10/2022 Penkkipunnerrus – Arvokilpailuvalinta

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                                
Päätös       Nro 10/2022
25.5.2022                          
Diaarinumero 9/2022

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen päätös 7.4.2022 urheilijavalinnoista Unkarin Budapestissa pidettäviin klassisen ja varustepenkkipunnerruksen EM-kisoihin 2.-7.8.2022 ja sitä koskevaan oikaisupyyntöön annettu hallituksen päätös 14.4.2022

 

ASIA                 Arvokilpailuvalinta

 

MUUTOKSENHAKIJA

A

 

KUULTAVAT   
Suomen Voimanostoliitto (SVNL) ry

B

C

 

ASIAN TAUSTA

Urheilijavalintapäätös EM-kilpailuihin

Suomen Voimanostoliitto ry:n hallitus on päätöksellään 7.4.2022 valinnut urheilijat edustamaan klassisen ja varustepenkkipunnerruksen EM-kisoihin 2.-7.8.2022 Unkariin. Naisten klassisen penkkipunnerruksen masters I -sarjan edustajiksi on valittu kahdeksan urheilijaa: DA 57-kiloisten sarjaan, DB 63-kiloisten sarjaan, DC ja C 69-kiloisten sarjaan, DD ja DE 76-kiloisten sarjaan, B 84-kiloisten sarjaan ja DF yli 84-kiloisten sarjaan. Tämän asian valittaja A valittiin varalle 69-kiloisten sarjaan.

Päätöksen mukaan joukkueeseen on valittu siihen ilmoittautuneet urheilijat, jotka täyttävät liiton toimintasuunnitelman valintakriteerit.

 

Oikaisuvaatimusasian käsittely

A on pyytänyt Suomen Voimanostoliitto ry:n hallitusta oikaisemaan sen tekemää EM-kilpailujen urheilijavalintapäätöstä.

Liiton päätöksestä 14.4.2022 ilmenee, että valituista urheilijoista DA, DB, DC, DD ja DF olivat sarjansa Suomen mestareita ja C 84-kiloisten sarjan Suomen mestari. Loput kaksi urheilijaa valittiin IPF GL -pisteiden perusteella ottaen huomioon voimanoston teknisten sääntöjen asettama rajoitus, että kunkin ikäluokan joukkueeseen voitiin valita enintään kahdeksan (8) nostajaa ja kuhunkin painoluokkaan enintään kaksi (2) nostajaa. Sarjaan 76 kg valittiin DE (70,295 p.) ja sarjaan 84 kg B (62,412 p.). A (74,141 p.) valittiin varasijalle sarjassa 69 kg, koska kyseisessä sarjassa oli jo kaksi valittua urheilijaa.

Liiton hallitus on hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen ja pysyttänyt aikaisemman urheilijavalintapäätöksensä voimassa.

Oikaisuvaatimukseen annettua liiton päätöstä on perusteltu sillä, että joukkueen valinta on perustunut liiton arvokilpailujoukkueiden valintasääntöön eli toimintasuunnitelman kohtaan 3.6.1. Lisäksi päätöksessä on otettu huomioon IPF:n voimanoston teknisten sääntöjen rajoitukset joukkueen koossa ikäluokittain ja maksiminostajamäärä painoluokittain eli sarjoittain. Valintasäännössä on yksiselitteisesti todettu se, että ensisijainen oikeus tulla valituksi on ikäluokkien Suomen mestareilla. Kunkin ikäluokan Suomen mestareita ovat kaikki ikäluokan Suomen mestarit painoluokittain. Toimintasuunnitelman kohdassa 3.6.1 ei ole rajattu pois sitä, etteikö jonkin sarjan Suomen mestari voisi ilmoittautua toiseen sarjaan kuin siihen, johon hän on osallistunut SM-kilpailuissa. Toisaalta valintasäännössä viitataan tulosrajan tehneisiin urheilijoihin. Heitä toimintasuunnitelman mukaan ovat vain Sub-juniorit, juniorit ja avoimen sarjan nostajat, mutta masters-ikäluokkien urheilijoilla ei ole vastaavaa rajoitetta olemassa. Joka tapauksessa vallitsevan valintakäytännön mukaan sarjaa on voinut vaihtaa SM-kilpailujen jälkeen ilmoittauduttaessa joukkueeseen tai joukkueen valinnan jälkeen.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että Suomen Voimanostoliitto ry:n (SVNL) hallituksen urheilijavalintapäätös kumotaan, hänet valitaan EM-kisoihin masters I -ikäluokan edustajaksi ja hänen suorittamansa valitusmaksu määrätään palautettavaksi.

Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen päätös jättää A valitsematta EM-kisoihin rikkoo toimintasuunnitelman kohtaa 3.6.3. kahdella tavalla: pisteiden mukaista urheilijoiden rankingjärjestystä ei ole valinnassa otettu huomioon, ja sarjanvaihtaminen on vastoin valintasäännön edellytystä vienyt toiselta urheilijalta paikan maajoukkueessa.

EM-kilpailuihin valittu urheilija C, joka on vaihtanut painoluokkasarjasta 84 kg sarjaan 69 kg, on vienyt A:n paikan maajoukkueessa. A on sijoittunut klassisen penkkipunnerruksen SM-kilpailuissa 2022 masters I -ikäluokan sarjassa 69 kg toiseksi tuloksella 92,5 kg. Pisteissä (74,141 p.) mitattuna A on masters I -sarjan naisista neljänneksi paras. Näin ollen hänet olisi tullut valita EM-kisoihin.

C on ilmoittautunut EM-kilpailuihin kahteen eri painoluokkaan määräaikaan mennessä. Liitto on ollut häneen yhteydessä ja tiedustellut häneltä ensisijaista sarjavalintaa sen jälkeen, kun hänelle on annettu tietoja A:n oikaisuvaatimuksesta ja tehdyistä urheilijavalinnoista. Liitto on menettelyllään kohdellut A:ta, johon ei ole oltu kertaakaan yhteydessä ennen maajoukkuevalintoja, eriarvoisesti suhteessa kanssakilpailija C:hen.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Voimanostoliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään.

Suomen Voimanostoliitto ry:n hallitus on toiminut valintasäännön mukaisesti noudattaen sen tulkinnassa vallitsevaa käytäntöään. Päätös urheilijavalinnasta on perustunut toimintasuunnitelman kohtaan 3.6.1 sekä IPF:n voimanoston teknisten sääntöjen osanottajarajoitukseen. Ensisijainen oikeus tulla valituksi on ikäluokkien Suomen mestareilla, joita ovat kaikki ikäluokan Suomen mestarit painoluokittain. Valintasäännössä ei ole rajattu pois sitä mahdollisuutta, etteikö jonkin sarjan Suomen mestari voisi ilmoittautua toiseen sarjaan kuin mihin hän on osallistunut SM-kilpailuissa mestaruuden voittaen. Vallitsevan valintakäytännön mukaan sarjaa on voinut vaihtaa SM-kilpailujen jälkeen ilmoittauduttaessa joukkueeseen tai joukkueen valinnan jälkeen. Kun koko joukkue on ollut valittuna, muiden nostajien ilmoittautumiset eri sarjoissa ovat rajoittaneet valintasäännön kohdan 3.6.3 mukaisesti sitä, että sarjaa on voinut vaihtaa vain, jos siinä on ollut tilaa. Valintasäännön ehto tulosrajan tehneistä kilpailijoista ei koske masters I -ikäluokkaa.

Koska C on ilmoittautunut osallistuvansa painoluokkaan 69 kg ja ehdollisesti painoluokkaan 76 kg, liitto on ollut häneen yhteydessä tiedustellakseen ensisijaista painoluokkavalintaa. A:n valituksessa ei ole ollut tällaista epäselvyyttä, mistä syystä häneen ei ole oltu yhteydessä.

