ja valmennusvaliokunnalle, joka on antanut päätöksen asiassa 15.4.2015. Riosa oli ollut yhteydessä liiton hallitukseen ennen kilpailu- ja valmennusvaliokunnan antamaa päätöstä. Hallitus on todennut 16.4.2015, että valitus oli käsitelty kilpailu- ja valmennusvaliokunnassa riittävän nopeasti. Hallitus ei ottanut kantaa itse pääasiaan.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että valintakriteereihin on mahdollista sisällyttää määräys liiton sisäisestä muutoksenhakumahdollisuudesta. Jos valintakriteereissä on tällainen liiton sisäistä muutoksenhakumahdollisuutta koskeva sääntömääräys, tämä tulisi ottaa huomioon myös valintapäätöstä koskevassa päätöksentekoaikataulussa. Useampivaiheinen muutoksenhaku pidentää muutoksenhakuprosessiin kuluvaa aikaa ja tämä vaikuttaa siihen, milloin valintapäätöstä voidaan pitää pysyvänä. Melonta- ja Soutuliiton valintakriteereissä on liiton sisäisenä muutoksenhakukeinona kaksiportainen muutoksenhaku eli ensin valitus kilpailu- ja valmennusvaliokunnalle ja sitten liiton hallitukselle. Kolmantena muutoksenhakumahdollisuutena on valitusmahdollisuus oikeusturvalautakunnalle.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että arvokilpailuvalintaa koskevat päätökset tehdään tavanomaisesti varsin lähellä kilpailuja. Tällöin ei yleensä ole paljon aikaa valitusprosessin läpiviemiseen ottaen huomioon kilpailunjärjestäjän asettamat määräajat kilpailijoiden ilmoittamiselle ja toisaalta urheilijoiden kilpailupaikkakunnalle matkustamiseen tarvittava aika. Liiton sisäinen useampiportainen muutoksenhaku saattaa tällaisessa tilanteessa johtaa siihen, että lopullista ratkaisua valintapäätöksen valintakriteereiden mukaisuudesta ei saada riittävän ajoissa. Useampiportainen muutoksenhaku saattaa tosiasiassa heikentää urheilijan oikeusturvan toteutumista. Tällaisessa tilanteessa valintakriteereissä olevaa useampiportaista muutoksenhakua koskevaa sääntömääräystä voidaan valitsematta jääneen urheilijan kannalta pitää yksittäistapauksessa kohtuuttomana.


Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa valintapäätös on julkaistu 8.4.2015. Riosa on tehnyt valituksen kilpailu- ja valmennusvaliokunnalle 10.4.2015. Kilpailu- ja valmennusvaliokunta on antanut ratkaisunsa 15.4.2015. Melonta- ja Soutuliiton hallitus on ollut tietoinen asian käsittelystä kilpailu- ja valmennusvaliokunnassa ja Riosa oli tehnyt ennen asian ratkaisemista kilpailu- ja valmennusvaliokunnassa kiirehtimispyynnön liiton hallitukselle ja toimittanut hallitukselle valituskirjelmän. Samalla Riosa oli varannut itselleen tilaisuuden valittaa kilpailu- ja valmennusvaliokunnan ratkaisusta suoraan oikeusturvalautakunnalle ottaen huomioon kilpailijoiden ilmoittamista koskeva 22.4.2015 päättyvä määräaika. Valintakriteereiden mukaan kilpailu- ja valmennusvaliokunnan ratkaisun jälkeen asiassa olisi tullut vielä valittaa liiton hallitukselle ennen valitusmahdollisuutta oikeusturvalautakunnalle.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että kysymyksessä olevassa asiassa valintakriteereiden mukainen muutoksenhakumenettely johtaisi urheilijan oikeusturvan kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Sääntöjen mukaisten muutoksenhakukeinojen käyttäminen olisi suurella todennäköisyydellä johtanut siihen, että lopullista ratkaisua valintapäätöksen valintakriteereiden mukaisuudesta ei olisi ollut mahdollista tehdä ennen kuin urheilijoiden ilmoittamista koskeva määräaika olisi päättynyt 22.4.2015. Oikeusturvalautakunta katsoo, että tässä tapauksessa valituksen tutkimisen edellytyksenä ei voida pitää sitä, että kilpailu- ja valmennusvaliokunnan päätöksestä olisi tullut valittaa liiton hallitukselle, koska tällainen vaatimus johtaisi tässä tapauksessa urheilijan oikeusturvan toteutumisen kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että asiassa ei ole lautakunnan sääntöjen 14 §:n 1 momentin tarkoittamaa estettä valituksen tutkimiselle.


