39/2023 Cheerleading – Luottamustoimesta erottaminen - – Jäsenoikeuksien rajoittaminen – Kurinpito – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Kuuleminen – Perusteluvelvollisuus

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS                                     
Nro 39/2023
22.9.2023                                 
Diaarinro 24/2023

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Popinniemen Isku ry:n johtokunnan päätös 4.4.2023 erottaa A seuran cheerleading-jaoston puheenjohtajan tehtävästä (kokous 4/2023, pöytäkirjankohta 6)

 

ASIA                 
Cheerleading – Luottamustoimesta erottaminen – Jäsenoikeuksien rajoittaminen – Kurinpito – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Kuuleminen – Perusteluvelvollisuus

                         

MUUTOKSENHAKIJA
A

 

KUULTAVA
Popinniemen Isku ry

 

ASIAN TAUSTA JA VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Popinniemen Isku ry:llä on erillinen cheerleading-lajijaosto (Golden Eagles Cheerleading). Valittaja A on toiminut lajijaoston puheenjohtajana. Seuran johtokunta on kuitenkin päätöksellään 4.4.2023 erottanut A:n cheerleading-jaostosta.

Erottamispäätöksen mukaan seuran kevätkokouksessa 21.3.2023 oli ilmaistu huoli cheerleading-jaoston puheenjohtaja A:n toiminnasta. Seuran kevätkokouksessa oli ehdotettu, että seuran johtokunta ottaa käsiteltäväkseen kysymyksen A:n erottamisesta cheerleading-jaostosta. Keskustelun jälkeen seuran johtokunta oli todennut, ettei A nauttinut seuran eikä johtokunnan luottamusta, ja päättänyt erottaa A:n cheerleading-jaostosta. Päätöksen perustelujen mukaan asioiden hoitamisessa oli ilmennyt suuria ongelmia: Kokouskäytännöissä ja taloudenhoidossa oli ollut puutteita eikä neuvoja ollut otettu vastaan tai noudatettu. A:n toiminta oli ollut omapäistä ilman, että jaoston muilla jäsenillä olisi tietoa kaikista asioista tai A:n toiminnasta. A ei ollut yrittänyt selvittää asioita seuran johtokunnan kanssa vaan ottanut yhteyttä seuran ulkopuolisiin tahoihin (kuten esimerkiksi valitus henkilölle, joka on liiton Kymenlaakson piirin toiminnanjohtaja). A:n toiminta oli vastoin seuran toimintakulttuuria ja hyvää hallintotapaa.

Erottamispäätöksen mukaan erottaminen tulee voimaan heti, kun ilmoitus asiasta on lähetetty cheerleading-jaoston jäsenille. Tämän jälkeen A ei enää voinut toimia jaoston jäsenenä, mutta hänellä on mahdollisuus toimia jaoston apuna talkoolaisena. A:n tulee kuitenkin hoitaa erääseen MM-kisamatkaan liittyvät asiat loppuun.

 

VALITUS JA SEN TÄYDENNYS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että Popinniemen Isku ry:n johtokunnan päätös erottaa hänet seuran cheerleading-lajijaoston puheenjohtajan luottamustoimesta kumotaan, hänet palautetaan asemaansa ja että seura velvoitetaan korvaamaan hänelle lautakuntakulut 300 eurolla.

Yleisurheiluseura Popinniemen Isku ry:n johtokunta on päätöksellään laittomasti, sääntöjenvastaisesti ja perusteettomasti erottanut A:n seuran cheerleading-lajijaoston puheenjohtajan luottamustehtävistä. Ennen erottamista A:ta ei ollut kuultu asiassa eikä häntä ollut kutsuttu johtokunnan kokoukseen, jossa hänen erottamistaan oli käsitelty. Ennen erottamispäätöstä A:lle ei ollut suullisesti eikä kirjallisesti ilmaistu, että hänen toimintaansa oltaisiin joltain osin tyytymättömiä, vaikka tiedonsiirtovaikeuksia seuran johtokunnan ja lajijaoston välillä oli ollut, minkä lisäksi toimintatavoista oli esitetty erilaisia mielipiteitä. Hyvän hallintotavan mukaista olisi ollut keskustella tyytymättömyyden syistä A:n kanssa taikka antaa hänelle tarvittaessa huomautus tai varoitus.

