22/2012 Purjehdus: Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta - Urheilulajin säännöt


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 22/2012

20.9.2012    Diaarinro 22/2012   

Oikeusturvalautakunta on korjannut ratkaisun perusteluja pöytäkirjasta 21.9.2012 ilmenevällä tavalla. 


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kilpailusääntölautakunnan päätös 8.5.2012 koskien Simo Lehtisen kilpailusuorituksen hylkäämistä 


ASIA  

Kilpailusuorituksen hylkääminen 


MUUTOKSENHAKIJA 

Simo Lehtinen  


KILPAILUSÄÄNTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kilpailusääntölautakunta on päätöksellään 8.5.2012 pysyttänyt 17.9.2011 järjestetyn kilpailun protestilautakunnan päätöksen, jolla Simo Lehtisen edustaman veneen FIN 29860 purjehdus on hylätty. 

Kilpailusääntölautakunta on perustellut ratkaisuaan seuraavilla seikoilla: 

·         Simo Lehtisen edustama vene FIN 29860 oli saavuttanut noin 15 sekuntia ennen lähtöviestiä peiton selvästi perästä samalla halssilla olevaan veneeseen FIN 30874 suojan puolelta alle kahden rungonpituuden etäisyydeltä. Peiton syntymisen jälkeen tuulenpuoleinen vene FIN 30874 oli väistänyt ja nostanut kurssiaan, mutta Lehtisen vene oli ajanut nopeasti veneen FIN 30874 rinnalle eikä ollut antanut tuulen puolen veneelle enää tilaa väistää. Lähtöviestin jälkeen FIN 30874 oli purjehtinut tiukasti vastaiseen. Lehtisen vene FIN 29860 oli muuttanut nopeasti kurssiaan oikeaa suuntaansa ylemmäksi aiheuttaen kosketuksen FIN 30874 kanssa. 

·         Ennen lähtöviestiä veneellä ei ole määritelmän mukaista oikeaa suuntaa. Heti lähtöviestin jälkeen FIN 29860 oli kilpailusääntöjen kohdan 17 alainen eikä olisi saanut purjehtia yli oikeaa suuntaansa, joka oli tiukasti vastaiseen. Nostamalla suuntaansa juuri ennen veneiden kosketusta Lehtisen vene FIN 29860 oli purjehtinut yli tiukasti vastaista suuntaa.  


VALITUS PERUSTEINEEN 

Simo Lehtinen on valituksessaan vaatinut, että kilpailusääntölautakunnan päätös kumotaan. 


Lehtisen hylkäämiselle ei ole esitetyn todistusaineiston perusteella mitään näyttöä eikä hylkäykselle ole kilpailusäännön 17 §:n nojalla perusteita. Lehtisen vene ei muuttanut suuntaansa. Sen sijaan vene FIN 30874 muutti suuntaansa ja aiheutti kosketuksen Lehtisen veneen FIN 29860 kanssa. 


Protestilautakunnan käsittelyissä ei ollut käsitelty sitä, että Lehtinen olisi purjehtinut vastoin kilpailusääntöjen 17 §:n määräystä. Tällainen ei ollut tullut esille muutoksenhakuprosessin aikana. Tämä seikka oli tullut protestilautakunnan päätökseen vasta sen jälkeen, kun asia oli palautuksen jälkeen käsitelty uudestaan. 


VÄLITOIMENPIDE 

Oikeusturvalautakunta on Lehtiselle toimittamassaan lausumapyynnössä todennut, että valituksessa on kysymys 17.9.2011 järjestetyn purjehduskilpailun lähtöön liittyneiden tapahtumien arvioinnista ja siihen liittyen kilpailusuorituksen hylkäämisestä. Tämän johdosta oikeusturvalautakunta on kiinnittänyt Lehtisen huomiota oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 kohtaan ja varannut Lehtiselle tilaisuuden lausuman antamiseen siitä, millä perusteella Lehtinen katsoo kysymyksessä olevan oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluvasta yhdistyksen päätöksestä eikä urheilulajin sääntöjen vastaisuuden arvioinnista. 


