14/2013 Ilmailu - SM-osakilpailuarvon poistaminen / epätasa-arvoinen kohtelu


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 14/2013

18.9.2013    Diaarinro 12/2013


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Ilmailuliitto ry:n hallituksen päätös 4.6.2013 kokouksessa 6/2013


ASIA

SM-osakilpailuarvon poistaminen / epätasa-arvoinen kohtelu


MUUTOKSENHAKIJA

Matti Lihtamo


KUULTAVA

Suomen Ilmailuliitto ry


SUOMEN ILMAILULIITTO RY:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS 4.6.2013

Suomen Ilmailuliitto ry:n hallitus on kokouksessaan 4.6.2013 päättänyt olla poistamatta 2.2.2013 Säkylän Pyhäjärvellä järjestetyltä vapaastilentävien lennokkien SM1-osakilpailulta Suomen mestaruuskilpailun arvoa. Kansainvälisissä lennokkisäännöissä tai kotimaisissa lisäyksissä ei ollut kohtaa, jonka mukaan näkyvyyden puute olisi peruste kilpailun SM-arvon peruuttamiselle.


VALITUS PERUSTEINEEN

Matti Lihtamo on vaatinut, että 2.2.2013 Säkylän Pyhäjärvellä järjestetyltä vapaastilentävien lennokkien SM1-osakilpailulta poistetaan Suomen mestaruuskilpailun arvo, koska kilpailijoita oli kohdeltu kilpailussa epätasa-arvoisesti. Kilpailun jury oli tehnyt päätöksen olla puuttumatta kilpailun kulkuun, joka sääntöjen mukaan tuossa vaiheessa olisi pitänyt keskeyttää ja sopia kilpailun jatkamisesta.


Asian käsittelyn myöhemmässä vaiheessa ilmennyt juryn kanta, mikäli sääolosuhteet mitätöivät useamman kilpailijan täysipainoisen suorituksen, niin vasta tällöin kilpailun kulkuun tulee puuttua, ei voinut olla oikein. Yhden SM-osakilpailun jättäminen pois ei myöskään mitätöinyt koko vuoden SM-kilpailusarjaa. Kyseessä olevan kilpailun SM-arvon peruuttamisella voitiin jälkikäteen korjata tapahtunut virhe.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL) on vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta, koska valitus kohdistuu urheilulajin sääntöjen tulkintaan. Toissijaisesti SIL on vaatinut, että valitus hylätään.


Lihtamon valitus perustui 2.2.2013 järjestetyssä vapaastilentävien lennokkien SM1-osakilpailussa sattuneisiin tapahtumiin, jossa Lihtamon lennättämä lennokki oli kadonnut näkyvistä ja tämän vuoksi kilpailun juryn tekemään ratkaisuun olla keskeyttämättä kilpailukierrosta. Juryn ratkaisu oli perustunut vapaastilentävien lennokkien kilpailusääntöihin ja niiden tulkintaan ja kyse oli näin ollen urheilulajin sääntöjen tulkinnasta. Valituksen perusteena oli urheilulajin sääntöjen vastaiseksi väitetty menettely eikä valitus tämän johdosta kuulunut Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja tästä syystä valitus tuli jättää tutkimatta.


SIL:n sääntöjen 17 §:n mukaan liiton hallitus valvoo viime kädessä muun muassa liiton yleisten ja eri lajien Suomen mestaruuskilpailujen sääntöjen ja määräysten noudattamista. Kilpailunjohtaja kilpailuorganisaationsa kanssa vastaa siitä, että kilpailussa noudatetaan muun muassa lajikohtaisia SM-sääntöjä. SIL:n hallitus saattoi perua kyseessä olevan kilpailun SM-arvon, mikäli kilpailunjärjestäjät eivät ole noudattaneet kilpailun järjestämiseen liittyviä sääntöjä. Tässä tapauksessa arvioitavana kysymyksenä oli siis se, oliko kisaorganisaatio (jury) noudattanut kilpailun keskeyttämistä koskevaa sääntöä.


