8 / 2015 Curling Valituksen tutkiminen - Kurinpitosakko - Päätöksen sääntöjen vastaisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 8/2015

1.4.2015                   Diaarinro 22/2014


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Sakon määräämistä koskeva Suomen Curlingliitto ry:n hallituksen päätös 3.4.2014 (8.5.2014)


ASIA         

Sakko


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen Curlingliitto ry


SAKON MÄÄRÄÄMISTÄ KOSKEVA PÄÄTÖS JA ASIAN KÄSITTELY SUOMEN CURLINGLIITTO RY:N HALLITUKSESSA

Suomen Curlingliitto ry:n (jäljempänä Curlingliitto) hallitus on kokouksessaan 3.4.2014 määrännyt A:n ja B:n joukkueille 300 euron sakon.


Päätöksen perusteluina on todettu, että A:n ja B:n joukkueille oli merkitty SM-sarjan ottelukaavioon keskinäinen ottelu 6.3.2014 klo 14.00. Ennen mainittua ottelua B oli tiedustellut Curlingliiton kilpailuvaliokunnan puheenjohtajalta mahdollisuutta pelata kysymyksessä oleva ottelu toisena ajankohtana, ehdottaen samalla, että ottelu pelattaisiin samojen joukkueiden toiselle kohtaamiselle 7.3.2014 varatulla peliajalla. Kilpailun tuomarin kanssa keskusteltuaan kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja oli ilmoittanut B:lle, että ottelu oli mahdollista pelata 8.3.2014 heti, kun klo 16.00 alkavalta ottelukierrokselta vapautuu rata, mikäli ottelun siirto sopii myös A:n joukkueelle. Kahden ottelun pelaaminen yhdelle ottelulle varatussa ajassa oli todettu mahdottomaksi.


Saadusta ohjeistuksesta poiketen pelaamatta jäänyt ottelu oli pelattu 7.3.2014 joukkueiden toiselle ottelulle varatulla peliajalla toisen ottelun jälkeen. Kahden ottelun pelaaminen yhdelle ottelulle varatulla ajalla voitiin tulkita ottelumanipulaatioksi ja oli hyvän curling-hengen vastaista. Näin ollen otteluista jälkimmäinen mitätöitiin ja katsottiin kummankin joukkueen osalta luovutetuksi. Seurauksena luovutuksesta kummallekin joukkueelle määrättiin 300 euron sakko.

                 

A:n ja B:n esitettyä asiassa oikaisupyynnön Curlingliiton hallitus on käsitellyt asiaa uudestaan hallituksen kokouksessa 8.5.2014. Päätöksessään 8.5.2014 liiton hallitus on todennut, että oikaisupyynnöissä ei ollut esitetty mitään sellaista uutta informaatiota, jonka vuoksi aikaisempi päätös olisi tullut kumota. Sen vuoksi sakkorangaistukset oli päätetty pitää voimassa sellaisinaan.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että hänen joukkueelleen 3.4.2014 määrätty sakko kumotaan.


Perusteinaan A on lausunut, että määrätty sakkorangaistus on sääntöjen vastainen, mielivaltainen ja kohtuuton suhteessa todellisiin tapahtumiin.


A:n joukkue ei ollut luovuttanut kysymyksessä olevaa ottelua, vaan ottelu oli pelattu liiton asettamassa määräajassa 7.3.2014. Mikäli ottelua ei olisi pelattu 7.3.2014, sen olisi joutunut luovuttamaan B:n joukkue, jolla ei ollut ollut riittävää määrää pelaajia otteluohjelmaan merkittynä ajankohtana 6.3.2014 klo 14.00.


Kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja oli ilmoittanut B:lle, että sairastapauksissa ottelun sanktioton luovuttaminen on mahdollista, mutta asiasta päättää kilpailun tuomari. Kilpailun tuomari ei ollut hyväksynyt ottelun sanktiotonta luovuttamista, mutta hän oli antanut joukkueille mahdollisuuden pelata kysymyksessä oleva ottelu viimeistään 8.3.2015 heti, kun klo 16.00 alkavalta kierrokselta vapautuu rata. Muutoin B:n joukkueelle tultaisiin langettamaan rangaistus ottelun luovuttamisesta.


