10/2014 Vesipallo Kurinpito - Kurinpitomenettely - Loukatun pelaajan kuuleminen Lautakuntamenettely - Muutoksenhakuoikeus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 10/2014

5.5.2014     Diaarinro 13/2014


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Uimaliitto ry:n Vesipallon asiantuntijaryhmän päätös 22.3.2014


ASIA

Pelikielto


MUUTOKSENHAKIJA

Alaikäinen A huoltajansa edustamana


KUULTAVAT

Suomen Uimaliitto ry

Uintiseura Kuhat ry

Alaikäinen B huoltajansa edustamana


ASIANTUNTIJARYHMÄN PÄÄTÖS

Suomen Uimaliiton Vesipallon asiantuntijaryhmä on päätöksellään 22.3.2014 määrännyt B:lle aikaisemmin kärsimänsä yhden ottelun pelikiellon lisäksi yhden ottelun pelikiellon.


B oli 15.3.2014 pelatussa C poikien SM-sarjan ottelussa Uintiseura Kuhat – Turun Uimarit lyönyt neljännessä erässä Turun Uimareiden pelaajaa A:ta kasvoihin siten, että A:n huulesta oli vuotanut verta. Ottelun tuomari oli poistanut B:n kentältä. B:n käyttäytyminen oli ollut vesipallon hengen vastaista ja aiheuttanut lajille huonoa mainetta. Oikeudenmukainen seuraamus menettelystä oli kahden ottelun pelikielto.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että oikeusturvalautakunta arvioisi, onko asiassa, jossa B:lle on määrätty kahden ottelun pelikielto, menetelty oikein. A on lisäksi vaatinut, että Suomen Uimaliitto ry velvoitetaan korvaamaan hänen kulunsa asiassa.


Suomen Uimaliiton vesipallon asiantuntijaryhmän käsittelyssä oli menetelty virheellisesti. Ottelussa 15.3.2014 A oli saanut voimakkaan iskun kasvoihinsa ja haava oli jouduttu lääkärin toimenpitein ompelemaan. Lyöminen oli tapahtunut varsinaisen pelitilanteen ulkopuolella veden pinnan yläpuolella.


Asian käsittelyn aikana A:lta ei ollut pyydetty lausumaa tapahtumista. A ei ollut saanut käyttöönsä myöskään kurinpitopäätöstä, tuomareiden peliraportteja eikä muitakaan asian käsittelyyn vaikuttavia asiakirjoja. A ei ollut voinut valvoa asianmukaisesti etuaan asiassa, kun hän ei ollut saanut käyttöönsä asiaan liittyviä asiakirjoja.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Uimaliitto ry on vastauksessaan vaatinut ensisijaisesti, että valitus jätetään tutkimatta tai että valitus joka tapauksessa hylätään. Uimaliitto on pyytänyt asiassa suullista käsittelyä siinä tapauksessa, että oikeusturvalautakunta ottaa ratkaistavakseen kurinpitoseuraamuksen mittaamista koskevan kysymyksen.


Kurinpitoa koskeva ratkaisu vaikuttaa ainoastaan rangaistun pelaajan tai hänen edustamansa joukkueen etuun siten kuin oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:ssä edellytetään. Näin ollen A:n valitus tulee jättää tutkimatta.


Vesipallon asiantuntijaryhmä oli menetellyt asian käsittelyssä voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti. A ei ollut kysymyksessä olevassa kurinpitoasiassa asianosainen, joten tuomariraportteja tai muita asiaan vaikuttavia asiakirjoja ei ollut toimitettu hänelle. Kurinpitoseuraamus oli määritetty kurinpitoryhmän suosituksen mukaisesti. Sääntömääräyksiä oli täydennetty kysymyksessä olevan tapauksen jälkeen ja B:lle määrätty seuraamus vastasi uusia määräyksiä.

