11/2023 Jalkapallo- Yhdistys – Jäsenoikeuksien rajoittaminen – Yhdenvertainen kohtelu – Joukkueesta siirtäminen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS Nro 11/2023
29.3.2023                                 
Diaarinro 14/2023

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 Kaarinan Pojat ry:n päätös 14.3.2023 siirtää A ilman suostumustaan seuran P2011-joukkueesta P2012-joukkueeseen

 
ASIA                 
Yhdistys – Jäsenoikeuksien rajoittaminen – Yhdenvertainen kohtelu – Joukkueesta siirtäminen

                         

MUUTOKSENHAKIJA
A, huoltajinaan B ja C

 

KUULTAVA
Kaarinan Pojat (KaaPo) ry

 

ASIAN TAUSTA JA VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Valittaja on 11-vuotias (s. 2012) juniorijalkapalloilija, joka on vuodesta 2017 lukien pelannut KaaPon P2011-joukkueessa. Seurassa on ollut vuodesta 2018 lukien valittajan oman ikäluokan mukainen P2012-joukkue, mutta valittaja on koko ajan pelannut ikäluokkaansa vuotta vanhempien joukkueessa. Valittajan P2011-joukkue on pelitapahtumia varten jaettu kolmeen eri tason – KaaPo Keltaiseen, KaaPo Mustaan ja KaaPo Punaiseen – peliryhmään, jotka eivät kuitenkaan ole kiinteitä. Valittaja oli yleensä joukkueensa sisällä kuulunut sen parhaimpaan kilparyhmään (KaaPo Keltainen).

Valittajan P2011-joukkueen valmennusryhmään kuului vastuuvalmentaja (ikäryhmävastaava) sekä kolme joukkueen pelaajan isää valmentajana (ns. oto-valmentajat / isävalmentajat). Ryhmä valittajan joukkueen vanhempia oli syksyllä 2022 kiinnittänyt huomiota oto-valmentajien tapaan valmentaa kilparyhmää omia lapsiaan suosien ja muita pelaajia syrjien. Ryhmä oli tavannut seurakoordinaattorin, joka oli 7.10.2022 lähettänyt joukkueen vanhemmille sähköpostiviestin isävalmennuksesta, vanhempien kannustavasta muttei valmentavasta roolista sekä pelaajien peliajasta oikeine ryhmäjakoineen. Viestissä oli muun muassa todettu seuran kiinnittävän huomiota valmennuksen käytännön toteutumiseen ja siihen, että isävalmentajan osuutta oman lapsen valmennuksessa vähennetään aina, kun se on mahdollista ja järkevää.

Valittajan huoltajat olivat katsoneet, ettei edellä mainittu seuran linjaus ollut toteutunut ja että erityisesti valittaja oli joutunut epäreilun kohtelun kohteeksi erään isävalmentajan yrittäessä suosia omaa lastaan valittajan pelipaikalle. Valittajan huoltajat olivat olleet yhteydessä joukkueen vastuuvalmentajaan ja valmennuskoordinaattoriin. Vastuuvalmentaja oli kehityskeskustelussa 29.11.2022 valittajan ja tämän huoltajien kanssa vahvistanut valittajalla olevan edelleen paikka joukkueessa ja sen kilparyhmässä. 


Valittaja oli 14. – 16.1.2023 osallistunut joukkueensa kilparyhmässä vuoden kovimpaan pelitapahtumaan Eckerö Match Campiin. Turnauksen jälkeen valittaja oli tammi-helmikuuksi 2023 merkitty seuran käyttämässä viestintäjärjestelmässä (JoPox) keskimmäiseen tasoryhmään eli KaaPo Mustaan. Valittajan vanhemmat olivat 25.1.2023 tuoneet vastuuvalmentajalle esille epäilynsä isävalmentajan oman lapsensa suosimisesta valittajan kustannuksella, mihin viestiin vastuuvalmentaja oli vastannut tiedostaen tilanteen ja pyytäen kärsivällisyyttä.


Valittajan huoltajat olivat 8.2.2023 keskustelleet valmennuskoordinaattorin kanssa ja toistaneet tälle käsityksensä siitä, ettei KaaPo Keltaisessa noudatettu isävalmennusta koskevia ja 7.10.2022 julkaistuja seuran linjauksia. Valmennuskoordinaattori oli esittänyt valittajan huoltajille seuraavat vaihtoehdot:

- valittaja jatkaa P2011-joukkueessa, mutta kaikki viestintä menee valmennuskoordinaattorin kautta,

- valittaja siirtyy P2012-joukkueeseen tai

- valittaja ei jatka KaaPon joukkueissa.


Valmennuskoordinaattori oli edellä selostetun jälkeen myös lähettänyt viestin valittajan huoltajille ja seuran puheenjohtajalle: ”[Valittaja] voi jatkaa harjoittelua ja pelaamista KaaPon P2011-joukkueessa, kun seuran asettama sovittu toimintatapa toteutuu. Sovitussa toimintatavassa saa edelleen antaa palautetta toiminnasta, se annetaan valmennuskoordinaattorille sähköpostin välityksellä. Seuran puolelta oletuksena on, että sitoudutte seuran ohjeeseen, kun [valittaja] harjoitteluaan jatkaa. Tästä ei odoteta teiltä mitään kuittausta, ellette halua sitä antaa. Kun toimintatapa toteutuu, niin harjoittelu ja pelaaminen jatkuvat normaalisti.”

Valittajan huoltajat olivat sähköpostiviestissään 23.2.2023 valmennuskoordinaattorille ja seuran puheenjohtajalle kritisoineet P2011-joukkueen epätasaista peluutusta helmikuun harjoituspeleissä, kun jotkut pelaajat eivät olleet pelanneet lainkaan ja jotkut isävalmentajien lapsista olivat pelanneet neljä ottelua. Valittajan huoltajat olivat ottaneet esille epäkohdan, joka oli heidän mielestään alkanut seuran varustetoimittajan ja sponsoriyrityksen toimitusjohtajan siirryttyä P2011-joukkueen isävalmentajaksi.

Valittaja oli valmennusryhmän toimesta 26.2.2023 nimetty P2011-joukkueen KaaPo Keltainen -peliryhmään maalis-huhtikuuksi sekä helmikuun lopussa merkitty palloliiton järjestelmään pelaajaksi seuran P2011-joukkueen samaiseen ryhmään pelaamaan P12 Länsi Ykkönen -sarjaa. Valittajan huoltajat olivat 26.2.2023 viestinneet seuralle muun muassa arvostellen isävalmentajien ja etenkin seuran sponsoriyrityksen toimitusjohtajana toimivan isävalmentajan toimintaa.

