Säännöt

Säännöt 2017 - Vahvistettu 20.6.2017           

                           2 §:ään lisätty 5-kohta 20.11.2021                         
 

I Lautakunnan tarkoitus, tehtävä ja toimivalta

1 §. Lautakunnan tarkoitus ja tehtävä. Urheilun oikeusturvalautakunta on riippumaton ja puolueeton oikeussuojaelin, jonka tehtävänä on antaa ratkaisuja urheilua koskeviin valituksiin.

Lautakunta voi myös toimia välimiesoikeutena ja antaa lausuntoja siten kuin V ja VI luvuissa määrätään.

2 §. Lautakunnan toimivalta. Lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia,

1) yhdistyksen päätöksistä, joissa on kysymys

a) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä,

b) kurinpitoseuraamuksesta,

c) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai

d) siitä, onko päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen.


Yhdistyksen säännöillä tarkoitetaan yhdistyslain 8 §:ssä tarkoitettujen sääntöjen lisäksi muita yhdistyksen toimintaa koskevia yleisiä määräyksiä kuten kurinpitosääntöjä, kilpailusääntöjä ja lisenssimääräyksiä, ei kuitenkaan urheilun lajisääntöjä;

2) kilpailutoimintaa järjestävän liigan päätöksistä, joissa on kysymys

a) kurinpidosta tai

b) siitä, onko päätös kilpailutoimintaa koskevien muiden sääntöjen kuin urheilun lajisääntöjen vastainen,jos liiga on sitoutunut lautakunnan toimivaltaan;

3) urheilijan arvokilpailuihin valitsemista tai valitsematta jättämistä koskevista päätöksistä,  

a) jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu, tai

b) jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella; ja

4) päätöksistä, jotka Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on tehnyt Suomen antidopingsäännöstön perusteella.

5) urheilujärjestöjen yhteisesti asettamien kurinpitoelinten päätöksistä. 


3 §. Toimivallan rajoitukset. Lautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään muita kuin 2 §:ssä tarkoitettuja valitusasioita.

Lautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään valituksia sellaisten yhteisöjen päätöksistä, jotka eivät ole sitoutuneet lautakunnan toimivaltaan.

Valitus otetaan tutkittavaksi vain, jos kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen ja Suomen antidopingsäännöstön edellyttämät muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty.

Lautakunta ei voi ratkaista asiaa, joka on ratkaistu tai joka on käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa.


II Lautakunnan kokoonpano

4 §. Lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja jäsenet. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia ja vähintään 17 muuta jäsentä.

5 §. Lautakunnan asettaminen. Suomen Olympiakomitea kutsuu lautakunnan toimikaudeksi sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat henkilöistä, joilla on kokemusta tuomarin tehtävästä, sekä nimeää lautakunnan muiksi jäseniksi tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneita henkilöitä. Lautakunnan jäsenet nimetään urheiluoikeuteen perehtyneistä henkilöistä, jotka tuntevat urheilujärjestöjen toimintaa ja urheilijoiden oloja. Ennen lautakunnan asettamista Suomen Olympiakomitean on kuultava edustavaa urheilun järjestötahoa sekä muita asiantuntijatahoja.

Jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka tulevan toimikauden aikana saavuttaa tuomareille laissa säädetyn eroamisiän.

Lautakunnan jäsen ei voi toimia lautakunnassa asiamiehenä taikka avustajana.


6 §. Lautakunnan toimikausi. Lautakunnan toimikausi on neljä kalenterivuotta.


7 §. Lautakunnan sihteerit. Lautakunta ottaa toimikaudekseen asioiden valmistelua varten tarvitsemansa määrän sihteereitä. Sihteeri huolehtii hänelle jaetun asian valmistelusta lautakunnan käsiteltäväksi.


8 §. Päätösvaltaisuus. Lautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä.

Lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on yksin päätösvaltainen ratkaisemaan asian, jos valitus on peruutettu tai asia voidaan 3 §:n 4 momentin, 10 §:n 3 momentin, 12 §:n 2 momentin tai 13 §:n nojalla jättää tutkimatta taikka 17 §:n nojalla ratkaista vastausta pyytämättä. Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi myös yksin päättää 18 §:n nojalla asian lepäämään jättämisestä.

Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi määrätä asian käsiteltäväksi täysistunnossa, mikäli hän katsoo ratkaisukäytännön yhdenmukaisuuden tai asian laadun sitä vaativan.

 

III Valitusasioiden käsittely

9 §.  Valitusoikeus. Valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.