A:n joukkue oli suostunut ottelun siirtämiseen ja tarkoituksena oli ollut, että ottelu pelataan sopivassa välissä, kun joku toinen peli päättyy aikaisin. Näin oli käynyt sattumalta A:n ja B:n joukkueiden toisessa keskinäisessä ottelussa, joka oli pelattu 7.3.2014 klo 16.00 alkaen ja kestänyt vain 1,5 tuntia. Ensimmäisen ottelun päätyttyä B oli pyrkinyt ilmoittamaan kilpailun tuomarille, että toinen ottelu pelataan heti toisen perään, mutta tuomari oli ollut tauolla. Toisen ottelun ottelupöytäkirja oli saatu jääntekijältä, joka oli sijaistanut tuomaria tämän tauon ajan. Tuomari oli ollut paikalla osan ottelusta eikä tämä ollut puuttunut tilanteeseen mitenkään. Ottelu oli pelattu sääntöjen mukaisesti, mutta kiinnittäen huomiota pelinopeuteen, jotta jääntekoaikataulu ei ollut häiriintynyt.


Kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja ja kilpailun tuomari olivat olleet tietoisia kysymyksessä olevan ottelun siirtämisestä jo ennen kilpailuviikonloppua ja ottelu oli pelattu sääntöjen mukaisesti perjantaina 7.3.2014. Ottelu ja sen tulos oli merkitty myös liiton internetsivuille ja se sisältyy kauden kokonaistuloksiin. Sakon määräämiselle ei siten ollut ollut mitään perusteita.


Langetettu rangaistus oli tullut joukkueille yllätyksenä eikä sitä ollut perusteltu mitenkään. Päätökseen ei myöskään ollut liitetty tuomarin selontekoa eikä valitusosoitusta. Oikaisupyynnöistä huolimatta päätöstä ei ole muutettu.              


VASTAUS PERUSTEINEEN

Curlingliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai toissijaisesti hylätään.


Perusteinaan Curlingliitto on lausunut, että valitus on jätettävä tutkimatta, koska se on tehty yli 30 päivää kohderatkaisun tiedoksisaannin jälkeen. Valittajalle ei ollut toimitettu päätöksestä ilmoittamisen yhteydessä muutoksenhakuohjeita, mutta valitusajan alkaminen ja valitusmenettely eivät olleet jääneet valittajalle epäselviksi. Valittaja oli muun ohella ilmoittanut liiton hallitukselle 12.5.2014 lähettämässään sähköpostiviestissä saattavansa asian Urheilun oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi ja viitannut oikeusturvalautakunnan kotisivuilta löytyviin tietoihin. Tässä vaiheessa asia oli käsitelty liiton hallituksessa 8.5.2014 uudelleen, mutta sen lopputulos ei ollut muuttunut. Valittaja oli pyytänyt vielä 13.5.2014 asian uudelleen käsittelemistä, mutta asiaa ei ollut enää käsitelty.  Valittaja oli tullut tietoiseksi tästä viimeistään 2.6.2014.


Toissijaisen vaatimuksensa osalta Curlingliitto on lausunut, että A:n ja B:n välinen ottelu oli pelattu 7.3.2014 samalla peliajalla joukkueiden toisen ottelun kanssa ottelutapahtumia manipuloiden. Aikataulusta oli päätetty omavaltaisesti, ilman kilpailuvaliokunnan tai kilpailun tuomarin antamaa lupaa. Curlingliiton hallitus oli lisäksi nimenomaisesti kieltänyt ottelun pelaamisen samalla peliajalla toisen ottelun kanssa.


Joukkueille ei ollut ilmoitettu, että niiden välinen toinen ottelu voitaisiin pelata joukkueille sopivassa välissä, mikäli joku toinen ottelu päättyisi odotettua aikaisemmin. Sekä A:lle että B:lle oli sen sijaan tiedotettu, että ottelujen aikataulujen uudelleenjärjestely oli mahdollista vain kilpailuvaliokunnan luvalla. Lupaa pelata ottelu toisena ajankohtana ei ollut edes pyydetty. Jääntekijä ei ollut voinut antaa lupaa ottelun pelaamiselle 7.3.2014, koska hänellä ei ollut ollut tähän valtuuksia. Mikäli se, oliko uudelle peliajalle saatu kilpailuvaliokunnan hyväksyntä, oli jäänyt A:lle epäselväksi, olisi hänen tullut tiedustella asiaa tarkemmin kilpailuvaliokunnalta.


