32/2022 Tanssiurheilu – Arvokilpailuvalinta

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                           

PÄÄTÖS Nro 32/2022
7.11.2022                                 
Diaarinro 35/2022

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n 7.10.2022 tekemä päätös latinalaistanssien Euroopan mestaruuskilpailujen edustuspareista ja liittohallituksen päätös 8.10.2022 koskien EM Yleinen Latin 2022 -kilpailun edustuspaikan kutsujärjestystä


ASIA                 
Arvokilpailuvalinta

 

MUUTOKSENHAKIJAT

D

 

KUULTAVAT
Suomen Tanssiurheiluliitto ry
E
F
G
H

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVAT PÄÄTÖKSET

Suomen Tanssiurheiluliitto ry (jäljempänä myös STUL) on 7.10.2022 valinnut latinalaistanssien Euroopan mestaruuskilpailujen edustuspareiksi E:n ja F:n (jäljempänä myös pari A) sekä G:n ja H:n (jäljempänä myös pari B). Pari B ja käsillä olevassa asiassa muutoksenhakijoina olevat C ja D ovat valittaneet arvokilpailuvalintapäätöksestä STUL:lle.

STUL:n sääntötyöryhmä on antanut valituksen perusteella liittohallitukselle lausunnon. Lausunnon perusteella STUL:n liittohallitus ei ole päätöksellään 18.10.2022 muuttanut 7.10.2022 tehtyä arvokilpailuvalintapäätöstä.


VALITUS PERUSTEINEEN

C ja D ovat vaatineet, että arvokilpailua koskevat edellä mainitut päätökset kumotaan ja latinalaistanssien Euroopan mestaruuskilpailujen edustuspareiksi määrätään ensimmäisenä parina pari B sekä toisena parina C ja D tässä järjestyksessä. Muutoksenhakijat ovat lisäksi vaatineet, että Suomen Tanssiurheiluliitto ry velvoitetaan korvaamaan heidän lautakuntakulunsa eli käsittelymaksu 300 euroa.

Arvokilpailuvalinnassa oli otettu huomioon kilpailu, jota ei olisi tullut ilmoitettujen valintakriteerien perusteella ottaa huomioon. Valittu pari A ei ollut ollut myöskään valintakelpoinen, koska heillä ei ollut ollut voimassa olevaa kansainvälistä kilpailulisenssiä valintahetkellä.

Parin A ainoa ulkomainen kilpailu, 29.1.2022 kilpailtu WDSF World Games European Qualifier, oli STUL:n säännöissä mainitsematon tapahtuma. Sanottua kilpailua ei siten olisi tullut ottaa huomioon arvokilpailuvalintaa tehtäessä. Vähintäänkin oli kohtuutonta, että valintaan oikeuttavien kilpailujen piiriä laajennettiin vain päivä ennen valinnoista päättämistä.

STUL:n kilpailusääntöjen mukainen viimeinen valintahetki oli kuusi viikkoa ennen edustuskilpailua eli käsillä olevassa asiassa 9.10.2022. Nyt parin A osalta huomioon otettu kilpailu ei ole siten voinut täyttää valintakriteereitä alkuperäisellä valintahetkellä 7.10.2022.

Pari B ja muutoksenhakijat vaativat tehdyn arvokilpailuvalinnan oikaisemista 8.10.2022. Valinnan korjaamisen sijasta liittohallitus käytti tarkoituksenmukaisuusharkintaa päättäessään 17.10.2022 WDSF World Games European Qualifier -kilpailun statuksesta. Liittohallitus teki 18.10.2022 uuden edustusvalintaa koskevan päätöksen valiten parin A uudelleen edustuspariksi. Tehty uusikin valita oli vastoin STUL:n kilpailusäännön 4.4 tarkoittamaa valintahetkeä. Liittohallituksen 17.10.2022 tekemä päätös voi olla tarkoituksenmukainen, mutta sitä tulisi käyttää vasta myöhemmissä edustusvalinnoissa. Edustuspaikkavalinta tuli suorittaa uudelleen kilpailusäännöissä mainitun ajankohdan mukaisesti, mikä tarkoitti 9.10.2022 voimassa olleita sääntöjä. Edustusvalintaa koskeva 18.10.2022 tehty päätös muutti valintakriteereitä merkittävästi.