Lehtinen on toimittanut häneltä pyydetyn lausuman ja todennut, että hänen valituksensa koskee pitkälti oikeusturvalautakunnan 3 §:n 3 kohdassa mainittuja lajin sääntöjä, niiden rikkomista ja noudattamatta jättämistä. Tämän lisäksi valitus koskee menettelytapavirheitä, ja asian käsitteleminen oikeusturvalautakunnassa on tärkeää sen yleisen merkityksen ja tapausta kohtaan osoitetun kiinnostuksen vuoksi. Protestilautakunnan ensimmäinen päätös oli palautettu uuteen käsittelyyn. Uudessa käsittelyssä protestilautakunta ei ollut ottanut huomioon kilpailusääntölautakunnan ohjeistusta asian uutta käsittelyä varten. Lehtisen osalta protestilautakunta oli maininnut vain kilpailusääntöjen 17 §:n rikkomisen ja protestilautakunnan päätös oli syntynyt mielivaltaisesti. Asian käsittely on tärkeä saada kilpapurjehduksesta erillään olevan ratkaisuelimen ratkaistavaksi. 


VASTAUS 

Ratkaisun lopputulos huomioon ottaen vastauksen pyytäminen ei ole ollut tarpeen.    


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU 

Perustelut 


Kysymyksenasettelu 

Lehtinen on tehnyt 17.9.2011 pidetyssä kilpailussa protestin venettä FIN 30874 vastaan. Lehtinen on katsonut, että vene FIN 30874 oli rikkonut kilpailusääntöjä, kun se ei ollut mukautunut Lehtisen ”nousuun”. Veneet olivat koskettaneet toisiaan. 


Lehtisen protesti on hylätty. Sitä vastoin protestilautakunta on hylännyt Lehtisen veneen purjehduksen. Kilpailusääntölautakunta on päätöksellään pysyttänyt protestilautakunnan päätöksen Lehtisen purjehduksen hylkäämisen osalta ja hylännyt myös veneen FIN 30874 purjehduksen. 


Lehtinen on oikeusturvalautakunnalle toimittamassaan valituksessa vaatinut, että kilpailusääntölautakunnan päätös kumotaan. Kysymys on oikeusturvalautakunnassa ensinnäkin siitä, kuuluuko kilpailusääntölautakunnan päätöksestä tehdyn valituksen tutkiminen oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. 


Kilpailusuorituksen hylkäämistä koskeva ratkaisu ja oikeusturvalautakunnan toimivalta  

Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluvat vain niiden asioiden käsittely, jotka oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin mukaan on oikeusturvalautakunnan tehtäväksi määrätty. 


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä,

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista tai

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta 


Edellä 3)-kohdassa mainittua urheilulajin sääntöjen vastaisuutta on tulkittu siten, että kilpailusuoritusta koskevien urheilun lajisääntöjen soveltaminen ja lajisääntöjen mukaan määrättyjen kilpailusuoritusta koskevien seuraamusten tutkiminen eivät kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Poikkeuksellisesti oikeusturvalautakunta on voinut tutkia myös lajisääntöjen rikkomista koskevan kysymyksen, jos sen perusteella on määrätty kurinpitoseuraamus, joka on määrätty kestämään huomattavan pitkän ajan. 


Oikeusturvalautakunta on enduroa koskevassa ratkaisussaan UOL 2/2001 katsonut, että 60 virhepisteen määräämistä katsastuksesta myöhästymisestä koskevassa asiassa on ollut kysymys tuomariston ratkaisun arvioinnista lajisääntöjen perusteella ja jättänyt asian toimivaltaansa kuulumattomana tuolloin voimassa olleiden sääntöjensä 1 §:n 3) kohdan nojalla tutkimatta. Oikeusturvalautakunta on jättänyt myös enduroa koskevassa ratkaisussaan UOL 12/2011 valituksen tutkimatta toimivaltaansa kuulumattomana tilanteessa, jossa kilpailijalle oli määrätty aikarangaistus ajovalojen käyttämättömyyden vuoksi. Enduron lajisääntöjen mukaan ajovalojen käyttämättömyydestä yleisessä liikenteessä seurasi 100 sekunnin aikarangaistus. 


Oikeusturvalautakunta on lisäksi bridgeä koskevassa ratkaisussaan UOL 14/2008 todennut, että bridgen piirikarsinnan ottelun lopputulosta koskevasta päätöksestä ei voinut valittaa oikeusturvalautakuntaan sekä islanninhevosen kilpailusuorituksen hylkäämistä koskevassa ratkaisussaan UOL 8/2009 todennut, että hevosen suussa olleen sääntöjen vastaisen paiseen johdosta seuranneesta kilpailusuorituksen hylkäämisestä ei voinut valittaa oikeusturvalautakuntaan. Samoin oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 27/2011 jättänyt valituksen tutkimatta tapauksessa, jossa moottoriveneilyä koskeva kilpailusuoritus oli hylätty sääntöjen vastaisena pidetyn moottorin vuoksi.  