Toinen ottelu oli pelattu ilman lupaa ensimmäisen pelin jälkeen niin lyhyellä aikavälillä, että sitä ei ollut ollut mahdollista pelata luonnollisista lähtökohdista. Se oli pelattu pikapelinä pelleillen, mikä on lajin sääntöjen ja hengen sekä koko urheilun perusperiaatteiden vastaista.


Sillä, että toisen ottelun tulos oli ensin merkitty sarjan tulospalveluun, ei ole merkitystä asiassa. Todelliset tapahtumat olivat tulleet hallituksen tietoon vasta myöhemmin, minkä jälkeen asiaan oli puututtu. Sakkorangaistuksen perusteet olivat ilmenneet jo joukkueille 8.4.2014 tiedoksi annetusta ensimmäisestä päätöksestä. Ennen asian uudelleen käsittelyä 8.5.2014 joukkueet olivat lisäksi saaneet tietoonsa myös tuomarin raportin, jota ne olivat oikaisupyynnöissään myös kommentoineet.


Sakkorangaistus on liiton kilpailusääntöjen mukainen ja joukkueiden menettely huomioon ottaen perusteltu. Rangaistusta ei voida pitää kohtuuttomana, koska liiton säännöt eivät mahdollista muunlaisen rangaistuksen määräämistä ja koska rangaistus jakaantuu joukkueen kuuden pelaajan kesken.                   


VASTASELITYS

A on Curlingliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut, että valitus tulee tutkia, koska alkuperäinen liitolta saatu ilmoitus rangaistuksesta oli ollut puutteellinen. Liitto ei ollut toimittanut ilmoituksen yhteydessä muutoksenhakuohjeita. Se, että A oli omatoimisesti selvittänyt oikeuksiaan ja oikeaa valitustietä, ei voinut vähentää hänen joukkueensa mahdollisuuksia saada asiaa käsitellyksi oikeudenmukaisesti. Liiton menettelyn epämääräisyyden vuoksi asia oli jäänyt epäselväksi. Vasta laskun myötä rangaistuksen lopullisuus oli selvinnyt A:lle.       


Luovutetuksi katsottu ottelu oli pelattu ennen liiton asettamaa takarajaa. A:n joukkue oli voinut luottaa asiassa B:n käsitykseen siitä, että kysymys oli nimenomaan takarajasta, koska B oli kuulunut liiton hallitukseen. Se, että ottelu oli pelattu tavanomaista nopeammin, ei osoittanut väitettyä ottelumanipulaatiota. Säännöissä ei ole määritetty ottelun kestolle alarajaa. Peli oli ollut nopeatempoista, mutta kilpailun tuomarin raportissaan esittämästä poiketen normaalia. Ottelun lopputulos oli ollut aito.


Rangaistus on kohtuuton, koska se on langetettu perusteetta. A:n joukkuetta ei voida rangaista ongelmista tiedonkulussa hallituksen sisällä ja toisaalta kilpailuvaliokunnan puheenjohtajan ja kilpailun tuomarin välillä. 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU


Käsittelyratkaisu


Valituksen tutkimisen edellytykset


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 11 §:n 1 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän esteen vuoksi ei ole voinut noudattaa asetettua määräaikaa, valitus voidaan tehdä määräajan jälkeenkin, ei kuitenkaan myöhemmin kuin vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä tai lausunnon antamisesta.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiakirja-aineiston perusteella A on 8.5.2014 saanut tiedon hallituksen päätöksestä pysyttää 3.4.2014 annettu ratkaisu. Tämän jälkeen hänelle on 2.6.2014 ilmoitettu, että asiaa ei enää käsitellä liiton hallituksessa uudelleen. Kumpaankaan kilpailuvaliokunnan päätökseen ei ollut liitetty valitusosoitusta. Kuten oikeusturvalautakunta on ratkaisuissaan UOL 13/2008 ja UOL 10/2012 todennut, tällaisessa tilanteessa valitusmääräajan alkaminen on jäänyt epäselväksi. Asiassa on näin ollen jäänyt näyttämättä, että valitus on toimitettu myöhässä. Lautakunta ottaa valituksen tutkittavakseen. 


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä. 


