19/2022 Thainyrkkeily - Kurinpito - Kurinpitomenettely

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              

PÄÄTÖS  Nro 19/2022
 1.7.2022                                   
Diaarinro 17/2022

 

 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 Suomen Muaythai-liitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 29.4.2022


ASIA                 
Kilpailukielto

 

MUUTOKSENHAKIJA

 A

 

KUULTAVA
Suomen Muaythai-liitto ry

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Suomen Muaythai-liitto ry:n (jäljempänä myös SMTL) kurinpitovaliokunta on asettanut 29.4.2022 tekemällään päätöksellä muutoksenhakijan vuoden mittaiseen kilpailukieltoon. Muutoksenhakija oli määrätty ennen tätä väliaikaiseen kilpailukieltoon, joten kilpailukielto päättyy 7.3.2023.

Kilpailukielto on kurinpitovaliokunnan päätöksen perusteluiden mukaan määrätty Crestin salikisojen 5.3.2022 yhteydessä tapahtuneesta epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä. Muutoksenhakija oli päätöksen mukaan lyönyt toista henkilöä kamppailusalin ulkopuolella.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että kilpailukieltopäätös 29.4.2022 kumotaan ja Suomen Muaythai-liitto ry velvoitetaan korvaamaan hänen asianosais- ja lautakuntakulunsa korkoineen.

Väitetty epäurheilijamainen käytös oli tapahtunut kilpailutapahtuman ulkopuolella. Muutoksenhakija oli yksityishenkilö eikä hän ollut SMTL:n jäsen. Muutoksenhakijan sitoutuminen SMTL:n sääntöihin edellyttäisi, että hänellä oli kyseisen liiton myöntämä voimassa oleva lisenssi. Tällaista lisenssiä muutoksenhakijalla ei ollut. Pelkkä läsnäolo kilpailupaikalla ei ollut peruste katsoa, että muutoksenhakija olisi sitoutettu liiton kurinpitosääntöihin. Kurinpitovaliokunnalla ei siten ollut ollut toimivaltaa asiassa.  

Päätös oli lisäksi syntynyt voimassa olevien sääntöjen ja kurinpitomääräysten vastaisesti, koska 1) päätöksen tekemiseen oli osallistunut henkilöitä, joilla ei ollut ollut päätösvaltaa asiassa, 2) muutoksenhakijan kuuleminen oli laiminlyöty ja 3) päätöstä ei ollut riittävällä tavalla perusteltu. Lisäksi 4) päätöksellä rajoitettiin aiheettomasti muutoksenhakijan vapautta elinkeinon harjoittamiseen.

SMTL:n puheenjohtaja oli määrännyt muutoksenhakijan väliaikaiseen kilpailukieltoon, vaikka hänellä ei ollut ollut valtaa päättää asiasta. Kurinpitovalta kuului yksin kurinpitovaliokunnalle.

Kuulemispyynnöstä ei ollut käynyt ilmi, mistä sääntöjen vastaisesta menettelystä muutoksenhakijaa oli epäilty. Pyynnöstä ei ollut myöskään ilmennyt se, missä asemassa ja missä tarkoituksessa häntä oli haluttu kuulla. Vastaukselle varattu määräaika oli ollut huomattavasti sääntöjen mukaista lyhyempi. Muutoksenhakijalle ei ollut toimitettu mitään asiaan liittyvää materiaalia, jonka perusteella hän olisi voinut arvioida menettelyn oikeellisuutta tai tarvittavan selvityksen määrää taikka sisältöä. Hänelle ei ollut myöskään annettu mahdollisuutta tutustua muiden kuultujen kertomuksiin ja ottaa niihin kantaa. Muutoksenhakija ei siten ollut saanut nähtäväkseen materiaalia, johon päätös oli perustunut.

Muutoksenhakijalle ei ollut toimitettu asiassa kuultujen todistajien kertomuksia eikä niiden sisältöä ollut kerrottu päätöksen perusteluissakaan. Muutoksenhakija ei ollut voinut riitauttaa todistajien kertomuksia eikä esittää heille kysymyksiä. Myöskään todistajien henkilöllisyys ei ollut selvinnyt muutoksenhakijalle missään vaiheessa. Kun nämä seikat eivät ilmene päätöksen perusteluistakaan, muutoksenhakijalla ei ollut ollut mahdollisuutta arvioida päätöksen oikeellisuutta.  


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Muaythai-liitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja että muutoksenhakija velvoitetaan korvaamaan SMTL:n lautakuntakulut asiassa.

Välikohtauksen osapuolet eli muutoksenhakija ja eräs toinen henkilö, olivat molemmat myöntäneet olleensa osallisia 5.3.2022 väkivaltaisessa välikohtauksessa. Tapahtuman molemmat osapuolet olivat taustoittaneet yhteneväisesti edeltäviä tapahtumia. Asianosaisten käsitykset olivat eronneet siitä, kumpi oli syyllistynyt fyysiseen kontaktiin tilanteessa.

