11/2011 Nyrkkeily: Yhdistys - Luottamustoimesta erottaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     11/2011

20.4.2011    Diaarinro 23/2010


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Viipurin Nyrkkeilijät ry:n johtokunnan päätös 25.10.2010, jolla Eero Vasara on vapautettu seuran kilpailuvaliokunnan tehtävistä ja muista seuran edustustehtävistä. 


ASIA                    

Henkilön erottaminen seuran luottamustoimesta 


MUUTOKSENHAKIJA 

Eero Vasara 


KUULTAVA 

Viipurin Nyrkkeilijät ry 


JOHTOKUNNAN PÄÄTÖS 

Viipurin Nyrkkeilijät ry:n johtokunta on 25.10.2010 päättänyt, että seuran kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja Eero Vasara vapautetaan tehtävistään. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Vasara on valituksessaan vaatinut, että Urheilun oikeusturvalautakunta tutkii päätöksen oikeellisuuden ja että päätös kumotaan. Johtokunta oli tehnyt päätöksen Vasaraa kuulematta kuulopuheiden perusteella. Erottamispäätös oli henkilökohtainen loukkaus ja hyökkäys Vasaran persoonaa kohtaan. Vasara ei ollut käynnistämässä kilpailevan seuran toimintaa eikä hän ollut pyytänyt kilpailevaan seuraan Viipurin Nyrkkeilijöiden toimitsijoita ja kilpailijoita. Vasara oli konsultoinut Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunnan jäsenen ominaisuudessa uuden seuran käynnistämiseen liittyvissä asioissa.   


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Viipurin Nyrkkeilijät ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään. Johtokunta oli toiminut seuran toimintasääntöjen puitteissa toimikuntien nimitysoikeuden osalta. Kyseessä ei ollut seurasta erottamien ja Vasara voi toimia seuran jäsenenä normaalisti. Kilpailuvaliokunnan puheenjohtajan tehtävä oli vapaaehtoinen luottamustoimi, josta ei maksettu palkkaa tai palkkiota eikä sitä voitu rinnastaa työsuhteeseen. 


Seuran johtokunnan ja Vasaran välillä vallitsi luottamuspula. Vasara oli ollut aloittamassa uuden, kilpailevan seuran toimintaa ja pyytänyt Viipurin Nyrkkeilijöiden jäseniä ja toimihenkilöitä uuteen seuraan. Vasaran toiminta kilpailuvaliokunnan puheenjohtajan asemassa ei ollut asiallista. Kysymyksessä ei ollut henkilökohtainen loukkaus ja hyökkäys Vasaran persoonaa kohtaan. Päätös oli tehty Vasaraa kuulematta.   


VASTASELITYS 

Vasara on Viipurin Nyrkkeilijät ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä kiistänyt olleensa aloitteellinen uuden seuran toiminnan käynnistämisessä.


PÄÄTÖS KÄSITTELYRATKAISU 

Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


PÄÄASIARATKAISU 

Kysymyksenasettelu lautakunnassa 

Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sääntöjensä 1 §:n mukaan toimia urheilun riippumattomana valituselimenä. Sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä,

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista,

3) päätöksen sääntöjenvastaisuudesta,sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. 


Lautakunta voi käsitellä kilpailutoimintaa järjestävän liigan määräämiä kurinpitotoimia urheilijalle liigan yhteisömuodosta riippumatta, jos liiga on tähän suostunut. 


Lautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 


Lautakunta voi käsitellä valitusasiana Suomen Antidopingtoimikunta ADT:n vahvistaman Suomen antidopingsäännöstön perusteella tehdyn päätöksen. 


Asiassa on kysymys Viipurin Nyrkkeilijät ry:n johtokunnan päätöksen sääntöjenvastaisuudesta sekä siitä, onko Viipurin Nyrkkeilijät ry menetellyt päätöksenteossa asianmukaisesti. 


Päätöksen tekeminen Vasaraa kuulematta  

Riidatonta on, että valituksenalainen päätös on tehty Vasaraa kuulematta. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Viipurin Nyrkkeilijöiden säännöissä ei ole tarkempia määräyksiä siitä, miten seuran valiokunnat ja niiden jäsenet erotetaan. Kun säännöissä ei ole myöskään määräyksiä siitä menettelystä, jossa valiokuntien ja niiden jäsenten valinnasta ja erottamisesta päätetään, päätöksenteossa noudatetaan normaalia yhdistyksen hallituksen päätöksentekomenettelyä. Yhdistyksen jäsenen kuulemiselle on asetettu erityisiä vaatimuksia erottamis ja kurinpitomenettelyissä. Yhdistyslain 15 §:n mukaan jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen yhdistyksen jäsenyydestä erottamista koskevan päätöksen tekemistä. Kurinpitomenettelyssä kuulemisvelvollisuus on voimassa yleisenä oikeussuojaperiaatteena.   