Pääasiaratkaisu


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

A:n ja B:n joukkueille oli merkitty curlingin SM-sarjan ottelukaavioon keskinäinen ottelu 6.3.2014 klo 14.00. Ennen mainittua ottelua B oli tiedustellut Curlingliiton kilpailuvaliokunnan puheenjohtajalta mahdollisuutta pelata kysymyksessä oleva ottelu toisena ajankohtana. Kilpailun tuomarin kanssa keskusteltuaan kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja oli ilmoittanut B:lle, että ottelu oli mahdollista pelata myöhemmin. Asianosaiset ovat erimielisiä siitä, oliko liitto antanut suostumuksensa siihen, että pelaamatta jäänyt ottelu voidaan pelata 8.3.2014 heti, kun klo 16.00 alkavalta ottelukierrokselta vapautuu rata, vai vapaavalintaisena ajankohtana tähän ajankohtaan mennessä.


Curlingliiton hallitus on määrännyt kummallekin joukkueelle 300 euron sakon näiden pelattua ottelukaavioon 6.3.2014 pelattavaksi merkityn ottelun 7.3.2014 toisen keskinäisen ottelun kanssa samalla peliajalla. Joukkueiden on katsottu luovuttaneen 6.3.2014 pelattavaksi merkityn ottelun, koska ottelua ei ollut pelattu ottelukaavioon merkittynä ajankohtana eikä liiton esittämänä myöhempänä ajankohtana 8.3.2014, vaan annettujen ohjeiden vastaisesti toiselle ottelulle varatulla peliajalla 7.3.2014. Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko päätös Curlingliiton SM-kilpailujen kilpailusääntöjen vastainen tai muulla tavoin kohtuuton.


Luovutuksia koskevat sääntömääräykset 


Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SM-kilpailujen sääntöjen 2013 – 2014 luovutuksia koskevan kohdan mukaan ilmoittautuessaan SM-kilpailuun joukkue sitoutuu pelaamaan kaikki sille myöhemmin julkaistavassa otteluohjemassa osoitetut ottelut. Jos joukkue ei saavu johonkin otteluun tai lopettaa sen ennen kuin kilpailussa määritelty pelattavien päiden lukumäärän minimivaatimus on täyttynyt, katsotaan sen luovuttaneen ottelun. Ensimmäisestä kauden aikana ilman perusteltua syytä luovutetusta ottelusta määrätään joukkueelle 300 euron sakko. Joukkueen on mahdollista luovuttaa ottelu ilman sanktioita, jos ottelun luovuttamiselle on perusteltu syy (esim. ylivoimaiset esteet, kuten sairastumiset, loukkaantumiset ym.). Asian hyväksymisestä päättää kilpailuun nimetty tuomari ja tarvittaessa asiasta on toimitettava tuomarille lääkärintodistus tai muu vastaava dokumentti.


Curlingin SM-kilpailujen sääntöjen mukaan yli 30 minuutin myöhästyminen ottelun alusta tulkitaan luovutukseksi, josta sääntöjen mukaan seuraa myöhästyneelle joukkueelle 300 euron sakko. Mikäli kumpikaan joukkue ei ole paikalla, katsotaan molemmat joukkueet hävinneiksi ja luovuttaneiksi.


Edelleen SM-kilpailujen sääntöjen mukaan epäselvissä tilanteissa ratkaisun sääntötulkinnasta tekee kilpailun yhteydessä tuomari. Muissa tapauksissa asia käsitellään tarvittaessa Suomen Curlingliiton hallituksessa.


Ottelun siirtämistä ja luovuttamista koskeva arviointi

 

Curlingliiton kilpailuvaliokunnan tehtävänä on laatia liiton alaisten kilpailujen otteluohjelmat. Edellä selostettujen SM-kilpailujen sääntöjen 2013 – 2014 mukaan otteluohjelmaan merkitty ottelu katsotaan luovutetuksi, mikäli joukkue jättää saapumatta siihen. Sitä, millä edellytyksin vahvistettuun otteluohjelmaan merkittyjä otteluita voidaan siirtää, ei ole säännelty säännöissä. Selvää kuitenkin on, että tämä ei voi tapahtua ilman otteluohjelman laatijan myötävaikutusta ja hyväksyntää.


Esitetyn selvityksen perusteella joukkueet olivat keskustelleet otteluohjelmaan 6.3.2014 pelattavaksi merkityn ottelun siirtämisestä Curlingliiton kilpailuvaliokunnan puheenjohtajan kanssa. Curlingliiton esittämää kantaa, jonka mukaan liitto oli suostunut siihen, että ottelu siirretään ja pelataan radan vapautuessa 8.3.2014 otteluohjelmaan merkittyjen otteluiden päätyttyä, tukevat kilpailuvaliokunnan puheenjohtajan ja kilpailun tuomarin toimittamat selvitykset.


