29/2016 Darts Yhdistys – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Kilpailusuorituksen hylkääminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 29/2016

2.12.2016    Diaarinro 21/2016


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Dartsliitto ry:n liittokokouksen päätös 23.7.2016


ASIA            

Kilpailusuorituksen hylkääminen


MUUTOKSENHAKIJA

Hertas DT Vantaa / A


KUULTAVA

Suomen Dartsliitto ry


LIITTOKOKOUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Dartsliitto ry:n (jäljempänä Dartsliitto) liittokokous on päätöksellään 23.7.2016 pitänyt voimassa Dartsliiton liittohallituksen päätöksen 24.5.2016, jossa liittohallitus on päättänyt mitätöidä 7.5.2016 käydyn miesten 1 divisioonan karsintakierroksen Tillikka DC 1 – Kontulan TK 2 – Proffan Tikka 2 – Hertas DT 3 tulokset ja velvoittanut joukkueet uusimaan pelatun karsinnan. Päätös on perustunut siihen, että Hertas DT Vantaan neljän urheilijan muodostamaan joukkueeseen oli karsintakierrokselle otettu kolme pelaajaa seuran ylemmän sarjatason joukkueesta. Liittohallitus on päätöksessään katsonut, että Hertas DT Vantaan menettely on ollut Dartsliiton sääntöjen vastaista.     


VALITUS PERUSTEINEEN

Hertas DT Vantaa on valituksessaan vaatinut, että Dartsliiton liittokokouksen valituksen kohteena oleva päätös kumotaan ja että Dartsliitto velvoitetaan korvaamaan Hertas DT Vantaan lautakuntakulut asiassa.


Perusteinaan Hertas DT Vantaa on lausunut, että valituksen kohteena oleva päätös on Dartsliiton sääntöjen vastainen. Dartsliiton liittohallitus on perustanut sääntötulkintansa ja ratkaisunsa asiassa virheellisesti sääntöjen yleiseen henkeen ja reilun pelin vaatimukseen, jota ei ole mainittu säännöissä.


Lisäksi Hertas DT Vantaa on todennut, että Dartsliiton kilpailusihteeri oli viikkoa ennen karsintakierrosta sekä vielä kilpailupäivänä ilmoittanut Hertas DT Vantaan joukkueen edustajalle, että kysymyksessä olevien pelaajien peluuttaminen karsintakierroksella ei ole sääntöjen vastaista. Kilpailusihteeri on ollut esteellinen käsittelemään asiaa Dartsliiton liittohallituksessa. Vielä Hertas DT Vantaa on todennut, että aikaisemmin vuonna 2014 sääntöjä oli tulkittu vastaavanlaisessa tilanteessa eri tavalla.

           

VASTAUS PERUSTEINEEN

Dartsliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Perusteinaan Dartsliitto on lausunut, että vaikka liiton sääntöjen siirto-oikeutta koskevaa sääntökohtaa voidaan pitää tulkinnanvaraisena, on Hertas DT Vantaan katsottava toimineen asiassa sääntöjen vastaisesti. Hertas DT Vantaa oli pudottanut runkosarjan viimeiselle eli kahdeksannelle kierrokselle II divisioonan joukkueeseen säännöissä sallitulla tavalla yhden pelaajan ylemmältä tasolta I divisioonasta. Karsintakierrokselle samaan joukkueeseen oli pudotettu ylemmältä tasolta vielä kolme pelaajaa lisää. Säännöt sallivat vain yhden pelaajan siirron ylemmältä tasolta alemmalle per kierros. Joukkueissa on neljä pelaajaa, eli kierroksiin 1 - 7 verrattuna Hertas DT Vantaa oli uusinut karsintakierrokselle koko alemman tason joukkueensa.


Hertas DT Vantaan karsintakierroksen vastustajista Tillikka DC oli tehnyt asiasta protestin. Se oli kuitenkin tehty myöhemmin kuin protesti liiton sääntöjen mukaan olisi tullut tehdä. Liittohallitus oli ottanut asian käsiteltäväkseen, koska se oli pitänyt kilpailusihteerin tulkintaa asiassa vääränä ja katsonut sääntöjä rikotun.


Edelleen Dartsliitto on lausunut, että kilpailusihteeri ei ole osallistunut tässä asiassa päätöksentekoon liittohallituksessa. Valituksessa viitataan samanlaiseen tilanteeseen keväällä 2014, mutta ei selvennetä, mikä tuo tilanne olisi ollut. Hallituksen jäsenen läsnäololla alkuperäisen karsintapelin aikana ei ole merkitystä asiassa. Yksittäinen hallituksen jäsen ei voi puuttua tilanteeseen ja esimerkiksi keskeyttää pelejä.


VASTASELITYS

Hertas DT Vantaa on antanut Dartsliiton vastauksen johdosta vastaselityksen.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska suullisen käsittelyn toimittaminen on ollut asiassa sen laadun vuoksi selvästi tarpeetonta.


