34/2021 Biljardi Yhdistys – Kurinpito – Päätöksen sääntöjenvastaisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS         Nro 34/2021

2.12.2021        Diaarinro 33/2021


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Biljardiliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 18.11.2021


ASIA         

KilpailukieltoMUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen Biljardiliitto ry


SUOMEN BILJARDILIITTO RY:N KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Biljardiliitto ry:n (jäljempänä Biljardiliitto) kurinpitovaliokunta on päätöksessään 18.11.2021 määrännyt A:lle yhden kuukauden kilpailukiellon päätöksen antopäivästä lukien. Päätös on perustunut siihen, että A on ilmoittauduttuaan pyramidibiljardin SM-alkukilpailuihin 12.-14.11.2021 Helsingissä jättänyt turnauksen kesken ja luovuttanut pelin tahalliseksi katsottavalla tavalla.   


A:n valitettua edellä mainitusta päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan Biljardiliiton kurinpitovaliokunta on 19.11.2021 antamallaan päätöksellä keskeyttänyt päätöksen 18.11.2021 täytäntöönpanon valituksen käsittelyn ajaksi.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteena oleva Biljardiliiton kurinpitovaliokunnan päätös 18.11.2021 kumotaan.


Perusteinaan A on esittänyt, että valituksen kohteena oleva päätös on Biljardiliiton sääntöjen vastainen. Biljardiliiton kurinpitosäännöissä kielletään kilpailun tai pelin ennenaikainen luovutus ilman pätevää syytä. A:lle oli annettu tämän sääntökohdan rikkomisesta ensin huomautus, sen jälkeen varoitus ja lopulta yhden kuukauden kilpailukielto. Hän ei kuitenkaan ole luovuttanut yhtään peliä kurinpitosäännöissä tarkoitetulla tavalla ilman pätevää syytä.


A pelaa eri biljardilajeista poolia ja kaisaa nuorten sarjoissa ja yleisessä sarjassa sekä lisäksi pyramidia yleisessä sarjassa. Covid-19 pandemian vuoksi kilpailuja on jouduttu peruuttamaan ja siirtämään siten, että niitä on järjestetty samoina viikonloppuina. Lisäksi pandemiatilanteesta on seurannut, että pelit on jouduttu päättämään aikaisemmassa vaiheessa iltaa kuin aikaisemmin, minkä vuoksi yhden päivän kilpailut ovat saattaneet kestää kaksi päivää.   


A oli saanut huomautuksen siitä, kun hän oli osallistunut 11.9.-12.9.2021 koronarajoitusten vuoksi kaksipäiväiseksi muuttuneeseen kaisan pari SM-kilpailuun ja joutunut kilpailun aikataulun yllättävän venymisen vuoksi jäämään pois 12.9.2021 järjestetystä junioreiden ranking-turnauksesta, johon hän myös oli ilmoittautunut.   


Tämän jälkeen A oli saanut varoituksen, kun hän ei ollut ehtinyt 17.10.2021 Lappeenrannassa järjestettyyn junioreiden ranking-turnaukseen, pelattuaan samanaikaisesti Hyvinkäällä kaisan ranking-kilpailussa. Varoituksessa oli mainittu, että seuraavasta rikkeestä seuraisi kilpailukieltoa. Kurinpitosäännöissä tarkoitettu pätevä syy jäädä pois juniorturnauksesta oli tässä tapauksessa menestyminen niin hyvin aikuisten kilpailussa, että pelit olivat jatkuneet pidempään. A oli myös maksanut Lappeenrannan turnauksen osallistumismaksun, vaikka hän ei ollut pelannut turnauksessa peliäkään.