 

Uintiseura Kuhat ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


B oli pelin aikana lyönyt A:ta eikä B ole kiistänyt tapahtumaa. Kuhat ja B ovat toimittaneet Vesipallon asiantuntijaryhmälle asiassa pyydetyt selvitykset ja keskustelleet tapahtuneesta eri tahojen kanssa. Vesipallon asiantuntijaryhmä oli menetellyt määräysten mukaisesti. Vesipallon asiantuntijaryhmän määräämän seuraamuksen lisäksi Kuhat oli määrännyt B:lle lisäksi yhden ottelun pelikiellon. B oli kärsinyt yhteensä kolmen ottelun pelikiellon. Määrätty seuraamus oli riittävä ja oikeudenmukainen.


B on antanut lausuman valituksen johdosta. B toteaa, että asian käsittely oli tapahtunut oikein ja määrätty seuraamus oli määräysten mukainen.


VASTASELITYS

A on vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että kurinpitomenettelyssä ei ollut menetelty tasapuolisesti. Kurinpitoryhmän käytössä oli ollut rangaistun pelaajan selvitys, mutta ei sen sijaan menettelyn seurauksena loukkaantuneen pelaajan selvitystä. A:lla olisi ollut oikeus tulla kuulluksi samalla tavoin kuin rangaistulla pelaajalla. Tapausta selvitettäessä olisi tullut pyrkiä oikeudenmukaiseen, tasapuoliseen, läpinäkyvään ja lasten edut huomioon ottavan menettelyyn. A oli tapahtuneen johdosta loukkaantuneena pelaajana asianosainen ja hänellä oli oikeus valittaa asiassa.


Menettelyssä ei ollut otettu huomioon lasten asemaa eikä Uimaliitto ollut ollut kiinnostunut tapahtuneen vaikutuksista alaikäisiin asianosaisiin. Uimaliiton ja pelaajien tulisi ymmärtää tilanteen vakavuus ja tapahtuneen selvittelyssä tulisi pyrkiä siihen, että asianosaiset voivat jatkaa harrastustaan tuntien itsensä turvallisiksi harrastusta koskevassa toiminnassa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


I Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

 

Vesipallon C-poikien SM-sarjassa oli 15.3.2014 pelattu ottelu Uintiseura Kuhat ry:n ja Turun Uimarit ry:n joukkueiden välillä. Ottelun neljännessä erässä Kuhien pelaaja B oli lyönyt Turun Uimareiden pelaajaa A:ta kasvoihin. A:n kasvoista oli vuotanut verta ja sairauskertomusmerkintöjen mukaan ylähuulessa oli ollut noin yhden senttimetrin mittainen haava ja alahuulessa noin kuuden millimetrin haava. Haavat oli jouduttu lääkärin toimenpitein ompelemaan.


Vesipallon asiantuntijaryhmä oli määrännyt B:lle kahden ottelun pelikiellon. Oikeusturvalautakunnassa on kysymys ensin siitä, voidaanko A:n valitus tutkia. Jos valitus otetaan tutkittavaksi, kysymys on tämän jälkeen siitä, onko asian käsittelyssä tapahtunut sellaisia virheitä, joiden vuoksi asia tulisi palauttaa uudestaan käsiteltäväksi, tai onko B:lle määrättävä ankarampi kurinpitoseuraamus.   


II Valituksen tutkiminen


(a) Valituksen kohteena oleva asia


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys


1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.


Valituksen kohteena oleva Vesipallon asiantuntijaryhmän päätös koskee kurinpitoa. Kysymys on siten oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 2 kohdan mukaisesta oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluvasta kurinpitotoimesta.


(b) A:n valitusoikeus ja oikeusturvalautakunnan toimivalta


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.