Sääntöjen mukaan kilpailu tuli keskeyttää, mikäli näkyvyys esti lennokkien asianmukaisen tarkkailun. Jury oli kertomansa mukaan ollut tietoinen vallinneista sääolosuhteista ja tarkkaillut lennokkeja sekä ennen että jälkeen Lihtamon lentoa. Jury oli todennut paikalla ollessaan, etteivät sääolosuhteet antaneet aihetta kilpailun keskeyttämiselle. Jury oli toiminut asiassa lajin kilpailukäytäntöä noudattaen.


Menettely 2.2.2013 Säkylässä järjestetyn vapaastilentävien lennokkien SM1-osakilpailun osalta oli vastannut saadun selvityksen perusteella sekä lajin sääntöjä että käytännössä vuosien aikana kehittynyttä vapaastilentävien lennokkien sekä kansainvälistä että kansallista kilpailukäytäntöä. Tällä perusteella SIL:n hallitus oli tehnyt päätöksen, ettei 2.2.2013 Säkylän Pyhäjärvellä järjestetyltä vapaastilentävien lennokkien SM1-osakilpailulta poisteta Suomen mestaruuskilpailun arvoa. Lihtamon valitus oli kokonaisuudessaan hylättävä perusteettomana, koska mitään väitettyä sääntörikkomusta tai kilpailijat lajin ominaisuuksia noudattaen epätasa-arvoiseen asemaan asettavaa tekoa ei ollut tapahtunut.


VASTASELITYS

Lihtamo on vastaselityksessään uudistanut aikaisemmin asiassa lausumansa ja lisäksi todennut, että kyseisen lajin säännöistä ilmeni yksiselitteisesti, mitä kilpailun juryn tuli tehdä kyseisen kaltaisessa tapauksessa. Säännöt olivat yksiselitteisen selvät eikä niitä voinut tulkita millään muulla tavoin kuin että tällaisissa tapauksissa kilpailu oli keskeytettävä. Suomalainen käytäntö oli vääristynyt ja epätasa-arvoinen ja siksi 2.2.2013 pidetyltä SM1-osakilpailulta tuli poistaa SM-arvo.


Sääolosuhteet olivat olleet huonot 2.2.2013 järjestetyssä kilpailussa näkyvyyden suhteen varsinkin 70-90 metrin korkeudessa, jonne parhaimmat lennokit nousevat. Vapaastilentävien lennokkien kilpailuissa pyritään maksimaaliseen starttikorkeuteen ja tätä kautta pidempään lentoaikaan. Alempana näkyvyys oli ollut parempi, joten se ei ollut haitannut matalammalle jääneiden ja siis heikomman startin tehneiden lennokkien näkyvyyttä. Kilpailun keskeytyksen jälkeen juryn tuli sopia jatkotoimenpiteistä, joissa huomioidaan urheilullinen ratkaisu ja ettei kenenkään kilpailusuoritus huonone näkyvyyden estäessä lennokin havaitsemista asianmukaisesti.


Mihinkään lajin sääntöön tai ohjeeseen ei oltu kirjattu sellaista käytäntöä, että useamman lennokin tulee sääolosuhteiden vuoksi kadota näkyvistä kesken lennon ennen kuin kilpailun kulkuun puututaan.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Perustelut


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Asiassa on ratkaistava esikysymyksenä se, voidaanko Lihtamon valitus Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan tutkia ja onko Urheilun oikeusturvalautakunnalla näin ollen toimivaltaa tutkia Lihtamon valitusta.

 

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä; 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista; 3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.


Jos kilpailutoimintaa järjestävä liiga- sen yhteisömuodosta riippumatta on suostunut, lautakunta voi käsitellä valituksen 1) liigan päättämästä kurinpitoseuraamuksesta; 2) siitä, onko liigan päätös kilpailutoimintaa koskevien muiden sääntöjen kuin lajisääntöjen vastainen.