II Pääasiaa koskeva kysymyksenasettelu

 

Melonta- ja Soutuliitto on 8.4.2015 julkaisemallaan päätöksellä nimennyt edustajat ratamelonnan EM-kilpailuihin Tsekin Raciceen ja Maailman Cupin kilpailuihin Duisburgiin ja Kööpenhaminaan. Nina Riosaa ei ole valittu Suomen edustajaksi.


Kuten oikeusturvalautakunta on esimerkiksi ratkaisussaan UOL 24/2011 todennut, arvokilpailuvalinnassa on kysymys lähtökohtaisesti niin sanotun yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta päätöksestä. Valinnan suorittava yhdistys, joka urheilun arvokilpailujen osalta on tyypillisesti lajiliitto, valitsee arvokilpailuihin urheilullisilla perusteilla ne henkilöt, joiden arvellaan menestyvän arvokilpailuissa. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen arvioiminen, onko lajiliiton päätös tarkoituksenmukainen.


Valintapäätöksen arvioinnin kannalta tilanne on toinen, jos lajiliitto on asianmukaisesti tehdyn päätöksen perusteella ennakkoon ilmoittanut ja julkistanut ne kriteerit, joiden perusteella urheilijat arvokilpailuihin valitaan. Tällöin kysymys ei ole enää yksin yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan yhdistyksen tulee valinnassa noudattaa ilmoittamiaan valintakriteereitä ja valintapäätöstä voidaan tällaisessa tilanteessa jälkikäteen arvioida oikeudellisesti.


Näihin lähtökohtiin perustuen oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan oikeusturvalautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että valituksen kohteena oleva Melonta- ja Soutuliiton EM-kilpailuja koskeva valintakriteeri on ensiksikin liiton asettama ja julkaisema sekä toiseksi oikeusturvalautakunnan sääntöjen tarkoittamalla tavalla selkeästi asetettu siten, että valintakriteereitä voidaan arvioida myös oikeudellisesta eikä pelkästään yhdistysautonomiaan kuuluvan urheilullisen tarkoituksenmukaisuusharkinnan kannalta. Melonta- ja Soutuliiton päätös 8.4.2015 on lisäksi sellainen arvokilpailujen valintaa koskeva ratkaisu, joka voi olla valituksen kohteena.


Melonta- ja Soutuliiton valintakriteerit sisältävät määräykset myös Maailman Cup -kilpailujen valinnasta. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Nina Riosan valitus koskee EM-kilpailuja koskevan valinnan lisäksi Maailman Cup -kilpailuja koskevaa valintaa. Tältä osin kysymys ei ole sellaisesta arvokilpailuja koskevasta valintapäätöksestä, joita lautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 momentissa tarkoitetaan eikä lautakunnan toimivaltaa voida tässä tapauksessa perustaa tähän sääntökohtaan.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että Maailman Cup –kilpailujen karsintajärjestelmää koskevat kriteerit sitovat Melonta- ja Soutuliittoa sen tehdessä valintakriteereiden tarkoittamia päätöksiä. Liiton on siten noudatettava asettamiaan ja julkistamiaan valintakriteereitä kuten yhdistyksen päätöksiä yleensäkin. Oikeusturvalautakunta katsoo, että Maailman Cup -kilpailuja koskevan valinnan osalta kysymys on oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun sääntöjen vastaisuuteen rinnastuvasta tilanteesta (ks. myös UOL 23/2014). Näin ollen tässä tapauksessa lautakunnan toimivaltaan sääntöjen 3 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla kuuluu Maailman Cup -kilpailuja koskevan valinnan osalta sen arviointi, onko Melonta- ja Soutuliiton päätös ilmoitettujen valintakriteereiden vastainen ja onko valintapäätöstä tehtäessä menetelty syrjivästi.