Vesipallon asiantuntijaryhmän käsittelyprosessia koskevien määräysten mukaan Uimaliiton sisäisessä menettelyssä loukkaantunutta pelaajaa ei käsittelyn aikana voimassa olleiden määräysten mukaan ole pidetty asianosaisena. Kysymyksessä olevan tapahtuman jälkeen näitä määräyksiä on muutettu ja loukkaantuneella pelaajalla on muutettujen määräysten mukaan oikeus valittaa asiantuntijaryhmän päätöksestä kurinpitoryhmälle. Lisäksi asiantuntijaryhmän tulee näiden muutettujen määräysten mukaan toimittaa kurinpitoa koskeva päätös tiedoksi myös loukkaantuneelle pelaajalle.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Vesipallon asiantuntijaryhmän käsittelyn aikana voimassa olleiden määräysten mukaan loukkaantunutta pelaajaa ei ole Uimaliiton sisäisessä kurinpitomenettelyssä pidetty asianosaisena. Tällä määräyksellä ei ole kuitenkaan lautakuntaa sitovaa vaikutusta ja lautakunta arvioi loukkaantuneen pelaajan asianosaisasemaa oikeusturvalautakunnassa omien sääntöjensä perusteella. Kurinpitomenettelyn perusteena on ollut B:n vähäistä vakavampi puuttuminen A:n fyysiseen koskemattomuuteen ja menettelyn kohteena on B:lle tästä määrättävä kurinpitoseuraamus. Tämän johdosta asiassa on perusteltua katsoa, että valituksen kohteena oleva Vesipallon asiantuntijaryhmän ratkaisu ulottaa oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:ssä tarkoitetuin tavoin vaikutuksensa myös A:n oikeuteen tai etuun. Tätä johtopäätöstä tukee myös Vesipallon kurinpitomenettelyn nyt voimassa olevat säännöt, joissa loukkaantunutta pelaajaa pidetään myös liiton sisäisessä kurinpitomenettelyssä asianosaisena. Estettä A:n valituksen tutkimiseen ei näin ollen ole.


III Menettely Vesipallon asiantuntijaryhmässä ja kurinpitoryhmässä


Asian käsittely Vesipallon asiantuntijaryhmässä on käynnistynyt ottelun erotuomareiden raportin perusteella. Tämän jälkeen asiassa on pyydetty lausumat seuroilta sekä B:ltä. Vesipallon asiantuntijaryhmän ja kurinpitoryhmän käytettävissä on ollut myös A:n sairauskertomusmerkinnät. Tämä on tullut käsittelyyn ilmeisesti Turun Uintiseuran toimittamana.


Vesipallon asiantuntijaryhmä tai kurinpitoryhmä ei ole pyytänyt asiassa lausumaa tai selvitystä A:lta. Kurinpitomenettelyn aikana voimassa olleiden määräysten mukaan velvollisuutta lausuman pyytämiseen loukkaantuneelta pelaajalta ei ole ollut. Erityisesti sellaisessa tilanteessa, jossa tapahtumien kulun tarkempi selvittäminen edellyttäisi lausuman pyytämistä myös loukkaantuneelta pelaajalta, lausuma on tarkoituksenmukaista pyytää asian käsittelyn varhaisessa vaiheessa. Tällöin asian ratkaisemisen kannalta merkityksellinen aineisto on käytettävissä jo kurinpitomenettelyn ensimmäisessä päätöksentekoasteessa. Tässä tapauksessa kysymys on ollut junioreiden pelissä tapahtuneesta väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Kurinpitomenettelyn ja tapauksen selvittämisen näkökulmasta sekä pelaajien nuori ikä huomioon ottaen selvityksen pyytäminen myös loukkaantuneelta A:lta olisi ollut tässä tapauksessa perusteltua.


Arvioitaessa A:n kuulematta jättämisen vakavuutta kurinpitomenettelyn näkökulmasta oikeusturvalautakunta toteaa, että Vesipallon asiantuntijaryhmä on pyytänyt lausumat seuroilta ja käsittelyyn on saatu myös B:n selvitys sekä A:n sairauskertomusmerkinnät. Loukkaantuneen pelaajan eli A:n kuulematta jättäminen ei ole ollut vesipallon käsittelymääräysten vastaista eikä loukkaantuneen pelaajan kuulematta jättämisen voida katsoa loukkaavan myöskään oikeudenmukaisen kurinpitomenettelyn perustavanlaatuisia periaatteita. Näin ollen asiassa ei ole tapahtunut sellaista menettelyvirhettä, jonka johdosta asia tulisi palauttaa Vesipallon asiantuntijaryhmään uudestaan käsiteltäväksi. Oikeusturvalautakunta ottaa asian välittömästi ratkaistavakseen.