Valittajan seurassa oli 27.2.2023 pidetty kokous, jossa oli käsitelty valittajan huoltajien esille nostamia asioita. Valmennuskoordinaattori oli seuraavana päivänä 28.2.2023 ilmoittanut valittajan huoltajille, että valmennusryhmän rakenne ja joukkueen osaavan valmennusryhmän roolitus olivat seuran linjan mukaiset ja että joukkueen taustat olivat toimineet parhaan osaamisensa mukaisesti ja noudattaneet seuran joukkueelle antamia ohjeita. Valmennuskoordinaattorin viestin mukaan seuran näkemys oli, että valittaja siirtyy välittömästi harjoittelemaan ja pelaamaan P2012-joukkueeseen, joka on hänen oma ikäluokkansa. Viestin mukaan seuran P2012-joukkueen laadukas toimintaympäristö tukee pelaajan kehittymistä. Viestin lopussa oli ilmoitettu, että mahdollisiin jatkokysymyksiin vastaisi valmennuksen koordinaattori.

Valittajan huoltajat olivat vastustaneet lapsensa siirtoa seuran toiseen joukkueeseen. Seuran puheenjohtaja oli 3.3.2023 ilmoittanut valittajan huoltajille seuran johtokunnan kokouksen 8.3.2023 esityslistan:

”[Valittajan] vanhemmat ovat osoittaneet syvää epäluottamusta P2011-ikäluokan valmennusryhmää ja erityisesti oto-valmentajia kohtaan. Kritisoinnin kärkenä on ollut oto-valmentajien toiminta, syyttely omien poikien suosimisesta ja pelaajan syrjintä. Koska seura näkee valmennusryhmän osaavana ja se noudattaa seuran linjaa, valmennukseen ei ole tarvetta tehdä muutoksia. Seuran velvollisuus työnantajana on huolehtia seuran työntekijöiden työhyvinvoinnista ja työrauhasta.

 

Pelaajakehityksellinen näkökulma

Pelaajan siirto omaan ikäluokkaan, tai ikäluokan toiseen joukkueeseen, on täysin normaali ja yleinen asia. Näitä tapahtuu seuroissa vuoden aikana kymmeniä tai jopa satoja. Tässä tapauksessa siirto mahdollistaa pelaajakehityksen useasta eri syystä: P2012 joukkue ja valmennus on laadukas, pelaajan pelillinen asema omassa ikäluokassa on parempi ja siirto turvaa pelaajan tarvitsemat onnistumisen kokemukset. Pelaajakehityksen näkökulmasta siirtyminen omaan ikäluokkaan on hyvä asia.”

Valittajan huoltajat olivat 3.3.2023 ilmoittaneet seuran johtokunnalle vastustavansa lapsensa joukkuesiirtoa sekä 5.3.2023 viestillään vedonneet P2011-joukkueen muiden pelaajien huoltajiin. Tämän jälkeen seuran puheenjohtaja oli 5.3.2023 ilmoittanut, ettei johtokunta käsittelekään mainitussa kokouksessa valittajan joukkuesiirtoasiaa. Valmennuskoordinaattori oli 7.3.2023 kutsunut valittajan huoltajat kokoukseen 9.3.2023, jossa seura oli ilmoittanut valittajan siirtämisestä P2011-joukkueesta P2012-joukkueeseen. Valittajan siirtämistä omaan ikäluokkaansa oli perusteltu valittajan pelaajana kehittymisen turvaamisella ottaen huomioon muun muassa uuden joukkueen ja valmennusryhmän laadukkuus, pelaajan taso (keltamusta), entisen ja uuden joukkueen sarjatasot sekä entisessä joukkueessa odotettavissa olevan peliajan vähyys pelaajan omalla pelipaikalla. Vastaavanlaisia joukkuesiirtoa oli lisäksi ilmoitettu tapahtuvan seurassa vuosittain kymmeniä tai jopa satoja. Kokouksessa seura oli kuultuaan valittajan huoltajia varannut valittajalle tilaisuuden esittää kirjallisesti joukkuesiirtoa vastustavat perustelut.

Valittaja oli 10.3.2023 esittänyt kirjallisesti perustelunsa joukkuesiirrosta luopumiselle. Valmennuskoordinaattori oli 14.3.2023 ilmoittanut valittajan huoltajille seuran päätöksestä:

”[V]almennuksen päätösvaltaan kuuluu oikeus päättää pelaajan harjoitus- ja peliryhmä urheilullisin/pelaajakehitykseen liittyvillä perusteilla. [Valittajan] tapauksessa valmennus katsoo, että pelaajan kehittymisen kannalta on edullisinta, että pelaaja siirtyy pelaamaan oman ikäluokkansa kilpajoukkueeseen, jolloin pelaajalla on erinomainen mahdollisuus onnistua ja kehittyä. Näin menetellen voidaan parhaiten varmistaa riittävä peliaika ja muut pelaajan kehittymiseen tarvittavat edellytykset. Tässä tapauksessa (kuten muissakin lukuisissa kauden aikana tapahtuneissa) seura korostaa, että pelaajien peliryhmää koskevat ratkaisut tehdään aina pelaajan etu huomioiden ja sitä kunnioittaen. Edelliseen perustuen [valittajan] harjoitus- ja peliryhmä vaihtuu Kaarinan Poikien 2012 syntyneisiin. Tämä tapahtuu 16.3.2023 alkaen. Pelaajalla ja vanhemmilla on mahdollisuus tavata P2012 joukkueen vastuuvalmentaja sekä seuran edustaja perjantaina 17.3. klo 15.30. Tämän jälkeen on P2012 harjoitukset klo 16 alkaen. Mahdollisiin jatkokysymyksiin vastaa ikäluokkien valmennuskoordinaattori.”

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että Kaarinan Pojat ry:n päätös hänen siirtämisestään ilman suostumustaan seuran toiseen joukkueeseen kumotaan, seura velvoitetaan ottamaan valittaja takaisin entiseen joukkueeseensa ja että seura velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 3 487,50 eurolla.

Seura on rikkonut alaikäisen valittajan huoltajien ja seuran välistä sitovaa sopimusta, kun seura on siirtänyt valittajan ilman tämän huoltajien suostumusta toiseen joukkueeseen kesken toimintakauden. Valittajan pakkosiirto seuran toiseen joukkueeseen epäasiallisin perustein on myös merkinnyt valittajan jäsenoikeuksien rajoittamista ja yhdenvertaisen kohtelun loukkaamista.

Seuran toiminta on ollut epäasiallista myös siltä osin kuin valittajan vanhempia on kielletty olemasta yhteydessä valittajan joukkueen valmentajiin. Valittajan oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun on loukattu myös sillä, kun P2011-joukkueen isävalmentaja oli 3.3.2023 poistanut valittajan huoltajat joukkueen pelaajien vanhempien WhatsApp-ryhmästä. Oikeus kuulua joukkueen yhteisiin viestintäkanaviin, tässä asiassa P2011-joukkueen vanhempien WhatsApp-ryhmään, on tämän päivän urheilutoiminnassa yksi tärkeimmistä joukkueen jäsenten yhdenvertaisen kohtelun turvaavista oikeuksista, jonka tulee kuulua jokaiselle joukkueen jäsenelle.

Liittyminen urheiluseuran toimintaan kohdistuu aina oikeudellisesti urheiluseuran sen joukkueen toimintaan, josta liityttäessä on sovittu urheiluseuran ja lapsen vanhempien kesken. Valittaja on vuonna 2018 liittynyt KaaPo P2011-joukkueeseen ja edustanut sitä lähes viisi vuotta. Joukkue-edustus perustuu alaikäisen valittajan huoltajien ja joukkueen väliseen, molempia osapuolia sitovaan sopimukseen.