SMTL:n kurinpitovaliokunta oli ollut toimivaltainen ratkaisemaan muutoksenhakijaa koskevan kurinpitoasian ja antamaan häntä koskevan velvoittavan päätöksen. Muutoksenhakijalla ei ollut SMTL:n voimassa olevaa lisenssiä. Hän oli kuitenkin SMTL:ään kuuluvan Combat Academy of Finlandin (jäljempänä myös Combat) kouluttaja. Hän oli toiminut Crestin 5.3.2022 järjestämien salikisojen yhteydessä Combatin ottelijan avustajana kehäkulmauksessa. Siten muutoksenhakija ei ollut ollut salikisoissa pelkästään katsojana. Hän oli Combatin edustajana osallistunut mm. thainyrkkeilyn SM-kilpailuihin voittaen mestaruuden vuosina 2019 ja 2020. Hän oli myös aiempina vuosina sijoittunut mitaleille. Selostuksessaan kurinpitovaliokunnalle muutoksenhakija oli myös ilmoittanut haluavansa osallistua U23 thainyrkkeilyn MM-kilpailuihin. Sanotun perusteella oli selvää, että muutoksenhakija edusti Combatia thainyrkkeilyssä.

SMTL:n hallituksen puheenjohtaja ei ollut millään tavalla osallistunut kurinpitovaliokunnan päätöksentekoon. A:lle oli kerrottu väliaikaisesta kilpailukiellosta suullisesti kuulemisen yhteydessä 24.3.2022 ja tuolloin oli todettu, että päätös annetaan myöhemmin kirjallisena. Kurinpitovaliokunta oli tehnyt 25.3.2022 päivätyn päätöksen väliaikaisesta kilpailukiellosta ja se oli toimitettu muutoksenhakijalle kommunikaatiovirheen vuoksi vasta 2.5.2022.

SMTL:n hallituksen puheenjohtaja oli keskustellut muutoksenhakijan kanssa 8.3.2022. Puhelu oli koskenut SMTL:n maajoukkueleirille osallistumista. Puheenjohtaja oli kertonut muutoksenhakijalle tuolloin valmennustiimin ja liiton hallituksen yhteisen kannan, jonka mukaan muutoksenhakija ja välikohtaukseen osallistunut toinen henkilö eivät voineet osallistua mainitulle leirille. Kurinpitovaliokunta oli kuullut muutoksenhakijaa 24.3.2022 Teams-yhteydellä tapahtumien kulusta. Tällöin hänelle oli kerrottu suullisesti kilpailukiellosta ja että päätös annetaan kirjallisena. Kurinpitovaliokunta oli katsonut väliaikaista kilpailukieltoa ja varsinaista kilpailukieltoa antaessaan, että kilpailukiellon todettaisiin alkaneeksi 8.3.2022. Ajatuksena oli ollut, että jos selvittelyn lopputuloksena määrätään kurinpidollisia toimia, niin kilpailukielto katsottaisiin alkaneeksi 8.3., jolloin kilpailukieltoon rinnastuvasta rajoituksesta oli kerrottu liiton puolelta. Väliaikainen kilpailukielto olisi myös voitu todeta alkavan 24.3., jolloin muutoksenhakijalle oli ilmoitettu suullisesti kilpailukiellosta. Kurinpitovaliokunta halusi valita päivämääräksi 8.3.2022, koska tämän ajankohdan jälkeen estyi jo maajoukkueleirille osallistuminen. Vastaavasti varsinainen kilpailukielto päättyisi siten myös aiemmin. Kurinpitovaliokunta oli siten käyttänyt asiassa kokonaistilannearviota.

Säännöissä ei ollut asetettu kirjallisen selvityksen antamiselle viikon määräaikaa. Ennen selvityspyynnön tekemistä muutoksenhakijalle oli selvitetty asiaa suullisesti kurinpitovaliokunnan toimesta. Myös selvityspyyntö oli yksilöity riittävällä tavalla. Asian luonteen vuoksi ja suullisen selvityksen sekä kirjallisen selvityspyynnön perusteella muutoksenhakijalle ei ollut voinut jäädä epäselvyyttä siitä, mikä hänen roolinsa asiassa oli ollut. Kurinpitovaliokunnan käsittely ei ollut muodollinen oikeusprosessi, vaan sen toteuttamiseksi voitiin käyttää harkintaa ja kurinpitovaliokunta ratkaisi itsenäisesti käytettävän prosessin.

SMTL:n kurinpitovaliokunta ei ollut pitänyt tarpeellisena pitää oikeusistunnon kaltaista käsittelyä, jollainen olisi mahdollinen viranomaisten toimesta käsillä olevassa asiassa. Todistajien henkilöiden suojelemisen vuoksi kurinpitovaliokunta ei ollut antanut yksityiskohtaisesti todistajien nimiä ja heidän antamiaan selvityksiä muutoksenhakijalle tai välikohtauksen toiselle osapuolelle tiedoksi. Kurinpitovaliokunta oli selvittänyt asiaa riittävästi ja huolellisesti.