Valituksen tutkiminen kuuluu sekä EM-kilpailuja että Maailman Cup -kilpailuja koskevan valinnan osalta lautakunnan toimivaltaan ja valituksen johdosta lautakunnassa on kysymys siitä, onko Melonta- ja Soutuliiton valintapäätös ilmoitettujen valintakriteereiden vastainen.


III EM-kilpailuja koskeva valintapäätös

 

(a)  Sovellettavat valintakriteerit

 

Ratamelonnan valintakriteereissä on todettu valinnassa huomioon otettavien kriteereiden osalta seuraavaa:


Urheilijalla tai aluksella tulee olla realistinen mahdollisuus sijoittua A/B finaaliin EM-kilpailuissa olympiamatkoilla ja A-finaaliin ei-olympiamatkoilla.


Näyttö tulee perustua aluksen/urheilijan kauden 2014 kv. tasoon, ja/tai kevään 2015 harjoituksissa ja testivedoissa osoitettuun näyttöön urheilijan tai aluksen suorituskykyisyydestä.


Koska ennen EM-kilpailujen ilmoittautumisaikataulua (nominal entry deadline 5.4.2015) ei ole soveltuvia kv. näyttökilpailuja, joissa todeta urheilijoiden ja alusten kansainvälinen kilpailukykyisyys, pohjautuvat EM-valinnat jo kaudella 2014 osoitettuun kv. suorituskykyisyyteen sekä kevään 2015 harjoitusleireillä esitettyyn suoritustasoon sekä viime kädessä Sevillan testivetoihin 30. - 31.3.2015.


Valintaa koskevan päätöksenteon osalta valintakriteereissä on todettu seuraavaa:


Sevillan testivetojen 30. - 31.3.2015 jälkeen suoritetaan kokonaisarviointi alusten ja miehistökokoonpanojen suoritustasosta kevään leireillä ja Sevillan testivedoissa.


Koska yksiselitteistä kansainväliset kilpailujärjestämisen kriteerit täyttävää

katsastuskilpailua ei ole käytettävissä EM-valintamenettelyn pohjaksi, on EM-valintojen päätäntävalta viime kädessä ratamelonnan valmennuspäälliköllä ja maajoukkueen vastuuvalmentajilla.


Joukkue EM-kilpailuihin valitaan Sevillan testivetojen 30. - 31.3.2015 jälkeen. Nominal entry deadline EM- kilpailuihin on 5.4.2015.

 

(b) Oikeusturvalautakunnan arvio


Nina Riosa on todennut valituksessaan, että Sevillan testivedoille ei tule antaa asiassa merkitystä, koska testivedot olivat tarpeettomat. Hän oli antanut K1 – 5000 metrin osalta kansainväliset näytöt aikaisemmin. Valintakriteereiden mukaan urheilijan antaman näytön tulee perustua kauden 2014 kansainväliseen tasoon ja kevään 2015 harjoituksissa ja testivedoissa osoitettuun näyttöön urheilijan suorituskykyisyydestä. Harkintavaltaa on valintakriteereissä annettu merkittävästi myös valmennuspäällikölle ja maajoukkueen vastuuvalmentajille.


