33/2021 Karting – Lajisäännöt – Aikasakko – Oikeusturvalautakunnan toimivalta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                  Nro 33/2021

1.12.2021                Diaarinro 30/2021


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

AKK-Motorsport ry:n vetoomusoikeuden päätös 12.10.2021


ASIA

Kilpailusääntöjen mukainen aikasakko

 

MUUTOKSENHAKIJA

A

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

A:lle oli määrätty kartingin SM-sarjan KZ 2 -luokan 2. finaalissa 11.9.2021 10 sekunnin aikasakko virheellisestä lähdöstä. Kilpailun tuomaristo oli hylännyt A:n tekemän vastalauseen. AKK-Motorsport ry:n vetoomusoikeus hylkäsi päätöksellään 12.10.2021 A:n tekemän vetoomuksen.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että vetoomusoikeuden päätös 12.10.2021 kumotaan, 10 sekunnin aikarangaistus poistetaan ja kartingin SM-sarjan KZ 2-luokan finaalin 11.9.2021 sijoitukset palautetaan maaliintulojärjestyksen mukaisiksi. A on vielä vaatinut, että vastalausemaksu 300 euroa ja vetoomusmaksu 1.000 euroa määrätään palautettavaksi ja että AKK-Motorsport ry velvoitetaan korvaamaan A:lle vastalauseen, vetoomuksen ja valituksen tekemisestä syntyneet kulut sekä ansionmenetys 1.000 euroa.


Aikasakolle ei ollut ollut lajisääntöjen mukaista perustetta. Kysymys oli ollut A:n ja lähdönjärjestelijän ”sana vastaan sana” -tilanteesta, jossa asia tulisi ratkaista kuljettajan eduksi. Vetoomustuomioistuin oli arvioinut esitettyä näyttöä virheellisesti.     

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivalta


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 1 kohdan d alakohdan mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia yhdistyksen päätöksistä, joissa on kysymys siitä, onko päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen. Säännöksen mukaan yhdistyksen säännöillä tarkoitetaan yhdistyslain 8 §:ssä tarkoitettujen sääntöjen lisäksi muita yhdistyksen toimintaa koskevia yleisiä määräyksiä kuten kurinpitosääntöjä, kilpailusääntöjä ja lisenssimääräyksiä, ei kuitenkaan urheilun lajisääntöjä.


Käsiteltävänä olevassa asiassa on siten ratkaistava ensin kysymys siitä, kuuluuko A:n valituksen käsittely oikeusturvalautakunnan toimivaltaan vai onko kysymys toimivaltaan kuulumattomasta lajisääntöjen vastaisuuden arvioinnista.


Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivalta ei ole yleinen vaan siihen kuuluvat vain lautakunnan sääntöjen 2 §:ssä mainitut asiat. Muita kuin sanotussa sääntökohdassa mainittuja asioita oikeusturvalautakunta ei voi tutkia ja ratkaista. Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 29/2020 todennut, että asianosaisten yhteneväinenkään käsitys asian kuulumisesta lautakunnan toimivaltaan ei ole ratkaiseva arvioitaessa oikeusturvalautakunnan toimivaltaa, vaan toimivalta määrittyy lautakunnan sääntöjen perusteella.


Urheilulajin sääntöjen vastaisuutta on oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä tulkittu siten, että lajisäännöillä tarkoitetaan urheilusuoritusta kuten kilpailusuoritusta koskevia sääntöjä. Tällaisten lajisääntöjen soveltamisen arviointi ja tulkinta sekä niiden mukaan määrättyjen kilpailusuoritusta koskevien seuraamusten tutkiminen eivät kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan (ks. esim. UOL 2/2001, 14/2008, 2/2009, 12/2011, 27/2011, 22/2012, 25/2012 ja 24/2013).