Marraskuussa 12.-14.11.2021 järjestettiin saman viikonlopun aikana Helsingissä pyramidibiljardin SM-alkukilpailut ja Lappeenrannassa junioreiden SM-karsinnat. Alun perin kilpailut oli ollut tarkoitus järjestää siten, että pyramidibiljardin pelit pelataan perjantaina ja lauantaina 12. ja 13.11. ja junioreiden SM-karsinnat pelataan sunnuntaina 14.11.2021. A:lle oli määrätty yhden kuukauden kilpailukielto sen vuoksi, että pyramidibiljardin pelit olivat venyneet sunnuntaille, minkä vuoksi A oli joutunut jäämään pois toisesta turnauksesta. Kun oli käynyt ilmi, että pyramidibiljardin pelit jatkuvat vielä sunnuntaina, Biljardiliiton edustaja oli todennut A:lle, että hän sotkisi asioita vähemmän, mikäli hän jättäisi Helsingin pyramidibiljarditurnauksen kesken ja pelaisi sunnuntaina Lappeenrannassa junioreiden SM-karsinnoissa.

  

Lisäksi A on lausunut, että Biljardiliitto on kieltänyt päällekkäisiin kilpailuihin osallistumisen, mutta sen oma ilmoittautumisjärjestelmä ei varoita ilmoittautuvaa urheilijaa päällekkäisyydestä. A ei myöskään ollut täysin ymmärtänyt tilanteen vakavuutta siitä syystä, että hänen äidinkielensä on venäjä ja suomi on vasta hänen toinen kielensä. Kokonaisuutena arvioiden A:n ei ole katsottava menetelleen Biljardiliiton kurinpitosääntöjen vastaisesti, minkä vuoksi valituksen kohteena oleva päätös on kumottava.    


VASTAUS PERUSTEINEEN

Biljardiliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Perusteinaan Biljardiliitto on esittänyt, että liiton kilpailu- ja kurinpitomääräysten mukaan toistuvat luovutukset voivat johtaa kurinpidollisiin seuraamuksiin. Säännöissä tarkoitettuja päteviä syitä luovutukselle voivat olla esimerkiksi äkilliset sairastumiset ja niihin rinnastuvat syyt. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa luovutuksen syynä oli kuitenkin ollut ilmoittautuminen tietoisesti kahteen saman viikonlopun aikana järjestettyyn turnaukseen, mistä menettelystä A:a oli jo aikaisemmin huomautettu ja varoitettu.


A:n valituksessaan esittämä väite, jonka mukaan Biljardiliiton ilmoittautumisjärjestelmä ei varoita erikseen siitä, että urheilija on ilmoittautumassa kahteen samanaikaisesti järjestettävään turnaukseen, pitää paikkansa. A on kuitenkin ollut tietoinen siitä, että pyramiditurnauksen aikataulu oli ollut tiukka ja että turnauksen jatkuminen sunnuntaille oli hyvin mahdollista. Saamansa huomautuksen ja varoituksen myötä hän oli myös ollut tietoinen siitä, miten liitto suhtautuu päällekkäisistä peleistä aiheutuviin poisjäänteihin ja luovutuksiin.


A oli käynyt pyramiditurnausta 12.11.-14.11.2021 ennen 11.11.2021 sekä turnauksen aikana keskusteluja päällekkäisistä kilpailuista liiton edustajien kanssa. Pyramiditurnauksen aikana lauantaina 13.11.2021 hänelle oli ilmoitettu, että tässä tilanteessa vähemmän haittaa kilpailutoiminnalle aiheutuu siitä, että A osallistuu sunnuntaina 14.11.2021 junioreiden SM-karsintoihin Lappeenrannassa ja jättää siten Helsingin pyramiditurnauksen kesken. Tässä keskustelussa oli kuitenkin ollut kysymys vain siitä, kumpi huonoista vaihtoehdoista oli vähemmän huono. Asialla ei siten ole merkitystä arvioitaessa sitä, oliko A menetellyt liiton sääntöjen vastaisesti.