Arvokilpailuvalinnassa urheilijan kannalta oli tärkeää, että valintakriteerit olivat selviä.

Jos valintakriteerit asetetaan, urheilijalla oli oikeus myös luottaa siihen, että liitto noudatti valintaperusteita.

Kansainväliset säännöt edellyttävät kilpailulisenssin voimassaoloa kilpailuun ilmoittautumishetkellä, koska ennen kilpailulisenssin voimassaoloa ei tanssija tai tanssipari ole edustuskelpoinen. STUL:n omissa säännöissä todetaan, että valintahetki on viimeistään kuusi viikkoa ennen kilpailutapahtumaa. Lisäksi todetaan, että kilpailijaksi voidaan valita henkilö, joka täyttää edustuskelpoisuusvaatimukset. Siten STUL:n omien sääntöjen mukaan kansainvälisen lisenssin olisi tullut olla voimassa jo valintahetkellä. Sääntötyöryhmän tulkinta oli tältäkin osin virheellinen. Siten STUL:n vuosikausia voimassa ollut käytäntö ei ollut kilpailusäännön 4.4 mukainen. Tämä käytäntö ei myöskään ollut ollut jäsenistön tiedossa.       

 

VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Tanssiurheiluliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Edustusparia koskeva kutsumenettely oli tapahtunut STUL:n sääntöjen mukaisesti. STUL:n kilpailusääntöjä ei ollut muutettu valinnan aikana. Kysymys oli ollut voimassa olevien sääntöjen tulkintaa koskevasta ratkaisusta.

Kansainvälisen kilpailulisenssin osalta oli toimittu kuten niissä oli toimittu jo pitkän aikaa. Siten tältäkään osin valinnassa ei ollut tapahtunut virhettä. 

Kansainväliset edustukset ratkaistiin STUL:n voimassa olevien vakio- ja latinalaistanssien kilpailusääntöjen kohdan 4.4 mukaan. Kansainvälisiin tanssiurheilukilpailuihin osallistuttaessa oli noudatettava kansainvälisen kattojärjestön WDSF:n (World DanceSport Federation) ja WDSF PD:n (World DanceSport Professional Division) kilpailusääntöjä. Kysymyksessä olevat sääntökohdat olivat tanssiurheiluseurojen tiedossa, eikä niitä ollut muutettu vuosiin. Valintaperusteet olivat vakiintuneita.

Kansainvälisiin edustustehtäviin voitiin valita viimeisen vuoden aikana SM- tai GP-kilpailuja kotimaassa tanssinut pari, joka täytti WDSF:n tai WDSF PD:n edustuskelpoisuusvaatimukset ja jonka molemmat osapuolet olivat osallistuneet vähintään WDSF Open -tasoiseen kilpailuun tai WDSF-kilpailun yhteydessä järjestettävään kansainväliseen Open-luokkaan viimeisen vuoden aikana, laskettuna tulevan edustustehtävän päivästä. Edustusparin valinta tapahtui kilpailusääntöjen 4.4.1 mukaisessa järjestyksessä. Edustusvalintaa tekevän tahon ratkaistavaksi kuului kysymys siitä, oliko nimetyn parin European WDSF Qualifier -kilpailu vähintään WDSF Open -tasoinen kilpailu.

Pari A oli tullut valituksi rankinglistalla sijalla 2 olevana parina kyseisen sääntökohdan 3. kohdan perusteella, rankinglistan sijalla 1 olevan parin ilmoitettua, etteivät he olleet käytettävissä ja kohdan 2. ehdot täyttävän parin puuttuessa.