Oikeusturvalautakunta on todennut, että kilpailusuoritusta arvioidaan ja kilpailun lopputulokset vahvistetaan lajisääntöjen mukaisesti. Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu tutkia kilpailun tuomariston tekemiä päätöksiä eikä arvioida sitä, onko kilpailun lopputulos oikea. Lautakunta on esimerkiksi katsonut, että asia, jossa oli kysymys urheilukilpailun lopputulosten virheellisyydestä ja siitä, voitiinko tuloksia virheen havaitsemisen jälkeen myöhemmin muuttaa, koski urheilukilpailuun liittyviä urheilulajin sääntöjä ja niiden tulkintaa eikä kuulunut lautakunnan toimivaltaan (UOL 5/2016).


Ratkaisussa UOL 23/2013 kilpailutulosten muuttamista koskeva vaatimus on jätetty lautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta. Lautakunta on todennut, ettei sen sääntöjen mukaan ole mahdollista, että lautakunnan käsiteltäväksi saatettaisiin tuomaritoiminnassa noudatetun tai noudattamatta jätetyn menettelyn oikeellisuuden arviointi, koska menettely liittyy olennaisesti lajisääntöjen soveltamiseen ja siten menettelyn arvioinnilla voitaisiin puuttua myös kilpailun lopputulokseen.


Poikkeuksellisesti oikeusturvalautakunta on kuitenkin voinut tutkia myös lajisääntöjen rikkomista koskevan kysymyksen, jos urheilijalle on sen perusteella määrätty kurinpitoseuraamus. Tällöin kysymys ei ole kuitenkaan ollut siitä, että oikeusturvalautakunta puuttuisi itse kilpailusuorituksen arviointiin ja sitä koskevaan kilpailutuomariston tekemään kilpailusuoritusta koskevaan päätökseen. Oikeusturvalautakunnan arvioinnin kohteena on ollut se, onko yksittäisen kilpailusuorituksen ulkopuolelle vaikutuksensa ulottavan seuraamuksen määräämiseen ollut kurinpidon vaatimat perusteet (ks. esimerkiksi UOL 24/2012, UOL 5/2016).


Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 29/2020 todennut, että lautakunnan toimivallan arvioinnin kannalta ratkaisevaa on sen arviointi, onko kysymys yksittäisen kilpailun tuomaritoimintaa tai kilpailusuorituksen sisältöä koskevasta säännöstä (lajisääntö) riippumatta siitä, minkä nimiseen säännöstöön nämä lajisäännöt sisältyvät. 


Valituksessa on edellä ilmenevällä tavalla kysymys siitä, onko yksittäisessä kilpailussa annettu aikasakko lajisääntöjen mukainen. Tältä osin arvioitavana olisi se, onko lähdönjärjestelijä toiminut sääntöjen mukaisesti ja onko tuomariston ja vetoomusoikeuden tulkinta tapahtumista ja niiden perusteella niiden tekemä ratkaisu aikasakon sääntöjenmukaisuudesta oikea. A:lle ei ole määrätty lajisääntöjen mukaisen aikasakon lisäksi mitään kurinpitoseuraamusta.  Kysymys on siten yksinomaan lajisääntöjen tulkinnasta ja kilpailutulosten oikeellisuuden tutkimisesta, mikä ei kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Asiaa ei tule arvioida toisin pelkästään sen vuoksi, että A on joutunut maksamaan muutoksenhaun johdosta käsittelymaksuja tai että hänelle on mahdollisesti aiheutunut ansiomenetystä muutoksenhakuprosessin vuoksi.


Johtopäätöksenä oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n valitus koskee oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattoman lajisääntöjen vastaisuuden arviointia. Valitus on näin ollen jätettävä tutkimatta.


A on tehnyt kaksi samankaltaista valitusta lyhyen ajan sisällä toisistaan. Valitukset on käsitelty oikeusturvalautakunnassa yhdessä, vaikka niistä onkin annettu erilliset ratkaisut. Näissä oloissa olisi kohtuutonta periä A:lta kahta käsittelymaksua. Käsittelymaksu on käsillä olevassa asiassa palautettava A:lle, vaikka hän onkin hävinnyt asian.

 

Päätöslauselma

 

Valitus jätetään tutkimatta.


Valitusmaksu palautetaan.


Ilkka Lahtinen                                   Jukka Loiva

Puheenjohtaja                                   Sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Hilkka Salmenkylä, Tapio Rantala ja Karin Rosenlew