Erottamisensa hetkellä A on ollut myös rahastonhoitajana, mistä toimesta häntä ei ole johtokunnan päätöksellä erotettu. Erottamispäätöksessä on sekoitettu A:n roolit seuran cheerleading-lajijaoston puheenjohtajana ja rahastonhoitajana, kun päätöksessä on väitetty A:n toimineen vilpillisesti rahastonhoitajana, millä on perusteltu puheenjohtajuudesta erottamista. A:lle ei ole ilmoitettu tarkkaa tietoa erottamispäätöksessä viitatusta vilpillisestä toiminnasta. Myöhempään tiedusteluunsa A:lle on ilmoitettu erottamisensa syiksi muita seikkoja kuin erottamispäätöksessä mainitut. A ei ole siten saanut yksityiskohtaista tietoa erottamiseensa liittyen.

A:n erottaminen luottamustoimestaan merkitsee käytännössä erottamista koko seurasta ja siten kurinpitotoimena tehtyä hänen jäsenoikeuksiensa rajoittamista siitä huolimatta, että A olisikin edelleen merkittynä seuran jäsenrekisteriin, ottaen huomioon, ettei A muutoin osallistu seuran toimintaan.

A ei ole jakanut lajijaostossa väärää tietoa seuran johtokunnasta. A on ottanut yhteyttä liiton piiritoiminnanjohtajaan tarkoituksenaan saada apua lajijaoston ja seuran johtokunnan välisen kommunikaation parantamiseksi. A on pyytänyt seuran johtokunnalta apua kirjanpitoon ja taloudenhoitoon liittyen sitä saamatta, mistä syystä A on ajatellut julkista tietoa haluttavan salata epäillen, että taustalla on vilpillisyyttä tai hänen tahallista kiusaamistaan. A on jakanut tämän ajatuksensa seuran lajijaoston jäsenille. Lisäksi huhtikuussa 2023 seurassa oli ollut kiusaamistapaus, johon liittyen A on yrittänyt saada tietoa seuran johtokunnan puheenjohtajalta auttaakseen niitä, joita asia vaikuttaa. Tällaista tietoa ei ole kuitenkaan A:lle suostuttu jakamaan. Edelleen A on useasti huomauttanut seuran johtokunnan puheenjohtajalle tavasta hoitaa asioita ja tiedonkulussa olevista epäkohdista.

Asian hoitaminen ja selvittäminen on edellyttänyt A:lta kolmen päivän kestoista ajankäyttöä ja maksullisiin neuvontapuhelinnumeroihin soittamista, mistä on aiheutunut A:lle kuluja, jotka seura on velvollinen hänelle korvaamaan.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Popinniemen Isku ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja seuran johtokunnan päätös pysytetään voimassa.

A on erotettu vain luottamustoimestaan seurassa. Hän on edelleen seuran täysivaltainen jäsen. Seuran lajijaoston puheenjohtajaksi tai jaoston jäseneksi A ei kuitenkaan voi palata. Seuran lajijaostolle on valittu uusi puheenjohtaja.

A on erotettu tehtävästään päätöksestä ilmenevin tavoin vuorovaikutustaidoissa, yhteistyökyvyssä ja yleisesti seuratyöskentelyssä olleiden puutteiden ja omavaltaisen toimintansa vuoksi. A on vuodesta 2022 tehnyt lajijaostossa päätöksiä ilman keskusteluja muiden jaoston jäsenten kanssa ja pitämättä päätöksistä pöytäkirjaa. Lajijaostossa on käsitelty asioita kieltämällä niiden toimittamisen seuran johtokunnan tietoon. A on viestinnässään seuran jäsenille sekoittanut seuran ja jaoston keskenään aiheuttaen epätietoisuutta. A on kohdistanut seuran puheenjohtajaan ja taloudenhoitajaan useita syytöksiä ja lähetellyt näille viestejä. A on myös esittänyt seuran johtokunnan väärinkäyttäneen omiin tarkoituksiinsa kaupungin seuralle myöntämän taloudellisen avustuksen. Kyseinen taloudenhoitaja on eronnut A:n negatiivisen käytöksen vuoksi. A ei ole lajijaoston taloudenhoidossa muun muassa säilyttänyt menotositteita eikä huolinut tarjottua apua. Sen jälkeen, kun seurassa on hoidettu kahden urheilijan kiusaamisasiaa, A on omatoimisesti ja vastoin seurassa tehtyä päätöstä ja urheilijoiden vanhempien toiveita, tehnyt asiassa lastensuojeluilmoituksen ja ilmoittanut virheellisesti lapsen vanhemmalle seurasta eikä joukkueesta erottamisesta.

