4/2012 Jääkiekko: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Seurasiirto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 4/2012

31.1.2012    Diaarinro 4/2012     


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Kiekko-Vantaa Itä ry:n hallituksen ilmoitus 28.11.2011 kahden pelaajan siirto-oikeuden epäämisestä 


ASIA  

Pelaajan siirto-oikeus 


MUUTOKSENHAKIJAT 

Alaikäinen Joona Aalto huoltajansa Toni Aallon edustamana

Alaikäinen Riku Laakkonen huoltajansa Harri Laakkosen edustamana  


KUULTAVAT 

Kiekko-Vantaa Itä rySuomen Jääkiekkoliitto ry 


KIEKKO-VANTAA ITÄ RY:N ILMOITUS PELAAJAN SIIRTO-OIKEUTTA KOSKEVASSA ASIASSA 

Kiekko-Vantaa Itä ry on Joona Aallon ja Riku Laakkosen huoltajille osoitetussa sähköpostiviestissä 28.11.2011 todennut yhdistyksen hallituksen käsitelleen 24.11.2011 Aallon ja Laakkosen siirtoanomuksia ja päättäneen, että siirto-oikeutta ei anneta. Seura on viitannut Suomen Jääkiekkoliitto ry:n sääntöihin ja todennut lisäksi, että joukkueen toiminta saattaisi vaarantua pelaajamäärän pienennyttyä, joukkueen urheilutoiminta on ollut riittävän laadukasta ja että siirron myötä pelaajien harjoitusmatkat pitenisivät. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Joona Aalto ja Riku Laakkonen ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että Kiekko-Vantaa Itä ry:n päätös kumotaan ja siirto-oikeus myönnetään. 


Kysymys on 11-vuotiaista pelaajista, jotka ovat aloittaneet kauden 2011 - 2012 Kiekko-Vantaa Itä ry:n D2-joukkueessa. Joona Aallolla ja Riku Laakkosella ei ole pelaajasopimusta. Siirto toiseen seuraan on saanut alkunsa lasten omasta tahdosta ja halusta harjoitella enemmän, jonka toinen seura pystyy turvaamaan. Jos Kiekko-Vantaa Itä ry:n heikko jäätilanne olisi ollut tiedossa jo kesällä 2011, pojat olisivat vaihtaneet seuraa tuolloin vapaan siirto-oikeuden aikana.   


Kiekko-Vantaa Itä ry ei myöskään suhtaudu myönteisesti toisen lajin harrastamiseen ja tämä on yhtenä syynä halukkuuteen siirtyä toiseen joukkueeseen. Pelaajat ovat 5.1.2012 pyytäneet seuraa uudestaan käsittelemään siirtoanomuksen, mutta seura ei ole pyyntöön reagoinut eikä ottanut sitä uudestaan käsiteltäväksi. Seura oli viivytellyt siirtopyynnön käsittelyssä myös marraskuussa 2011. Siirtopyyntö oli toimitettu seuraan 14.11.2011 ja hallitus oli käsitellyt asiat 28.11.2011. Kilpailusääntöjen perusteella päätös ja kirjalliset perustelut tulee toimittaa pelaajille seitsemän vuorokauden kuluessa pyynnöstä. 


Marraskuun 2011 aikana 99-ikäryhmän toisesta harjoitusryhmästä oli myönnetty siirto-oikeuksia toiseen seuraan. Tämä asettaa Aallon ja Laakkosen eriarvoiseen asemaan. Seuran ilmoituksen mukaan myös siirto johonkin muuhun seuraan kuin HIFK:hon olisi ollut mahdollinen. 


VASTAUKSET PERUSTEINEEN 

Kiekko-Vantaa Itä ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai että se hylätään. 


Valitus tulee tehdä 30 päivässä asianomaisen päätöksen tiedoksisaamisesta. Valittajat ovat saaneet päätöksen tiedoksi sähköpostitse 28.11.2011. Valitus on tehty myöhässä. 


Kiekko-Vantaa Itä ry on toiminut Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaisesti asiassa. Siirtoajoilla pyritään turvaamaan jääkiekkoseurojen toimintaedellytykset sekä kaikkien kyseisen seuran pelaajien harrastusmahdollisuus. 