Lajiliitto voi sille kuuluvan harkintavallan perusteella asettaa omasta näkökulmastaan arvioituna tarkoituksenmukaiset valintakriteerit. Valintakriteerit eivät saa olla kuitenkaan syrjivät tai sisältää muutoin epäasiallisina pidettäviä valintakriteereitä. Melonta- ja Soutuliitto on valintakriteerinä antanut huomattavan suuren painoarvon Sevillan testivedoille 30. - 31.3.2015. Tämä on perustunut siihen, että Melonta- ja Soutuliiton arvion mukaan sopivaa kansainvälistä katsastuskilpailua ei ole ennen valintapäätöksen tekemistä ollut. Oikeusturvalautakunta toteaa, että lajiliitto voi asettaa valintakriteeriksi testivedot, vaikka jälkikäteen osoittautuisi, että tarjolla olisi ollut sopiva kansainvälinen kilpailu. Urheilijoiden tiedossa on ollut riittävän paljon etukäteen valintakriteereiden sisältö ja valinnassa huomioon otettavat näytöt. Testivetojen asettamista yhdeksi keskeiseksi valintakriteeriksi ei voida pitää syrjivänä tai muutoinkaan epäasiallisena.


Nina Riosa on vuoden 2014 Suomen mestari K1 - 5000 metriltä ja hän oli osallistunut samalla matkalla Uuden-Seelannin mestaruuskilpailuihin talvella 2015 sijoittuen toiseksi. Näitä voidaan pitää varsin vakuuttavina näyttöinä. Riosa ei ole kuitenkaan osallistunut testivetoihin. Melonta- ja soutuliiton vastauksesta ilmenevällä tavalla testivedot ovat kuuluneet valintajärjestelmään aikaisemminkin ja kevään 2015 testivedoista oli tiedotettu urheilijoita jo lokakuussa 2014 pidetyssä palaverissa ja sen jälkeen urheilijoille toimitetussa kauden läpivientiä koskevassa suunnitelmassa. Tämän lisäksi Riosalle oli myös etukäteen 19.3.2015 ilmoitettu, että hänen tulee osallistua testivetoihin. Riosa on siten saanut etukäteen tietää, että testivedoilla on keskeinen merkitys valintapäätöstä tehtäessä. Riosa on voinut jo syksyllä 2014 saamansa tiedon perusteella varautua testivetoihin ja suunnitella oman harjoitusohjelmansa tämän pohjalta. Testivetojen keskeinen merkitys ei ole siten tullut Riosalle yllätyksenä.


EM-kilpailuja koskevat valintakriteerit jättävät Melonta- ja Soutuliitolle merkittävän harkintavallan valittavien urheilijoiden osalta. Asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, että Melonta- ja Soutuliiton voitaisiin katsoa käyttäneen harkintavaltaansa syrjivillä tai muutoin epäasiallisilla perusteilla. Oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenään, että päätös Nina Riosan valitsematta jättämisestä ei ole valintakriteereiden vastainen eikä asiassa sovellettuja valintakriteereitä voida pitää syrjivinä tai muutoin epäasiallisena. Riosan valitus on EM-kilpailujen osalta hylättävä.


IV Maailman Cup -kilpailuja koskeva valintapäätös


(a)  Sovellettavat kriteerit


Ratamelonnan valintakriteereissä on todettu Maailman Cup -kilpailujen valintakriteereiden osalta seuraavaa:


MC-kilpailuihin pyrkiviltä urheilijoilta ei edellytetä kansainvälisiä näyttöjä kilpailukaudelta 2015 koska tämä on kilpailukalenteri huomioiden käytännössä mahdotonta. Yksikköedustajia voidaan valita MC-kilpailuihin suoraan vuoden 2014 kansainvälisen senioritason kilpailunäyttöjen perusteella, ottaen huomioon seuraavat kilpailut: MM, EM, MC, A/B/C- finaalitaso. Todetun aikaisemman kv. suoritustason lisäksi kevään 2015 avovesi leirien harjoitusten ja testivetojen tulee osoittaa että ko. urheilija on kilpailukykyinen.


