2/2013 Saappaanheitto: vuoden parhaan naisheittäjän valinta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 2/2013

15.2.2013    Diaarinro 1/2013


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Saappaanheittoliitto ry:n hallituksen päätös vuoden parhaan naisheittäjän valinnasta


ASIA

Vuoden 2012 parhaan naisheittäjän valinta


MUUTOKSENHAKIJA

Tuija Salonen


KUULTAVA

Suomen Saappaanheittoliitto ry


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Saappaanheittoliitto ry:n (Saappaanheittoliitto) hallitus on 17.11.2012 tekemällään päätöksellä valinnut vuoden 2012 parhaaksi naisheittäjäksi Sari Kieloahon. Saappaanheittoliitto on sille toimitetun oikaisuvaatimuksen johdosta 28. - 30.12.2012 tekemällään päätöksellä pysyttänyt aikaisemman päätöksen parhaan naisheittäjän valinnasta.


VALITUS PERUSTEINEEN

Tuija Salonen on valituksessaan vaatinut, että vuoden 2012 parhaaksi naisheittäjäksi valitaan Sari Kieloahon sijasta Tuija Salonen.


Parhaat saavutukset oli Tuija Salosella. Vuoden parhaiden valinnassa oli vuodesta 2005 alkaen ohjeellisena perusteena käytetty pistetaulukkoa eikä tätä taulukkoa ollut poistettu käytöstä.


Vuoden parasta heittäjää valittaessa hallitus ei ollut kysynyt mielipidettä niiltä neljältä hallituksen jäseneltä, jotka olivat olleet estyneitä osallistumaan hallituksen kokoukseen. Hallitus ei ollut perustellut valintaa eikä ollut toiminut avoimesti. Valintaa koskevaan oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen ei ollut ilmoitettu kahden hallituksen jäsenen eriävää mielipidettä.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Saappaanheittoliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Hallitus oli ennen valintaa keskustellut ansioituneista heittäjistä ja valinnoista. Saappaanheittoliitossa ei ollut ollut käytettävissä mitään ohjeita, sääntöjä tai pisteytystä valintaa tehtäessä. Hallitus oli keskustelun jälkeen valinnut vuoden parhaan heittäjän. Hallituksen kokous oli ollut laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.


Saappaanheittoliiton toimintasuunnitelma oli ainoa ohje, jota vuoden parhaan heittäjän valinnassa oli noudatettu. Toimintasuunnitelman kohdassa 11 on todettu suuntaa antavasti se, miten heittäjiä tullaan palkitsemaan. Muutoin toiminta- tai kilpailusäännöissä ei ollut määräyksiä tai ohjeita vuoden heittäjän valitsemiseksi.


Hallituksella oli ollut jossain vaiheessa 2000-luvulla käytössään pisteytystaulukko. Tästä taulukosta ei ollut tehty mitään virallista päätöstä ja ainoastaan vuoden 2006 vuosikirjassa on maininta taulukosta ilman perusteluita vuoden 2005 valinnoille. Taulukko on joka tapauksessa vanhentunut eikä vastaa tämänhetkistä tarvetta. Vaikka arvioinnissa käytettäisiinkin taulukkoa, tämä ei muuttaisi valintaa.


VASTASELITYS

Tuija Salonen on Saappaanheittoliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Saappaanheittoliitto oli vastauksessaan ottanut mukaan myös seniorisarjojen saavutukset, vaikka Tuija Salonen ei voinut osallistua seniorisarjaan. Pistetaulukko oli ollut käytössä vuoteen 2009 saakka.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisun perustelut


Tausta

 

Tuija Salonen on valituksessaan katsonut, että hänet tulisi valita vuoden 2012 naisheittäjäksi ja että Saappaanheittoliiton päätös tulee tältä osin kumota. Valituksessa on todettu, että Saappaanheittoliitossa on ollut käytössä pistetaulukko, jonka perusteella vuoden heittäjän valinta tulee tehdä. Tämän taulukon perusteella vuoden parhaaksi naisheittäjäksi tulisi valituksen mukaan valita Tuija Salonen. Saappaanheittoliitto on vastauksessaan todennut, että mitään pistetaulukkoa ei ollut vahvistettu ja että ohjeelliseen taulukkoon oli viitattu vuoden 2005 valintojen yhteydessä.


Lautakunnassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko Saappaanheittoliiton hallitus ollut päätösvaltainen ja hallituksen päätöksentekomenettelystä sekä toiseksi siitä, onko vuoden naisheittäjän valintaa varten vahvistettu pistetaulukko ja onko vuoden naisheittäjää koskeva valinta Saappaanheittoliiton sääntöjen vastainen.


Hallituksen päätösvaltaisuus

 

Yhdistyslain 35 §:n 1 momentin mukaan yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Saappaanheittoliiton sääntöjen 10 §:n mukaan liittohallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Liittohallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet liittohallituksen jäsenistä on saapuvilla.


