18/2009 Jalkapallo: Yhdistys- Päätöksen sääntöjen vastaisuus- Edustuskelpoisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                      

PÄÄTÖS            18/2009

9.10.2009          Diaarinro 13/09   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n kilpailuvaliokunnan päätös 17.7.2009,  jolla on pysytetty Palloliiton kilpailutoiminnon päätös B-poikien Ykkösen sarjapaikan täydentämisestä 


ASIA             

Sarjapaikka 


MUUTOKSENHAKIJAT

Närpes Kraft FF

Teuvan Pallo ry 


KUULTAVAT

Suomen Palloliitto ry

JJK-j ry 


KILPAILUVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n kilpailuvaliokunta hylkäsi päätöksellään 17.7.2009 Närpes Kraft FF:n ja Teuvan Pallo ry:n (Kraft/TePa) valituksen ja pysytti Palloliiton kilpailutoiminnon tekemän päätöksen B-poikien Ykkösen sarjapaikan täydentämisestä. Kilpailutoiminto oli päättänyt täydentää sarjasta luopuneen AC Kajaanin paikan B-poikien Ykkösen C-lohkossa omassa karsintalohkossaan kolmanneksi jääneellä Keski-Suomen piirin joukkueella JJK-j:llä.

Täydennysmenettelysäännön mukaan B-poikien Ykkösen sarjapaikka täydennetään sen mukaan, miltä alueelta joukkue luopuu. Pohjois-Suomen piirin alueelta ei ollut karsintasarjassa kolmanneksi jäänyttä joukkuetta. B-poikien Ykkösen C-lohkon joukkueet tulivat Pohjois-Suomen, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Vaasan ja Itä-Suomen piireistä ja JJK-j oli lähimpänä sarjapaikan luovuttanutta AC Kajaania. Tällä päätöksellä saatiin aikaan se, että matkakilometrit olivat mahdollisimman tasapuoliset kaikille joukkueille.

Valiokunta oli päätöksessään katsonut, että täydennyssääntöä voitaisiin tulkita myös Kraft/TePa:n esittämällä tavalla. Koska täydennyssääntö oli kuitenkin tulkinnanvarainen, ei valiokunta kumonnut kilpailutoiminnon tekemää päätöstä, koska se olisi ollut kohtuutonta JJK-j:tä kohtaan. JJK-j oli saanut ilmoituksen paikasta Ykkösessä. JJK-j oli tämän  mukaan tehnyt syksyn budjettinsa ja lukuisia muutoksia otteluohjelmaansa. Mikäli kilpailutoiminnon päätös olisi ollut sääntöjen vastainen, olisi valiokunta kumonnut sen tästä huolimatta.  


VALITUS PERUSTEINEEN

Närpes Kraft FF ja Teuvan Pallo ry (Kraft/TePa)ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että Suomen Palloliitto ry:n kilpailuvaliokunnan päätös 17.7.2009 todetaan sääntöjenvastaiseksi ja että Palloliitto velvoitetaan korvaamaan sille aiheutuneesta vahingosta 7.000  euroa.

Kraft/TePa-joukkue oli jäänyt Pohjois-Suomen, Keski-Pohjanmaan ja Vaasan piirien yhteisessä nousukarsinnassa 28.6.2009 kolmanneksi. Ykkösestä luopunut AC Kajaani oli myös tämän alueen joukkue ja noussut tämän alueen kiintiöstä Ykköseen. Koska kaikilla SPL:n piireillä ei ollut piirien koosta riippuen suoraa nousupaikkaa Ykköseen, oli Pohjois-Suomen, Keski-Pohjanmaan ja Vaasan piireillä kaksi kiintiöpaikka sarjanousuun ja kunkin piirin kolmanneksi parhaat joukkueet karsivat yhteisessä karsinnassa kolmesta paikasta. Vastaava menettely ja kiintiöt koskivat myös Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen piirien karsintoja Ykköseen. JJK-j oli jäänyt tämän alueen karsinnoissa kolmanneksi ja ilman sarjanousua.