Päätös oli perusteltu riittävästi. Välikohtaus oli tapahtunut salikisojen yhteydessä ja paikalla oli ollut paljon ihmisiä. Välikohtaus oli kehittynyt pihalla molemminpuolisesta epäasiallisesta huutelusta fyysiseen lyöntiin ja potkuun/potkun yritykseen. Silminnäkijöiden mukaan muutoksenhakija oli lyönyt oikealla nyrkillä toista henkilöä kasvoihin. Lyönnistä oli aiheutunut selvä punoittava jälki, jonka yksi todistajista oli tarkistanut välikohtauksen rauhoituttua.


VASTASELITYS

A on antanut vastaselityksen asiassa vaatien, että SMTL:n lautakuntakuluvaatimus hylätään.

Kysymys oli ollut varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tapahtuneesta välikohtauksesta. SMTL:n toimivalta ei siten ulottunut tapaukseen.

Kurinpitoilmoitusta ei ollut tehty asiassa liiton kurinpitomääräysten mukaisesti. Muutoksenhakijalle ei ollut annettu tiedoksi ilmoitusta rikkomuksesta. Kurinpitovaliokunta ei ollut esittänyt ensimmäistäkään painavaa syytä sille, miksi asia oli otettu käsittelyyn kurinpitovaliokunnassa. Pelkkä teon vakavuus ei täyttänyt kurinpitomääräyksissä tarkoitettua painavaa syytä asian ottamiseksi käsiteltäväksi kurinpitomenettelyssä. Kurinpitovaliokunnalla ei ollut toimivaltaa arvioida teon lainvastaisuutta. Tämä toimivalta kuului yleiselle tuomioistuimelle. Kysymys oli väitetystä väkivallasta julkisella paikalla. Oikea taho tutkimaan asiaa oli poliisi. Asia ei ollut edennyt rikosilmoitukseen saakka.

Välikohtauksen osapuolet eivät olleet SMTL:n kansainvälisen tason ottelijoita. He olivat kansainvälisen tason ottelijoita, jotka olivat kilpailleet tai kilpailevat thainyrkkeilyssä ja potkunyrkkeilyssä. Tästä ei suoraan seurannut, että he olisivat jonkin liiton ottelijoita. Se, että muutoksenhakija oli aiemmin otellut thainyrkkeilyottelussa, ei suoraan tarkoittanut, että SMTL:n kurinpitovaliokunnalla olisi ikuisesti jatkuva kurinpitovalta muutoksenhakijaan.

Pelkkä jäsenyys urheiluseurassa ei sellaisenaan tarkoittanut, että henkilö olisi sitoutettu SMTL:n kurinpitomääräysten noudattamiseen. Samassa seurassa saatettiin harjoittaa useita eri lajeja. Oli kestämätöntä ajatella, että SMTL:n kurinpitovalta ulottuisi kaikkiin yhden seuran jäseniin, vaikka vain pieni osa harrastaisi thainyrkkeilyä. Toimivallan tuli perustua siihen, minkä liiton lisenssi seuran jäsenellä oli. SMTL:n lisenssin hankkiessaan urheilija hyväksyi erikseen SMTL:n kurinpitovallan.  Muutoksenhakijalla ei ollut ollut tapahtuma-aikaan SMTL:n voimassa olevaa lisenssiä.

Muutoksenhakijalle aiheutui kilpailukiellosta ansionmenetystä. Hän ei voinut osallistua lajinsa MM-kilpailuihin amatöörikilpailuissa. Palkkioihin ja yleensäkin arvostukseen ammattilaisena vaikutti se, että ottelijan tiedetään voittaneen lajinsa maailmanmestaruus. Liiton valintaprosessissa maajoukkueeseen valinta edellytti kilpailulisenssin lunastamista. Kilpailukielto esti muutoksenhakijan osallistumisen leiritykseen ja MM-kilpailuihin.

SMTL:n puheenjohtaja oli evännyt muutoksenhakijalta oikeuden osallistua liiton järjestämälle leirille välikohtauksen selvittämisen ollessa kesken. Tosiasiallisesti kysymys oli toiminta- tai kilpailukiellosta tai vähintään väliaikaisesta toiminta- ja kilpailukiellosta. Liiton puheenjohtajalla ei ollut tällaista toimivaltaa.

Väliaikainen kilpailukielto oli annettu muutoksenhakijalle tiedoksi vasta 2.5.2022, vaikka se oli tehty jo 24.3.2022. Menettelyvirhe vaaransi muutoksenhakijan oikeusturvan, koska myös väliaikainen kilpailukielto oli valituskelpoinen ratkaisu.