Kiekko-Vantaa Itä ry on syksyn 2011 aikana kaikkiaan 19 viikon aikana mahdollistanut jäätapahtumia 7,5 tunnin keskiarvolla ja tämä vastaa kauden alussa annettuja toimintasuunnitelmia. Kokonaisjäämäärä vastaa arvioituja tavoitteita. Lisäksi valittajille on mahdollistettu viikoittain keskimäärin 2 tunnin omaehtoinen jääharjoittelumahdollisuus. 


Valittajat olivat pyytäneet siirtoa sähköpostilla 22.11.2011. Valittajille oli puhelimitse ilmoitettu 25.11.2011, ettei siirtoa myönnetä. Edelleen valittajille oli 28.11.2011 sähköpostilla ilmoitettu, ettei siirtoa myönnetä. Päätös on annettu kuudessa päivässä pyynnön esittämisestä. 


Kiekko-Vantaa Itä ry on syksyn 2011 aikana myöntänyt pelaajasiirtoja kilpailusääntöjen mukaisesti. Päätös tehdään kokonaisharkinnan perusteella. Tässä harkinnassa otetaan huomioon yksittäisen pelaajan ja joukkueen kaikkien pelaajien etu. Esimerkiksi maalivahdit ovat eri asemassa kuin kenttäpelaajat. Pelaajasiirtoja tapahtuu myös paikkakunnalta muuton yhteydessä tai siirryttäessä lähempänä olevaan harrastuspaikkaan. Suomen Jääkiekkoliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään. 


Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 4.1 §:n 2 kohdan ja 4.3 §:n mukaan pelaaja voi siirtyä toiseen seuraan seuraavina aikoina 

·         30.6. mennessä niin sanottuna vapaana siirtoaikana ei tarvita vanhan seuran suostumusta;

·         1.7. - 31.1. välisenä aikana vain seurojen suostumuksella. 


Pelaajat ovat tässä tapauksessa hakeneet siirtoa toiseen seuraan 10. - 14.11.2011. Tällöin siirto on ollut mahdollinen ainoastaan Kiekko-Vantaa Itä ry:n suostumuksella. Kiekko-Vantaa Itä ry ei ole rikkonut mitään kilpailusääntöjen määräystä kieltäytyessään myöntämästä siirtoa pelaajille. 


VASTASELITYS 

Valittajat ovat vastaselityksessään todenneet valituksessaan esittämänsä lisäksi, että valittajat olivat pyytäneet asiassa valitusosoitetta, mutta sellaista ei ole vieläkään toimitettu. Tämän johdosta valitusta ei ole voitu toimittaa aikaisemmin. Seurasta oli siirtynyt ikäluokasta -99 pelaajia toisiin seuroihin ja tämän johdosta valittajat olivat pyytäneet 5.1.2012 uudestaan siirtoa. Seura oli 23.1.2012 ilmoittanut, ettei siirtopyyntöä käsitellä. Valitusaika tulee laskea vasta tästä ajankohdasta lukien. 


Ensimmäisen kerran siirtopyyntö oli toimitettu seuran toimistoon 14.11.2011. 


Joukkueesta on siirtymässä kaksi pelaajaa. Joukkueen koko on suunniteltua suurempi kahden pelaajan verran. 


Kiekko-Vantaa Itä ry:n jääharjoituslaskelmassa oli mukana molempien harjoitusryhmien yhteiset tuntimäärät ja laskelma oli siten harhaanjohtava.  


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU 

Käsittelyratkaisut 


Onko valitus tehty määräajassa? 


Lautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän esteen vuoksi ei ole voinut noudattaa asetettua määräaikaa, valitus voidaan tehdä määräajan jälkeenkin, ei kuitenkaan myöhemmin kuin vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä tai lausunnon antamisesta. 


Nyt kysymyksessä olevassa asiassa Kiekko-Vantaa Itä ry on käsitellyt siirtopyynnön seuran hallituksessa 24.11.2011 ja siirto-oikeuden epäämisestä on ilmoitettu sähköpostiviestillä 28.11.2011 pelaajien huoltajille.  


Oikeusturvalautakunta on muun muassa ratkaisuissaan UOL 6/2009, 13/2009 ja 22/2011 ottanut valituksen tutkittavakseen, vaikka valitus oli toimitettu myöhemmin kuin 30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta, koska valittajille alun perin toimitettuun päätökseen ei ollut sisältynyt perusteluja ja valitusmääräajan alkamisen kannalta ratkaisevaksi katsottiin sellaisen päätöksen tiedoksisaaminen, josta ilmeni ratkaisun perustelut.  