 

VASTASELITYS

A on antanut asiassa vastaselityksensä.

On kiistatonta, että A olisi EM-kilpailuihin ilmoittautuneista kilpailijoista neljänneksi parhailla IPF-pisteillä tullut valituksi joukkueeseen ilman C:n painoluokkamuutosta. Luokkamuutos on aiheuttanut sen, ettei A ole tullut valituksi EM-kisoihin. Tämä on vastoin toimintasuunnitelman kohtaa 3.6.3. Toimintasuunnitelmassa ei määritellä luokkavoittajia ikäluokan Suomen mestareiksi eikä siinä myöskään mainita, että Suomen mestarin oikeus tulla valituksi joukkueeseen koskisi myös painoluokkia, jossa hän ei itse ole kilpaillut. Koska painoluokkien välinen kilpailutilanne poikkeaa toisistaan huomattavasti, tarkoittaisi liiton tulkinta sitä, että omassa painoluokassaan SM-kisoissa toiseksi tulleet urheilijat voisivat heidän tuloksistaan huolimatta aina pudota arvokilpailujoukkueesta luokkavaihdosten seurauksena.

 

LAUSUMAT

B ja C ovat antaneet heiltä pyydetyt lausumat.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

1. Kysymyksenasettelu

Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko klassisen ja varustepenkkipunnerruksen EM-kisojen 2022 urheilijavalinnassa ollut Suomen Voimanostoliitto (SVNL) ry:n selkeästi asettamaa valintakriteeriä ja, jos näin on, onko lajiliitto noudattanut kyseistä valintakriteeriä jättäessään A:n arvokilpailuihin valitsematta. Lisäksi kysymys on siitä, onko Suomen Voimanostoliitto ry valintamenettelyssään kohdellut A:ta syrjivästi.

 

2. Sovellettavat säännöt ja valintakriteerit

Suomen Voimanostoliitto ry:n vuoden 2022 toimintasuunnitelman kohdassa 3.6 on määräykset koskien urheilijavalintaa MM- ja EM-kilpailuihin:

3.6.1 EM- ja MM-kilpailuihin valitaan urheilijat kaikissa ikäluokissa vain niiden kilpailijoiden joukosta, jotka ovat osallistuneet vastaavaan SM-kilpailuihin (varustevoimanoston SM-kisoista varustevoimanoston MM- ja EM-kilpailuihin jne) ja yltäneet vastaavassa SM-kilpailussa kyseisen EM- ja MM-kilpailun Voimanostoliiton asettamaan tulosrajaan.

Urheilijan on osallistuttava sen ikäluokan SM-kilpailuun, mihin EM- tai MM-kilpailuun hän haluaa osallistua. Nuorten ikäluokkien ja masters ikäluokkien SM-kilpailuissa tehdyt tulokset otetaan huomioon avoimen ikäluokan maajoukkueita valittaessa. Avoimen luokan SM-kilpailuissa tehty tulos huomioidaan tasavertaisesti nuorten- ja mastersmaajoukkueita valittaessa.

3.6.2 EM- ja MM-kilpailuihin voidaan valita myös urheilijoita kohdassa 3.6.1 mainittujen lisäksi, jotka ovat tehneet MM-kisarajan vastaavassa EM-kilpailussa tai vastaavan EM-kisarajan MM-kilpailussa vuoden sisällä ennakkoilmoittautumisajan päättymisestä (preliminary nomination). Tällä perusteella valittava urheilija ei voi ohittaa valinnassa SM-kilpailuissa tulosrajan tehnyttä tai tehneitä nostajia. Hänen on tullut osallistua EM- tai MM-kilpailua vastaavaan SM-kilpailuun.

Opiskelijoiden EM- ja MM-kilpailuihin nostaja voi tulla valituksi Opiskelijoiden SM-kisasta, joka on kansallinen kilpailu.