Valintaa tehtäessä valitsijat olivat katsoneet, että European WDSF Qualifier -kilpailu, johon pari A oli osallistunut, oli vähintään WDSF Open -tasoinen kilpailu. Pari B ja muutoksenhakijat olivat riitauttaneet tämän arvion. Koska kysymys oli riitautuksen jälkeen ollut voimassa oleviin sääntöihin perustuvan arvioinnin tekemisestä liiton toimiston toimesta, asia oli annettu STUL:n sääntötyöryhmän lausuttavaksi. Asian oli ratkaissut lausunnon perusteella liittohallitus, koska sääntötyöryhmällä ei ollut asiassa päätösvaltaa. Liittohallitus oli tulkinnut asiaa samalla tavalla kuin sääntötyöryhmä eikä ollut muuttanut arvokilpailuvalintapäätöstä.

Sääntötyöryhmä oli ottanut kantaa myös kilpailulisenssiä koskeviin väitteisiin ja sääntöjen tulkintaerimielisyyteen. STUL:n kilpailusäännöissä todettiin, että kansainvälisiin kilpailuihin osallistuttaessa tulee noudattaa WDSF:n kilpailusääntöjä. WDSF:n kilpailusääntöjen mukaan WDSF eCardin tulee olla aktiivinen kilpailuihin ilmoittauduttaessa ja kilpailuhetkellä. Näin oli parin A osalta myös tapahtunut. Molempien WDSF eCard oli nyttemmin voimassa ja ilmoittautuminen kilpailuun oli vasta 7.11.2022. STUL:n voimassa olevan käytännön mukaan parilla ei ole tarvinnut olla voimassa olevaa eCardia nimeämishetkellä. Sääntötyöryhmä vahvisti tämän asian omassa kannanotossaan.

G ja H ovat ilmoittaneet pitävänsä valitusta perusteltuna ja vedonneet kantansa tueksi muutoksenhakijoiden esittämiin perusteisiin.

E ja F ovat vaatineet, että valitus hylätään.

Kun Pari A oli vastannut myöntävästi kutsuun, he olivat olleet ja ovat edelleen siinä käsityksessä, että heidän WDSF-kokemuksensa oli viimeisen 12 kuukauden ajalta liiton kilpailusääntöjen mukainen. Lajipäällikkö oli ollut tietoinen parin osallistumisesta WDSF Sports Series Games Qualifier Latin Adult -kilpailuun Suomen edustajana. Kilpailu oli ollut 29.1.2022. Parille A ei ollut missään vaiheessa ilmoitettu, että mainittu kilpailu ei olisi WDSF Open -tasoinen kilpailu. Kilpailu täytti kaikki mainitun tason kilpailulle asetettavat edellytykset. Se, että karsintakilpailu sellaisenaan ei ole mainittu STUL:n kilpailusäännöissä, ei voinut olla este asian oikealle tulkinnalle. Kilpailusäännöissä ei muutoinkaan mainittu vertailtavan kansainvälisen kilpailun vähimmäistasoa.

Pari A oli ilmoittanut STUL:lle 10.10.2022 ottavansa vastaan kutsun arvokilpailuedustajaksi. Samana päivänä parin toinen tanssija oli maksanut WDSF-korttinsa. Parin toisen tanssijan kortti oli ollut koko ajan voimassa.

 

VASTASELITYS

C ja D ovat antaneet asiassa vastaselitykset STUL:n ja parin A vastausten perusteella. He ovat pääosin toistaneet valituksessa lausumansa ja vedonneet sen lisäksi seuraavaan.