IV Kurinpitorangaistuksen mittaaminen


Vesipallon asiantuntijaryhmä on määrännyt B:lle kahden ottelun pelikiellon.


Uimaliiton kilpailumääräysten 2 §:n c kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka muun muassa kilpailussa käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti. B:n menettely on ollut epäilemättä epäurheilijamaista ja jopa lainvastaista.


Vesipallon sarjamääräysten kohdan A.12.1. mukaan vesipallon asiantuntijaryhmä määrittää rangaistustaulukot ja sakkorangaistusten suuruudet. B:n teon aikana voimassa olleessa rangaistustaulukossa ei ole ollut erillisiä määräyksiä pelaajan toiseen pelaajaan kohdistunutta väkivaltaista käytöstä varten. Tämän tapauksen jälkeen rangaistustaulukkoa on täydennetty ja nyt voimassa olevan rangaistustaulukon kohdassa 1 ovat määräykset pelaajan väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Kohdan 1 alakohdan 1 mukaan pelaajan yksittäisestä lyönnistä muun muassa nyrkillä voidaan määrätä yhden ottelun pelikielto ja pelaajan loukkaantuessa 1+1 ottelun pelikielto. Rangaistusmääräysten kohdan 1 alakohdan 5 mukaan, jos toinen pelaaja loukkaantuu lyönnin johdosta, rangaistus voidaan kärsiä vasta siinä vaiheessa, kun loukkaantunut pelaaja on pelikelpoinen. Rangaistusmääräysten selitysosassa on tarkemmin selostettu sitä, miten rangaistus kärsitään tilanteessa, jossa pelaaja loukkaantuu lyönnin seurauksena.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että tässä tapauksessa sovellettavaksi tulevat tekoaikana voimassa olleet rangaistusmääräykset. Kurinpitomenettelyssä yleisesti noudatettavan niin sanotun lievemmän lain periaatteen mukaan B:n teosta ei voida kuitenkaan määrätä ankarampaa seuraamusta kuin nyt voimassa olevien määräysten mukaan teosta voitaisiin määrätä. Turun Uimareiden antaman selvityksen mukaan lyönnin seurauksena A ei ole saanut pelata arviolta 4-5 viikkoon. A:ta koskevista sairauskertomusmerkinnöistä ei tarkemmin ilmene se, miten pitkä pelitauko A:lle on lyönnin seurauksena aiheutunut. Oikeusturvalautakunta toteaa, että B:n menettely on ollut moitittavaa eikä teon moitittavuutta vähennä se, että peli olisi ollut kiihkeää tai että B:tä olisi pelin kuluessa vastustajajoukkueen pelaajien toimesta häiritty. Tähän nähden B:lle määrätty kahden ottelun pelikielto on varsin lievä kurinpitoseuraamus. Oikeusturvalautakunta kuitenkin toteaa, että ottaen huomioon vesipallon nyt voimassa olevat rangaistustaulukot, B:lle ei ole mahdollista määrätä ankarampaa pelikieltoa kuin mitä B:lle on Vesipallon asiantuntijaryhmän päätöksellä 22.3.2014 määrätty.


Asian lopputulokseen nähden Uimaliiton pyytämän suullisen käsittelyn toimittaminen asiassa on tarpeetonta.


V Lautakuntakulut


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.


Asian lopputulokseen nähden A vastaa omista lautakuntakuluistaan.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                        Timo Ojala

puheenjohtaja                                    sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Jarmo Hirvonen, Mika Palmgren, Kristiina Rintala ja Thomas Stenius.