Urheiluseura ei voi sen toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten puolesta päättää, mikä on parasta kunkin pelaajan kehittymisen kannalta. Urheiluseuralla ei ole oikeutta siirtää seuran johonkin joukkueeseen kuuluvaa pelaajaa kesken sovitun toimintakauden toiseen joukkueeseen vastoin pelaajan suostumusta. Tällainen sopimussuhteen yksipuoliseen muuttamiseen on aina oltava pätevä syy. Tässä asiassa alaikäisen valittajan huoltajat eivät ole antaneet lapsensa puolesta suostumusta joukkuesiirtoon.

Seuran tekemään pakkosiirtoon ei ole ollut hyväksyttävää syytä, koska valittajan huoltajat ovat katsoneet, ettei joukkueen vaihtuminen ole ollut lapsen edun mukaista. Seuran siirtopäätöksen todellinen syy ei edes ole ollut lapsen etu ottaen huomioon, että vielä 26.2.2023 seura on pitänyt valittajalle parhaana vaihtoehtona jatkamista P2011-joukkueessa. Valittajan motivaatiossa tai pelitaidoissa ei ole tällä välillä tapahtunut muutosta. Sen sijaan seuran siirtopäätöksen todellinen motiivi on ollut se, että valittajan huoltajat olivat aikaisempaa voimakkaammin nostaneet epäkohtana esiin joukkueen muutaman isävalmentajan omaa lastaan suosivan ja muiden vanhempien lapsia syrjivän peluutuksen. Tällainen lapsen huoltajien ja seuran välinen erimielisyys joukkueen toimintatavoista ei ole asiallinen peruste lapsen siirtämiselle joukkueesta toiseen. Valittajaa on tosiasiassa rangaistu hänen huoltajiensa menettelystä.

Seura on vailla hyväksyttävää syytä päätöksellään siirtänyt valittajan ainoana pelaajana ja ainoana vuonna 2012 syntyneenä pelaajana vastoin tahtoaan pois P2011-joukkueesta. Seura on sallinut kaikkien muiden P2011-joukkueen pelaajien, mukaan lukien kahden muun vuonna 2012 syntyneen pelaajan, jatkaa joukkueessa. Mikäli joukkuesiirtopäätöksen perusteena olisi tosiasiassa ollut suuremman peliajan tarjoaminen valittajalle, tämä päämäärä olisi voitu saavuttaa myös ilman valittajan siirtämistä pois P2011-joukkueesta tarjoamalla valittajalle lisää peliaikaa joukkueen toisessa peliryhmässä.

Lapselle urheiluseuran toimintaan osallistumisella on tärkeä rooli myös lapsen henkisessä kehityksessä, lapsen sosiaalisen verkoston luomisessa ja turvallisen kasvuympäristön ylläpitämisessä. Lapselle on ensiarvoisen tärkeää saada jatkaa urheiluharrastustaan tutussa ja turvallisessa ympäristössä hänelle entuudestaan tuttujen pelikaverien ja ohjaajien seurassa. Suomen Olympiakomitean 20.11.2021 hyväksymässä Reilu Peli —Urheiluyhteisön eettiset periaatteet -asiakirjassa, johon myös Suomen Palloliitto ja sen jäsenseurat ovat sitoutuneet, on korostettu liikunnan ja urheilun kasvatuksellista ulottuvuutta sekä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä kokonaisvaltaisen vastuun tuntemista lapsista ja nuorista.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Kaarinan Pojat ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja seuran joukkuesiirtopäätös pysytetään voimassa ja että A velvoitetaan korvaamaan seuran lautakuntakulut 1 240 eurolla.

Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei sen sääntöjen 2 §:n mukaan kuulu sopimusoikeudellisten asioiden arviointi, joten valittajan valitusta on mahdollista käsitellä oikeusturvalautakunnassa vain yhdistysoikeudellisesta näkökulmasta.

Seuran päätös valittajan siirtämisestä oman P2012-ikäluokkansa joukkueeseen on perustunut vain ja ainoastaan valittajan pelaajakehityksen turvaamiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Seuratoimijoiden ammattitaitoon kuuluu kyky erottaa tästä kysymyksestä valittajan huoltajien ja seuratoimijoiden väliset ristiriidat. Seuran kaikki pelaajia koskevat päätökset ovat yksilöllisiä ja perustuvat ainoastaan jokaisen pelaajan henkilökohtaiseen arviointiin. Pelaajia ei käsitellä ryhmänä, vaan yksilöinä. Valittajaa ei ole seurassa kohdeltu epäyhdenvertaisella tavalla.

Valittaja on päätetty siirtää seuran toiseen joukkueeseen, koska seura vastaa siitä, että nuori pelaaja saa harjoitella ja pelata pitkän junioriaikansa itselleen oikeantasoisessa joukkueessa. Valittajan siirrosta on keskusteltu vuoden 2023 alusta lukien niin monijäsenisessä valmennusryhmässä ikäluokkavastaavan johdolla kuin valmennuskoordinaattorin ja johtoryhmän kanssa. Useamman henkilön osallistumisella päätöksentekoon on haluttu turvata pelaajan asema ja varmistaa, että päätös on seuran linjan mukainen. Pelaajan huoltajien tai yksittäisen valmentajan toive joukkueesta ei ratkaise pelaajan joukkuetta.

Seuran joukkueesta tai joukkueen sisäisestä peliryhmästä päättäminen on joukkueen tosiasialliseen toimintaan liittyvä seuran ja sen valmentajan toimivaltaan kuuluva päätös. Seuran valmentajat, joilla on ammattitaitonsa perusteella lapsen vanhempia parempi pätevyys arvioida pelaajalle sopivaa peliryhmää, ovat tehneet päätöksen seuran linjan mukaisesta valittajan siirtymisestä oman ikäluokkansa joukkueeseen. Valittajan huoltajat eivät ole tätä hyväksyneet.

Valittajan joukkuesiirto on ollut perusteltu myös seuraavista seikoista johtuen. Valittaja on siirretty nuoremman ikäluokan kilpajoukkueeseen (P2012 KaaPo Keltainen), joka on korkeampitasoinen kuin vuosiluokkaa vanhempi haastajajoukkue (P2011 KaaPo Musta). Seuran P2010-2012-ikäluokkien joukkueilla on yhteisharjoitteluita. Valittajalla on sosiaalista tukiverkostoa oman ikäluokkansa joukkueessa peli- ja koulukavereiden sekä ennestään tutun valmentajan kautta. P2011-joukkueessa oman ikäluokan edustuspelaajat pelaavat kaikki ottelut. Lisäksi P2011-joukkueen muiden pelaajien kehittyminen ja joukkueen pelaajatilanne on syksystä 2022 kevääseen 2023 edennyt siten, että valittajan asema P2011-joukkueessa on muuttunut; valittaja on ollut entistä kauempana pelaavasta kokoonpanosta. Valittaja on pelaajana kehittynyt hyvin suhteessa oman ikäisiin pelaajiinsa. Siltikin alkuvuodesta 2023 valittajan huoltajille onkin välitetty tieto siitä, että lapsen sijoitus ikäluokkaansa vanhemmassa P2011-joukkueessa on laskenut ns. keltamustaksi eli kilpa- ja haastajajoukkueen välille. Samalla valittajien huoltajille on kerrottu, että yhtenä vaihtoehtona valittajalle olisi siirto P2012-joukkueeseen.