The World Games -kilpailussa kilpailevat sekä amatööri- että ammattilaisparit rinnakkain. Normaalisti amatööri- ja ammattilaisparit eivät voineet osallistua toistensa kilpailuihin. Siten ei ollut itsestään selvää, että tällainen niin sanottu näytöskilpailu kelpaisi WDSF Open -tasoiseksi kilpailuksi. Ennen 17.10.2022 tehtyä tulkintaa kysymyksessä olevaa kilpailua ei ollut voinut tulkita sääntöjen tarkoittamaksi kilpailuksi. Parilla A olisi ollut mahdollisuus osallistua sellaisiin kilpailuihin, jotka selvästi täyttävät vaatimukset. He olisivat myös voineet etukäteen pyytää STUL:lta selvityksen siitä, riittääkö mainitun kilpailun taso.

Liittohallitus ei ollut tiedottanut jäsenseuroja 17.10.2022 kilpailusääntöä koskevasta laajentavasta tulkinnasta. Esimerkiksi eräässä aiemmassa tapauksessa jäsenseuroja ja kilpailijoita informoitiin ennakkoon säännön tulkinnasta ennen kilpailutilannetta. Siten päätöksenteko oli ollut ennakoitavuuden ja tanssijoiden oikeusturvan kannalta kestämätöntä.

WDSF-kortin osalta muutoksenhakijat ovat vielä todenneet, että STUL ei ollut kirjannut erikseen kaikkia WDSF edustusvaatimuksia omiin sääntöihinsä, mutta WDSF edustuskelpoisuusvaatimus kattoi kaikki kansainvälisissä kilpailusäännöissä mainitut vaatimukset ilman erillistä mainintaa. Huomioon tuli ottaa myös STUL:n kilpailusääntöjen 4.4 sanamuoto valintahetkestä tai valittavan parin edustuskelpoisuudesta. Sääntö D.2.2.2 ei liittynyt suoraan WDSF-kortin hankintaan.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

STUL on tehnyt 7.10.2022 päätöksen siitä, ketkä edustavat Suomea latinalaistanssien Euroopan mestaruuskilpailuissa. Poisjääntien jälkeen nimetyt edustajat ovat olleet parit A ja B. Valintajärjestyksellä on merkitystä sen vuoksi, että ensinnä valitun parin kilpailumatkan kulut maksetaan liiton toimesta ja toisena valittu pari vastaa kuluista itse.

Pari B ja muutoksenhakijat ovat riitauttaneet arvokilpailuvalinnan katsoen muun ohella, 1) että pari A ei täyttänyt valintakriteerejä valintaan vaadittavan kansainvälisen kilpailun osalta ja 2) että heillä ei ollut edustuskelpoisuuden edellyttämää valintahetkellä voimassa olevaa kansainvälistä lisenssiä. Valitukset on käsitellyt STUL:n liittohallitus, joka on pyytänyt sääntötulkinnasta sääntötyöryhmän kannanoton. Sääntötyöryhmän lausunnon saatuaan liittohallitus ei ole päätöksessään 18.10.2022 muuttanut arvokilpailuvalintaa katsoen, että pari A oli osallistunut vaadittavan tasoiseen kansainväliseen kilpailuun ja että riittävää oli kansainvälisen lisenssin voimassa oleminen kilpailuun ilmoittautumisen hetkellä.

Asiassa on valituksen perusteella ensiksi kysymys siitä, onko liittohallitus menetellyt virheellisesti, kun se on sääntötyöryhmän lausunnon jälkeen hyväksynyt parin A osalta valintakriteerien täyttäväksi kansainväliseksi kilpailuksi Euroopan TWG -maanosakarsinnan. Kysymys on toiseksi myös siitä, onko pari A ollut STUL:n kilpailusääntöjen tarkoittamalla tavalla edustuskelpoinen, kun ainakaan valitun parin A toisella tanssijalla ei ole ollut valintahetkellä voimassa olevaa kansainvälistä lisenssiä. 

Onko arvokilpailuvalinnassa noudatettu ennalta julkaistuja valintakriteerejä?