Mikäli urheilijalla ei ole taustalla senioritason kansainvälisiä A/B/C- finaalitason näyttöjä K1 matkalta kaudelta 2014, jolle on pyrkimässä MC- kilpailuihin 2015, perustuu mahdollinen MC-valinta Sevillassa 30. -31.3.2015 järjestettävien katsastusvetojen suoritustasoon. Tällöin arvioinnissa MC-kilpailukykyisyydestä painotetaan katsastusvedon suoritustasoa (loppuaika sekä aikaero muihin kilpailijoihin).


(b) Oikeusturvalautakunnan arvio


Maailman Cup -kilpailujen osalta keskeinen merkitys valintakriteereiden mukaan on vuoden 2014 kansainvälisillä näytöillä tai jos tällaisia näyttöjä ei ole, Sevillassa 30. - 31.3.2015 järjestetyillä testivedoilla.


Lajiliitto voi sille kuuluvan harkintavallan perusteella asettaa omasta näkökulmastaan arvioituna tarkoituksenmukaiset valintakriteerit. Valintakriteerit eivät saa olla kuitenkaan syrjivät tai sisältää muutoin epäasiallisina pidettäviä valintakriteereitä. Melonta- ja Soutuliitto on valintakriteerinä antanut keskeisen merkityksen vuoden 2014 kansainvälisille näytöille. Toiseksi huomattavan suuri painoarvo on annettu Sevillan testivedoille 30. - 31.3.2015. Tämä on perustunut siihen, että Melonta- ja Soutuliiton arvion mukaan sopivaa vuonna 2015 järjestettyä kansainvälistä katsastuskilpailua ei ole ennen valintapäätöksen tekemistä ollut. Oikeusturvalautakunta toteaa, että lajiliitto voi asettaa valintakriteeriksi testivedot, vaikka jälkikäteen osoittautuisi, että tarjolla olisi ollut sopiva kansainvälinen kilpailu. Urheilijoiden tiedossa on ollut riittävän paljon etukäteen valintakriteereiden sisältö ja valinnassa huomioon otettavat näytöt. Testivetojen asettamista yhdeksi keskeiseksi valintakriteeriksi ei voida pitää syrjivänä tai muutoinkaan epäasiallisena.


Riosa ei ole osallistunut testivetoihin. Melonta- ja Soutuliiton vastauksesta ilmenevällä tavalla testivedot ovat kuuluneet valintajärjestelmään aikaisemminkin ja kevään 2015 testivedoista oli tiedotettu urheilijoita jo lokakuussa 2014 pidetyssä palaverissa ja sen jälkeen urheilijoille toimitetussa kauden läpivientiä koskevassa suunnitelmassa. Lisäksi Riosalle oli etukäteen 19.3.2015 ilmoitettu, että hänen tulee osallistua testivetoihin. Riosa on siten saanut etukäteen tietää, että testivedoilla on keskeinen merkitys valintapäätöstä tehtäessä. Valintakriteerit jättävät Melonta- ja Soutuliitolle merkittävän harkintavallan valittavien urheilijoiden osalta. Asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, että Melonta- ja Soutuliiton voitaisiin katsoa käyttäneen harkintavaltaansa syrjivillä tai muutoin epäasiallisilla perusteilla. Oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenään, että päätös Nina Riosan valitsematta jättämisestä Maailman Cup -kilpailuihin ei ole valintakriteereiden vastainen eikä asiassa sovellettuja valintakriteereitä ei voida pitää syrjivinä tai muutoin epäasiallisena. Riosan valitus on myös Maailman Cup -valintojen osalta hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään. Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n valintapäätöstä EM-kilpailujen ja Maailman Cup-kilpailujen osalta ei muuteta.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                                      Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Antti Aine, Pia Ek, Tuomas Ojanen ja Mika Palmgren.