Oikeusturvalautakunta toteaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa seuran hallituksen sähköpostiviestiin 28.11.2011 ei ole sisältynyt muutoksenhakuohjausta eikä tällaista ole sisältynyt myöskään hallituksen varapuheenjohtajan täydentävään viestiin 1.12.2011. Valittajat ovat näin ollen ilman omaa syytään menettäneet mahdollisuutensa muutoksenhakuun määräajassa.  


Oikeusturvalautakunta ottaa valituksen tutkittavakseen. 


Suullinen käsittely

 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu 

I Tapahtumat ja kysymyksenasettelu 


(1) Tapahtumat 


Pelaajat Joona Aalto ja Riku Laakkonen ovat pelanneet kaudella 2011 - 2012 Kiekko-Vantaa Itä ry:n D2-joukkueessa. Pelaajat ovat iältään 11-vuotiaita. Valituksen mukaan joukkueella on ollut viikoilla 38-48 keskimäärin 2,75 harjoitusta viikossa. Ennen kauden alkua oli ilmoitettu, että harjoituksia on 4-6 kertaa viikossa. Pelaajasopimusta ei ole. 


Joona Aalto ja Riku Laakkonen ovat ilmoittaneet seuralle halukkuutensa siirtyä pelaamaan HIFK JR Hockey rf:ään. Kiekko-Vantaa Itä ry ei ole suostunut siirtoon.  


(2) Kysymyksenasettelu 


Aalto ja Laakkonen ovat vaatineet, että heille myönnetään siirto-oikeus. 


Kiekko-Vantaa Itä ry on todennut, että sillä ei ollut velvollisuutta myöntää siirto-oikeutta enää 1.7. jälkeen. 


Suomen Jääkiekkoliitto ry on katsonut, että Kiekko-Vantaa Itä ry ei ollut rikkonut kilpailusääntöjä kieltäytyessään myöntämästä siirtoa. 


Oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko seuran päätös jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen vastainen. 


II Siirto-oikeuden myöntämistä koskevat sääntömääräykset 


Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 2011 - 2012 kohdassa 4 ovat pelaajasiirtoa koskevat säännöt. Sääntöjen kohdan 4.1 alakohdassa 1 on todettu, että vanhan seuran on annettava siirto pelaajalle viikon kuluessa pelaajan siirtopyynnöstä pelaajasiirtojen aikarajojen puitteissa. Mikäli seura kieltäytyy antamasta pelaajasiirtoa, on seuran ilmoitettava kirjallisesti pelaajalle sekä liittoon kieltäytymisen perusteet. 


Kilpailusääntöjen kohdan 4.1 alakohdan 2 mukaan 1.7. jälkeen pelaaja voi vaihtaa seuraa ainoastaan seurojen suostumuksella. Liitto voi kuitenkin erittäin painavista syistä hyväksyä pelaajasiirron 1.7. jälkeen. Edelleen kohdassa 4.3. on määritetty pelaajasiirtojen aikarajat. Sääntömääräys on tältä osin seuraava: 

·         1.5. - 30.6.: vapaa siirtoaika

·         1.7. - 31.7.: ei siirtoja

·         1.8. - 10.9.: siirtoaika (molempien seurojen yhteisellä suostumuksella). Jos pelaaja on edustanut sarjaottelussa seuraansa ennen 11.9., ei hänellä ole enää siirto-oikeutta ennen 1.11.

·         11.9. - 31.10: ei siirtoja

·         1.11. - 31.1. siirtoaika (molempien seurojen yhteisellä suostumuksella) 


III Oikeusturvalautakunnan kannanotot pelaajasiirron osalta 


(a) Seuran ilmoituksen määräaika 


Valituksessa on todettu, että seura ei ollut ilmoittanut kieltäytymisestä sääntöjen edellyttämällä tavalla viikon määräajassa. Kiekko-Vantaa Itä ry on vastauksessaan katsonut antaneensa päätöksen sääntöjen mukaisessa ajassa. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpailusäännöt edellyttävät siirron antamista pelaajalle viikon kuluessa pelaajan siirtopyynnöstä. Tämä koskee tilannetta, jossa pelaajasiirtoa pyydetään pelaajasiirtojen aikarajojen puitteissa. Toisin kuin eräiden muiden lajien kilpailusäännöissä (UOL 21/2010), jääkiekon kilpailusäännöissä ei ole erikseen määrätty sitä, mitä vaikutuksia määräajan ylittymisellä on pelaajan siirto-oikeudelle. 