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valittaessa urheilijoita edustamaan Suomea kansainvälisissä arvokilpailuissa kysymys on lähtökohtaisesti niin sanotun yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta päätöksestä. Valinnan suorittava Olympiakomitea tai lajiliitto valitsee Suomea edustamaan urheilullisilla perusteilla ne urheilijat, joiden arvioidaan voivan menestyä kysymyksessä olevassa kilpailussa parhaiten. Yleisistä yhdistysoikeudellisista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen arvioiminen, onko valintapäätös tarkoituksenmukainen. Silloin, kun valinnat kuitenkin tehdään ennakkoon asetettujen ja julkistettujen kriteereiden perusteella, kysymys ei ole enää yksin yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan yhdistyksen tulee noudattaa valinnassa ilmoittamiaan valintakriteereitä. Valintapäätöstä voidaan tällaisessa tilanteessa jälkikäteen arvioida oikeudellisesti ja päätös voidaan valituksen johdosta kumota tai sitä voidaan muuttaa, jos asetettuja valintakriteereitä ei ole noudatettu. Urheilijoiden oikeusturva edellyttää sitä, että etenkin arvokilpailuja koskevat valinnat tehdään huolellisesti ja asetettuja valintakriteereitä tarkasti noudattaen (ks. esim. UOL 17/2021 ja siinä viitatut ratkaisut).

STUL:n vakio- ja latinalaistanssien kilpailusäännön 4.4 kohdan mukaan

Edustustehtäviin voidaan valita viimeisen vuoden aikana SM- tai GP-kilpailuja kotimaassa tanssinut pari, joka täyttää WDSF:n tai WDSF-PD:n edustuskelpoisuusvaatimukset ja jonka molemmat osapuolet ovat osallistuneet vähintään WDSF Open -tasoiseen kilpailuun tai WDSF-kilpailun yhteydessä järjestettävään kansainväliseen Open-luokkaan viimeisen vuoden aikana, laskettuna tulevan edustustehtävän päivästä.

Valintahetki on heti alla olevien valintakriteerien täyttyessä, mutta viimeistään 6 viikkoa ennen kilpailupäivää. Jos ilmoittautuminen päättyy aiemmin kuin 6 viikkoa ennen kilpailupäivää, valinta tehdään viikko ennen viimeistä kilpailukutsun mukaista ilmoittautumispäivää.

Kilpailusääntöjen 4.4.1 kohdan mukaan

1. Ensimmäisenä edustusparina valitaan pari, joka on kyseessä olevan lajin ja kyseessä olevan ikäsarjan rankinglistan 1. pari

2. Jos edustuspaikkoja on tämän jälkeen täyttämättä, valitaan pari, joka on voittanut kyseisen ikäsarjan kyseisen lajin kaksi viimeisimmäksi järjestettyä edustusvalintaa edeltävää GP-kilpailua (sisältäen mahdollisen SM-kilpailun ja pois lukien ulkomaiset parit)

3. Jos edustuspaikkoja on tämän jälkeen vielä täyttämättä, valitaan kyseessä olevan lajin kyseisen ikäsarjan rankinglistan 2. pari

4. Jos edustuspaikkoja on tämän jälkeen vielä täyttämättä, valitaan kyseessä olevan lajin kyseisen ikäsarjan rankinglistan 3. pari

5. Jos edustuspaikkoja on tämän jälkeen vielä täyttämättä, valitaan kyseessä olevan lajin kyseisen ikäsarjan rankinglistan 4. pari


