32/2023 Agility – Kurinpitomenettely – Kurinpito

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS                                     
Nro 32/2023
4.8.2023                                   
Diaarinro 30/2023

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Agilityliitto ry:n hallituksen päätös 1.8.2023

 

ASIA                 
Kurinpito

MUUTOKSENHAKIJA
A

KUULTAVA
Suomen Agilityliitto ry

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Suomen Agilityliitto ry:n (jäljempänä myös SAGI) hallitus on 1.8.2023 kurinpitovaliokunnan esityksen perusteella määrännyt A:lle kolmen (3) kuukauden kilpailu- ja toimitsijakiellon. Päätöksen mukaan A on 11.6.2023 harjoituksissa käsitellyt koiraa tarpeettoman kovakouraisesti sitä nostaessaan. Rangaistuksen määräämisessä on otettu huomioon se, että A:ta oli jo tammikuussa 2023 huomautettu vastaavasta koiran kohtelemisesta.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että Suomen Agilityliitto ry:n hallituksen 1.8.2023 antama päätös kumotaan tai määrättyä seuraamusta joka tapauksessa alennetaan ja lievennetään korkeintaan lievästä rikkomuksesta annettavaksi seuraamukseksi ja että koventamisperustetta ei sovelleta. A on lisäksi vaatinut, että Suomen Agilityliitto ry velvoitetaan korvaamaan hänelle oikeusturvalautakunnan valitusmaksu 300 euroa, menetetyt kilpailujen osallistumismaksut 280 euroa ja menetetyt tuomaripalkkiot rangaistuksen ajalta 500 euroa. A on vielä vaatinut, että Suomen Agilityliitto ry velvoitetaan tiedottamaan päätöksestä jäsenistöään kotisivuilla julkaistavalla tiedotteella.

SAGI:n yleiskokous ei ollut vahvistanut sovellettavaa kurinpitosäännöstöä SAGI:n sääntöjen mukaisesti. Koska sovellettuja kurinpitosääntöjä ei ollut saatettu SAGI:n sääntöjen mukaisesti voimaan, A:lle ei ollut voinut myöskään määrätä kurinpitoseuraamusta.

Kurinpitopäätöksestä ei ilmennyt, ketkä olivat osallistuneet päätöksen tekemiseen. A ei ollut voinut varmistua siitä, että päätöksentekoon oli osallistunut kurinpitosääntöjen edellyttämä määrä jäseniä ja siitä, että päätöksentekoon osallistuneet jäsenet olivat täyttäneet kurinpitosääntöjen pätevyys- ja esteettömyysvaatimukset. A:lle ei ollut näitä tietoja annettu edes jälkeenpäin.

Kurinpitovaliokunnan sihteerinä ei ollut toiminut kurinpitosääntöjen edellyttämällä tavalla SAGI:n toiminnanjohtaja vaan SAGI:n varapuheenjohtaja. Kurinpitosääntöjen mukaan kurinpitovaliokunnan sihteeri ei olisi myöskään saanut osallistua kurinpitovaliokunnan päätöksentekoon. Näin asiassa oli kuitenkin mitä ilmeisimmin tapahtunut. Joka tapauksessa SAGI:n varapuheenjohtaja oli ollut esteellinen ratkaisemaan asiaa, koska tämä oli toiminut A:n omistaman yrityksen kirjanpitäjänä ja tilintarkastajana sekä saanut näistä tehtävistä rahallisen korvauksen A:lta. SAGI:n varapuheenjohtaja ei myöskään voinut samaan aikaan kuulua liiton puheenjohtajistoon ja toimia kurinpitovaliokunnassa.

Edellä todetun perusteella SAGI:n toiminnanjohtaja oli laiminlyönyt kurinpitosääntöjen mukaiset velvollisuutensa ja SAGI:n varapuheenjohtaja oli ollut esteellinen toimimaan kurinpitovaliokunnan sihteerinä. SAGI:n varapuheenjohtaja oli myös ylittänyt toimivaltansa toimiessaan kurinpitovaliokunnan sihteerinä ja osallistuessaan valiokunnan päätöksentekoon.

Päätöksestä ei myöskään ilmennyt kurinpitoilmoituksen tekijä. Riidatonta kuitenkin oli, että ilmoitus oli koskenut yksityisen henkilön yksityisen ammatinharjoittajan tilassa tapahtunutta koulutustilaisuutta.