Hallituksen kokouksessa 17.11.2012 on ollut läsnä puheenjohtaja ja neljä jäsentä tai varajäsentä. Kokous on ollut päätösvaltainen. Vuoden heittäjän valinnasta ei kokouspöytäkirjan mukaan ole äänestetty. Tällaisessa tilanteessa, jossa hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen vaadittava jäsenmäärä on kokouksessa saapuvilla, merkitystä ei ole kokouksesta poissa olleiden hallituksen jäsenten mielipiteellä (Halila - Tarasti: Yhdistysoikeus 2011 s. 519). Vuoden heittäjän valintaa koskeva päätös ei ole siten virheellinen sillä Tuija Salosen esittämällä perusteella, että valinnasta ei ole kysytty mielipidettä kokouksesta 17.11.2012 poissa olleilta hallituksen jäseniltä. 


Oikaisuvaatimuksen käsittelyä koskeneessa hallituksen kokouksessa 28. - 30.12.2012 on ollut läsnä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kaikki kuusi varsinaista jäsentä. Lisäksi läsnä on ollut myös varajäsenet. Kokous on ollut päätösvaltainen. Oikaisuvaatimuksen johdosta tehty päätös ei ole ollut yksimielinen, ja yksi hallituksen jäsenistä on jättänyt eriävän mielipiteensä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että hallituksen kokoukset ovat olleet päätösvaltaisia eikä päätöksenteossa ole tapahtunut sellaisia virheitä, joita valituksessa on esitetty.


Sääntömääräykset


Saappaanheittoliiton sääntöjen 9 §:n mukaan liittokokouksen tehtävä on palkita vuoden paras mies- ja naisheittäjä ja joukkue. Muutoin säännöissä ei ole määräyksiä valinnoissa noudatettavista kriteereistä.


Vuoden 2012 toimintasuunnitelman kohdassa 11 on määräys palkitsemisesta. Määräyksen mukaan Saappaanheittoliitto palkitsee vuoden 2012 lopulla henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat ansioituneet liiton toiminnan eri osa-alueilla. Määräyksen mukaan soveltuvin osin palkitsemisen mallina voi toimia aikaisemmin noudatettu käytäntö, jolloin palkitsemisen kohteina on ollut muun muassa vuoden naisheittäjä.


Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 7/2010 todennut vuoden tyttöpyöräilijää koskeneen valituksen yhteydessä, että sääntöjen vastaisuus voi olla muutakin kuin yhdistyksen sääntöjen (toimintasääntöjen) vastaisuutta. Oikeusturvalautakunta on vakiintuneesti katsonut, että kilpailusääntöjen vastaisuus voi olla lautakunnan säännöissä tarkoitettua sääntöjen vastaisuutta. Vuoden tyttöpyöräilijän valinnan kriteerit vahvistettiin vuosittain erikseen ja ne olivat olleet pitkään samantyyppiset siten, että valinta perustui tiettyjen kilpailujen tuloksien mukaiseen pistelaskuun. Oikeusturvalautakunta katsoi, että ne olivat sellaisia sääntöjä, joihin urheilija oli voinut tukeutua kilpailumenestystä tavoitellessaan ja vuoden tyttöpyöräilijän titteliä havitellessaan.


Tuija Salonen on liittänyt valitukseensa vuoden 2005 heittäjien valintaa koskevan luettelon ja luetteloon on liitetty taulukko heittäjien pisteytyksestä. Tätä pisteytystä Tuija Salonen ilmoittaa käytetyn valinnoissa aina vuoteen 2009 saakka. Saappaanheittoliitto on puolestaan todennut, ettei hallitus ollut taulukkoa vahvistanut eikä pisteytystä ollut käytetty vuoden 2005 jälkeen.

 

Johtopäätökset


Oikeusturvalautakunta toteaa, että vuoden heittäjän valinta perustuu tyypillisesti urheilulliseen tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen arviointi, onko Saappaanheittoliiton päätös ollut tarkoituksenmukainen. Tätä tarkoituksenmukaisuusharkintaa voivat rajoittaa valintaa koskevat säännöt. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Tuija Salosen valituksessa vetoamaa pistetaulukkoa ei ole esitetyn selvityksen mukaan vahvistettu vuoden heittäjän valinnassa noudatettavaksi. Se, että Saappaanheittoliiton hallitus on joinakin kertoina käyttänyt valinnan apuna pistetaulukkoa, ei osoita Saappaanheittoliiton tarkoituksena olleen tehdä vuoden heittäjän valintaa ainoastaan taulukon perusteella. Saappaanheittoliiton vuoden heittäjän valintaa koskeneen päätöksenteon ei ole myöskään näytetty perustuneen sillä tavoin vakiintuneesti pistetaulukkoon, että urheilijoille olisi syntynyt perusteltu oikeutus odottaa valinnan myös jatkossa perustuvan pistetaulukkoon.


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että asiassa ei ole osoitettu vuoden naisheittäjän valinnan olleen sääntöjen vastainen tai että valinnassa olisi menetelty tarkoituksenmukaisuusharkinnan osalta epäasianmukaisesti.


Päätöslauselma


Valitus hylätään. Suomen Saappaanheittoliitto ry:n hallituksen päätöstä 17.11.2012 tai 28. - 30.1.2012 ei kumota.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Jarmo Hirvonen, Elias Kajander, Johannes Koskinen ja Hilkka Salmenkylä.