Kraft/TePa oli ollut näiden karsintojen ja alueellisten kiintiöiden perusteella paras kolmanneksi jäänyt joukkue, joka ei ollut noussut Ykköseen. AC Kajaani oli noussut Ykköseen Kraft/TePa:n alueen kiintiöpaikalta. Kraft/TePa oli tämän karsinta-alueen seuraava nousija. Se oli lisäksi pelannut paremmin omassa karsinnassaan kuin JJK-j omassaan. Kraft/TePa oli siten ollut oikeutettu  täydennysmenettelyn kautta sarjanousuun. Sarjapaikan täydentäminen joukkueiden matkakilometrien perusteella ei ollut asiallinen peruste. Se ei vastannut ottelutuloksia eikä asettanut joukkueita millään tavalla paremmuusjärjestykseen. Täydennyspäätös oli tehty Kraft/TePaa ja Vaasan piiriä kuulematta. Kilpailuvaliokunnan päätös oli vahingoittanut joukkueen ja sen pelaajien kehitystä. Kraft/TePa oli aloittanut järjestelyt Ykkösessä pelaamista varten heti kuultuaan AC Kajaanin luopuvan sarjapaikasta. Kraft/TePa oli joutunut järjestämään useiden pelaajien asioita uudelleen. Vaadittu korvaus oli kohtuullinen. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Urheilun oikeusturvalautakunta ei voinut sääntöjensä mukaan määrätä vahingonkorvausta. Esitetty vahingonkorvausvaatimus oli myös vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden vastainen, koska sitä taloudellista vahinkoa, joka valittajille olisi aiheutunut, ei ollut perusteltu mitenkään. Suomen Palloliiton täydennysmenettelysääntöjen mukaan mikäli B-poikien Ykkösestä luopuu joukkue, täydennetään sen paikka siltä alueelta, miltä luovuttanut joukkue oli. Palloliitossa on 12 alueellista piiriä ja sarjapaikan luovuttanut joukkue AC Kajaani oli Pohjois-Suomen piiristä. Kyseessä olevan B-poikien Ykkösen C-lohkon joukkueet tulevat Pohjois-Suomen, Keski-Suomen, Itä-Suomen, Keski-Pohjanmaan ja Vaasan piireistä eli sinne voi nousta näiden piirien karsinnoista. Sekä JJK-j että Kraft/TePa jäivät omissa karsinnoissaan kolmansiksi. Täydennyspaikka olisi ensisijaisesti kuulunut sääntöjen mukaan Pohjois-Suomen piirin joukkueelle, josta ei ollut joukkuetta tarjolla. Paikkaa tarjottiin alueellisuuden periaatteen mukaisesti  AC Kajaania lähimpänä sijaitsevalle, karsintasarjassa kolmanneksi sijoittuneelle joukkueelle, joka oli JJK-j. Palloliiton kilpailuvaliokunnan päätös oli ollut  sääntöjen mukainen, koska täydennysmenettelysäännöissä puhutaan alueesta ja päätös oli noudattanut alueellisuuden periaatetta.  Joukkueita ei voitu urheilullisesti verrata keskenään, koska säännöissä ei mainita tätä perustetta. Lisäksi joukkueiden urheilullinen vertaaminen olisi ollut mahdotonta, koska joukkueet pelasivat eri karsintasarjoissa.

JJK-j ry ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta vastata Kraft/TePa:n valitukseen. 


VASTASELITYS

Närpes Kraft FF ja Teuvan Pallo ry (Kraft/TePa)on Suomen Palloliitto ry.:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi vahingonkorvausvaatimuksen perustuvan siihen, että Kraft/TePa B-junioreiden joukkue ja sen pelaajat jäivät virheellisen päätöksen johdosta vaille 11 kappaletta hyvätasoisia otteluita. Kun päätös tehtiin kilpailukauden puolivälissä, niin aiheutuneen vahingon korvaaminen urheilullisesti ei ollut enää mahdollista. Mikäli oikeusturvalautakunta katsoo, ettei asiaa voida käsitellä vahingonkorvausvaatimuksen osalta, asia tulee käsitellä muilta osin ja aiheutunut vahinko on korvattava muulla tavalla.

Eri karsintalohkoissa pelanneiden joukkueiden urheilullinen vertaaminen oli tavallista ja muun muassa UEFA toimi näin arvokisoissa. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut

Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Valituksen käsittelemisen edellytykset

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa. Sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä; 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista; tai 3) päätöksen sääntöjenvastaisuudesta; sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.Siltä osin kuin Kraft/TePaon valituksessaan vaatinut, että Palloliitto velvoitetaan korvaamaan sille aiheutuneesta vahingosta 7.000  euroa, valitus jätetään tutkimatta, koska näiltä osin ei ole kysymys lautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetusta asiasta.

Valituksen kohteena oleva päätös on koskenut säännöissä tarkoitetulla tavalla valittajan oikeuksia tai etua. Valituksen perusteeksi on vedottu siihen, että päätös on Palloliiton sarjapaikkojen täydennysmenettelyä koskevien sääntöjen vastainen. Lautakunta voi siten tutkia valituksen muilta osin. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

