UKK - Usein kysytyt kysymykset


1. Mikä on urheilun oikeusturvalautakunta ja mitä se tekee?

V: Oikeusturvalautakunta on Suomen Olympiakomitean alainen riippumaton, pysyvä monijäseninen lautakunta, joka käsittelee nuorten ja aikuisten urheiluun liittyviä valitusasioita. Oikeusturvalautakunta toimii siis muutoksenhakuasteena tilanteissa, joissa on tehty sen toimivaltaan kuuluva nimenomainen (kirjallinen) tai tosiasiallinen päätös. Luettelo käsiteltävistä asioista on oikeusturvalautakunnan sääntöjen kohdassa 2 § (http://www.oikeusturvalautakunta.fi/saannot/).


2. Ketkä urheilun oikeusturvalautakunnassa käsittelevät valitusasioita?

V: Oikeusturvalautakunnan jäsenet ovat kaikki oikeustieteellisen koulutuksen saaneita henkilöitä, joilla on laaja ja pitkäaikainen kokemus urheilu- ja yhdistystoiminnasta sekä usein syvällinen kokemus urheilijana, valmentajana, erotuomarina, kurinpitäjänä tai yhdistysaktiivina jostakin lajista. Useat jäsenistä toimivat asianajo- tai muissa lakimiestehtävissä. Jäseniä on vähintään 17. Lisäksi lautakuntaa johtaa puheenjohtaja ja hänen apunaan muutama varapuheenjohtaja. Valitusasiat valmistelee yksi lautakunnan muutamasta sihteereistä. Puheenjohtaja ja sihteeristö ovat perinteisesti siviiliammatiltaan tuomarin tehtävissä toimivia henkilöitä. Lautakunnan kaikki henkilöt ovat sivutoimisia ja määräaikaisia.


3. Voinko ja miten saan yhteyden asiaa hoitaviin henkilöihin?

V: Oikeusturvalautakunnan sihteerit vastaavat puhelimitse ja sähköpostitse mieltä askarruttaviin kysymyksiin koskien lautakunnan käsiteltävinä olevia asioita tai asioita, joiden vireille laittamista vasta harkitaan. Sihteerit eivät kuitenkaan voi neuvoa oikeudellisesti siinä, miten valitus tulisi laatia. Mikäli valittaja tai muu asianosainen tarvitsee oikeudellista apua asiassaan, hänen tulisi kääntyä asianajajan tai muun lakimiehen puoleen. Sihteereiden yhteystiedot ilmenevät oikeusturvalautakunnan internetsivustolta.


4. Miten urheilun oikeusturvalautakunta käsittelee ja ratkaisee asioita?

V: Oikeusturvalautakunta alkaa käsittelemään valitusasioita, kun valittaja on maksanut valitusmaksun. Pääsääntöisesti asiat käsitellään kirjallisesti, mutta joissakin tilanteissa asiassa saatetaan järjestää suullinen käsittely, mikäli sellaista on pyydetty ja/tai kuultavaksi esitetään todistajia ja mikäli suullinen käsittely nähdään tarpeelliseksi. Kirjeenvaihto tapahtuu lähtökohtaisesti sähköpostitse.

Valitusasiat ratkaistaan esittelystä, lautakunnan sihteerin ratkaisuehdotuksen pohjalta. Tyypillisesti lautakunta ratkaisee asiat 3-5 jäsenisessä kokoonpanossa. Lautakunnan sihteeri voi ollessaan erimielinen asiasta jättää asiassa mietintönsä ja erimieliset jäsenet voivat äänestää lopputuloksesta. Mikäli asiassa äänestetään, päätös on enemmistön mielipiteen mukainen. Asian ratkaisseiden jäsenten ja sihteerin nimet ja heidän mielipiteensä ilmenevät oikeusturvalautakunnan päätöksestä, joka julkaistaan kokonaisuudessaan pseudonymisoituna eli ilman asian osallisten nimiä ja muita henkilötietoja oikeusturvalautakunnan internetsivustolla. Lautakunnan päätös toimitetaan aina tätä ennen sähköpostitse asian osapuolille. Dopingasioita lukuun ottamatta lautakunnan päätökset ovat lopullisia eikä niihin voi hakea muutosta.


5. Kuinka nopeasti urheilun oikeusturvalautakunta pystyy asiat käsittelemään?

V: Nopeimmillaan oikeusturvalautakunta pystyy käsittelemään ja ratkaisemaan valitusasian 1-3 päivässä. Tämä kuitenkin edellyttää, että asia on aidosti kiireellinen esimerkiksi seuraavien kilpailujen tai ottelujen taikka niihin ilmoittautumisten vuoksi. Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, että asian kiireellisyys tuodaan välittömästi ja selvällä tavalla oikeusturvalautakunnan tietoon valituksessa tai muutoin. Oikeusturvalautakunnan tavoitteena on saada asiat käsitellyiksi ja ratkaistuiksi 2-3 kuukaudessa. Keskimääräinen käsittelyaika valituksen saapumisesta ratkaisun antamiseen on viime aikoina ollut noin 1,5 kuukautta tai jopa hieman sen alle. Yleensä suurin osa ajasta kuuluu siihen, kun asianosaisille varataan tilaisuus lausua toistensa vaatimuksista ja niiden perusteista.