Seura on tehnyt kaikkensa valittajan huoltajien ja seuran valmentajien välisen ristiriitatilanteen ratkaisemiseksi. Valittajan huoltajien toistuva, häiritsevä käytös lapsen joukkueen valmentajia kohtaan on kuitenkin ollut niin poikkeuksellista, että valmentajien työrauhan turvaamiseksi valituksessa kuvattu yhteydenpidon rajoittaminen on ollut tarpeellista. Sen sijaan seura ei ylläpidä, valvo eikä siten vastaa joukkueen vanhempien WhatsApp-ryhmistä, joissa seura ei ole edustettuna ja joissa ei myöskään ole mukana kaikki valmentajat eivätkä kaikkien pelaajien vanhemmat. Seura ei siten ole vastuussa siitä, jos valittajan huoltajat on suljettu jonkin WhatsApp-ryhmän ulkopuolelle. Seuran ainoa virallinen viestintäkanava on JoPox-sovellus.

 

VASTASELITYS

A on vastaselityksessään kiistänyt vastauksenantajien lautakuntakuluvaatimukset ja ilmoittanut omien lautakuntakulujensa edellä valitusvaatimuksiin kirjatun yhteismäärän.

Urheiluseuralla on joukkuetta alun perin muodostettaessa laaja harkintavalta päättää, keitä pelaajia johonkin joukkueeseen otetaan. Sen jälkeen, kun joukkue on muodostettu ja pelaajat hyväksytty joukkueen jäseniksi, seuran harkintavalta pakkosiirtää pelaajia ulos joukkueesta on paljon suppeampi. Yksittäisen pelaajan siirtäminen vastoin tahtoaan pois sellaisesta joukkueesta, jonka pelaajaksi hänet on seuran toimesta jo hyväksytty, edellyttää aina pätevää syytä. Valittajan kohdalla tällaista pätevää syytä ei ole. Sen sijaan saman joukkueen sisällä eri peliryhmien koostumukset voivat vaihdella paljonkin myös saman pelikauden sisällä. Valittajaa ei ole kuitenkaan siirretty ylimmästä peliryhmästä toiseen, vaan kokonaan pois joukkueesta.

Seura ei ole väittänyt, että valittajan huoltajat olisivat käyttäytyneet epäasiallisesti. Valittajan huoltajien asiallinen epäkohtiin puuttuminen seuran toiminnassa ei ole peruste kieltää heidän yhteydenpitoaan lapsensa joukkueen valmentajiin. Valittajan huoltajat ovat olleet yhteydessä valmennukseen muutamia kertoja ja tällöin ainoastaan P2011-joukkueen vastuuvalmentajaan. Vastuuvalmentaja on aina vastannut valittajan huoltajien kysymyksiin ja ollut valmis keskustelemaan ilmaisematta kertaakaan, että yhteydenotoissa olisi ollut jotakin epäsopivaa.

Seura on perustellut valittajan joukkueensiirtoa vain urheilullisilla näkökohdilla sivuuttaen periaatteet lapsen kokonaisvaltaisesta kasvatuksesta. Siirtämällä valittajan vastoin hänen omaa tahtoaan pois joukkueesta, jossa hän oli pelannut yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, seura on riistänyt valittajalta Suomen olympiakomitean hyväksymissä reilun pelin periaatteissa turvatun oikeuden kehittyä sekä kasvaa tutussa ja turvallisessa ympäristössä.

Vielä seuran viestinnässä 26.2.2023 valittaja on pelitaidoiltaan arvioitu kuuluvaksi P2011-joukkueen kilparyhmään. Valittajan ohella ketään muuta P2011-joukkueeseen kuuluneesta yli 30 pelaajasta ei ole siirretty toiseen joukkueeseen eikä ole edes esitetty, että tällaista olisi pohdittu. Seuran johtokunnan esityslistasta 3.3.2023 ilmenee, että valittajan huoltajien valmennusta kohtaan esittämä kritisointi on koettu kiusalliseksi. Ratkaisukeinoksi seura on valinnut valittajan lähettämisen toiseen joukkueeseen sen sijaan, että asiaa olisi yritetty ratkaista valittajan huoltajien kritisoiman isävalmentajan toimintatapoja muuttamalla.

Valittajan joukkueen kritisoitu isävalmentaja on ainoana isävalmentajana osallistunut seuran kokoukseen 27.2.2023, jossa on ensimmäisen kerran päätetty valittajan siirtämisestä toiseen joukkueeseen. Asiassa on arvioitavana sekin, onko eettisesti ja juridisesti oikein, että urheiluseuran sponsorin edustaja ylipäätään toimii seurassa valmentajan roolissa, jossa hän tekee pelaajia ja myös omaa lastaan koskevia päätöksiä ja osallistuu päätöksentekoon niinkin merkittävässä asiassa kuin yksittäisen pelaajan pakkosiirrossa toiseen joukkueeseen.

Valittajan pelaajakehityksellisiä asioita 9.3.2023 edeltävästi ei ole käsitelty seuran vaan valittajan huoltajien aloitteesta. Seuran P2011-joukkueen vastuuvalmentaja ei ole koskaan ehdottanut valittajalle joukkuesiirtoa eikä valittajalta ole kysytty mielipidettä joukkuesiirrosta. Keskustelua valittajan peliryhmästä ei ole seuran väittämin tavoin käyty koko vuotta 2023; tällaista keskustelua ei ole ollut valittajan tai hänen huoltajiensa kanssa. Seura on viestinnässään 26.2.2023 arvioinut valittajan pelitaidoiltaan kuuluvaksi P2011-joukkueen parhaaseen eli kilparyhmään maalis-huhtikuun otteluissa. Suurin todellinen syy valittajan ulossavustamiseen onkin ollut se, että yhden isävalmentajan poika on haluttu valittajan aiemmin yleisimmin pelaamalle pelipaikalle.

Seuran lautakuntakuluvaatimus on kokonaisuudessaan hylättävä. Vaadittuja kuluja ei voida pitää lautakuntakuluina, koska ne laskutettu konsulttipalkkiona henkilön toimesta, joka on vastannut valittajan asian käsittelemisestä seurassa osana valmennuskoordinaattorin tehtäväänsä. Osa vaadituista kuluista kohdistuu myös aikaan ennen valituksen vireilletuloa eivätkä ne siten ole lautakuntakuluja. Osa vaadituista kuluista, jotka koskevat palavereja seuran sisällä, on yksilöimättömiä.