3.6.3 Mikäli tulosrajan tehneitä on useampia kuin joukkueeseen mahtuu, sijoitetaan urheilijat paremmuusjärjestykseen painoluokkien SM-kisoissa tehdyn yhteisen rankingluettelon, joka perustuu IPF pisteisiin, mukaan. Ko. ikäluokan Suomen mestarilla on ensisijainen oikeus tulla valituksi maajoukkueeseen. Urheilija voi vaihtaa sarjaa, jos hänen tuloksensa on vähintäänkin uuden sarjan EM- tai MM-kisan tulosrajassa edellytetty eikä hän vie muun tulosrajan saavuttaneen urheilijan paikkaa.

3.6.4 PM-, Länsi-Euroopan mestaruuskilpailuihin ja muihin kansainvälisiin kilpailuihin ei ole tulosrajoja. Näihin kilpailuihin nostajat valitaan halukkaaksi ilmoittautuneiden IPF pisteiden mukaisen paremmuusjärjestyksen perusteella vastaavaan SM-kilpailuun osallistuneista nostajista.

3.6.5 Mikäli urheilija tai toimitsija, joka ei ole aiemmin ollut SVNL:n toimivallan alainen, mutta on siirtynyt Suomen Voimanostoliiton alaiseen toimintaan muusta voimanostoliitosta tai sitä vastaavasta yhteisöstä, joka ei ole IPF:n alainen eikä sen tunnustama tai hyväksymä ei valita maajoukkueeseen seuraavan vuoden loppuun saakka siitä, kun ko. urheilija tai toimitsija on missä tahansa ominaisuudessa ottanut viimeksi osaa tässä säännössä tarkoitetun muun yhteisön kilpailu- tai muuhun toimintaan.

3.6.6 Jos valintakisana toimivaa SM-kisaa ei voida järjestää esim. vakavan tartuntatautitilanteen tai muun syyn vuoksi, EM- ja/tai MM-kilpailuun joukkue voidaan valita rankingin perusteella.

Toimintasuunnitelman kohdassa 3.8 on määritelty tulosrajat vuoden 2022 MM- ja EM-kilpailuihin. Sääntökohdassa on kuitenkin mainittu vain yleisten, M/N 23 ja M/N 18 -luokkien painoluokkien tulosrajat eikä valituksen kohteena olevaa masters I -luokan tulosrajaa. Toimintasuunnitelman kohdasta 3.14 ilmenee, ettei masters I -luokalle ole tulosrajaa myöskään klassisissa SM-kisoissa 2022.

Voimanoston 1.1.2022 alkaen voimassa olevien teknisten sääntöjen ja IPF:n Technical Rules Book 2022:n kohdasta 3 käy ilmi, että masters I -ikäluokassa saa kilpailla tammikuun 1. päivästä sinä kalenterivuonna, jona kilpailija täyttää 40 vuotta, sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 49 vuotta. Kyseisten teknisten sääntöjen kohdasta 5 käy ilmi, että kullakin maalla saa olla painoluokkiin jaettuna enintään kahdeksan (8) kilpailijaa miesten kilpailussa ja enintään kahdeksan (8) kilpailijaa naisten kilpailussa ja ettei missään painoluokassa saa olla enempää kuin kaksi kilpailijaa samasta maasta.

 

3. Oikeusturvalautakunnan arviointi

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valittaessa urheilijoita edustamaan Suomea kansainvälisissä arvokilpailuissa kysymys on lähtökohtaisesti niin sanotun yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta päätöksestä. Valinnan suorittava Olympiakomitea tai lajiliitto valitsee Suomea edustamaan urheilullisilla perusteilla ne urheilijat, joiden arvioidaan voivan menestyä kysymyksessä olevassa kilpailussa parhaiten. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen arvioiminen, onko valintapäätös tarkoituksenmukainen. Silloin, kun valinnat kuitenkin tehdään ennakkoon asetettujen ja julkistettujen riittävän tarkkarajaisten kriteereiden perusteella, kysymys ei ole enää yksin yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan yhdistyksen tulee noudattaa valinnassa ilmoittamiaan valintakriteereitä. Valintapäätöstä voidaan tällaisessa tilanteessa jälkikäteen arvioida oikeudellisesti ja päätös voidaan valituksen johdosta kumota tai sitä voidaan muuttaa, jos asetettuja valintakriteereitä ei ole noudatettu. Kuten oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään todennut, urheilijoiden oikeusturva edellyttää sitä, että etenkin arvokilpailuja koskevat valinnat tehdään huolellisesti ja asetettuja valintakriteereitä tarkasti noudattaen (ks. esim. UOL 14/2019 ja UOL 3/2020).