A on menettelyllään aikaansaanut epäluottamuksen seuran johtokunnan ja lajijaoston välille. A:n toiminnan vuoksi seuran johtokunnan toiminta on häiriintynyt yli vuoden ajaksi. Seuran johtokunnan ja jaostojen välinen luottamus on tullut palauttaa ja saada seuralle työskentelyrauha erottamalla A.

Kysymys A:n erottamisesta on tullut esille seuran avoimessa kevätkokouksessa eräältä vanhemmalta, joka on ollut huolissaan valmentajien jaksamisesta, cheerleading-jaoston huonosta hengestä ja toimintakulttuurista. Erottamiskysymys on tullut seuran kevätkokouksen päätöksellä seuran johtokunnan käsiteltäväksi. A:lla on ollut mahdollisuus osallistua myös seuran johtokunnan kyseiseen ja muihinkin kokouksiin. Seuran johtokunnalla on ollut seuran sääntöjen mukaan oikeus erottaa A, koska sääntöjen mukaan johtokunnan tehtävä on ottaa ja erottaa seuran toimihenkilöt. Sääntöjen mukaan seuran jaostojen tehtävänä on huolehtia toiminnastaan johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti, mutta tätä A ei ollut noudattanut. A:lle ei ole järjestetty erillistä kuulemistilaisuutta ennen erottamistaan. Huomautus tai varoitus ei olisi muuttanut tilannetta, jossa ongelmat johtuivat A:sta ja seuran muut toimihenkilöt olivat väsyneet tämän toimintaan.

 

VASTASELITYS

A on antanut asiassa vastaselityksensä ja kiistänyt seuran hänen toimintaansa koskevat väitteet. A on muun muassa lausunut, ettei hän ole puheenjohtajana toimiessaan rikkonut seuran lajijaoston päätösvaltaisuussäännöksiä ja että vuoden 2022 tilinpäätöksen on osaltaan hyväksynyt ja allekirjoittanut lajijaoston toinen rahastonhoitaja. Lajijaostossa on joistakin akuuteista asioista ja hankinnoista, kuten koronaa koskevista linjauksista ja koronaturvatarvikkeista, jouduttu päättämään puhelinsovelluskeskusteluissa. Joitakin muitakin äkillisiä asioita on saattanut olla, mutta nämä on käsitelty jälkikäteen lajijaoston kokouksessa. Pöytäkirjat on kaikista päätöksistä tehty. A ei ole salannut asioita seuran johtokunnalta eikä syyttänyt johtokuntaa taloudellisen avustuksen väärinkäytöstä.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

1. Kysymyksenasettelu

Asiassa on riidatonta, että A on valituksensa tultua vireille ollut edelleen seuran jäsenrekisteriin merkitty jäsen. Seuran johtokunta tai muu sen toimielin ei ole erottanut A:ta koko yhdistyksestä ja sen jäsenyydestä. Sen sijaan A ei ole enää ollut lajijaoston puheenjohtaja mainittuna ajankohtana.

Valitus koskee seuran lajijaoston puheenjohtajana toimineen henkilön erottamista tästä tehtävästään. Asiassa on kysymys Popinniemen Isku ry:n johtokunnan päätöksen sääntöjenvastaisuuden arvioinnista sekä siitä, onko johtokunta menetellyt päätöksenteossa asianmukaisesti.

 

2. Päätöksen tekeminen A:ta kuulematta

Riidatonta on, että valituksenalainen päätös on tehty A:ta kuulematta.