Pääasiaratkaisu


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

Hertas DT Vantaa oli pudottanut runkosarjan viimeiselle eli kahdeksannelle kierrokselle II divisioonan joukkueeseensa yhden pelaajan ylemmältä tasolta I divisioonasta. Karsintakierrokselle samaan joukkueeseen oli pudotettu ylemmältä tasolta vielä kolme pelaajaa lisää. Dartsliiton liittohallitus ja myöhemmin liittokokous ovat katsoneet, että useamman kuin yhden pelaajan siirtäminen kerralla saman seuran ylemmällä tasolla pelaavasta joukkueesta alemmalla tasolla pelaavaan joukkueeseen on liiton sääntöjen vastaista, minkä vuoksi karsintakierroksen tulokset on mitätöity ja kierros on määrätty pelattavaksi uudestaan.


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko liittokokouksen päätös sääntöjen vastainen.


Sovellettavat sääntömääräykset

 

Sovellettavaksi tulevien Dartsliiton SM-liigan sääntöjen 1.7.2015 kohdan 4.2 mukaan saman kerhon sisällä ylemmältä tasolta alemman tason joukkueeseen saa siirtyä yksi pelaaja per kierros. Edelleen samassa sääntökohdassa on todettu, että miesten mestaruussarjassa tai miesten I divisioonassa joukkue saattaa olla ns. lepovuorossa kahdeksannella kierroksella. Pelaajan tiputtaminen alemman tason joukkueeseen on tällöin em. sääntöjen mukaan mahdollista. Kyseistä pelaajaa ei kuitenkaan saa nostaa takaisin ylempään joukkueeseen play-offseihin/karsintoihin. Alemman tason joukkueessa hänellä on oikeus pelata karsinnoissa.


Sääntöjen kohdan 13.3 mukaan kilpailusihteeri ja liittohallitus rankaisevat liigaan osallistuvia kerhoja, joukkueita tai yksittäisiä pelaajia tilanteen niin vaatiessa.


Päätöksen sääntöjenvastaisuutta koskeva arviointi

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että edellä selostetuissa säännöissä on nimenomaisesti mainittu, että saman kerhon ylemmällä tasolla pelaavasta joukkueesta alemman tason joukkueeseen saa siirtyä vain yksi pelaaja per kierros. Säännöistä ei ilmene, että ylemmän tason joukkueesta olisi tarkoitettu voitavan siirtää alemman tason joukkueeseen karsintakierrokselle enemmän kuin yksi pelaaja ja että alemman tason joukkueen pelaajat voitaisiin sääntöjen mukaan korvata kahden viimeisen kierroksen aikana jopa kokonaan ylemmän sarjatason joukkueen pelaajilla, kuten Hertas DT Vantaa on asiassa menetellyt.   


Dartsliiton liittohallitus on päätöksessään todennut tulkinneensa sääntöjä niiden yleisen hengen ja reilun pelin vaatimuksen mukaisesti. Kysymys ei siten ole ollut siitä, että karsintakierroksen ottelutulokset olisi mitätöity ja kierros määrätty uusittavaksi reilun pelin hengen vastaisen menettelyn vuoksi, vaan siitä, että siirtosääntöjen tulkinnassa on otettu huomioon muun ohella reilun pelin vaatimus ja yleinen kilpailumoraali.


Hertas DT Vantaa on valituksessaan esittänyt, että siirtosääntöjä oli tulkittu aikaisemmin ylemmällä sarjatasolla vastaavanlaisessa tilanteessa toisella tavalla. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa, että Hertas DT Vantaa ei ole yksilöinyt mainitsemaansa aikaisempaa tulkintatilannetta eikä esittänyt poikkeavasta ratkaisukäytännöstä mitään selvitystä. Näin ollen asiassa on jäänyt näyttämättä, että tässä asiassa tehty sääntötulkinta olisi vakiintuneen ratkaisukäytännön vastainen.


Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että Dartsliiton sovellettavaksi tulevien sääntöjen perusteella liittohallituksella on oikeus puuttua havaitsemiinsa sääntöjenvastaisuuksiin kilpailusihteerin mahdollisesta eriävästä kannasta huolimatta. Hallitus on siten voinut päättää ottelutulosten mitätöimisestä sääntörikkomuksen perusteella siitä huolimatta, että kilpailusihteeri olisi arvioinut tilannetta aikaisemmin toisin, kuten Hertas DT Vantaa on valituksessaan väittänyt.


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt, että Dartsliiton liittohallituksen päätös, jonka liittokokous on päätöksellään vahvistanut, olisi liiton sääntöjen vastainen. Asiassa ei ole ilmennyt myöskään sellaisia menettelyvirheitä, joiden vuoksi päätös olisi kumottava. Näin ollen valitus on hylättävä. 

 

Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jarmo Hirvonen                      Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Pia Ek, Tapio Rantala ja Hilkka Salmenkylä.