Vielä Biljardiliitto on lausunut, että A on menetellyt tietoisesti ja toistuvasti vastoin Biljardiliiton sääntöjä. Tämänkaltainen välinpitämättömyys sääntöjä ja muita pelaajia kohtaan on moitittavaa eikä sitä voida sallia. Samasta syystä saamistaan huomautuksesta, varoituksesta ja kilpailukiellosta huolimatta A katsoo edelleen toimineensa sääntöjen mukaisesti. Ilman tuntuvaa seuraamusta hänen ei siten voida olettaa muuttavan toimintaansa vastaisuudessa. Valitus tulee hylätä.        


VASTASELITYS

A on Biljardiliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä pääosin toistanut valituksessa esittämänsä. Lisäksi A on todennut, että Biljardiliiton sovellettavat säännöt ovat tulkinnanvaraisia ja niitä tulisi selventää. On myös huomattava, että vaikka pelejä ei ohjeiden mukaan suositella aloitettavaksi enää klo 23 jälkeen, on niitä käytännössä aloitettu vielä myöhään yöllä. Pyramiditurnauksen 12.11.-14.11.2021 pelit oli päätetty lauantaina 13.11.2021 jo klo 21.25, vaikka pelejä oli tuolloin ollut jäljellä vain kaksi. Pelit olisi voitu pelata loppuun lauantain aikana siten, että viimeinen peli olisi päättynyt jo hieman puolen yön jälkeen. Mitään estettä kilpailun läpiviemiselle lauantain aikana ei siten ollut ollut.


Edelleen A on lausunut, että eräiden muiden pelaajien kohdalla sääntöjä on tulkittu myöhästymis- ja luovutustapauksissa sallivammin kuin hänen kohdallaan eikä kurinpitoseuraamuksia tiettävästi ole määrätty.  


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

 

Tausta ja kysymyksenasettelu

 

Biljardiliiton kurinpitovaliokunta on päätöksessään 18.11.2021 määrännyt A:lle kurinpitoseuraamuksena yhden kuukauden kilpailukiellon. Päätös on perustunut siihen, että A:n on katsottu jättäneen kilpailun kesken ja luovuttaneen pelin tahallaan pyramidibiljardin SM-alkukilpailuissa 12.-14.11.2021 Helsingissä. Tätä aikaisemmin kurinpitovaliokunta oli antanut A:lle pelien tahallisesta luovuttamisesta huomautuksen syyskuussa 2021 ja varoituksen lokakuussa 2021.  


A on valituksessaan ja vastaselityksessään katsonut, että pelien luovuttamiselle oli ollut pätevä syy, koska hän oli osallistunut samaan aikaan toisella paikkakunnalla järjestettyihin toisiin Biljardiliiton alaisiin kilpailuihin.  


A:n valituksen johdosta asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, muodostaako pelien päällekkäisyys Biljardiliiton kurinpitomääräyksissä tarkoitetun pätevän syyn toisen pelin luovuttamiselle, vai onko A:n menettelyssä kysymys sääntörikkomuksesta, josta hänelle on voitu määrätä kurinpitoseuraamus.


Sovellettavat sääntömääräykset


Biljardiliiton kilpailusääntöjen ja kurinpitomääräysten kohdan 1. mukaan näitä ohjeita tulee noudattaa kaikissa Biljardiliiton alaisissa kilpailuissa. Lisäksi jokaisella lajilla on oma(t) kilpailuohjekirja(t) jo(i)ta tulee noudattaa kyseisen lajin/sarjan kilpailuissa.


Biljardiliiton kilpailusääntöjen ja kurinpitomääräysten kohdan 7.7 mukaan kiellettyä käytöstä on kilpailun tai pelin ennenaikainen luovutus ilman pätevää syytä.


Biljardiliiton kilpailusääntöjen ja kurinpitomääräysten kohdan 7.8 mukaan myöhästyminen kilpailun järjestäjän määräämästä ottelun alkamisajankohdasta on rikkomus, josta rangaistaan kilpailun järjestäjän määräyksen tai pelimuodon sääntöjen mukaisesti, kuitenkin aina vähintään siten, että yli 15 minuutin myöhästymisestä tuomitaan ottelu hävinneeksi.