Mitä ilmeisimmin A ei ole ollut läsnä seuran kevätkokouksessa 21.3.2023, jossa on ensimmäisen kerran esitetty epäluottamusta A:lle ja päätetty siirtää asia A:n erottamisesta seuran jaoston puheenjohtajuudesta seuran johtokunnan käsiteltäväksi. Asiassa ei ole selvitetty, että A:ta olisi kutsuttu johtokunnan kokoukseen 4.4.2023, jolloin hänen erottamistaan lajijaoston puheenjohtajan tehtävästä on käsitelty ja päätös siitä tehty. Asiassa ei ole selvitystä siitäkään, että A olisi ollut ylipäätään tietoinen hänen luottamustehtävästä erottamistaan koskevan asian käsittelystä ennen sitä koskevan ratkaisun tekemistä saatikka että A:lle olisi asianmukaisesti varattu tilaisuus lausua itseään koskevassa asiassa. Asiassa on kuitenkin riidatonta, että päätös on sittemmin toimitettu tiedoksi A:lle ja että A on määräajassa oikeusturvalautakunnalle toimitetulla valituksella kyennyt hakemaan päätökseen muutosta ilmeisestikin ilman erottamispäätökseen sisältyvää valitusosoitusta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Popinniemen Iskun säännöistä ilmenee, että hallitus, tässä tapauksessa johtokunta, valitsee jäsenet syyskokouksessa asetettuihin yhdistyksen jaostoihin ja että se myös ottaa ja erottaa seuran toimihenkilöt (11 §). Seuran säännöissä ei ole muutoin säädetty luottamustehtävään nimittämisestä tai siitä erottamisesta kuin siten, että johtokunnalla on nimitys- ja erottamisoikeus. Luottamustehtävään nimittämisen ja siitä erottamisen edellytyksistä ei mainita säännöissä. Myöskään yhdistyslaissa ei ole säännöksiä luottamushenkilön erottamisesta. Kun säännöissä ei ole myöskään määräyksiä siitä menettelystä, jossa jaostojen ja niiden jäsenten valinnasta ja erottamisesta päätetään, päätöksenteossa noudatetaan normaalia yhdistyksen hallituksen päätöksentekomenettelyä. Yhdistyksen jäsenen kuulemiselle on asetettu erityisiä vaatimuksia erottamis- ja kurinpitomenettelyissä. Yhdistyslain 15 §:n mukaan jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen yhdistyksen jäsenyydestä erottamista koskevan päätöksen tekemistä. Kurinpitomenettelyssä kuulemisvelvollisuus on voimassa yleisenä oikeussuojaperiaatteena.  

Vaikka tässä tapauksessa ei ole kysymys kurinpitoasiasta, on Popinniemen Isku ry:n johtokunnan päätöksellä lautakunnan näkemyksen mukaan ilmeisiä vaikutuksia A:n oikeusasemaan ja toimintamahdollisuuksiin yhdistyksessä. Nämä vaikutukset koskevat erityisesti A:n mainetta ja mahdollisuuksia jatkaa cheerleadingiin liittyvää toimintaansa yhdistyksessä. Edellä mainitut seikat puoltavat kuulemisvelvollisuuden arviointia samoin kuin varsinaisen kurinpitoasian yhteydessä. Kuten lautakunnan ratkaisusta UOL 11/2011 ilmenee, asetelmaa on kuulemisen osalta perusteltua arvioida oikeusturvalautakunnan päätöksessä 3/2008 sovelletun oikeusohjeen mukaisesti. Kyseisessä ratkaisussa lautakunta on katsonut, että vaikka valittajalle ei ollut varattu tosiasiallista mahdollisuutta tulla kuulluksi kurinpitomenettelyssä, hän oli voinut valituksessaan kuitenkin tuoda esille ne näkökohdat, joita asian käsittelyyn liittyi, joten seuran menettelyvirheestä huolimatta ja enemmän viivytyksen välttämiseksi lautakunta käsitteli asian kuitenkin myös muilta osin. Myös tässä asiassa A on kuulematta jättämisestään huolimatta voinut valituksessaan oikeusturvalautakunnalle tuoda esille ne näkökohdat, joiden perusteella hän on katsonut erottamisensa olleen perusteeton tai yhdistyksen sääntöjen vastainen.