Käsillä olevassa asiassa ei ole riitautettu sitä, että pari A ei täyttäisi kilpailusäännön 4.4.1 kriteereitä ja sen perusteella tulisi valituksi ensimmäisenä parina nyt kysymyksessä oleviin arvokilpailuihin. Sen sijaan kysymys on siitä, onko pari A osallistunut vähintään WDSF Open -tasoiseen kilpailuun tai WDSF-kilpailun yhteydessä järjestettävään kansainväliseen Open-luokkaan viimeisen vuoden aikana, laskettuna tulevan edustustehtävän päivästä.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että STUL:n on täytynyt valintaa 7.10.2022 tehtäessä jo katsoa parin A osallistuneen valintakriteerien 4.4 tarkoittamaan WDSF Open -tasoiseen kilpailuun. Muutoin paria A ei olisi voitu alun perinkään valita edustamaan Suomea kysymyksessä oleviin arvokilpailuihin. Kun pari B ja muutoksenhakijat ovat valittaneet tästä tulkinnasta, STUL:n on täytynyt ottaa kantaa myös liittohallitustasolla siihen, täyttääkö WDSF World Games European Qualifier -kilpailu valintakriteerien vaatimukset. STUL:n liittohallitus on kuullut asiassa sääntötyöryhmää, jolle kannan ottaminen tulkintaerimielisyyksistä on kuulunut. Viimeksi todettua ei ole asiassa riitautettu.

Sääntötyöryhmä on kantanaan esittänyt, että WDSF World Games European Qualifier -kilpailu, johon pari A on osallistunut tammikuussa 2022, täyttää valintakriteerien 4.4 tarkoittaman WDSF Open -tasoisen kilpailun kriteerit. Liittohallitus on tämän muutoksenhaun kohteena olevalla päätöksellään vahvistanut. Se ei ole muuttanut arvokilpailuvalintaa koskevaa alkuperäistä päätöstä.

Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei kilpailusääntöjen 4.4 kohdassa ole listattu yksityiskohtaisesti, mitkä kansainväliset kilpailut täyttävät valintakriteerit. Tältä osin kysymys on valitsijalle eli STUL:lle jätetystä harkintavallasta. Asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaista, jonka perusteella liittohallitus olisi ylittänyt harkintavaltansa rajat. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella arvokilpailuvalinta olisi muutoksenhakijoiden osalta syrjivä tai perustuisi johonkin epäasialliseen perusteeseen. Kun kysymys on yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta harkintavallan käyttämisestä, oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu sen arvioiminen, onko arvokilpailuvalintaa koskeva päätös ollut tarkoituksenmukainen.

Oikeusturvalautakunta toteaa vielä selvyyden vuoksi, ettei käsillä olevassa asiassa ole esitetyn selvityksen perusteella ollut kysymys siitä, että valintakriteereitä tai kilpailusääntöjä olisi muutettu kesken valintaprosessin tai siitä, että liittohallitus olisi tehnyt jonkin uuden arokilpailuvalintaa koskevan päätöksen. Kysymys on ollut olemassa olevien valintakriteerien tulkintaa koskeneesta erimielisyydestä, jonka liittohallitus on muun muassa muutoksenhakijoiden valituksen perusteella ratkaissut. Asiassa ei ole edes väitetty, että liittohallituksella ei olisi tällaista oikeutta STUL:n sääntöjen tai kilpailusääntöjen mukaan ollut.

 

                          Kansainvälinen lisenssi ja valintakelpoisuus

Asiassa on riidatonta, että vähintään parin A toisella tanssijalla ei ole ollut voimassa olevaa kansainvälistä lisenssiä valintahetkellä. Valituksen perusteella kysymys on siitä, onko kansainvälinen lisenssi tullut olla voimassa jo valintahetkellä, jotta valittu täyttää valintakriteerit vai riittääkö, että valitun tanssijan kansainvälinen lisenssi on voimassa siinä vaiheessa, kun tanssipari ilmoitetaan arvokilpailuihin. 

Sovellettavien kilpailusääntöjen 4.1 kohdan mukaan

Edustuskelpoinen on STUL:n jäsenyhdistyksen tanssiurheilija, joka täyttää Olympiakomitea ry:n ja STUL:n sekä WDSF:n kilpailusääntöjen ehdot.

 

Kohdan 4.4 mukaan

Kansainvälisiin tanssiurheilukilpailuihin osallistuttaessa on noudatettava WDSF:n ja WDSF PD:n kilpailusääntöjä.