10 §. Vireillepano. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän ei ole laillisen tai siihen rinnastettavan esteen vuoksi voinut noudattaa määräaikaa, valitus voidaan tehdä kohtuullisessa ajassa esteen lakkaamisesta, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä.

Valitusasiakirjat tulee toimittaa sähköisesti lautakunnan internetsivuilla ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi lautakunnalle, kun se on lautakunnan käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitus, jota ei ole tehty määräajassa, jätetään tutkimatta.


11 §. Valituksen sisältö. Valituksessa on ilmoitettava:

1) mihin päätökseen muutosta haetaan;

2) muutoksenhakijan yksilöity vaatimus eli se, mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi;

3) seikat, joihin vaatimus perustuu;

4) todisteet, jotka vaatimuksen tueksi esitetään;

5) mahdollinen vaatimus lautakuntakulujen korvaamisesta ja perustelut vaatimukselle;

6) yhteystiedot, johon asiaa koskevat kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää; sekä

7) millä perusteella lautakunta on toimivaltainen asiassa.

Valitusasiakirjoihin on liitettävä valituksenalainen päätös tai sen jäljennös sekä dopingasioissa myös Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n lausunto.


12 §. Valitusmaksu. Valitusasiakirjoja toimitettaessa on osoitettava, että valittaja on suorittanut lautakunnan tilille valitusmaksun.

Suomen Olympiakomitean hallitus määrää vuosittain maksun suuruuden. Jos maksua ei ole asiakirjoja toimitettaessa suoritettu, valittajalle on varattava tilaisuus sen suorittamiseen lautakunnan määräämään ajankohtaan mennessä. Jollei maksua ole suoritettu asetetussa määräajassa, valitus jätetään tutkimatta.

Jos valittaja voittaa asiansa lautakunnassa, hänelle palautetaan suoritettu valitusmaksu. Jos valittaja voittaa asian vain osittain, hänelle voidaan lautakunnan harkinnan mukaan palauttaa maksu osittain tai kokonaan. Valitusmaksu voidaan palauttaa myös, jos siihen muutoin on erityisen painavia syitä.


13 §. Valituksen täydentäminen. Jos valitus on puutteellinen, valittajaa on kehotettava määräajassa korjaamaan puute uhalla, että valitus voidaan jättää tutkimatta, jos valittaja ei noudata kehotusta.


14 §. Vastaus. Valittajan vastapuolelta ja muulta, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa, on pyydettävä vastaus.

Vastauksessa on ilmoitettava:

1) vastaajan kannanotto valituksessa esitettyihin vaatimuksiin;

2) seikat, joihin vastaus perustuu;

3) todisteet, jotka vastauksen tueksi esitetään;

4) mahdollinen vaatimus lautakuntakulujen korvaamisesta ja perustelut vaatimukselle; sekä

5) yhteystiedot, johon asiaa koskevat kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää.


15 §. Vastauksen täydentäminen. Lautakunta voi tarvittaessa varata vastauksen antajalle tilaisuuden lautakunnan määräämässä ajassa täydentää vastausta.


16 §. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n puhevalta. Kun lautakunnassa käsitellään dopingasiassa tehtyä valitusta, Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:llä on oikeus käyttää asianosaisen puhevaltaa.


17 §. Asian ratkaiseminen vastausta pyytämättä.  Jos valituksen perusteella on ilmeistä, että asia ei kuulu sääntöjen 2 tai 3 §:n nojalla lautakunnan toimivaltaan, valitus voidaan jättää tutkimatta vastausta pyytämättä.

Jos valitus on selvästi perusteeton, valitus voidaan hylätä vastausta pyytämättä.


18 §. Lepäämään jättäminen. Jos lautakunnassa vireillä oleva asia on sääntöjen 3 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla samanaikaisesti käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa, lautakunnassa vireillä oleva valitus voidaan jättää lepäämään siihen saakka, kunnes yleinen tuomioistuin tai välimiesoikeus on antanut ratkaisunsa asiassa. 


19 §. Asianosaisten kuuleminen. Asianosaisille on ennen päätöksentekoa varattava tilaisuus lausua asiassa saaduista selvityksistä, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisuun.


20 §.  Esteellisyys. Lautakunnan jäsenen ja sihteerin esteellisyyteen sovelletaan soveltuvin osin, mitä oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa on säädetty tuomarin esteellisyydestä.