Edellä kerrotuin perustein lautakunta katsoo, että asia voidaan viivytyksen välttämiseksi ratkaista, vaikka Popinniemen Isku ry:n johtokunta ei ole kuullut A:ta päätöstä tehdessään.

 

3. Päätöksen sääntöjenvastaisuus

Yhdistyksen säännöistä esitetyn selvityksen mukaan seuran jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa ja toimintasektorinsa toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti (12 §). Säännöistä ilmenee myös, että hallitus, tässä tapauksessa johtokunta, valitsee jäsenet syyskokouksessa asetettuihin yhdistyksen jaostoihin ja että se myös ottaa ja erottaa seuran toimihenkilöt (11 §).

Asiassa on riidatonta, että Popinniemen Isku ry on monilajinen seura, jossa toimii cheerleadingin lisäksi useita muita eri urheilulajeihin tai urheiluikäisiin liittyviä lajijaostoja johtokunnan alaisuudessa. Seuran sääntöjen ja muutoin esitetyn selvityksen perusteella cheerleading-jaoston puheenjohtajana toimiminen on yhdistyksen johtokunnan valvonnassa oleva yhdistyksen sääntöjen 11 §:ään perustuva luottamustehtävä. Seuran säännöissä ei ole muutoin säädetty luottamustehtävään nimittämisestä tai siitä erottamisesta kuin siten, että johtokunnalla on nimitys- ja erottamisoikeus. Luottamustehtävään nimittämisen ja siitä erottamisen edellytyksistä ei mainita säännöissä. Myöskään yhdistyslaissa ei ole säännöksiä luottamushenkilön erottamisesta.

Oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisussaan (esim. UOL 24/2019) lausunut, ettei yhdistyslain 14 §:n säännöstä yhdistyksen jäsenyydestä erottamisen edellytyksistä voida analogisestikaan soveltaa luottamushenkilön erottamiseen. Yhdistyksen jäsenyydessä pysymisoikeus on siten vahvempi kuin yhdistyksen luottamushenkilöllä. Samoin oikeusturvalautakunnan aikaisemmassa ratkaisussa (UOL 11/2011) on katsottu, ettei luottamustoimen haltijalla voi olla vahvempi asema kuin yhdistyksen hallituksen jäsenellä, joka oikeuskirjallisuuden (Heikki Halila – Lauri Tarasti 2017: Yhdistysoikeus, s. 502) kannanoton mukaan voidaan milloin tahansa toimikauden aikana erottaa tehtävästään, erottamiseen riittää pelkkä epäluottamus ja ettei erottamispäätöstä tarvitsisi perustella. Silloin, kun luottamushenkilön tehtävän päättämisestä ei ole yhdistyksen säännöissä lausuttu, yhdistyksen luottamustehtävässä oleva henkilö voidaan korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2012:50 todetuin tavoin vapauttaa tehtävästään luottamuspulan takia kesken toimikauden.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Popinniemen Isku ry:n cheerleading-jaoston puheenjohtajana toimiminen on perustunut luottamustoimeen ja edellyttänyt nimitys- ja erottamisvaltaa käyttäneen johtokunnan luottamusta. Johtokunta on päätöksellään erottanut A:n kyseisestä tehtävästä todeten, ettei A nauttinut enää seuran eikä johtokunnan luottamusta päätöksessä tarkemmin selostettujen asioiden hoitamisessa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Oikeusturvalautakunta katsoo, että luottamustoimesta erottaminen on perustunut yhdistyksen säännöksistä tarkemmin määrittelemättömään luottamuspulaan, jolloin luottamustoimeen nimittämisestä ja erottamisesta vastaavalla yhdistyksen johtokunnalla on asiassa laaja harkintavalta. Seuran johtokunnalla on siis ilman enempiä perusteita ja perusteluja ollut oikeus erottaa A lajijaoston puheenjohtajan luottamustoimesta, kun erottaminen on perustunut luottamuspulaan.