SM-kilpailuihin ilmoittautumalla A:n joukkue on sääntöjen mukaan sitoutunut pelaamaan kaikki sille otteluohjelmassa osoitetut ottelut. Esitetty selvitys osoittaa, että otteluohjelmaan 6.3.2014 klo 14.00 pelattavaksi määrätyn ottelun siirtämiselle 8.3.2014 klo 16.00 alkaneiden otteluiden jälkeen pelattavaksi oli saatu liiton kilpailuvaliokunnan ja kilpailun tuomarin hyväksyntä. Sen sijaan asiassa on jäänyt näyttämättä, että kilpailuvaliokunta tai kilpailun tuomari olisi hyväksynyt ottelun pelaamisen 7.3.2014 joukkueiden toiselle keskinäiselle ottelulle varatulla peliajalla.


Asiassa on jäänyt epäselväksi, oliko A:n joukkue tullut tietoiseksi siitä, että liiton hallitus oli kokouksessa 26.2.2014 nimenomaisesti kieltänyt kahden ottelun pelaamisen yhdelle ottelulle varatulla peliajalla. Kilpailuvaliokunnan puheenjohtajan kanssa käydyn kirjeenvaihdon perusteella A oli kuitenkin jo tätä ennen tullut tietoiseksi siitä, että kysymyksessä olevan viikonlopun osalta uudelleen aikatauluttaminen olisi vaikeaa, koska kaikki pelikierrokset oli aikataulutettu jokaisen radan osalta täyteen. Luottamalla näissä olosuhteissa yksin vastustajajoukkueen ilmoitukseen siitä, että ottelun pelaaminen olisi poikkeuksellisesti mahdollista tietyn määräajan kuluessa joukkueiden keskenään sopimana ajankohtana, ilman ennakkoilmoitusta kilpailuvaliokunnalle ja lisäksi toisen ottelun kanssa samalla peliajalla, A:n joukkue on ottanut riskin siitä, että Curlingliitto ei ollut hyväksynyt tällaista järjestelyä.


Sillä, että vastustajajoukkueen kapteeni B on ollut tapahtumahetkellä liiton hallituksen jäsen, ei ole asiassa ratkaisevaa merkitystä. Kysymys on ollut B:n oman joukkueen ottelun siirtämisestä, jonka on näytetty olleen erityisesti B:n joukkueen edun mukaista. Asiaa oli A:n tieten hoitanut liiton kilpailuvaliokunnan puolesta sen puheenjohtaja yhdessä kilpailun tuomarin kanssa. Kuvatuissa olosuhteissa A:n olisi tullut selvittää kilpailuvaliokunnan puheenjohtajalta tai kilpailun tuomarilta se, että liitto tai tuomari oli hyväksynyt edellä selostetun kaltaisen poikkeuksellisen järjestelyn.


Myöskään sillä, että kilpailun tuomari ei ollut puuttunut omavaltaisesti aloitetun ottelun kulkuun havaitessaan sen, että joukkueet olivat hänen ollessaan tauolla aloittaneet toisen ottelun heti ensin päättyneen jälkeen, ei ole asian ratkaisemisen kannalta merkitystä. Edellä kerrotun mukaisesti joukkueilla ei ollut ollut liiton eikä kilpailun tuomarin hyväksyntää sille, että ottelu pelataan 7.3.2014 toisen ottelun kanssa samalla peliajalla. Alkuperäisen otteluajankohdan jälkeen ottelu olisi voitu pelata ainoastaan radan vapautuessa viimeisten otteluiden jälkeen 8.3.2014. Ohjeiden vastaisen menettelyn ei ole katsottava korjaantuneen tai tulleen hyväksytyksi pelkästään sillä perusteella, ettei kesken aloitetun ottelun paikalle saapunut kilpailun tuomari ollut tilanteen havaitessaan enää pyrkinyt keskeyttämään ottelua.