Vaikka tässä tapauksessa ei ole kysymys kurinpitoasiasta, on Viipurin Nyrkkeilijät ry:n johtokunnan päätöksellä lautakunnan näkemyksen mukaan ilmeisiä vaikutuksia Vasaran oikeusasemaan ja toimintamahdollisuuksiin yhdistyksessä. Nämä vaikutukset koskevat erityisesti Vasaran mainetta ja mahdollisuuksia jatkaa kilpailunyrkkeilyyn liittyvää toimintaansa yhdistyksessä. Edellä mainitut seikat puoltavat kuulemisvelvollisuuden arviointia samoin kuin varsinaisen kurinpitoasian yhteydessä. Asetelmaa tulee arvioida kuulemisen osalta Urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksessä 3/2008 sovelletun oikeusohjeen mukaisesti. Kyseisessä ratkaisussa lautakunta on katsonut, että vaikka valittajalle ei ollut varattu tosiasiallista mahdollisuutta tulla kuulluksi kurinpitomenettelyssä, hän oli voinut valituksessaan kuitenkin tuoda esille ne näkökohdat, joita asian käsittelyyn liittyi, joten seuran menettelyvirheestä huolimatta ja enemmän viivytyksen välttämiseksi lautakunta käsitteli asian kuitenkin myös muilta osin. Myös tässä asiassa Vasara on kuulematta jättämisestään huolimatta voinut valituksessaan oikeusturvalautakunnalle tuoda esille ne näkökohdat, joiden perusteella hän on katsonut erottamisensa olleen yhdistyksen sääntöjen vastainen. 


Edellä kerrotuin perustein lautakunta katsoo, että asia voidaan viivytyksen välttämiseksi ratkaista, vaikka Viipurin Nyrkkeilijät ry:n johtokunta ei ole kuullut Vasaraa päätöstä tehdessään. 


Päätöksen sääntöjenvastaisuus 

Viipurin Nyrkkeilijät ry:n toimintasääntöjen 10 §:n mukaan johtokunta valitsee työvaliokunnan ja muut tarpeelliset valiokunnat asioiden valmistelemista ja hoitamista varten. Valiokunnan jäsenten erottamisesta ei ole säännöissä erikseen määrätty. 


Yhdistyslaissa ei ole säännöksiä valiokunnan jäsenten asemasta. Oikeuskirjallisuudessa on (Halila - Tarasti, Yhdistysoikeus, Helsinki 2006, s. 475) todettu yhdistyksen hallituksen jäsenen asemasta seuraavasti. "Hallituksen jäsen voidaan millointahansa toimikauden aikana erottaa tehtävästään. Erottamiseen riittää pelkkä epäluottamus, eikä erottamispäätöstä tarvitse perustella. Erottamistilanteessa hallituksen jäseniä ei tarvitse kohdella tasavertaisesti. Jäsenistä voidaan erottaa osa ja jättää osa erottamatta, vaikka nämä olisivat toimineet yhdistyksessä samalla tavalla."  


Lautakunta toteaa, että on selvää, että tilanteessa, jossa säännöissä ei ole erikseen mainintaa valiokunnan jäsenen erottamisesta, valiokunnan puheenjohtajan nimittäneellä johtokunnalla on myös oikeus erottaa nimittämänsä puheenjohtaja. Valiokunnan puheenjohtajan asema ei voi olla vahvempi kuin hallituksen jäsenellä on. Johtokunnan valitseman valiokunnan ja sen jäsenen tulee nauttia johtokunnan luottamusta. Kun hallituksen jäsenen erottamiseen riittää pelkkä epäluottamus eikä erottamista tarvitse perustella, on tämä riittävää myös valiokunnan puheenjohtajan kohdalla. 


Näin ollen sääntöjen mukaan kilpailuvaliokunnan puheenjohtajan vapauttaminen tehtävästään jää pääosin Viipurin Nyrkkeilijöiden johtokunnan tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Tähän päätöksen tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluu myös päätöksen kohtuuttomuuden arvioiminen. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko Viipurin Nyrkkeilijöiden päätös tarkoituksenmukainen. Kuitenkin tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluva päätös voidaan katsoa sääntöjenvastaiseksi sillä perusteella, että se loukkaa ihmis- ja perusoikeuksia, kuten yhdenvertaisuusperiaatetta tai syrjinnänkieltoa. 


Lautakunta toteaa, että Viipurin Nyrkkeilijöiden antama selvitys Vasaran erottamisesta kilpailuvaliokunnan puheenjohtajan tehtävistä osoittaa, että erottamisen perusteena on ollut johtokunnan epäluottamus Vasaran toimintaan tehtävässään. Päätöksen ei liity mitään sellaisia piirteitä, joiden perusteella päätöksen voitaisiin katsoa olevan kohtuuton tai loukkaavan edellä kerrottuja ihmis- ja perusoikeuksia. 


Edellä kerrotuin perustein Viipurin Nyrkkeilijät ry:n johtokunnan päätös 25.10.2010 ei ole ollut sääntöjenvastainen.


Päätöslauselma 

Valitus hylätään. 

Valitusmaksua ei palauteta.                               

Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                            Eero Nikkarinen

puheenjohtaja                           sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Antti Aine, Helena Jaatinen, Mika Palmgren ja Jukka Virtanen