Biljardiliiton kilpailusääntöjen ja kurinpitomääräysten kohdan 6.1.2 nojalla ilman hyväksyttävää syytä kilpailusta pois jäänyt pelaaja on automaattisesti kilpailukiellossa, kunnes kilpailumaksu on maksettu. Saman sääntökohdan mukaan kilpailumaksu on maksettava 5 vuorokauden sisällä kilpailun päättymisestä ja mikäli pelaaja maksaa maksun sanotussa määräajassa, kilpailukielto peruuntuu automaattisesti.


Biljardiliiton kilpailusääntöjen ja kurinpitomääräysten kohdan 6.2 mukaan hyväksyttäviä syitä poisjäännille kilpailusta ovat; oma tai läheisen (lapsen) sairastuminen tai äkillinen työeste, joka estää kilpailuun osallistumisen. Lisäksi muu ylivoimainen este eli ns. force majeure, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti. Tällainen syy voi olla esim. lentojen peruuntuminen.


Biljardiliiton kurinpitomääräysten kohdan 2.1 a) mukaan rangaista voidaan sitä, joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä. Samojen kurinpitomääräysten kohdan 3.1. mukaan rangaistuslajeja ovat muiden muassa huomautus, varoitus sekä ottelukohtainen/kilpailukohtainen, määräaikainen, väliaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva kilpailu- ja/tai toimitsijakielto.   


Biljardin yleisessä kilpailuohjekirjassa 2021-2022 sekä pyramidin kilpailuohjekirjassa 2021-2022 on yhdenmukaisesti todettu, että vakavissa/toistuvissa tapauksissa luovutukset voivat johtaa myös kurinpidollisiin toimeksiantoihin.


Lisäksi pyramidin kilpailuohjekirjassa 2021-2022 on kilpailujen aikataulun osalta todettu, että kilpailunjohtaja määrittää kilpailujen aikataulun ilmoittautumisajan päätyttyä, kun lopullinen pelaajamäärä on tiedossa. Määritettäviä asioita ovat: ”Ensimmäisen kierroksen pelien aloitusajankohdat ja mahdollisesti myös kokonaisarvio kilpailun kestosta”. On suositeltavaa, että kilpailuja ei pelata kello 23:00 jälkeen sekä ilmoitettava mahdollisimman aikaisin, että ovatko kilpailut yksi- vai kaksipäiväiset. Edelleen samassa sääntökohdassa on todettu, että mikäli kilpailujen ottelut etenevät suunniteltua nopeammin tai hitaammin, on kilpailunjohtajalla oikeus muuttaa ennalta suunniteltua aikataulua. Tärkeintä on, että peliparit ovat selkeästi näkyvissä peluuttamisjärjestyksessä, jotta kaikki pelaajat ovat tietoisia mahdollisista erikoisjärjestelyistä.  


Valituksen kohteena olevaa päätöstä koskeva arviointi


Asiassa on riidatonta, että A on jäänyt pois Biljardiliiton alaisista kilpailuista, joihin hän on aikaisemmin ilmoittautunut, sekä syyskuussa, lokakuussa että marraskuussa. Kaikkina mainittuina kertoina syynä poisjäännille ja siitä seuranneille luovutuksille yksittäisissä peleissä on ollut se, että A on pelannut samanaikaisesti toisella paikkakunnalla järjestetyssä Biljardiliiton alaisessa kilpailussa. Näin toimien A:n on katsottu luovuttaneen pelit tahallisesti ja ilman pätevää syytä, mistä menettelystä A:lle on määrätty Biljardiliiton kurinpitomääräysten kohdassa 3.1 kurinpitoseuraamuksina mainitut huomautus, varoitus ja määräaikainen kilpailukielto.  