Johtopäätökset


Asiassa on riidatonta, että joukkueet eivät ole pelanneet curlingin SM-kilpailujen otteluohjelmaan 6.3.2014 klo 14.00 pelattavaksi merkittyä ottelua otteluohjelmaan merkittynä ajankohtana, koska toisella joukkueella ei ollut ollut käytettävissään riittävää määrää pelaajia. Curlingin SM-kilpailujen sääntöjen mukaan tilannetta olisi lähtökohtaisesti voitu arvioida ottelun luovuttamisena, jolloin ainakin toiselle joukkueelle olisi määrätty säännöissä tarkoitettu sakko. Esitetyn selvityksen mukaan joukkueille on tässä tapauksessa kuitenkin annettu poikkeuksellisesti mahdollisuus pelata kysymyksessä oleva ottelu 8.3.2014 klo 16.00 alkavaksi merkittyjen otteluiden päätyttyä. Tällä menettelyllä olisi vältetty syntyneen tilanteen käsittely ottelun luovuttamisena.


Mikäli joukkueet olisivat pelanneet ottelun uuden aikataulun mukaisesti 8.3.2014, ottelua ei olisi katsottu luovutetuksi ja joukkueet olisivat välttyneet luovuttamisesta sääntöjen mukaan seuraavilta sanktioilta. Näin ei kuitenkaan ollut toimittu, vaan luovuttamiseen liittyvä sanktio on pyritty välttämään pelaamalla ottelu omavaltaisesti aikatauluttaen joukkueille paremmin sopivana ajankohtana 7.3.2014 joukkueiden toisen keskinäisen ottelun kanssa samalla peliajalla.


Tilannetta voidaan arvioida edellä mainittujen sääntöjen niiden kohtien perusteella, jotka koskevat ottelun luovuttamista tai sellaista myöhästymistä, joka katsotaan ottelun luovuttamiseksi. Kysymys on ollut joukkueiden omavaltaisesta menettelystä, johon on liittynyt pyrkimys kiertää luovuttamiseen liittyvää sanktiota koskevaa sääntökohtaa. Sen lisäksi menettely voidaan nähdä laiminlyöntinä noudattaa ottelulle määrättyä uutta ajankohtaa. Pelaamalla ottelun itse valitsemanaan ajankohtana joukkueet ovat tosiasiallisesti päättäneet jättää saapumatta otteluun sinä ajankohtana, jona se oli määrä pelata.  Edellä mainittujen sääntökohtien sanamuoto ja tarkoitus huomioon ottaen oikeusturvalautakunta katsoo, että Curlingliiton hallituksen päätös, jonka mukaan joukkueiden oli näin toimiessaan katsottava luovuttaneen kysymyksessä olevan ottelun, ei ole SM-kilpailujen kilpailusääntöjen vastainen.


Sakon rahamäärä 300 euroa on määritelty curlingin SM-kilpailujen säännöissä tarkasti. Se ei siten ole ollut hallituksen vapaasti harkittavissa. Ottaen joukkueen menettelyn ohella huomioon se, että sakko on määrätty kuusihenkiselle joukkueelle, sakkoa ei voida pitää kohtuuttomana.


Näin ollen valitus on hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Äänestys.


Jarmo Hirvonen                      Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Johanna Lahti, Tuomas Ojanen (eri mieltä), Hannu Rautiainen ja Kristiina Rintala (eri mieltä).


Eri mieltä olevien jäsenten lausunnot


Jäsen Tuomas Ojanen:

 

Olen muutoin samaa mieltä kuin enemmistö, mutta katson, ettei asiakirjoista saadun selvityksen perusteella tapauksessa ole ollut kysymys ottelun luovuttamisesta tai myöhästymisestä säännöissä tarkoitella tavalla. Kun kysymys on kurinpitorangaistuksesta, rangaistusluontoisen seuraamuksen perustavia sääntöjä ei voida tulkita laajentavasti verrattuna niiden sanamuodon mukaiseen tulkintaan muutoksenhakijan vahingoksi. Asian arvioinnissa on lisäksi merkitystä sillä, ettei kesken aloitetun ottelun paikalle saapunut kilpailun tuomari ollut tilanteen havaitessaan keskeyttänyt ottelua tai muutoinkaan ilmoittanut ottelun olevan sääntöjen vastainen, vaikka SM-kilpailujen sääntöjen mukaan epäselvissä tilanteissa ratkaisun sääntötulkinnasta tekee kilpailun yhteydessä tuomari.


Näille perusteilla kumoan Suomen Curlingliitto ry:n hallituksen päätöksen ja vapautan muutoksenhakijan sille määrätystä rangaistuksesta.


Jäsen Kristiina Rintala: Olen samaa mieltä kuin Ojanen.


Vakuudeksi                   Samuli Sillanpää