 

LAUSUMA

Kaarinan Pojat ry on antanut lausumansa.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

1. Kysymyksenasettelu

Valitus koskee alaikäisen lapsen siirtämistä kesken toimintakauden jalkapallojoukkueesta toiseen saman seuran sisällä ilman lapsen suostumusta. Valittaja ja seura ovat erimielisiä joukkuesiirron todellisista syistä. Asiassa on kysymys sen arvioinnista, onko valittajan jäsenoikeuksia rajoitettu seuran toteuttamalla joukkuesiirrolla tai valittajan huoltajien yhteydenpitoa rajoittamalla. Mikäli näin on tapahtunut, kysymys on sen arvioinnista, onko sille ollut hyväksyttäviä syitä. Lisäksi asiassa on valittajan väitteen johdosta kysymys siitä, onko seuran joukkuesiirtopäätöksen tekemiseen osallistunut esteellinen henkilö ja, jos niin, onko päätös tällöin yhdistyksen sääntöjen vastainen.

 

2. Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivalta

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 1 c ja d kohtien mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia yhdistyksen päätöksistä, joissa on kysymys jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai siitä, onko päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen.

Oikeusturvalautakunnalla ei sen sijaan ole toimivaltaa käsitellä pelaajan ja seuran välistä riitaa siitä, onko pelaajan ja seuran välistä sopimusta rikottu. Tämä ei kuitenkaan estä oikeusturvalautakuntaa tutkimasta käsillä olevaa valitusta joukkuesiirron yhdistysoikeudellisesta vastaisuudesta. Oikeusturvalautakunnalla on siten toimivalta käsitellä valitus sääntöjensä 2 §:n 1 c ja d kohtien rajoissa.

 

3. Joukkuesiirtopäätöksen sääntöjenvastaisuus

Valittaja on tuonut esiin, että päätöksentekoon siirtää valittaja seuran toiseen joukkueeseen on osallistunut isävalmentaja, joka on samalla edustanut seuran merkittävää sponsoria ja jonka oma lapsi on pelannut valittajan kanssa samassa joukkueessa. Valittajan väite viittaa siihen, että joukkuesiirtopäätökseen olisi osallistunut esteellinen henkilö, mistä syystä päätös sääntöjen tai yhdistyslain vastaisena olisi pätemätön tai mitätön.

Asiassa on selvitetty, että muun muassa seuran merkittävää sponsoria edustava isävalmentaja oli osallistunut seuran kokoukseen 27.2.2023, jossa oli käsitelty valittajan huoltajien esittämiä huolia seuran, valittajan joukkueen ja valmennuksen toiminnasta. Seuran toimesta oli seuraavana aamuna eli 28.2.2023 ilmoitettu, että valittaja siirtyisi välittömästi harjoittelemaan ja pelaamaan seuran toiseen joukkueeseen. Tämän ilmoituksen jälkeen valittajan joukkuesiirtoasian käsittelyä oli kuitenkin seurassa jatkettu siten, että lopullinen päätös valittajan joukkuesiirrosta oli vaikutettu tehdyn 14.3.2023.

Yhdistyslain 37 §:n mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Säännöstä koskevissa lainvalmistelutöissä (HE 64/1988 vp s. 60) lausutaan, että pykälässä tarkoitettuina toimihenkilöinä voidaan

pitää esimerkiksi yhdistyksen nimenkirjoittajia sekä muitakin, joille on uskottu tietty yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä. Niinikään toimihenkilöinä voidaan pykälää sovellettaessa pitää yhdistyksessä mahdollisesti olevien muidenkin toimielinten kuin hallituksen jäseniä. Esteellinen hallituksen jäsen ja nimenkirjoittaja ei saisi osallistua hallituksen tai mahdollisen muun toimielimen kokouksessa kyseisen asian käsittelyyn, ei siitä keskusteluun eikä myöskään äänestämiseen. Häntä voidaan tosin kokouksessa tarvittaessa kuulla sopijakumppanin tai yhdistyksen muun vastapuolen asemassa.

Oikeuskirjallisuudessa on esimerkiksi arvokilpailuvalintojen osalta todettu, että esteellisyys ei tule arvokilpailuja koskevassa valinnassa arvioitavaksi sellaisessa tilanteessa, jossa lajin päävalmentajaa kuullaan päätöksenteossa asiantuntijana, eikä välttämättä silloinkaan vaikka hänellä olisi ehdolla olevien joukossa henkilökohtaisia valmennettavia (Halila: Oikeudellistuva urheilu 2006, s. 414). Arvokisavalinnoissa päätöksentekijän ja urheilijan välinen sukulaisuus ei liioin aiheuta automaattisesti tai edes tavallisesti esteellisyyttä yhdistyksen hallituksen päätöksenteossa. Henkilökohtainen valmentaja ei ole automaattisesti esteellinen tässä päätöksentekotilanteessa, mutta jos hänelle koituu selvää taloudellista etua, kuten bonuksia valmennettavansa valinnasta arvokisoihin, esteellisyyden saatetaan katsoa olevan olemassa (Halila – Norros: Urheiluoikeus 2017, s. 414-415).

Oikeusturvalautakunta toteaa, että joukkueurheiluvalmentajan osallistuminen seuran toimielimessä keskusteluun tai päätöksentekoon koskien pelaajan siirtämistä toiseen joukkueeseen rinnastuu melko läheisesti edellä selostettuun arvokisavalintatilanteeseen. On luonnollista, että seura toimielimissään tekee urheilullisia ratkaisuja ainakin kuulemalla valmentajaa, jolla tyypillisesti on parhaimmat edellytykset arvioida arvioinnin kohteena olevan henkilön urheilullista suoriutumista. Se, että valmentajan yksi useista valmennettavista on hänen oma lapsensa, jota koskevasta päätöksenteosta ei välittömästi ole kysymys, ei tyypillisesti voi olla esteenä valmentajan aseman mukaiselle osallistumiselle päätöksentekomenettelyyn seuran sisällä.

Valittajan joukkuesiirtoa koskevassa asiassa valituksessa yksilöidyn isävalmentajan yhdistysoikeudellinen asema ja tosiasiallinen rooli seuran johtokunnan kokouksessa 27.2.2023 tai tämän jälkeisissä samaa asiaa koskeneissa johtokunnan tai muun seuran päätöksentekoelimen käsittelyissä on jäänyt epäselväksi. Selvää kuitenkin on, että varsinainen tai lopullinen päätös valittajan joukkuesiirrosta on tehty vasta 14.3.2023, mikä vastaa myös valittajan käsitystä. Päätös on selvitetty tehdyn monijäsenisessä kokoonpanossa eikä yksin yksilöidyn isävalmentajan toimesta. Isävalmentajan ei ole selvitetty osallistuneen päätöstä 14.3.2023 koskevaan käsittelyyn kuin edellä mainitusti kokouksessa 27.2.2023. Isävalmentajaa ei selvitetyn perusteella voida pitää sukulaisuussuhteensa tai sponsoriedustajuutensa vuoksi yhdistyslaissa tarkoitetun tavoin esteellisenä asiassa. Asiassa ei ole väitetty, että seuran säännöissä olisi asetettu yhdistyslakia tiukempia esteellisyyssääntöjä. Näissä olosuhteissa oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että seuran päätöksentekomenettelyssä olisi tapahtunut virhe, jonka vuoksi valittajan joukkuesiirtopäätös olisi poistettava.