Oikeusturvalautakunta toteaa, että tietyn urheiluliiton tai -seuran kilpailu- ja kurinpitosääntöjen sisältö on lähtökohtaisesti yhdistysautonomian piiriin kuuluva asia. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu sen arvioiminen, ovatko lajiliiton säännöt ja niiden nojalla annetut päätökset tarkoituksenmukaisia. Lautakunnan toimivaltaan kuuluu sen sijaan sen arvioiminen, onko lajiliitto noudattanut päätöksenteossa voimassaolevia sääntöjään.


Oikeusturvalautakunta toteaa edelleen, että lajiliitolla on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta tulkita omia sääntöjään. Sääntöjä yksittäistapauksessa tulkitseva liiton toimielin on oikeutettu tulkitsemaan tiettyä sääntömääräystä sen sanamuodon mahdollistavalla tavalla tarkoituksenmukaisesti. Urheilijoiden yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksesta kuitenkin seuraa, että sääntöjä on tulkittava myös käsillä olevaan tilanteeseen rinnastuvissa tapauksissa yhdenmukaisesti. Lisäksi silloin, kun kysymys on kurinpidosta, harkintavalta tulkita sääntöjä on jonkin verran rajatumpi kuin sääntöjä yleisesti tulkittaessa. Epäselvässä tilanteessa sääntöjä on tulkittava urheilijamyönteisesti ja ne laatineen lajiliiton vahingoksi.


Biljardiliiton kilpailusääntöjen ja kurinpitomääräysten kohtien 7.7 ja 7.8 perusteella kilpailun tai pelin ennenaikainen luovutus ilman pätevää syytä on biljardissa kiellettyä käytöstä, josta määrätään siihen syyllistyneelle sovellettavien sääntöjen ja määräysten mukainen kurinpitoseuraamus. Vähimmäisseuraamus siitä, että pelaaja myöhästyy pelin alusta vähintään 15 minuuttia, on kohdan 7.8 mukaan kysymyksessä olevan pelin tuomitseminen hävityksi. Biljardin yleisessä kilpailuohjekirjassa ja pyramidibiljardin kilpailuohjekirjassa on lisäksi erikseen todettu, että toistuvat luovutukset voivat johtaa kurinpitotoimiin.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että se, mitä edellä mainitulla pätevällä syyllä luovuttaa yksittäinen peli tai kilpailu on Biljardiliiton säännöissä tarkoitettu, tai miten kysymyksessä olevaa sääntökohtaa Biljardiliiton eri toimielinten ratkaisukäytännössä tulkitaan, on lähtökohtaisesti yhdistysautonomian piiriin ja siten liiton harkintavaltaan kuuluva asia. Biljardiliitto on tulkinnut omia sääntöjään A:n kohdalla johdonmukaisesti siten, että säännöissä tarkoitettu pätevä syy luovuttaa peli tai kilpailu ei ole pelaaminen samanaikaisesti toisaalla toisessa biljardikilpailussa. Liiton kanta asiaan on ollut se, että urheilijan ei tule ilmoittautua saman viikonlopun aikana eri paikkakunnilla järjestettäviin kilpailuihin, koska kilpailujen aikataulut ovat ohjeellisia ja pelit saattavat kestää pidempään kuin alun perin on arvioitu. Mikäli urheilija kuitenkin näin päättää tehdä, on riski aikataulujen venymisestä ja mahdollisista pelien päällekkäisyyksistä useampaan turnaukseen saman viikonlopun aikana ilmoittautuneella urheilijalla.  


On selvää, että sanotun sisältöinen tulkinta ei ole vastoin kysymyksessä olevan kurinpitomääräyksen sanamuotoa. Saamiensa huomautuksen ja varoituksen myötä A on myös mahdollisista kieliongelmista huolimatta ollut jo viimeistään marraskuussa 2021 ennen pyramidibiljardin SM-alkukilpailuja tietoinen siitä, miten Biljardiliitto sääntöjään tältä osin tulkitsee ja miten liitto siten suhtautuu ilmoittautumiseen kilpailuihin, jotka järjestetään saman viikonlopun aikana eri paikkakunnilla ja jotka saattavat mennä päällekkäin.