Aalto ja Laakkonen ovat asiassa esitetyn selvityksen perusteella käynnistäneet seurasiirtoon tähdänneen menettelyn 14.11.2011. Seura on käsitellyt pyynnön kokouksessaan 24.11.2011 ja ratkaisusta on kirjallisesti ilmoitettu 28.11.2011 eli myöhemmin kuin sääntöjen mukaisessa viikon määräajassa. Koska kilpailusäännöissä ei kuitenkaan ole määräajan ylittämisen osalta määrätty erillisestä seurauksesta, määräajan sinänsä vähäisellä ylittämisellä ei ole tässä tapauksessa merkitystä arvioitaessa pelaajien siirto-oikeutta. 


(b) Siirto-oikeuden arviointi 


Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 23/2010 todennut, että tilanteessa, jossa kysymys on pelaajasiirrosta ennen 30.6. (vapaa siirto-oikeus), seuran riitaiset saatavat pelaajilta eivät olleet sellainen peruste, jonka nojalla siirto-oikeuden myöntämisestä olisi mahdollista kieltäytyä. Oikeusturvalautakunnan ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei tuossa tapauksessa ollut riittäviä perusteita kieltäytyä antamasta siirtotodistusta. 


Nyt kysymyksessä oleva tapaus poikkeaa ratkaisussa UOL 23/2010 olleesta tilanteesta siinä, että nyt pelaajasiirtoon on pyydetty lupaa kauden aikana ja joka tapauksessa 1.7. jälkeen, kun taas ratkaisussa UOL 23/2010 pelaajasiirtoa oli pyydetty ennen 30.6. Näinä ajankohtina pelaajien siirto-oikeus poikkeaa sääntöjen mukaan toisistaan. 


Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdan 4.3. mukaan seurasiirto 1.11. - 31.1. voi tapahtua ainoastaan seurojen suostumuksella. Näin ollen seuralla ei ole kilpailusääntöjen mukaan velvollisuutta suostua seurasiirtoon 1.7. jälkeen. 


Valituksessa on vedottu myös siihen, että Kiekko-Vantaa Itä ry olisi marraskuun 2011 aikana antanut eräille muille pelaajille luvan seurasiirtoon saman ikäluokan toisessa harjoitusryhmässä. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpailusääntöjen mukaan siirto edellyttää molempien seurojen suostumusta. Suostumuksen antaminen on siten jätetty pääosin seuran tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa lähtökohtaisesti kuulu sen tutkiminen, onko seuran päätös tarkoituksenmukainen. Kun kysymys on yksittäistä urheilijaa koskevasta ratkaisusta, tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävän sääntömääräyksen tulkintaa voidaan kuitenkin pitää sääntöjen vastaisena, jos päätös poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa on päätetty tai jos kysymys on esimerkiksi lain kieltämästä syrjinnästä tai muusta perusoikeuksien loukkaamisesta (ks. myös esimerkiksi UOL 13/2009).  


Oikeusturvalautakunta katsoo, että tässä tapauksessa Kiekko-Vantaa Itä ry:n kilpailusääntöjen mukaisen tulkinnan ei ole osoitettu nojautuneen selvästi asiattomiin tai syrjiviin seikkoihin. Kiekko-Vantaa Itä ry:n ei ole näytetty tulkinneen sääntöjä siten, että tulkintaa voitaisiin pitää sääntöjen vastaisena. 


Oikeusturvalautakunta katsoo, että Kiekko-Vantaa Itä ry:n ilmoitus siitä, että seura ei anna Joona Aallolle ja Riku Laakkoselle suostumusta seurasiirtoon, ei ole Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen vastainen. 


Päätöslauselma 


Valitus hylätään. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Jukka Sippo                                         Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Hannu Rautiainen, Kristiina Rintala, Hilkka Salmenkylä ja Thomas Stenius.