 

4. Jäsenoikeuksien rajoittaminen

Oikeusturvalautakunta toteaa, että yhdistyksen jäsenen oikeudet voivat tulla rajoitetuksi paitsi yhdistyksen toimielimen nimenomaisen päätöksen myös muunlaisen yhdistyksen jäseneen kohdistuvan tosiasiallisen toiminnan seurauksena. Yhdistyslain 33 §:n 2 momentista ilmenee, että yhdistyksen päätös on mitätön, jos se vähentää yhdistyksen jäsenellä sääntöjen mukaan olevaa erityistä etua yhdistyksessä taikka jos se sisällöltään tai päätöksentekotavaltaan olennaisesti loukkaa jäsenen yhdenvertaisuutta.

Jäsenoikeuksien perusteettomasta rajoittamisesta voi siten olla kysymys esimerkiksi silloin, jos jäsenoikeuksien rajoittaminen on vastoin yhdistyksen sääntöjä tai jos päätös loukkaa olennaisesti jäsenten yhdenvertaisuutta. Sen lisäksi, että perustuslain 6 §:n 2 momentissa kielletään eri asemaan asettaminen ilman hyväksyttävää syytä muun muassa mielipiteen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, mainitun säännöksen 3 momentissa säädetään, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen (SopS 60/1991) 12 artiklan 1 kappaleen mukaan lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, tulee taata oikeus vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Näiden 12 artiklan takaamien oikeuksien tarkoituksena on korostaa lapsen roolia aktiivisena toimijana sekä tällä tavoin varmistaa, että kaikissa lasta koskevissa toimissa otetaan ensisijaisesti huomioon lapsen etu lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 artiklan mukaisesti.

Oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössä (UOL 1/2004) katsonut, että lapsen mielipiteen selvittäminen täytyy ottaa huomioon myös urheiluseurojen toiminnassa. Ratkaisussa on todettu, että kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa on otettava huomioon lasten etu. Lapsen oma mielipide on selvitettävä ja sitä on mahdollisuuksien mukaan kunnioitettava. Oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään usein painottanut myös sitä, että lasten ja nuorten urheilua koskevissa päätöksissä tulee korostuneesti ottaa huomioon heidän etunsa ja pyrkiä välttämään toimia, jotka vähentävät lasten ja nuorten mahdollisuutta harrastaa urheilua yhdistyksissä (ks. esim. UOL 2/2021). Harrastusmahdollisuudet toteuttavat YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 31 artiklassa jokaiselle lapselle turvattua oikeutta kulttuuriin, taiteeseen sekä virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan turvallisessa ympäristössä.

 

4.1. Yhteydenpidon rajoittaminen

Valituksessa on esitetty, että valittajan lakimääräisten huoltajien yhteydenpidon rajoittaminen valmentajiin ja heidän sulkemisensa joukkueen käytössä olevan WhatsApp-viestintäryhmän ulkopuolelle on merkinnyt valittajan jäsenoikeuksien rajoittamista. Seura on perustellut yhteydenpidon rajoittamista valmentajiin välttämättömyydellä turvata valmentajille työrauha.

Oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään (esim. UOL 24/2015) lausunut muun muassa, että erilaisia väärinymmärryksiä tapahtuu valmentajien, valmennettavien ja valmennettavien vanhempien välillä. Seuran edustajien tulee aidosti kohdata lapset ja heidän vanhempansa. Valmentajien työrauhan turvaamiseksi tai muiden hyväksyttävien syiden johdosta yhteydenpitoa on mahdollista rajoittaa esimerkiksi ilmoittamalla siitä, miten yhteydenottojen toivotaan tapahtuvan. Lasten vanhempien tulee ymmärtää, että joukkuelajeissa viime kädessä valmentaja päättää joukkueen kokoonpanosta ja pelipaikoista. Näistäkin valinnoista tulee voida asiallisesti keskustella, mutta mistään lasten tai vanhempien päätöksentekovaltaan kuuluvasta asiasta ei ole kysymys.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että tässä tapauksessa valittajan lakimääräisiä huoltajia ei ollut kokonaan kielletty ottamasta yhteyttä seuraan tai lapsensa joukkueeseen, vaan seura oli nimennyt näiden yhteydenottojen vastaanottajaksi uuden henkilön ja ohjeistanut yhteydenottojen tavasta. Seuran valmennuskoordinaattori oli helmikuussa 2023 ilmoittanut valittajan huoltajille, että he saivat edelleen antaa palautetta seuran, joukkueen ja valmennuksen toiminnasta, mutta se tuli vastaisuudessa osoittaa valmennuskoordinaattorille. Mainitun ohjeistuksen ja yhteydenpidon rajoittamisen on selvitetty koskeneen vain valittajan huoltajia eikä esimerkiksi joukkueen muiden pelaajien huoltajia.

Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei edellä kuvatunlainen vain valittajan lakimääräisiin huoltajiin kohdistettu yhteydenpidon rajoittaminen kuitenkaan merkitse yhdenvertaisuuden loukkaamista, mikäli tällaiselle erilaiselle kohtelulle on hyväksyttävä syy. Tällaisena hyväksyttävänä syynä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että lapsen vanhempien ja valmennuksen välillä tarvittaisiin runsasta kommunikaatiota, johon muutoin seuran tällaisesta viestinnästä vanhemmille vastaavana ei ole aikaa tai muutoin edellytyksiä. Myös se, että kommunikointi koetaan epäasialliseksi tai häiritseväksi, on hyväksyttävä syy poiketa muutoin käytettävästä yhteydenpitotavasta. Edellytyksenä sallitulle yhteydenpidon rajoittamiselle on kuitenkin se, etteivät omaksutut poikkeustoimet ainakaan olennaisella tavalla heikennä urheilijan tai hänen edustajiensa kommunikointimahdollisuuksia tai muita yhdistyksen jäsenelle kuuluvia etuja suhteessa muihin yhdistyksen jäseniin.

Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei seura ole ohjatessaan valittajan huoltajat asioimaan seuran valmennuskoordinaattorin kanssa lapsensa joukkueen valmentajien sijaan loukannut yhdenvertaisuutta eikä perusteetta rajoittanut valittajan jäsenoikeuksia seurassa.

Asiassa on selvitetty, että joukkueen käyttämä WhatsApp-ryhmä, jonka ulkopuolelle valittajan huoltajat oli suljettu, on joukkueen vanhempien keskinäinen eikä seuran viestintäkanava. Asiassa ei ole näytetty, että seura tai sen toimihenkilö hallinnoisi kyseistä yhteydenpitovälinettä. Sen sijaan seura käyttää toista viestintäkanavaa, jonne pääsyä valittajien huoltajien kohdalla ei ole rajoitettu. Näin ollen seura ei voi vastata viestintäkanavan ulkopuolelle joutumisesta eikä valittajan jäsenoikeudet seurassa ole siten voineet heikentyä.

 

4.2. Joukkuesiirtopäätöksen arviointi

Valittaja on katsonut, että hänet on siirretty seuran toiseen joukkueeseen rangaistuksena hänen huoltajiensa seuran ja joukkueen valmennusta kohtaan esittämän kritiikin vuoksi. Seura on vuorostaan katsonut, että valittajan joukkuesiirron taustalla on ollut hänen urheilullisen kehittymisensä tukeminen ja että joukkuesiirrosta päättäminen on kuulunut seuran ja sen valmennuksen harkintavaltaan.