Valittaja on katsonut, että hänet olisi tullut rankingpisteiden perusteella valita joukkueeseen ja että toisen painoluokan Suomen mestaruuden voittaneen urheilijan valitseminen painoluokkaan, johon A oli ilmoittautunut, oli vastoin toimintasuunnitelman kohdan 3.6.3 määräystä, jonka mukaan toisen kilpailijan sarjanvaihto oli vienyt A:n paikan joukkueessa.

Voimanostoliiton mukaan valinta oli tehty soveltaen toimintasuunnitelman kohtaa 3.6.1. Lisäksi valinnassa oli huomioitu mainittu IPF:n voimanoston teknisten sääntöjen rajoitukset joukkueen koosta ikäluokittain ja maksiminostajamäärästä painoluokittain eli sarjoittain. Valintasäännössä on yksiselitteisesti todettu se, että ensisijainen oikeus tulla valituksi on ikäluokkien Suomen mestareilla. Kunkin ikäluokan Suomen mestareita ovat kaikki ikäluokan Suomen mestarit painoluokittain. Toimintasuunnitelman kohdassa 3.6.1 ei ole rajattu pois sitä, etteikö jonkin sarjan Suomen mestari voisi ilmoittautua toiseen sarjaan kuin mihin hän osallistui SM-kilpailuissa. Toisaalta kyseisessä virkkeessä viitataan tulosrajan tehneisiin urheilijoihin ja heitä toimintasuunnitelman mukaan ovat vain Sub-juniorit, juniorit ja avoimen nostajat. Masters-ikäluokkien nostajilla ei siten ole vastaavaa rajoitetta myöskään sen vuoksi olemassa. Joka tapauksessa vallitsevan valintakäytännön mukaan sarjaa on voinut vaihtaa SM-kilpailujen jälkeen ilmoittauduttaessa joukkueeseen tai joukkueen valinnan jälkeen. Kun koko joukkue on ollut valittuna, muiden nostajien olo eri sarjoissa on rajoittanut valintasäännön kohdan 3.6.3 mukaisesti sitä, että sarjaa on voinut vaihtaa vain, jos siinä on ollut tilaa (kahden nostajan rajoitus kansainvälisissä Voimanoston teknisissä kilpailusäännöissä).