Toisin kuin A on itse esittänyt, oikeusturvalautakunta ei katso, että luottamustoimesta erottaminen olisi käytännössä vastannut koko yhdistyksestä erottamista tai että A:n jäsenoikeuksia oltaisiin luottamustoimen päättämisellä rajoitettu. A ei ole kyennyt esittämään näyttöä siitä, että luottamustoimesta erottamispäätös olisi jollakin tavalla heikentävästi vaikuttanut hänen oikeuksiinsa toimia seurassa sen jäsenenä. Se, ettei A itse ole aikaisemmin luottamustoimensa ulkopuolella muutoin osallistunut tai sittemmin halua osallistua seuran toimintaan jäsenen asemassa, ei tarkoita, etteikö hän seuran täysivaltaisena jäsenenä voisi käyttää yhdistyslain 17 §:n ja 25 §:n mukaisia äänioikeuksiaan ja päätösvaltaansa, asettua uudelleen ehdolle luottamustehtäviin taikka muutoin aktiivisesti osallistua seuran toimintaan edistäen sen tarkoitusta.

Näin ollen seuran sääntöjen mukaan jaoston puheenjohtajan vapauttaminen tehtävästään jää pääosin Popinniemen Iskun johtokunnan tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Tähän päätöksen tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluu myös päätöksen kohtuuttomuuden arvioiminen. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko Popinniemen Iskun päätös tarkoituksenmukainen. Kuitenkin tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluva päätös voidaan katsoa sääntöjenvastaiseksi sillä perusteella, että se loukkaa ihmis- ja perusoikeuksia, kuten yhdenvertaisuusperiaatetta tai syrjinnänkieltoa.

Luottamustoimea koskevassa erottamispäätöksessä on edellä selostetuin ja seuran vastauksesta ilmenevin tavoin kiinnitetty huomiota A:n toiminnassa kokouskäytäntöjen ja taloudenhoidon puutteisiin, omavaltaiseen toimintaan jaostossa, puuttuviin tiedonantoihin jaoston muille jäsenille ja johtokunnalle. Oikeusturvalautakunta toteaa, että tällaiset seikat tyypillisesti kuuluvat keskeisinä yhdistyksen tai sen jaoston puheenjohtajan tehtäviin. Se, että seuran johtokunnalla ja A:lla on edelleenkin erilainen käsitys siitä, ovatko johtokunnan huomionkiinnittämiset olleet kaikilta osin aiheellisia vai eivät, ei tee erottamisen perusteiksi ilmoitettuja seikkoja perusteettomiksi tai epäasiallisiksi. Erottamispäätöksestä tai seuran antamasta vastauksesta ei siten ilmene, että erottaminen olisi tosiasiassa perustettu seikkoihin, joilla A:ta olisi syrjitty tai joilla hänet olisi asetettu muutoin epäyhdenvertaiseen asemaan suhteessa muihin taikka joilla A:n perustavanlaatuisia oikeuksia yhdistyksen jäsenenä olisi muutoin loukattu.

Oikeusturvalautakunta siten katsoo, ettei seuran johtokunnan päätös erottaa A luottamustoimesta ole näiden seikkojen johdosta ollut sääntöjenvastainen. Päätöksellä ei ole kohdistettu A:han kurinpidollisia toimia eikä muutoinkaan rajoitettu A:n jäsenoikeuksia. Näin ollen A:n valitus on hylättävä.

 

4. Lautakuntakulut ja valitusmaksu

Valittaja A on hävinnyt asiansa oikeusturvalautakunnassa, mistä syystä hänen lautakuntakuluvaatimuksensa seuraa kohtaan on hylättävä.

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 2 kohdan mukaan valitusmaksu voidaan palauttaa, jos siihen muutoin on erityisen painavia syitä. Mainittu säännös on poikkeus selvään pääsääntöön siitä, että valituksen tullessa hylätyksi valitusmaksua ei valittajalle palauteta. Oikeusturvalautakunta kuitenkin katsoo, että seuran johtokunnan menettelyssä tapahtunut kuulemisvirhe on antanut A:lle perustellun syyn valittaa oikeusturvalautakuntaan itseään koskevasta päätöksestä. Näin ollen valitusmaksun palauttamiseen valittajalle on erityisen painavia syitä.

 

Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksu palautetaan valittajalle.

Ratkaisu oli yksimielinen.

 

Timo Ojala
Puheenjohtaja                                                         

Teemu Vanhanen
Sihteeri

                                                                                                                   

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Hannele Alho-Ignatius, Tapio Rantala, Hilkka Salmenkylä ja Mika Väyrynen.