21 §. Asian käsittely. Lautakunta käsittelee asian istunnossaan sille toimitettujen asiakirjojen, sen hankkiman muun kirjallisen aineiston ja sihteerin tekemän ratkaisuehdotuksen pohjalta.  Istunto voidaan toimittaa myös käyttäen puhelin-, sähköposti- tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa, jos lautakunta harkitsee sen soveliaaksi.

Asiat on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.


22 §. Suullinen käsittely. Lautakunta toimittaa suullisen käsittelyn katsoessaan sen tarpeelliseksi. Suullisessa käsittelyssä voidaan kuulla asianosaisia, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanottaa muuta selvitystä.


23 §. Käsittelykieli. Asianosaisella on oikeus käyttää lautakunnassa suomen tai ruotsin kieltä. Asian käsittelyssä voidaan käyttää lautakunnan harkinnan mukaan myös englannin kieltä, jos asianosaiset tähän suostuvat.

Jos asianosaiset ovat erikielisiä, lautakunta päättää käsittelykielestä asianosaisten oikeutta ja etua silmällä pitäen. Päätös annetaan suomeksi tai ruotsiksi.


24 §. Muut sovellettavat säännökset. Asian käsittelyyn voidaan soveltuvin osin soveltaa yleisissä tuomioistuimissa noudatettavia menettelysäännöksiä, jos tämän luvun säännöksistä ei muuta johdu.   

               

IV Lautakunnan ratkaisu ja muutoksenhaku siihen

25 §. Päätöksen määräytyminen. Jos lautakunnan jäsenet eivät ole yksimielisiä ratkaisusta, lautakunnassa on suoritettava äänestys.  

Lautakunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut.

Jos äänet menevät tasan, tulee kurinpito- ja dopingasiassa päätökseksi se mielipide, joka on kurinpito- tai rankaisutoimen kohteena olevan kannalta lievin.  Muissa asioissa päätös määräytyy sen mielipiteen mukaan, johon puheenjohtaja on yhtynyt.


26 §. Päätös ja sen perusteleminen. Lautakunnan päätöksestä tulee ilmetä:

1) ratkaisun antopäivä;

2) asianosaisten nimet;

3) selostus valituksen kohteena olevasta ratkaisusta sekä asianosaisten vaatimuksista ja niiden perusteista;

4) ratkaisun perustelut;

5) päätöslauselma;

6) asian ratkaisseiden jäsenten nimet ja asian valmistellut sihteeri; sekä

7) onko ratkaisusta äänestetty. Jos ratkaisusta on äänestetty, ratkaisuun on liitettävä eri mieltä olleiden jäsenten mielipiteet.


27 §. Kulut lautakuntamenettelystä. Jos asian voittaneelle asianosaiselle on asian ajamisesta lautakunnassa aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.

Jos korvausvaatimuksen tehnyt asianosainen on vain osittain voittanut lautakunnassa, lautakunnan on harkittava, missä suhteessa korvaus on tälle suoritettava, tai määrättävä, että kumpikin asianosainen on velvollinen kärsimään kulunsa.

Mikäli lautakunta katsoo, että asia on ollut niin epäselvä, että asian käsittelyyn lautakunnassa on ollut aihetta, sen on määrättävä, että kumpikin asianosainen kärsii kulunsa.


28 §. Päätöksen tiedoksianto. Päätös on annettava tiedoksi valittajalle ja muille asianosaisille sekä dopingpäätöksissä myös valittajan järjestölle ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:lleTiedoksianto tapahtuu sähköpostitse asianosaisen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.


29 §. Muutoksenhaku. Lautakunnan päätöksiin ei voi valittamalla hakea muutosta, ellei Suomen antidopingsäännöstöstä muuta johdu.


30 §. Asian uudelleen käsitteleminen. Lautakunta voi ottaa ratkaisemansa asian uudelleen käsiteltäväkseen soveltaen soveltuvin osin niitä edellytyksiä ja perusteita, joilla lainvoiman saanut tuomio voidaan oikeudenkäymiskaaren 31 luvun ylimäärästä muutoksenhakua koskevien säännösten nojalla purkaa tai poistaa.

Asian uudelleenkäsittelemisestä peritään 12 §:ssä tarkoitettu valitusmaksu.


V Lautakunta välimiesoikeutena

31 §. Välimiesoikeutena käsiteltävät asiat. Jos asianosaiset niin sopivat tai jos asianosaisia sitovissa yhdistyksen säännöissä niin määrätään, lautakunta voi toimia välimiesoikeutena

a)      toimivaltaansa kuuluvissa asioissa

b)       urheilun sopimusasioissa

c)       urheilujärjestötoimintaan liittyvissä taloudellisissa asioissa

d)      Suomen Olympiakomitean suorittamissa valtionavustusten edelleen jakamista koskevissa asioissa 

Asian käsittelystä lautakunnan välimiesmenettelyssä peritään 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu, urheilujärjestöille vahvistetun valitusmaksun suuruinen maksu. 


