8/2016 Moottoriurheilu Lautakunnan toimivalta - Urheilulajin säännöt


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 8/2016

24.3.2016    Diaarinro 47/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Moottoriliitto ry:n vetoomusistuimen päätös 16.11.2015


ASIA            

Kilpailusuorituksen hylkääminen


MUUTOKSENHAKIJA

A / Turun Seudun Moottoriurheilijat ry


KUULTAVAT

Suomen Moottoriliitto ry

Vantaan Moottorikerho ry


ASIAN TAUSTAA

Mäntyharjulla on ajettu 19.-20.9.2015 Motocrossin (MX) kerhojoukkueiden SM-kilpailu. Kilpailun tuomaristo on hylännyt Vantaan Moottorikerhon kuljettajan suorituksen kolmannessa erässä, koska tämän käyttämää moottoripyörää ei ollut katsastettu sääntöjen edellyttämällä tavalla.

 

VETOOMUSISTUIMEN PÄÄTÖS

Suomen Moottoriliitto ry:n vetoomusistuin on päätöksellään 16.11.2015 kumonnut tuomariston päätöksen ja palauttanut kilpailun alkuperäiset tulokset. Vetoomusistuin on perustellut ratkaisuaan muun ohella sillä, ettei tuomariston päätöksestä käynyt ilmi, mihin sääntökohtaan hylkääminen oli perustunut. Myös hylkäämisen perusteena olleen katsastuspöytäkirjan merkinnät olivat olleet epäselviä eikä niistä ollut ollut luettavissa MX –lajisäännöissä edellytettyjä nimettyjä kuljettajia minkään pyörän kohdalla.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on Turun Seudun Moottoriurheilijat ry:n puolesta muun ohella vaatinut, että vetoomusistuimen päätös kumotaan ja että kilpailun tuomariston päätös ja sen mukaiset kilpailun tulokset palautetaan voimaan.


Vantaan Moottorikerhon kuljettajan 3. kilpailuerän suoritus tuli hylätä, koska kuljettaja ei ollut katsastanut erässä ajamaansa moottoripyörää sääntöjen mukaisesti. Vetoomusistuimen menettelyssä oli lisäksi tehty virheitä.      


VALITUKSEN TÄYDENNYS

Lautakunta on pyytänyt valittajaa täydentämään valitustaan ja esittämään näkemyksensä siitä, millä perusteella valituksen kohteena oleva asia kuuluu lautakunnan toimivaltaan.


Valittaja on toimittanut lautakunnalle sen pyytämän täydennyksen.

 

VALITUKSEEN VASTAAMINEN

Suomen Moottoriliitto ry on vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta.


Valitus koski urheilun lajisääntöjen tulkintaa. Näin ollen lautakunnalla ei ollut toimivaltaa sitä käsitellä.


Vantaan Moottorikerho ry ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta vastauksen esittämiseen.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Ratkaisun perustelut


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista tai 3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.


Oikeusturvalautakunnan toimivalta ei ole yleinen. Lautakunnan toimivaltaan kuuluvat vain lautakunnan sääntöjen 3 §:ssä mainitut asiat. Muita kuin sanotussa sääntökohdassa mainittuja asioita lautakunta ei voi tutkia ja ratkaista.


Käsiteltävänä olevassa asiassa on ratkaistava ensin kysymys siitä, kuuluuko valitus edellä mainitussa sääntökohdassa mainittuihin asioihin ja onko lautakunta siten toimivaltainen tutkimaan valituksen. Asia voidaan tältä osin ratkaista kirjallisessa menettelyssä.


Asian arviointi


Edellä selostetussa sääntöjen 3 §:n 1 momentin 3 -kohdassa mainittua urheilulajin sääntöjenvastaisuutta on tulkittu oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä siten, että kilpailua ja kilpailusuoritusta koskevien urheilun lajisääntöjen soveltaminen ja lajisääntöjen mukaan määrättyjen kilpailusuoritusta koskevien seuraamusten tutkiminen eivät kuulu lautakunnan toimivaltaan (ks. UOL 27/2011 ja siinä viitatut lautakunnan ratkaisut).


Esillä olevan asian osalta lautakunta toteaa, että Mäntyharjulla ajetun Motocross (MX) kerhojoukkueiden SM-kilpailun tuomaristo on hylännyt Vantaan Moottorikerhon suorituksen kilpailussa käytettävän moottoripyörän katsastamista koskevien sääntöjen perusteella. Vaikka tuomaristo ei olekaan soveltamaansa sääntökohtaa yksilöinyt, on päätös asiassa esitetyn selvityksen mukaan perustunut MX –lajisääntöjen kohtaan 031.7, joka koskee muun ohella katsastettavien moottoripyörien korkeinta sallittua määrää sekä varapyörien katsastamista ja niiden ajajien nimeämistä. Moottoriliiton vetoomusistuin on kumonnut SM-kilpailun tuomariston päätöksen muun ohella siksi, ettei lajisääntöjen perusteella tehdyistä katsastuksista laadituissa pöytäkirjoissa ollut merkittynä lajisäännöissä edellytettyjä nimettyjä ajajia.


Valituksessa on edellä ilmenevällä tavalla kysymys motocrossin lajisääntöjen tulkinnasta ja kilpailutulosten oikeellisuuden tutkimisesta. Lautakunta toteaa, että kilpailusuoritusta arvioidaan ja kilpailun lopputulokset vahvistetaan lajisääntöjen kuten esimerkiksi kilpailussa käytettävien moottoripyörien katsastamista koskevien sääntöjen mukaisesti eikä lautakunnan toimivaltaan kuulu tutkia sitä, onko kilpailun lopputulos tai esimerkiksi kilpailun tuomariston lajisääntöjen perusteella tekemä päätös oikea. Näin ollen valitus on jätettävä tutkimatta.


Päätöslauselma


Valitus jätetään tutkimatta.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                  Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Hilkka Salmenkylä, Tom Hedkrok ja Mikko Kohtala