Kilpailukieltopäätöksestä ei ilmennyt, miksi muutoksenhakijaa voidaan rangaista, mihin sääntö- ja kurinpitomääräysten rikkomuksiin kilpailukielto perustui, eikä sekään, miksi käytöstä pidetään epäurheilijamaisena.


LAUSUMAT

Asianosaiset ovat lausuneet puolin ja toisin esittämistään lautakuntakuluvaatimuksista.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Asiassa on riidatonta, että muutoksenhakijan ja erään toisen thainyrkkeilijän välillä on sattunut väkivaltaiseksi kärjistynyt yhteenotto Crestin salikisojen 5.3.2022 yhteydessä. Muutoksenhakijalla ja mainitulla toisella thainyrkkeilijällä oli ollut erimielisyyksiä, joita he olivat ryhtyneet selvittämään kilpailupaikan ulkopuolella parkkipaikalla. Riidatonta on, että huuteluna ja muuna epäasiallisena käytöksenä alkanut välienselvittely oli päättynyt lyöntiin ja asiassa esitetyn selvityksestä ilmenevän todistajankertomuksen perusteella potkun yritykseen. Oikeusturvalautakunnalle annettujen tietojen perusteella kurinpitomenettelyssä on ollut asianosaisten välillä erimielisyyttä siitä, kumpi oli tilanteessa lyönyt toista kasvoihin.

SMTL:n kurinpitovaliokunta on ottanut liiton muiden henkilöiden kanssa käydyn neuvottelun jälkeen asian tutkittavakseen ja päätynyt hankkimansa selvityksen perusteella siihen, että muutoksenhakija oli lyönyt toista thainyrkkeilijää välikohtauksessa päähän ja mainittu toinen henkilö oli yrittänyt potkaista muutoksenhakijaa. Kurinpitovaliokunta on 29.4.2022 antamallaan päätöksellä määrännyt tapahtuneen johdosta muutoksenhakijan yhden vuoden kilpailukieltoon epäurheilijamaisen käytöksen takia. Päätös on perustunut SMTL:n kurinpitomääräyksen 3 §:ään. Ennen mainittua päätöstä muutoksenhakija oli asetettu väliaikaiseen kilpailukieltoon. Kurinpitotoimia oli SMTL:n ilmoituksen mukaan kohdistettu myös mainittuun toiseen thainyrkkeilijään.

Asiassa on valituksen ja vastauksen sekä vastaselityksen perusteella kysymys ensinnäkin siitä, onko kurinpitovaliokunta ollut toimivaltainen tutkimaan käsillä olevan kurinpitoasian ja määräämään muutoksenhakijalle kilpailukiellon. Tältä osin kysymys on myös siitä, onko SMTL:n puheenjohtaja osallistunut kilpailukieltopäätöksen tekemiseen. Asiassa on toiseksi kysymys kurinpitomenettelyn sääntöjenmukaisuudesta eli siitä, i) onko valittajalle annettu sääntöjen mukainen aika vastineen antamiseen, ii) onko muutoksenhakijan oikeusturvaa loukattu, kun hän ei ollut saanut tietää todistajien nimiä eikä todistajien kertomusten tarkkaa sisältöä ja iii) onko päätös perusteltu riittävällä tavalla. Asiassa on vielä kysymys siitä, onko muutoksenhakijan oikeutta harjoittaa elinkeinoaan rajoitettu aiheettomasti.

Selvyyden vuoksi oikeusturvalautakunta toteaa, ettei muutoksenhaun kohteena ole valitus huomioon ottaen muutoksenhakijalle määrätty väliaikainen kilpailukieltopäätös.


Kurinpitovaliokunnan toimivalta

(a)    Sovellettavat säännöt ja määräykset

SMTL:n sääntöjen 2 §:n 1 kohdan mukaan liiton edustama laji on thainyrkkeily, viralliselta kansainväliseltä nimeltään muaythai. Pykälän 2 kohdan mukaan liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää thainyrkkeilyä Suomessa ja toimia edustamiensa thainyrkkeily-yhdistysten valtakunnallisena keskusjärjestönä kilpa-, kunto- ja nuoriso- sekä muuhun kamppailulajeihin liittyvässä toiminnassa. Liiton kaiken toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Sääntöjen 3 §:n 1 kohdan mukaan liiton varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen thainyrkkeilyä edistävä aatteellinen Suomessa rekisteröity yhdistys, jonka säännöt ovat liiton hyväksyttävissä sekä liiton toimintaperiaatteiden mukaiset ja jotka sitoutuvat noudattamaan liiton sekä kansainvälisen kattojärjestön sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä.