Kuten oikeusturvalautakunta on esimerkiksi ratkaisussaan UOL 27/2016 lausunut, oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu yksittäisen pelaajan urheilullisten taitojen arviointi. Lasten ja nuorten joukkueurheilussa pelaajien arviointi ja joukkueen valintaa koskeva päätöksenteko kuuluu tavallisesti joukkueen valmentajan toimivaltaan. Joukkueen valinnan tulee tapahtua hyväksyttävien kriteerien perusteella ja valinnan tulee olla myös ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta hyväksyttävä. Joukkueen kokoonpanoa koskeviin valintoihin vaikuttavat yksittäisen pelaajan taitojen lisäksi myös muut pelaajat ja joukkue kokonaisuutena. Valituksen kohteena olevaa päätöstä tuleekin tarkastella siitä näkökulmasta, onko päätös tehty urheilullisin tai muutoin hyväksyttävin vai epäasiallisin ja kielletyin perustein.

Urheilun oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään arvioinut urheilijoiden ja myös alaikäisten urheilijoiden siirtämistä joukkueesta toiseen. Ratkaisussaan UOL 1/2004 oikeusturvalautakunta on lausunut, että yhdistyksen jäsenen oikeudet urheiluseurassa tai muussa yksityisoikeudellisessa yhdistyksessä perustuvat ensisijaisesti yhdistyksen sääntöihin. Kuitenkin myös erikseen vahvistetuilla toimintaperiaatteilla ja yhdistyksessä tehdyillä päätöksillä voi olla merkitystä jäsenoikeuksien sisältöä arvioitaessa. Jäsenoikeuksiin kuuluu myös oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Yhdistyksen päätös, joka olennaisesti loukkaa jäsenten yhdenvertaisuutta on yhdistyslain mukaan mitätön. Tavallisesti päätöksen mitättömyyttä ei kuitenkaan aiheuta seuran jäsenen siirtäminen toiseen joukkueeseen. Kilpaurheilua harjoittavissa seuroissa jäsenten yhdenvertaisuus yleensä toteutuu, jos samantasoisten ja samanikäisten jäsenten seuralta saamat edut eivät ilman urheilullisia perusteita olennaisesti poikkea toisistaan. Toisaalta urheiluseura voi sille kuuluvan yhdistysautonomian rajoissa itsenäisesti päättää esimerkiksi edustusjoukkueen kokoonpanosta muillakin kuin urheilullisilla perusteilla. Tällaisessakaan päätöksenteossa yhdistys ei kuitenkaan saa olennaisesti loukata jäsenten yhdenvertaisuutta.

Edelleen ratkaisussa UOL 1/2004 on todettu, että kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa on otettava huomioon lasten etu. Lapsen oma mielipide on selvitettävä ja sitä on mahdollisuuksien mukaan kunnioitettava. Nämä periaatteet on otettava huomioon myös urheiluseurojen toiminnassa. Urheiluharrastustaan aloittelevia lapsia koskevassa päätöksenteossa yhdenvertaisen kohtelun merkitys korostuu. Tiettyyn joukkueeseen kuuluminen ja joukkueen sosiaalinen merkitys muutenkin ovat noin kymmenvuotiaalle lapselle yleensä huomattavasti merkittävämpiä kuin aikuiselle. Lapsen omalle käsitykselle on annettava keskeinen merkitys arvioitaessa, millaista yhdenvertaisuuden loukkausta voidaan esimerkiksi joukkueen toiminnan jatkamisesta päätettäessä pitää olennaisena.

Tässä asiassa on esitetty, että seuralla on ainakin ikäryhmien joukkueet vuosina 2010-2012 syntyneille ja että näiden ikäryhmien joukkueiden sisällä seuralla on käytössään eritasoisia peliryhmiä, jotka on nimetty värikoodein (keltainen/musta/punainen). Valittaja on pelannut ikäluokkaansa nähden yhtä vuotta vanhempien joukkueessa ja ennen siirtoaan joukkueen parhaimmassa ryhmässä – P2011 KaaPo Keltaisessa. Seura on valitukseen vastatessaan kuvannut valittajan kehitystä ikäluokkaansa vastaavaksi, mikä ei vaikuta sopivan yhteen valittajan edustaman ikäluokkajoukkueen ja sen parhaimman kilparyhmän kanssa. Tästä huolimatta on täysin mahdollista, että valittajan asema P2011-kilpajoukkueessa on kehittynyt heikompaan suuntaan muun muassa ikäistään vanhempien pelaajien parantuneiden suoritusten vuoksi ja että valittajan siirtämiselle toiseen joukkueeseen on ollut seuran ilmoittamat urheilulliset syyt.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että valittajan tapauksessa paremman urheilullisen kehittymisen turvaamiseksi 14.3.2023 tehdyn välittömän joukkuesiirtopäätöksen läheinen ajallinen liittyminen valittajan P2011-joukkueen kilparyhmään maalis-huhtikuuksi tehdyn sijoittelun 26.2.2023 jälkeen on jossain määrin ristiriitaista. Tätä enemmän oikeusturvalautakunta kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että seurassa on useissa kohdin juuri ennen joukkuesiirtopäätöksen tekemistä 14.3.2023 käsitelty samassa yhteydessä valittajan seurasiirtoasiaa ja valittajan huoltajien esittämää kritiikkiä seuran tiettyä tai tiettyjä valmentajia kohtaan, vaikka näiden kysymysten ei tulisi seuran siirtopäätöksen perusteiksi esittämien seikkojen valossa olla asiallisesti toisiinsa missään yhteydessä. Valittajan asema joukkueessa on seuran toimesta otettu esille yhdessä valittajan huoltajien kritiikin käsittelyn kanssa seuran valmennuskoordinaattorin toimesta 8.2.2023 ja toisen kerran 28.2.2023 sekä seuran johtokunnan kokouksen 8.3.2023 valittajan huoltajille 3.3.2023 tiedoksi lähetetyssä esityslistassa. Mainitut seikat viittaavat vahvasti siihen, että valittajan joukkuesiirron taustalla on olennaisena seikkana vaikuttanut seuran ja sen eri vastuu- ja toimihenkilöiden kokemukset valittajan huoltajien arvostelusta tai käyttäytymisestä.

Seuran esittämät seikat valittajan mahdollisuudesta suurempaan peliaikaan ja P2012 KaaPo Keltainen -kilpajoukkueen paremmasta tasosta verrattuna seuran ikäluokkaa vanhempaan harrastajaryhmään ovat huomioon otettavia ja ymmärrettäviä syitä joukkueenvaihdokselle. Oikeusturvalautakunta kuitenkin toteaa, että kesken toimintakauden toteutettu nopea siirto toiseen joukkueeseen siitä joukkueesta, jota valittaja on edustanut useita vuosia eli suurimman osan ajan jalkapalloharrastuksestaan, on pidettävä poikkeuksellisena. On selvää, että näin pitkän ja vakiintuneen joukkue-edustuksen aikana valittajalle on kehittynyt sosiaalisia suhteita edustamansa joukkueen muihin jäseniin, mikä olisi tullut ottaa merkittävänä seikkana huomioon joukkuesiirtoa harkittaessa. Vielä poikkeuksellisemmaksi joukkuesiirtopäätöksen tekee se, että siirto on toteutettu vastoin 11-vuotiaan valittajan suostumusta ja tilanteessa, jossa yhteenkään toiseen saman joukkueen pelaajaan ei ole samoihin aikoihin selvitetty kohdistuneen vastaavanlaista siirtoa tai edes keskustelua siitä.