32 §. Välimiesoikeuden kokoonpano. Välimiehiä on kolme, jolleivät osapuolet sovi yhdestä välimiehestä.

Kolmijäseniseen välimiesoikeuteen molemmat osapuolet nimeävät yhden lautakunnan jäsenen. Puheenjohtajana toimii lautakunnan puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä varapuheenjohtaja taikka jäsen. Jos asianosainen ei käytä nimeämisoikeuttaan, lautakunnan puheenjohtaja nimeää myös välimiehenä toimivan jäsenen.

Yksijäsenisen välimiesoikeuden nimeävät asianosaiset. Jos he eivät pääse sopimukseen välimiehestä, välimiehenä toimii lautakunnan puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä varapuheenjohtaja taikka jäsen.

Lautakunnan sihteeri toimii välimiesoikeuden sihteerinä.

33 §. Välimiesten palkkiotaulukko. Lautakunta voi vahvistaa vuosittain välimiesten ja sihteerin palkkiotaulukon välimiesmenettelyä varten.


34 §. Välimiesmenettelyyn sovellettavat säännökset. Välimiesmenettelyyn sovelletaan lakia välimiesmenettelystä (967/1992).

 

VI Lausuntojen antaminen

35 §.  Lausuntoasiat. Lautakunta voi antaa järjestöille niiden pyynnöstä lausuntoja urheilutoimintaan liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä. Lausunnon pyytäjältä peritään 12 §:ssä tarkoitettu maksu.

36 §. Menettely. Lausuntoasioiden käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin valitusasioiden käsittelyjärjestystä.

Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi määrätä lausuntoasian käsiteltäväksi täysistunnossa, mikäli hän katsoo asian laadun sitä vaativan.VII Muut määräykset

37 §. Käsittelyn ja päätöksen julkisuus. Lautakunnalle toimitetut valitus- ja vastausasiakirjat sekä asian käsittely lautakunnassa eivät ole julkisia, ellei lautakunta asianosaisten suostumuksella toisin päätä.

Lautakunnan päätös on julkinen. Lautakunta voi kuitenkin määrätä päätöksen perustelut kokonaan tai osittain salaisiksi. Valittajalla ja muulla asianosaisella on tällöinkin oikeus saada tieto perustelujen sisällöstä. Lautakunnan on huolehdittava mahdollisuuksiensa mukaan siitä, että asianosaiselle toimitetaan tieto ratkaisun sisällöstä ennen kuin ratkaisusta annetaan tieto yleisölle.  

Päätöksen julkisuudesta dopingasioissa on voimassa, mitä siitä erikseen on määrätty.

38 §. Salassapito. Lautakunnan jäsen tai sihteeri ei saa ilmaista eikä käyttää hyväkseen salassa pidettävää valittajaa tai muuta asianosaista koskevaa tietoa, jonka hän asioita lautakunnassa käsiteltäessä on saanut tietoonsa, ellei se, jota tieto koskee, anna siihen suostumustaan. Lautakunnassa käytävien neuvottelujen sisältö on pidettävä salassa.

39 §. Palkkiot. Lautakunnan jäsenille ja sihteerille suoritetaan kultakin kokoukselta palkkio sen suuruisena kuin valtiovarainministeriön antamassa suosituksessa komitean ja eräiden muiden toimielinten puheenjohtajille ja jäsenille maksettavista palkkioista on määrätty kokonaan työajan ulkopuolella pidettyjen kokousten osalta.  Matkakustannusten korvaus suoritetaan verohallinnon ohjeiden mukaisesti.

Sihteerille maksetaan lisäksi lautakunnan kokousten ulkopuolella tehdystä työstä tuntipalkkio. Tuntipalkkion määrän päättää Suomen Olympiakomitean hallitus kuultuaan lautakuntaa.

40 §. Lautakunnan työjärjestys. Lautakunta vahvistaa täysistunnossaan itselleen työjärjestyksen, jossa ovat määräykset lautakunnalle kuuluvien hallinnollisten asioiden käsittelystä ja tarvittavat tarkemmat määräykset asiain käsittelystä lautakunnassa sekä ratkaisujen julkaisemisesta sähköisessä tietokannassa.