Sääntöjen 5 §:n 1 kohdan mukaan liiton kurinpitovaltaa käyttää liittokokouksen kahdeksi vuodeksi valitsema kurinpitovaliokunta. Pykälän 2 kohdan mukaan kurinpitovaliokunnan toimivallasta säädetään liittokokouksen hyväksymissä kurinpitomääräyksissä. Pykälän kohdassa 5 mainitun mukaisesti kurinpitovaliokunta koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja vähintään yhdestä ja enintään kolmesta muusta jäsenestä. Valiokunnassa on molempien sukupuolien edustus. Kohdan 6 mukaan kurinpitovaliokunnan jäsenet eivät saa olla hallituksen jäseniä eivätkä liiton henkilöstöä. Kurinpitovaliokunta on kohdan 7 mukaan päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee rangaistulle edullisempi kanta.

Viimeksi mainitun pykälän 10 kohdan mukaan SMTL ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. SMTL:n jäsenseurat sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.

SMTL:n kurinpitomääräysten 1 §:n mukaan liitto ja sen jäsenseurat ovat velvollisia noudattamaan hyvän urheiluhengen periaatteita sekä liiton sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä. Rikkomuksista rangaistaan näiden kurinpitomääräysten mukaisesti. Näiden kurinpitomääräysten alaisia ovat liiton toimintaan osallistuvat henkilöt, jäsenseurat ja niiden hallitusten ja johtokuntien sekä niiden asettamien elinten jäsenet, toimihenkilöt, urheilijoiden tukihenkilöt, jäsenseurojen jäsenet sekä antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt.

Kurinpitosääntöjen 4 §:n mukaan rankaisuvaltaa käyttävä elin näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa on liiton kurinpitovaliokunta. Kurinpitovaliokunta valitaan liiton vuosikokouksessa aina kaksivuotiskaudeksi ja siihen kuuluu kolme jäsentä. Liiton hallituksen jäseniä ei voida valita kurinpitovaliokunnan jäseniksi.


Kurinpitosääntöjen 5 §:n mukaan

1. Virallisen raportin kilpailutapahtumista voi tehdä vain toimitsijat tai kurinpitovaliokunnan erikseen hyväksymä puolueeton henkilö.

2. Muu kuin 5.1 §:ssä mainittu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen rikkomuksesta ja se on toimitettava kirjallisesti kurinpitovaliokunnalle viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä kun se on tullut ilmi. Edellä mainittu ilmoitus voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostitse. Tällainen ilmoitus voidaan käsitellä kurinpitovaliokunnassa ainoastaan painavista syistä.

3. Painavista syistä voidaan kurinpitovaliokunnan tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikkei niistä olisi tehty ilmoitusta tai raporttia.


(b)   Arviointi

Muutoksenhakija ei ole kiistänyt sitä, että hän kuuluu urheiluseuraan, joka on SMTL:n jäsen. Muutoksenhakija ei ole myöskään kiistänyt sitä, että hän on ollut kysymyksessä olevissa Crestin salikisoissa 5.3.2022 yhden kilpailijan avustajana. Muutoksenhakija on myös riidattomasti omassa seurassaan toiminut kouluttajana. Hän on lisäksi omassa valituksessaan ja vastaselityksessään tuonut esille halunsa osallistua SMTL:n maajoukkueleirille ja thainyrkkeilyn MM-kilpailuihin Suomen edustajana. Hän on siten aktiivisesti mukana SMTL:n alaisessa toiminnassa, vaikka hänellä ei olekaan ollut kurinpitotoimien perusteena olleen tapahtuman aikaan SMTL:n voimassa olevaa lisenssiä.

Oikeusturvalautakunta katsoo edellä todettujen seikkojen perusteella käsillä olevan tavanomainen tilanne, jossa kansallisen liiton jäsenyhdistyksen jäsenen on väitetty syyllistyneen liiton kurinpitosääntöjen vastaiseen menettelyyn. Tässä arviossa ei ole merkitystä sillä, että muutoksenhakijalla ei ole ollut tapahtumahetkellä SMTL:n lisenssiä. Sitoutuminen kurinpitovaltaan voi tapahtua muullakin tavoin, kuten esimerkiksi osallistumisella kilpailijana tai huoltajana kilpailutoimintaan (ks. UOL 32/2015). Merkitystä ei ole silläkään, että muutoksenhakijan seura saattaa olla useamman lajiliiton jäsen tai että sen jäsenet harjoittavat eri urheilulajeja. SMTL:n säännöt koskevat kaikkia niitä, jotka osallistuvat SMTL:n jäsenyhdistyksissä thainyrkkeilyyn. Edellä mainittujen SMTL:n sääntöjen 3 §:n mukaan liiton jäsenyhdistykset sitouttavat omat jäsenensä liiton sääntöihin ja määräyksiin. Kurinpitomääräysten 1 §:ssä todetuin tavoin kurinpitomääräysten alaisia ovat jäsenseurojen jäsenet, toimihenkilöt ja urheilijoiden tukihenkilöt. Kurinpitovaliokunnan toimivaltaa ei sääntöjen mukaan sulje pois sekään, että muutoksenhakijan väitetty menettely olisi voitu tutkia myös virallisessa rikosprosessissa.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella muutoksenhakijan ja toisen thainyrkkeilijän välienselvittely on tullut kurinpitovaliokunnan tietoon muuta kautta kuin kurinpitosääntöjen 5 §:n 1 ja 2 kohtien tarkoittamassa menettelyssä. Kurinpitovaliokunnan toimivallan osalta kysymys on siten siitä, onko käsillä ollut mainitun pykälän 3 kohdan tarkoittamat painavat syyt käsitellä väitettyä rikkomusta.