Asiassa ei ole ilmennyt, että Biljardiliitto olisi tulkinnut kysymyksessä olevaa sääntökohtaa tilanteissa, joissa pelaaja on jäänyt toistuvasti pois kilpailuista päällekkäisten kilpailujen vuoksi, aikaisemmin vakiintuneesti toisella tavalla. Lisäksi A:n vastaselityksen liitteenä toimitetusta toisen pelaajan isän kirjoituksesta käy ilmi, että liitto on määrännyt kurinpitoseuraamuksia myös muille pelaajille päällekkäisen ilmoittautumisen ja siitä seuranneen luovutuksen perusteella.


Edelleen oikeusturvalautakunta toteaa, että sillä sinänsä, että liiton edustaja oli ilmoittanut A:lle 13.11.2021 kesken pyramidibiljarditurnauksen, että A sotkee asioita vähemmän, mikäli hän jättää sunnuntaille 14.11.2021 venyvän pyramiditurnauksen kesken ja pelaa 14.11.2021 Lappeenrannassa junioreiden SM-karsinnoissa, ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, onko A menetellyt liiton sääntöjen vastaisesti jättäytyessään päällekkäisen kilpailutapahtuman vuoksi kesken pois kilpailusta, johon hän oli ilmoittautunut ja myös osallistunut. Niin ikään se, että A on maksanut osallistumismaksut myös niiden kilpailujen osalta, joista hän on jäänyt pois, on vailla merkitystä arvioitaessa sitä, onko poisjäännin ja siitä seuranneen luovuttamisen tulkittava tapahtuneen pätevästä syystä. Osallistumismaksun maksaminen vapauttaa urheilijan Biljardiliiton kilpailusääntöjen ja kurinpitomääräysten 6.1.2 kohdassa tarkoitetusta automaattisesta kilpailukiellosta, joka seuraa osallistumismaksun maksamatta jättämisestä tilanteessa, jossa urheilija on jäänyt ilman hyväksyttävää syytä pois kilpailusta. Esitetyn selvityksen perusteella tällä ei kuitenkaan ole merkitystä arvioitaessa sitä, onko kysymys ollut sellaisesta säännöissä kielletystä käyttäytymisestä, josta A:lle on määrätty erikseen kurinpitoseuraamus.


Pyramidin kilpailuohjekirjan määräysten mukaan kilpailunjohtaja päättää kilpailun aikataulusta ja kilpailunjohtajalla on myös oikeus muuttaa ennalta suunniteltua aikataulua. Urheilijan on kyettävä havaitsemaan samalle viikonlopulle osuvat kilpailut, vaikka ilmoittautumisjärjestelmä ei häntä tästä varoita ja vaikka järjestelmä sinänsä sallii myös useisiin kilpailuihin saman viikonlopun aikana ilmoittautumisen. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että valituksen kohteena oleva kurinpitovaliokunnan päätös ei ole sovellettavien sääntöjen vastainen.    


Johtopäätös


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että valituksen kohteena oleva Biljardiliiton kurinpitovaliokunnan päätös on sovellettavien Biljardiliiton kilpailusääntöjen ja kurinpitomääräysten mukainen. Kurinpitovaliokunta on voinut tulkita sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä siten, että toiseen kilpailuun samanaikaisesti osallistuminen ei ole säännöissä tarkoitettu pätevä syy jäädä pois pelistä tai kilpailusta, johon urheilija on ilmoittautunut. Asiassa ei ole ilmennyt, että liiton kurinpitovaliokunta olisi käyttänyt harkintavaltaansa asiassa väärin tai että sen antama päätös olisi muusta syystä kumottava. Sen vuoksi A:n valitus on hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Ilkka Lahtinen                          Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                          sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Ilkka Lahtinen, Antti Aine, Tapio Rantala ja Kimmo Suominen