Oikeusturvalautakunta on kilpaveneen pituusmittaa koskevassa ratkaisussaan 4/2003 todennut, että säännönmukaisesti kilpailuvälineen asianmukaisuutta koskeva kysymys koskee lajin sääntöjenmukaisuutta ja tällainen kysymys ratkaistaan lajin sääntöjen mukaan eikä kysymys voi tulla tutkituksi valitusasiana oikeusturvalautakunnassa. Kilpaveneen mittakirjaa koskevassa asiassa kysymys ei ollut kuitenkaan vain yhtä kilpailua koskevasta asiasta, vaan mittakirja oli voimassa pidemmän aikaa. Tällaisessa tapauksessa oikeusturvalautakunta katsoi valituksen käsittelemisen olevan kuitenkin perusteltua. 


Oikeusturvalautakunta on myös ratkaisussaan UOL 2/2009 ottanut kilpaveneilyä koskevan valituksen tutkittavakseen, kun kysymys koski sitä, oliko tiettyä kilpailua pidettävä SM-osakilpailuna. Lautakunta totesi ratkaisussaan, että lajisäännöillä tarkoitetaan urheilusuoritusta kuten kilpailusuoritusta koskevia sääntöjä. Tällaisten lajisääntöjen soveltamisen arviointi ja tulkinta eivät kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Koska arvioitavana oli se, oliko valituksen kohteena ollut päätös kilpailun järjestämistä koskevien sääntöjen vastainen, kyse ei ollut urheilusuoritusta koskevien lajisääntöjen soveltamisesta, ja valitus voitiin tutkia. 


Oikeusturvalautakunnan johtopäätös 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa Lehtisen purjehdus 17.9.2011 pidetyssä kilpailussa on hylätty sen johdosta, että Lehtisen on katsottu lähdön jälkeen vaihtaneen kilpailusääntöjen vastaisesti suuntaa. Protestilautakunta on hylännyt Lehtisen purjehduksen, ja kilpailusääntölautakunta on pysyttänyt päätökset Lehtisen hylkäämisen osalta. 


Lehtisen protesti ja protestilautakunnan päätöksestä tehty valitus kilpailusääntölautakunnalle sekä valitus oikeusturvalautakunnassa koskevat kilpailusuorituksen hylkäämistä ja siinä noudatettua menettelyä. Lehtisen kilpailusuorituksen hylkääminen on perustunut siihen, että Lehtisen on katsottu menetelleen kilpailusääntöjen vastaisesti. 


Kysymys on siten sovellettavien lajisääntöjen eli purjehdusta koskevien kilpailusääntöjen soveltamisesta. Niiden perusteella Lehtiselle on määrätty vain kyseiseen kilpailuun ulottuva seuraamus eli purjehduksen hylkääminen. Näiden sääntöjen soveltamisen arviointi ja tulkinta eivät kuulu Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. 


Kysymyksessä olevassa tapauksessa yksittäisellä kilpailusuorituksen hylkäämisellä ei ole myöskään urheilijaan kohdistuvia sellaisia muita pidempiaikaisia vaikutuksia, jotka puoltaisivat valituksen ottamista tutkittavaksi. 


Lehtinen on häneltä pyydetyssä lausumassaan todennut, että kilpailusuorituksen hylkäämisessä tapahtuneiden menettelyvirheiden ja tapaukseen liittyvän kilpapurjehdusta koskevan yleisen merkityksen johdosta asia tulisi käsitellä oikeusturvalautakunnassa. Tämän johdosta oikeusturvalautakunta toteaa, että oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaan ei ole mahdollista, että lautakunnan käsiteltäväksi saatettaisiin myöskään tässä tuomaritoiminnassa noudatetun menettelyn oikeellisuuden arviointi, koska menettely liittyy olennaisesti lajisääntöjen soveltamiseen, ja siten menettelyn arvioinnilla voitaisiin puuttua myös kilpailun lopputulokseen (ks. myös UOL 14/2008 ja UOL 8/2009). 


Valituksen kohteena olevassa ratkaisussa on näin ollen kyse sellaisesta urheilulajin sääntöjen vastaisuudesta, joka oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan ei kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Asian mahdollisella yleisellä merkityksellä tai kiinnostavuudella ei ole vaikutusta oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaisen toimivallan arvioinnissa.


Päätöslauselma 

Valitus jätetään tutkimatta. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Lautakunta oli yksimielinen.    


Jukka Sippo                                         Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Jarmo Hirvonen, Johanna Lahti, Kristiina Rintala ja Thomas Stenius.