Kurinpitosääntöjen 5 §:n 3 kohdan soveltamisen laajuus kuuluu lähtökohtaisesti SMTL:n tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin. Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu arvioida sitä, onko kurinpitovaliokunnan ratkaisu ottaa asia tutkittavaksi ollut tarkoituksenmukainen. Asiassa ei ole ilmennyt, että muutoksenhakijaa olisi kohdeltu asian tutkittavaksi ottamisen osalta epäyhdenvertaisesti tai että kurinpitomenettelyn käynnistämiseen olisi vaikuttanut jokin epäasiallinen syy. Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi asiassa olevan riidatonta, että muutoksenhakija on ollut osallisena fyysiseksi tappeluksi edenneessä välienselvittelyssä. SMTL:n antaman selvityksen perusteella useat eri henkilöt ovat olleet todistamassa tapahtumaa. Ottaen huomioon, että kahden thainyrkkeilijän välienselvittely on edennyt fyysiseksi yhteenotoksi, oikeusturvalautakunta katsoo, etteivät sovellettavat säännöt ja määräykset estä käsillä olevan kaltaisen asian tutkimista kurinpitosääntöjen 5 §:n 3 kohdan perusteella.

Käsillä oleva tappelutilanne on tapahtunut kilpailupaikan välittömässä läheisyydessä. Kysymys on ollut kahden thainyrkkeilijän välisestä välienselvittelystä. Sen ovat nähneet useat thainyrkkeilypiireihin kuuluvat henkilöt. Sanottuun nähden kysymys ei ole ollut SMTL:n toimintaan liittymättömästä paikasta tai tilanteesta. Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi, että kysymyksessä oleva rike eli epäurheilijamainen käytös voi olla kysymyksessä, vaikka se ei tapahtuisi kilpailu- tai harjoitusalueella tai thainyrkkeilyyn muutoin liittyvässä tapahtumassa. Siten kurinpitovaliokunnan ei voida katsoa ylittäneen toimivaltaansa ottaessaan tutkittavakseen käsillä olevan asian.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella SMTL:n puheenjohtaja ei ole osallistunut väliaikaisesta kilpailukiellosta tai kilpailukiellosta päättämiseen. Päätöksen on tehnyt molemmissa tapauksissa kurinpitovaliokunta. Se, että muutoksenhakijaa ei ole kutsuttu tapahtuneen takia maajoukkueleirille, ei ole kurinpitosäännöissä tarkoitettu kurinpitoseuraamus, vaan kysymys on pikemminkin maajoukkuevalintoihin liittyvästä päätöksenteosta. Tältä osin asiaa ei ole saatettu oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi.

Edellä todetuin perustein oikeusturvalautakunta katsoo, että SMTL:n kurinpitovaliokunnalla on ollut liiton sääntöihin ja kurinpitomääräyksiin perustuva toimivalta tutkia muutoksenhakijaa koskeva kurinpitoasia. Päätöksentekoon ei ole osallistunut henkilöitä, joilla ei ole ollut siihen toimivaltaa. Valitus on siten näiltä osin hylättävä.

    

Kurinpitomenettely

(a)    Sovellettavat määräykset

SMTL:n kurinpitosääntöjen 6 §:n mukaan

1.       Rikkomuksen tullessa tietoon on asianomaiselta pyydettävä välittömästi kirjallinen selvitys/vastine joko kirjeitse tai sähköpostitse. Selvitys/vastine tulee toimittaa viikon kuluessa.

2.       Kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, on kurinpitovaliokunnalla oikeus kutsua asianosainen henkilökohtaisesti kuultavaksi.

3.       Kurinpitovaliokunta voi määrätä selvitys-/vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn väliaikaiseen kilpailu- tai toimintakieltoon, kunnes asia on käsitelty.

4.       Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu ainoastaan asianosaisten tiedoksi.


Kurinpitosääntöjen 7 §:n 1 kohdan mukaisesti asiasta on lähetettävä asianosaiselle perusteltu kirjallinen päätös kolmen päivän kuluessa päätöksen antamisesta.