Edellä 3-kohdassa mainittua urheilulajin sääntöjenvastaisuutta on tulkittu siten, että kilpailusuoritusta koskevien urheilun lajisääntöjen soveltaminen ja lajisääntöjen mukaan määrättyjen kilpailusuoritusta koskevien seuraamusten tutkiminen eivät kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan.


Lautakunnan toimivalta oikeuskirjallisuuden ja aikaisempien ratkaisujen mukaan


Oikeuskirjallisuudessa oikeusturvalautakunnan toimivallasta esitetyn mukaan sen tutkiminen, ovatko tuomarineuvoston tai erotuomarin ratkaisut lajisääntöjen mukaisia, ei kuulu Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan (Välimäki, Urheilu ja Oikeus 2011 s. 224). Urheilun oikeusturvalautakunta on myös aikaisemmissa ratkaisuissaan (esimerkiksi pyöräilyä koskeva 25/2012, purjehdusta koskeva 22/2012 ja enduroa koskeva 12/2011) ottanut kantaa lautakunnan toimivaltaan. Mainituissa ratkaisuissa lautakunnan toimivallan osalta sanottu tulee ottaa arvioinnin lähtökohdaksi myös nyt lautakunnan ratkaistavana olevassa tapauksessa.


Oikeusturvalautakunnan johtopäätökset


Lihtamon valitus kohdistuu siihen, että Suomen Ilmailuliitto ry:n hallituksen olisi hänen vaatimuksensa mukaisesti tullut poistaa 2.2.2013 järjestetyltä vapaastilentävien lennokkien SM1-osakilpailulta Suomen mestaruuskilpailun arvo. Suomen Ilmailuliitto ry:n yleisten Suomen mestaruuskilpailujen sääntöjen 11 kohdan mukaan jos käy ilmi, että kisajärjestäjät eivät noudata näitä sääntöjä, voi SIL:n hallitus perua kyseessä olevan kilpailun SM-arvon tai kilpailun järjestämisoikeuden kokonaan.


Lihtamon valituksessaan ja vastaselityksessään esittämät vaatimukset kohdistuvat kuitenkin ensisijaisesti 2.2.2013 järjestetyn kilpailun juryn toimintaan ja siihen, ettei kilpailua oltu keskeytetty. Lihtamo on kokenut tulleensa kohdelluksi epätasa-arvoisesti muihin kilpailijoihin nähden, koska hänen lennokkinsa oli kadonnut näkyvistä, mutta kilpailun kulkuun ei tästä huolimatta ollut puututtu.


Näin ollen Lihtamon valituksen on katsottava sinänsä kohdistuvan kilpailun juryn toimintaan ja lajisääntöjen noudattamiseen. Lihtamon vaatimus Suomen mestaruuskilpailun arvon poistamisesta liittyy nimenomaan siihen, että vain tällä tavoin voidaan jälkikäteen korjata häntä kohdannut epätasa-arvoinen kohtelu.


Edellä esitetty oikeuskirjallisuuden kannanotto ja lautakunnan aikaisemmissa ratkaisuissaan sen oman toimivallan osalta lausuttu soveltuvat myös nyt ratkaistavana olevassa tapauksessa 2.2.2013 järjestetyn kilpailun juryn toimintaa arvioitaessa. Tämän mukaisesti Lihtamon valituksessaan esittämä vaatimus Suomen mestaruuskilpailun arvon poistamisesta kilpailun juryn kilpailijoita epätasa-arvoisesti kohtelevan toiminnan vuoksi ei voi tulla valitusasiana tutkittavaksi Urheilun oikeusturvalautakunnassa.


Edellä kerrotuilla perusteilla Urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, ettei sillä ole lautakunnan sääntöjen 3 §:n perusteella toimivaltaa tutkia Lihtamon valitusta. Näin ollen Lihtamon valitus on jätettävä tutkimatta.

 

Päätöslauselma


Matti Lihtamon valitus jätetään tutkimatta.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.Risto Jalanko                              Sami Korhonen

puheenjohtaja                            sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Heikki Halila, Pekka Lindroos, Marja Ramm-Schmidt ja Thomas Stenius