B-poikien Ykkösen C-lohkossa pelannut AC Kajaani on luopunut sarjapaikastaan.  Kraft/TePa on 6.7.2009 tiedustellut  mahdollisuuttaan saada sarjapaikka täydennysmenettelyn kautta, koska se oli kyseisen alueen karsintojen seuraavaksi paras joukkue. Palloliiton vastauksen 6.7.2009 mukaan sarjapaikka oli jo täytetty. Sarjapaikkaa oli tarjottu JJK-j:lle,  joka oli myös ottanut paikan vastaan. Täyttämisen perusteena oli ollut se, että  Pohjois-Suomen piiristä ei löytynyt joukkuetta täyttämään sarjapaikkaa ja JJK-j oli maantieteellisesti lähinnä Kajaania sijoittuva joukkue. Suomen Palloliiton kilpailuvaliokunta on 17.7.2009 hylännyt Närpes Kraft FF:n ja Teuvan Pallo ry:n (Kraft/TePa) 7.7.2009 lähettämän valituksen ja pysyttänyt Palloliiton kilpailutoiminnon tekemän päätöksen B-poikien Ykkösen sarjapaikan täydentämisestä. Kraft/TePaoli sijoittunut omassa karsintalohkossaan kolmanneksi yhdellä sarjapisteellä maalieron ollessa 2-3. JJK-j. taas oli sijoittunut omassa karsintalohkossaan kolmanneksi yhdellä sarjapisteellä maalieron ollessa 3-5.

Lautakunnassa on kysymys siitä, onko Palloliiton kilpailuvaliokunnan päätös sääntöjen tai muiden määräysten vastainen. 


Sovellettavat säännöt

Suomen Palloliiton kilpailusääntöjen 2009 6 §:n 1 momentin mukaan kilpailun järjestäjä päättää sarjapaikoista kilpailuissa, sarjapaikkojen täydennysmenettelystä ja sarjapaikkojen siirrosta. Pykälän 3 momentin mukaan liittohallitus tai sen määräämä elin päättää vuosittain liiton kilpailujen täydennysmenettelystä, jolla sarjapaikan luovuttaneen seuran sarjapaikka täydennetään urheilullisen menestyksen perusteella. Sarjojen täydennysmenettelyä koskevien sääntöjen 2009  mukaan, jos sarjojen täydennystarvetta ilmenee, voidaan sarjoja täydentää määrätyssä järjestyksessä edellyttäen, että muut sarjan vaatimat edellytykset täyttyvät. B-poikien Ykkösen osalta täydennysmenettely Kakkosesta tapahtuu piirin suorittamien karsintojen perusteella sen mukaan miltä alueelta Ykkösen joukkue luopuu. 


Ratkaisun perustelut

Palloliiton kilpailusääntöjen mukaan liittohallitus tai sen määräämä elin päättää vuosittain liiton kilpailujen täydennysmenettelystä, jolla sarjapaikan luovuttaneen seuran sarjapaikka täydennetään urheilullisen menestyksen perusteella. Sarjojen täydennysmenettelyä koskevien tarkentavien määräyksien mukaan B-poikien Ykköstä täydennetään piirin suorittamien karsintojen perusteella sen mukaan, miltä alueelta Ykkösen joukkue luopuu.  Sarjapaikan täydentämisestä päättää liiton kilpailutoimi. Lautakunta toteaa, ettei liiton kilpailusääntöjen 6 §:n 3 momentissa kerrotut urheilulliset perusteet sinänsä määritä tarkemmin täydennysmenettelyn sisältöä.  Täydennysmenettelyn tulee siten tapahtua sarjojen täydennysmenettelyä koskevien sääntöjen 2009 mukaisesti. Näissä säännöissä ei ole määritelty tilannetta, jossa sarjaa joudutaan täydentämään muulla kuin luopuvan joukkueen alueelta tulevalla joukkueella. Sekä Kraft/TePa että JJK-j ovat eri alueelta kuin sarjapaikasta luopunut  AC Kajaani.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Palloliiton  säännöissä ei ole edellä mainittua tarkempia määräyksiä siitä, millä perusteilla B-poikien Ykkösen sarjapaikka tulee täyttää. Lautakunta toteaa, että sääntöä voitaisiin urheilullisin perustein sinänsä tulkita kuten Kraft/TePa on esittänyt ja sarjaa täydennettäisiin saman karsinta-alueen joukkueella. Palloliiton säännöt ovat kuitenkin tältä osin puutteelliset ja tulkinnanvaraiset. Näin ollen sääntöjen mukaan sarjapaikan täyttäminen jää pääosin Palloliiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko Palloliiton  päätös tarkoituksenmukainen.

Lautakunta toteaa, että johtuen Palloliiton sääntöjen puutteellisuudesta ja tulkinnanvaraisuudesta Kraft/TePalla on ollut perusteltu syy valittaa päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan. Tämän vuoksi valitusmaksu on kohtuullista palauttaa. 


Urheilun oikeusturvalautakunnan johtopäätös

Palloliiton ei ole näytetty tulkinneen sääntökohtaa siten, että tulkintaa voitaisiin pitää sääntöjen vastaisena.  


Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksu palautetaan.


Risto Jalanko                             Eero Nikkarinen puheenjohtaja                           sihteeri

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Erkki Aurejärvi, Mika Palmgren,  Juha Rantasila ja Hilkka Salmenkylä