6. Mitä valitusasian käsittely maksaa?

V: Oikeusturvalautakunnan käsittely edellyttää valitusmaksun maksamista. Sen suuruuden määrää Suomen Olympiakomitean hallitus. Tällä hetkellä valitusmaksu on yksityishenkilölle 300 euroa ja yhteisölle 800 euroa. Jos valitus menestyy, valitusmaksu palautetaan takaisin valittajalle. Vaikka valitus hylättäisiinkin, lautakunta saattaa harkintansa perusteella palauttaa valitusmaksun valittajalle esimerkiksi siinä tilanteessa, että valituksen tekemiselle on ollut ymmärrettävät ja hyvät syynsä. Asian hävinnyt osapuoli voi myös joutua korvaamaan vastapuolelle aiheutuneet kohtuulliset kulut (ks. sääntöjen 27 §, http://www.oikeusturvalautakunta.fi/saannot/). Oikeusturvalautakunnassa käsiteltävien asioiden luonne ja osapuolet ovat kuitenkin pääsääntöisesti sellaisia, etteivät asian hävinneelle osapuolelle aiheutuvat kulut tyypillisesti ole huomattavia, vaikka asianosaiset olisivatkin käsittelyssä lainopillisen avustajan edustamina. Suurimmassa osassa valitusasioista asianosaisilla ei kuitenkaan ole lainoppineita avustajia.  


7. Miten valitus tulisi laatia?

V: Valitus on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava sähköpostilla sähköisessä muodossa Suomen Olympiakomitealle. Sisällöltään valitus on vapaamuotoinen, mutta siitä tulisi selvästi ilmetä, minkälaista lopputulosta tavoitellaan (mitä vaaditaan, miten päätöstä tulisi muuttaa tms.) ja millä perusteilla (mitä seikat tukevat vaatimuksia, miksi päätös on virheellinen tms.). Valituksen liitteinä voi toimittaa omaa asiaansa tukevia eri asiakirjoja ja tarvittaessa esimerkiksi valituksen kohteena olevaa tapahtumaa kuvaavan video- tai äänitiedoston tai suoran, toimivan sähköisen linkin niihin. Siitä, mitä valituksessa on ilmoitettava, on tarkemmin määrätty lautakunnan sääntöjen 11 §:ssä (http://www.oikeusturvalautakunta.fi/saannot/).

 

8. Mitä tapahtuu valituksen saapumisen jälkeen?

V: Valituksen saavuttua oikeusturvalautakuntaan se jaetaan valmisteltavaksi yhdelle lautakunnan sihteereistä, joka lukee valitusaineiston. Mikäli valitusta ei tarvitse täydentää jonkin epäselvyyden vuoksi, siitä säännönmukaisesti varataan tilaisuus lausua asiaa koskevalle lajiliitolle, urheiluseuralle ja/tai muulle taholle, jota asia koskee. Tämän jälkeen oikeusturvalautakunta saattaa saapuneen vastauksen tai vastaukset tiedoksi valittajalle ja saattaa vielä varata tälle tilaisuuden antaa kirjallinen vastaselitys vastauksessa esitetyistä vaatimuksista ja seikoista. Asiassa annetut kirjelmät ja niiden liitteet toimitetaan aina tiedoksi asian osapuolille.


9. Kannattaako valittaa? Mistä asioista valitetaan?

V: Oikeusturvalautakunta valvoo oikeusturvan toteutumista niin vähäisemmissä kuin merkittävissäkin asioissa. Valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa. Kaikki asiat käsitellään asiantuntevalla ja tarkalla tavalla. Valituksen tekemistä harkitsevan kannattaa aina harkita, voidaanko menestyvällä valituksella saavuttaa tavoiteltavia päämääriä ja kuinka tärkeästä asiasta itselle on kysymys. Epäselvässä tilanteessa voi ottaa yhteyttä johonkin lautakunnan sihteereistä ottaen kuitenkin huomioon, että sihteerit eivät voi ottaa kantaa valituksen menestymisen mahdollisuuksiin. Oikeusturvalautakunnan internetsivustolta ilmenee sen tekemät aikaisemmat päätökset, joista käy ilmi käsiteltävien asioiden ja urheilulajien suuri kirjo.

Oikeusturvalautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lautakunta ei voi ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka on ratkaistu tai käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa.


10. Mihin mennessä valitus on tehtävä?

Valitus tulee tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusmääräajan laskemisessa ratkaisevaa on päätöksen tiedoksisaannin hetki. Joissakin tilanteissa epäselvää saattaa olla se, milloin päätös on annettu tiedoksi. Päätöksessä tulee olla myös valitusosoitus, jotta se taho, jota päätös koskee, on tietoinen päätöksen valituskelpoisuudesta. Jos päätöksen tiedoksiannon tarkka ajankohta jää epäselväksi tai päätökseen ei ole liitetty valitusosoitusta, valituksen tutkiminen voi olla mahdollista, vaikka päätöksen antamisesta olisi kulunut yli 30 päivää.


11. Onko asian käsittely ja asiassa kertynyt aineisto julkista?

V: Oikeusturvalautakunnalle toimitetut asiakirjat, muu valitusaineisto tai asian käsittely eivät ole julkisia. Lautakunnan päätös sen sijaan on julkinen (ks. tarkemmin lautakunnan säännöt 37 §, http://www.oikeusturvalautakunta.fi/saannot/).