(b)   Arviointi

Asiassa on riidatonta, että muutoksenhakijalle on lähetetty kurinpitosääntöjen 6 §:n 1 kohdassa tarkoitettu selvityspyyntö. SMTL on vastauksessaan ilmoittanut, että muutoksenhakijan kanssa oli lisäksi suullisesti keskusteltu asian vireille tulemisesta ja siitä, mistä on kysymys sekä muutoksenhakijan asemasta menettelyssä. Muutoksenhakija on tämän jälkeen antanut kirjallisen selvityksen, jossa on otettu kantaa hänen väitettyyn menettelyynsä, ja hän on kiistänyt olleensa se, joka oli lyönyt toista thainyrkkeilijää kasvoihin. Muutoin hän on myöntänyt olleensa osallisena välienselvittelyssä.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että muutoksenhakijalle ei ole voinut jäädä muiden tapahtumien ja etenkin suullisen selvennyksen jälkeen epäselväksi, mistä häntä kuullaan ja että hän on asiassa kurinpitomenettelyn kohteena, vaikka selvityspyyntö on ollut sanamuotonsa perusteella tulkinnanvarainen.

Muutoksenhakija on asiassa esitetyn selvityksen perusteella itse kiirehtinyt asian käsittelyä. Kurinpitomääräysten 6 §:n 1 kohdan määräaika asettaa selvityksen antamiselle takarajan. Sen sijaan säännön sanamuoto ei anna tukea sille, että kurinpitovaliokunta ei voisi kiireellisessä asiassa pyytää selvitystä varaten sen antamiselle viikkoa lyhyempää aikaa. Muutoksenhakija ei ole myöskään kurinpitomenettelyssä pyytänyt määräajan pidentämistä, vaan on antanut selvityksensä määräajassa. Muutoksenhakijaa on kuultu asiassa kirjallisen selvityksen lisäksi henkilökohtaisesti, joten asiaa ei ole myöskään ratkaistu yksistään kirjallisen selvityksen perusteella.

Edellä todetuin perustein oikeusturvalautakunta katsoo, että selvityspyynnön pyytämisessä ja selvityksen antamisen määräajan pituuteen liittyvässä kysymyksessä ei ole tapahtunut sellaista virhettä, jonka perusteella annettu seuraamus tulisi poistaa.

Muutoksenhakija on katsonut, että kilpailukieltopäätös tulisi poistaa, koska hän ei ollut kurinpitomenettelyn aikana saanut nähtäväkseen todistajien kertomuksia eikä hänelle ollut kerrottu, keitä todistajat olivat. Muutoksenhakija ei ollut myöskään saanut esittää todistajille kysymyksiä. Muutoksenhakija ei ollut saanut tietoonsa myöskään muiden asiassa kuultujen henkilöiden selvityksiä.

Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei SMTL:n säännöissä tai kurinpitomääräyksissä ole säädetty tarkemmin kurinpitomenettelyn kulusta. Kurinpitosääntöjen 6 §:n 2 kohdan mukaan kurinpitovaliokunnalla on oikeus kutsua asianosainen henkilökohtaisesti kuultavaksi, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys. Säännöissä ei ole määräyksiä siitä, kuullaanko todistajia suullisesti vai kirjallisesti. Kurinpitomääräysten 6 §:n 4 kohdan sanamuoto antaa ymmärtää, että kurinpitomenettelyn kohteena olevalla on oikeus saada tiedokseen kaikki se materiaali, joka kurinpitovaliokunnalla on käytössään.

Oikeusturvalautakunta on useissa kurinpitoa koskevissa ratkaisuissaan todennut, että asianosaisen kuuleminen on keskeinen oikeussuojaperiaate erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia (esimerkiksi UOL 5/2008, UOL 7/2009, UOL 17/2010, UOL 23/2011, UOL 15/2014 ja UOL 29/2015). Kuulemisperiaatetta on vakiintuneesti edellytetty noudatettavan oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä riippumatta siitä, onko lajiliiton säännöissä nimenomaisesti edellytetty menettelyn kohteena olevan henkilön kuulemista. Urheilun kurinpidossa asianmukaiseen kuulemismenettelyyn kuuluu ensinnäkin, että urheilijalle annetaan tieto häneen kohdistetusta kurinpitomenettelyn käynnistymisestä ja kaikesta siitä aineistosta, johon menettely perustuu. Lisäksi urheilijalle tulee antaa aito mahdollisuus vaikuttaa menettelyyn siten, että hänelle varataan tilaisuus antaa vastineensa ja oma selvityksensä (UOL 18/2015).

