2/2019 Muu kerhotoiminta Lautakuntamenettely – Lautakunnan toimivalta – Täydennyskehotuksen noudattamatta jättäminen – Valituksen tutkiminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 2/2019

24.1.2019    Diaarinro 2/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n kurinpitolautakunnan päätös 16.10.2018


ASIA           

Yhdistyksestä erottaminen


MUUTOKSENHAKIJA

A


VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

A on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteena oleva päätös kumotaan.


Oikeusturvalautakunta on 11.1.2019 kehottanut A:ta täydentämään valitustaan 18.1.2019 mennessä ilmoittamalla, millä perusteella lautakunta on asiassa toimivaltainen. Täydennyskehotuksessa on todettu, että valitus voidaan jättää tutkimatta, jos A ei noudata kehotusta.


A ei ole täydentänyt valitustaan pyydetyllä tavalla.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 2 momentin mukaan lautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään valituksia sellaisten yhteisöjen päätöksistä, jotka eivät ole sitoutuneet lautakunnan toimivaltaan. Sääntöjen 11 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan valituksessa on ilmoitettava, millä perusteella lautakunta on toimivaltainen asiassa.


Lautakunnan sääntöjen 13 §:n mukaan, jos valitus on puutteellinen, valittajaa on kehotettava määräajassa korjaamaan puute uhalla, että valitus voidaan jättää tutkimatta, jos valittaja ei noudata kehotusta.


Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry ei ole Suomen Olympiakomitea ry:n jäsen eikä oikeusturvalautakunnan tiedossa ole, että se olisi sitoutunut oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että muutoksenhaun kohteena olevassa sanotun yhdistyksen kurinpitolautakunnan päätöksessä annetun muutoksenhakuohjauksen mukaan päätöstä voidaan moittia Helsingin käräjäoikeudessa.


A ei ole noudattanut oikeusturvalautakunnan kehotusta täydentää valitusta ilmoittamalla, millä perusteella lautakunta on asiassa toimivaltainen. Sen vuoksi ja koska asiassa ei ole ilmennyt, että oikeusturvalautakunta olisi asiassa toimivaltainen, valitus jätetään tutkimatta.


Päätöslauselma


Valitus jätetään tutkimatta.


Valitusmaksua ei palauteta.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Asian ratkaissut jäsen: Timo Ojala