Edustustehtäviin voidaan valita viimeisen vuoden aikana SM- tai GP-kilpailuja kotimaassa tanssinut pari, joka täyttää WDSF:n tai WDSF-PD:n edustuskelpoisuusvaatimukset…

Oikeusturvalautakunta toteaa edellä lausutun perusteella, että tanssiurheilijan edustuskelpoisuus määräytyy sekä STUL:n omien sääntöjen että kansainvälisen järjestön WDSF:n sääntöjen mukaan. STUL:n kilpailusäännöissä ei ole erillistä mainintaa kansainvälisen liiton lisenssistä. Siten asiaa on arvioitava sääntöviittauksen perusteella WDSF:n kilpailusääntöjen perusteella. 

 

WDSF:n kilpailusääntöjen kohdan D.2.2.2 mukaan

A Couple may only represent a country at any other WDSF competition if each partner is permitted to compete by the WDSF member body representing that country at the time of registration and the time of the relevant WDSF competition.

 

WDSF:n kilpailusääntöjen kohdan D.2.5.2 mukaan

All participants in WDSF-granted competitions must be identified by a WDSF id card / eCard.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että WDSF:n viitattujen sääntökohtien mukaan kansainväliseen kilpailuun osallistuvan parin molemmilla tanssijoilla tulee olla voimassa oleva WDSF id card / eCard kilpailuun ilmoittautumisen hetkellä. Siten STUL:n ja WDSF:n kilpailusääntöjen perusteella tanssiurheilija on valintakelpoinen valintahetkellä, vaikka hänellä ei olisi voimassa olevaa eCardia, jos hän saattaa sen voimaan viimeistään ennen kuin tanssipari ilmoitetaan kansainväliseen kilpailuun.

Muutoksenhakijat ovat riitauttaneet tämän sääntötulkinnan valituksellaan liittohallitukselle. Liittohallitus on pyytänyt sääntötulkinnasta sääntötyöryhmän lausunnon. Lausunnon mukaan sääntöä on tulkittu vakiintuneesti edellä oikeusturvalautakunnankin toteamalla tavalla. Liittohallitus on muutoksenhaun kohteena olevalla päätöksellään hyväksynyt sääntötyöryhmän tulkinnan. Asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella olisi syytä epäillä STUL:n ilmoitusta siitä, että käytäntö STUL:ssä on jo pitkään ollut se, että valitulla tanssiurheilijalla ei tarvitse olla voimassa olevaa eCardia vielä valintahetkellä.

Oikeusturvalautakunta katsoo sovellettavien sääntöjen sanamuodon ja STUL:n vakiintuneen käytännön perusteella, että valittavalla tanssiurheilijalla ei tarvitse olla voimassa olevaa eCardia vielä valintahetkellä. Riittävää on, että se on voimassa ilmoittautumishetkellä. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella parin A molempien tanssijoiden eCard on nyttemmin voimassa, joten kansainvälisen lisenssin voimassaolo ei käsillä olevassa asiassa muodostu esteeksi parin A valinnalle.

 

Johtopäätökset

Edellä todetuin perustein oikeusturvalautakunta katsoo, että STUL on noudattanut voimassa olevia valintakriteereitä valitessaan parin A edustamaan Suomea latinalaistanssien Euroopan mestaruuskilpailuihin valituista pareista ensimmäisenä. Valitus on siten hylättävä.

 

Lautakuntakulut ja valitusmaksu

Muutoksenhakijoiden lautakuntakuluja koskeva vaatimus on hylättävä, koska he ovat hävinneet asian. Asian näin päättyessä myöskään valitusmaksua ei palauteta.

 

Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Lautakuntakuluja koskeva muutoksenhakijoiden vaatimus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.

 

Kristiina Rintala                                                Puheenjohtaja                                                                         

Jukka Loiva
Sihteeri                                                                                                                                                                                                          

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Kristiina Rintala, Tom Hedkrok, Johanna Karvinen, Hilkka Salmenkylä ja Juha Viertola.