Seuralla tai sen valmennusvastaavilla on ollut velvollisuus antaa valittajalle 11-vuotiaana lapsena mahdollisuus ilmaista näkemyksensä sekä saada näkemyksensä huomioon otetuksi käsillä olevassa hänen kannaltaan erittäin merkittävässä asiassa.  Asiassa saadusta selvityksestä ei kuitenkaan käy ilmi, että seura tai sen valmennusvastaavat olisivat keskustelleet avoimesti alaikäisen valittajan kanssa joukkuesiirtoasiasta. Arvioitaessa edellä kuvatun poikkeuksellisen siirron merkitystä lapsen edun kannalta olisi siten ollut välttämätöntä, että myös lapsen kanssa henkilökohtaisesti keskustellaan siten, että lapsi voi vapaasti esittää omat näkemyksensä ja käsityksensä joukkuesiirrosta ja sen taustalla olevista syistä. Vaikka lapsen mielipiteellä ei ole ratkaisevaa merkitystä joukkuesiirron hyväksyttävyyden kannalta, lapsen ilmaisemat näkemykset ja käsitykset voivat tuoda päätöksentekoon sellaisia näkökohtia, joilla on merkitystä arvioitaessa sitä, voidaanko joukkuesiirtoa pitää lapsen edun mukaisena. Ottaen huomioon, etteivät seura tai sen valmennusvastaavat ole avoimesti keskustelleet valittajan kanssa joukkuesiirrosta ja sen syistä antaakseen hänelle mahdollisuuden ilmaista oman näkemyksensä niistä, seuran päätöksen ei voida katsoa perustuvan sellaiseen selvitykseen, että seuran päätöksen lapsen edun mukaisuutta olisi mahdollista tältä osin luotettavasti arvioida.

Joukkueurheilijan peliryhmän tai joukkueen muuttaminen seuran päätöksellä tulee tehdä pelaajan taitoihin ja joukkueen kokonaisuuteen liittyvillä urheilullisilla kriteereillä. Peliryhmän muuttamiseen voivat kuitenkin vaikuttaa monet muutkin valmentajan tai seuran harkintavaltaan kuuluvat sinänsä asianmukaiset syyt. Tässä tapauksessa oikeusturvalautakunta katsoo, että seuran päätökseen valittajan siirtämisestä kesken toimintakauden toiseen joukkueeseen ovat ratkaisevasti vaikuttaneet sellaiset valittajan vanhempien ja joukkueen valmentajien väliseen riitaisuuteen pohjautuvat perusteet, jotka eivät kuulu seuran tai sen valmentajien laajaan harkintavaltaan ja jotka valittajan yhdenvertaista kohtelua loukkaavina ovat rajoittaneet valittajan jäsenoikeuksia kielletyllä tavalla. Joukkuesiirtopäätöksen ei voida katsoa muutoinkaan olevan lapsen edun mukainen, kun valittajalle ei ole varattu henkilökohtaisesti tilaisuutta esittää näkemyksiään ja mielipidettään joukkuesiirrosta.

Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että seuran 14.3.2023 tekemä seurasiirtopäätös on jäsenoikeuksia kieltävällä tavalla rajoittavana kumottava.

 

5. Lautakuntakulut ja valitusmaksu

Valittaja on voittanut asiansa oikeusturvalautakunnassa. Valittaja on vaatinut seuraa korvaamaan sille aiheutuneet lautakuntakulut. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n 1 momentin perusteella seura on velvollinen korvaamaan valittajan kohtuulliset lautakuntakulut. Valittajan asianajo oikeusturvalautakunnassa on edellyttänyt tavanomaista enemmän aikaa valittajan asiamieheltä. Valituksen tekeminen ja asiamiehen käyttäminen oikeusturvalautakunnassa on ollut aiheellista. Asiamiehen toimet ovat olleet tarpeellisia ja asianajo lautakunnassa perusteellista. Valitusasiaan käytettyä 18,75 tunnin työmäärää ja myös 150 euron tuntitaksaa on siten pidettävä kohtuullisena. Seura on siten velvollinen korvaamaan valittajalle hänen lautakuntakulunsa esitetyn vaatimuksen mukaisesti.

Seuran vaatimus lautakuntakuluista on asian lopputulos huomioon ottaen hylättävä.

Valituksen tullessa hyväksytyksi valitusmaksu on palautettava valittajalle.

 

Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. Kaarinan Pojat ry:n päätös 14.3.2023 siirtää A seuran P2011-joukkueesta P2012-joukkueeseen kumotaan.

Kaarinan Pojat ry velvoitetaan korvaamaan A:n lautakuntakulut 3 487,50 eurolla.

Kaarinan Pojat ry:n lautakuntakuluvaatimus hylätään.

Valitusmaksu palautetaan valittajalle.

Äänestys.


Timo Ojala
Puheenjohtaja 

Teemu Vanhanen
Sihteeri

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Tom Hedkrok, Mikko Kohtala, Tuomas Ojanen ja Pekka Timonen (eri mieltä). 

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto

Jäsen Pekka Timonen: Olen eri mieltä enemmistön arvioinnista seuran päätöksen ja sen arvioinnin osalta. Sen sijasta lausun seuraavan.

Seura on vastauksessaan ja vastaselityksessään vedonnut urheilullisiin syihin ja tuonut esille juniorijoukkueiden toimintaan kuuluvat realiteetit sekä vakiintuneet käytännöt. Vaikka valittajat ovat tuoneet esille muita asiaan mahdollisesti vaikuttaneita seikkoja, katson että ne eivät riitä perusteeksi katsoa seuran tehneen päätöksensä muilla kuin urheilullisilla perusteilla. Seura on kuitenkin esitetyn selvityksen perusteella laiminlyönyt pelaajan itsensä kuulemisen. Siirto ei voi edellyttää pelaajan suostumusta mutta alaikäistä koskevaa päätöksentekoa koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti lapsella tulee olla mahdollisuus esittää käsityksensä itseään koskevassa asiassa. Asian merkitys junioripelaajalle itselleen ja asiassa esille tuodut pelaajan vanhempien ja seuran edustajien väliset jännitteet huomioon ottaen pidän junioripelaajan oman suhtautumisen selvittämisen ja seuran päätöksen syiden selostamisen hänelle laiminlyömistä tässä tapauksessa sellaisena, että päätös on menettelyvirheen vuoksi kumottava. Päädyn siten eri perustein samaan lopputulokseen enemmistön kanssa.


Vakuudeksi                                                       
Teemu Vanhanen