SMTL on myöntänyt, että se ei ole luovuttanut todistajien kertomuksia eikä paljastanut todistajien henkilöllisyyttä muutoksenhakijalle kurinpitomenettelyn aikana. SMTL on luovuttanut asiaa oikeusturvalautakunnassakin käsiteltäessä vain koosteen todistajien kertomuksista. Oikeusturvalautakunta katsoo, että menettely, jossa muutoksenhakijalla ei ole ollut todellista mahdollisuutta riitauttaa todistajien kertomuksia, ei turvaa riittävässä määrin kurinpitomenettelyn kohteena olevan oikeussuojaa. Siten käsillä olevassa kurinpitomenettelyssä on rikottu muutoksenhakijan oikeutta tulla kuulluksi. Yleensä tällainen vakava virhe johtaa päätöksen kumoamiseen. Oikeusturvalautakunnan käytännössä on toisaalta katsottu, että kurinpitomenettelyssä tapahtunut kuulemisvirhe on riittävällä tavalla voinut korjaantua, kun valittaja on saanut tiedokseen aineiston asiaa oikeusturvalautakunnassa käsiteltäessä (ks. esim. UOL 13/2021).

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa muutoksenhakija on riidattomasti ollut joka tapauksessa osallisena käsillä olevassa välienselvittelyssä. Muutoksenhakija on lautakunnassa saanut käyttöönsä tiivistelmät todistajien kertomuksista kurinpitomenettelyssä. Tapahtuneessa mukana olleita molempia henkilöitä on rangaistu heidän menettelystään. Oikeusturvalautakunta on kiinnittänyt tältä osin huomiota myös siihen, että muutoksenhakija ei ole oikeusturvalautakunnassa enää kiistänyt menetelleensä kurinpitovaliokunnan päätöksestä ilmenevällä tavalla. Hän on vedonnut ainoastaan menettelyssä tapahtuneisiin virheisiin. Sanotuin perustein oikeusturvalautakunta katsoo, että kuulemisessa tapahtunut virhe on riittävästi korjaantunut lautakuntamenettelyn aikana eikä mainittu menettelyvirhe johda kurinpitopäätöksen poistamiseen tässä asiassa.

Oikeusturvalautakunta toteaa kurinpitopäätöksen perusteluiden osalta, että kurinpitovaliokunnan päätöksestä ilmenee, mitä tapahtumainkulkua siinä on muutoksenhakijan osalta arvioitu. Ratkaisusta ilmenee myös, että muutoksenhakijan on katsottu olleen se henkilö, joka on lyönyt tilanteessa nyrkillä toista thainyrkkeilijää kasvoihin. Tältä osin ratkaisusta ilmenee, että ratkaisun pohjaksi asetettu tapahtumainkulku perustuu tilanteen nähneiden henkilöiden kertomuksiin. Ratkaisusta ilmenee myös lopputulos ja se, että muutoksenhakijan on katsottu menettelyllään syyllistyneen epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen. Sanotun perusteella oikeusturvalautakunta katsoo, että kurinpitovaliokunnan päätös on perusteltu riittävällä tavalla.


Oikeus harjoittaa elinkeinoa

Asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaista, jonka perusteella kurinpitopäätös rajoittaisi perusteettomasti muutoksenhakijan mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoaan. SMTL:n toteamin tavoin muutoksenhakija voi edelleen osallistua ammattilaisotteluihin.


Johtopäätökset

Edellä todetuin perustein kurinpitovaliokunta on ollut toimivaltainen käsittelemään käsillä olevan kurinpitoasian.

Kurinpitomenettely ei ole ollut asianmukainen siltä osin kuin muutoksenhakijalle ei ole toimitettu todistajien kertomuksia tiedoksi kurinpitomenettelyn aikana. Hänellä ei ole ollut aitoa mahdollisuutta riitauttaa todistajien kertomusten uskottavuutta. Kysymys ei ole kuitenkaan käsillä olevassa asiassa sellaisesta menettelyvirheestä, joka aiheuttaisi enempiä toimia urheilun oikeusturvalautakunnan toimesta. Kurinpitopäätös on myös perusteltu sillä tavoin riittävästi, että ratkaisua ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava.

Kurinpitopäätöksellä ei ole epäasiallisesti rajoitettu muutoksenhakijan oikeutta harjoittaa elinkeinoaan.

Sanotuin perustein valitus on hylättävä.

 

Lautakuntakulut

Muutoksenhakija on hävinnyt asian. Oikeusturvalautakunta on kuitenkin edellä todennut, että kurinpitomenettelyssä on tapahtunut muutoksenhakijan oikeusturvaa loukkaava kuulemisvirhe. Tähän nähden oikeusturvalautakunta katsoo, että muutoksenhakijalla on ollut perusteltu syy valituksen tekemiseen. Siten asianosaiset saavat pitää asianosais- ja lautakuntakulunsa vahinkonaan.


Päätöslauselma

Valitus hylätään.

A:n ja Suomen Muaythai-liitto ry:n lautakuntakuluja koskevat vaatimukset hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.Timo Ojala                                                         
Puheenjohtaja                                                                         

Jukka Loiva 
Sihteeri                                                                                                                                                                                        

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Antti Aine, Pekka Lindroos, Tapio Rantala ja Hilkka Salmenkylä.