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valintaperusteiden kohdan 3.6.1 kriteerin mukaan valinnan edellytyksenä on, että urheilija on osallistunut vastaavaan SM-kilpailuun ja että hän on yltänyt vastaavassa SM-kilpailussa kyseisen EM- ja MM-kilpailun Voimanostoliiton asettamaan tulosrajaan. Asiassa on selvää, että kaikki liiton EM-kilpailuihin valitsemat ja myös varasijalle valittu valittaja A ovat vaaditusti osallistuneet tämän vuoden SM-kilpailuihin masters I -ikäluokan klassisessa penkkipunnerruksessa. Yhtä lailla selvää on niin valittajan kuin liitonkin lausumien valossa se, ettei liitto ollut asettanut EM-kisoihin toimintasuunnitelmassa mainittua tulosrajaa. Toisaalta valintakriteereiden kohdassa 3.6.3 on määräys sarjaa koskevasta vaihdosta. Kohdan 3.6.3 mukaan kysymyksessä olevan ikäluokan Suomen mestarilla on ensisijainen oikeus tulla valituksi maajoukkueeseen. Urheilija voi vaihtaa sarjaa, jos hänen tuloksensa on vähintäänkin uuden sarjan EM- tai MM-kisan tulosrajassa edellytetty eikä hän vie muun tulosrajan saavuttaneen urheilijan paikkaa. 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valintakriteereiden määräysten sisältö on tulkinnanvarainen erityisesti sen suhteen, miten kohdan 3.6.3 kriteeriä sovelletaan nyt kysymyksessä olevaan tilanteeseen, jossa tulosrajoja ei ole asetettu eikä tätä kautta ole muodostunut oikeutta edustuspaikkaan. Tämän valintakriteerin kohdan perusteella on siten epäselvää, miten SM-kilpailujen jälkeen tapahtuvaa Suomen mestaruuden voittaneen urheilijan sarjan vaihtamista tulisi valintakriteereiden perusteella arvioida. Voimanostoliiton hallitus on omassa päätöksenteossaan viitannut ainoastaan valintakriteerien kohtaan 3.6.1, josta ei myöskään ilmene selvää valintakriteeriä nyt kysymyksessä olevaan tilanteeseen. Toisaalta valintakriteerien kohdan 3.6.3 soveltaminen käsillä olevaan valintatilanteeseen ei myöskään ole yksiselitteistä. Oikeusturvalautakunta toteaa, että tällainen epäselvyys olisi sinänsä helposti poistettavissa valintakriteerejä tarkentamalla. Tässä tilanteessa Voimanostoliitto on kuitenkin tehnyt valintapäätöksensä voimassa olevien tulkinnanvaraisten valintakriteerien perusteella. Edellä todetun perusteella oikeusturvalautakunta toteaa, että Voimanostoliiton tulkintaa, jonka mukaan Masters I -sarjan Suomen mestaruuden voittaneen urheilijan sarjapaikan vaihtaminen SM-kilpailujen jälkeen on mahdollista, ei voida pitää valintakriteereiden vastaisena. Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi, että Voimanostoliitto on ilmoituksensa mukaan vakiintuneesti tulkinnut sarjanvaihtoa koskevaa kysymystä nyt esittämällään tavalla. Tätä ilmoitusta ei ole syytä epäillä. Valintakriteereiden tulkinnanvaraisuuden perusteella valintapäätös on näin ollen jäänyt pääosin Voimanostoliiton hallituksen harkinnan varaan. Yleisestä yhdistysoikeudellisesta yhdistysautonomian periaatteesta johtuu, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko Voimanostoliiton päätös tarkoituksenmukainen. Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännön (ks. esimerkiksi UOL 1/2020) mukaan tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluva päätös voidaan kuitenkin katsoa sääntöjenvastaiseksi sillä perusteella, että se loukkaa ihmis- ja perusoikeuksia, kuten yhdenvertaisuusperiaatetta tai syrjinnänkieltoa. Asiassa ei ole aihetta epäillä, että Voimanostoliitto olisi käyttänyt harkintavaltaansa väärin valintapäätöstä tehdessään.

Asiassa ei ole tullut myöskään esille, että valintamenettelyssä ja siihen liittyvissä yhteydenotoissa oltaisiin syrjitty valittajaa jonkun edellä mainitun syyn perusteella. Liiton ja valittajan kanssakilpailijan antamat selvitykset valintamenettelyn aikaisista yhteydenotoista valittajan kanssakilpailijaan ovat ymmärrettäviä ja hyväksyttäviä.

4. Johtopäätös

Edellä todetun perusteella Voimanostoliiton valintapäätöstä ei voida pitää Voimanostoliiton valintakriteereiden vastaisena. A:n valitus on siten hylättävä.


Päätöslauselma

Valitus hylätään. Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen päätöksiä 7. ja 14.4.2022 ei muuteta. 

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.

 

Timo Ojala                                                           Teemu Vanhanen

Puheenjohtaja                                                    Sihteeri

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Tom Hedkrok, Mikko Kohtala, Mika Palmgren ja Hilkka Salmenkylä.