A:ta ei ollut kuultu kurinpitosääntöjen mukaisesti kurinpitomenettelyn aikana. Hänelle ei ollut toimitettu tiedoksi kurinpitoilmoitusta vastinepyynnön yhteydessä. Hänelle olisi tullut toimittaa kaikki aineisto ja varata sen jälkeen kurinpitosääntöjen mukainen aika vastineen antamiselle.

Selvityspyyntö oli koskenut treeneissä tapahtunutta epäasiallista käytöstä koiraa kohtaan. Kuitenkin 1.8.2023 annetussa kurinpitopäätöksessä oli todettu, että A oli saanut kurinpitorangaistuksen koiran tarpeettoman kovakouraisesta käsittelystä. Lisäksi rangaistus oli asetettu rikkomus -kohdan korkeimman rangaistustason mukaan, jossa koventamisperusteena olisi tullut olla tahallisuus, toistuvuus, aseman väärinkäyttö, salassapitorikkomus tai hyötymistarkoitus. Rikkomus -kohdassa oli katsottu, että A:n olisi tullut syyllistyä koiran kovaan käsittelyyn. Koiran epäasiallisesta käsittelystä voitiin kurinpitosäännöstön mukaan tuomita koventamisperusteella enintään kirjallinen varoitus. Kurinpitosäännöstö ei tuntenut käsitettä koiran tarpeettoman kovakourainen käsittely.

A:lle ei ollut myöskään 3.8.2023 mennessä toimitettu kurinpitopäätöksessä mainittua aikaisempaa huomautusta vastaavanlaisesta koiran kohtelemisesta. Siten koventamisperusteena ei voitu käyttää aiempaa huomautusta.

Kurinpitopäätös oli myös laitettu täytäntöön liian nopeasti päätöksen antamisen jälkeen. Se olisi voinut tulla voimaan aikaisintaan kolmantena päivänä sähköisen tiedoksiantoviestin lähettämisestä.

Kysymys oli joka tapauksessa ollut tavallisesta koulutustilanteesta, jossa ei ollut tapahtunut koiran tarpeettoman kovakouraista käsittelyä. Kysymyksessä oleva koira oli opetettu hyppäämään palkaksi syliin ja se teki sen vapaasta tahdostaan, innokkaasti ja erittäin fyysisesti. A otti koiran näissä tilanteissa usein vastaan estääkseen sen putoamisen maahan ja palkitakseen koiran. A otti näissä tilanteissa kiinni koirasta siitä kohtaa, mistä parhaiten sai, toisinaan varmasti myös nahasta. Koiran paino oli kuitenkin aina A:n päällä sen ottaessa tukea A:n jalasta.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Agilityliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

SAGI:n kurinpitosäännöt oli hyväksytty SAGI:n sääntöjen mukaisesti vuosikokouksessa 26.11.2017. SAGI:n hallitus oli kurinpitopäätöstä tehdessään soveltanut voimassa olevia kurinpitosääntöjä.

SAGI:n hallitus oli tehnyt kysymyksessä olevan kurinpitopäätöksen kurinpitovaliokunnan esityksestä. SAGI:n kurinpitovaliokuntaan oli päätöksentekohetkellä kuulunut viisi henkilöä, jotka SAGI on vastauksessaan tarkemmin yksilöinyt. Kaikki mainitut henkilöt olivat osallistuneet asian käsittelyyn. Kurinpitovaliokunta oli ollut päätösvaltainen eikä kukaan jäsenistä ollut ollut päätöksentekohetkellä esteellinen. Kurinpitovaliokunnalla ei ollut ollut käsillä olevan kurinpitomenettelyn aikana sihteeriä toiminnanjohtajan ollessa asian käsittelyn aikaan koeajalla. Asia oli valmisteltu muiden henkilöiden toimesta.

A:n asian käsittely oli aloitettu saadun ilmoituksen perusteella kurinpitovaliokunnassa. Ilmoitus oli annettu agilityn harjoitustilanteessa. Ilmoituksen yhteydessä kurinpitovaliokunta oli saanut kolme todistajanlausuntoa henkilöiltä, jotka olivat olleet samassa agilityharjoituksessa. Käsittely oli perustunut annettuihin lausuntoihin. A:ta oli kuultu asian käsittelyn aikana ja A oli antanut asiassa vastineen ja toimittanut asian käsittelyä varten materiaalia kurinpitovaliokunnalle.

SAGI:n hallitus oli hyväksynyt kurinpitovaliokunnan esityksen ja tehnyt päätöksen kurinpitotoimista A:n osalta 1.8.2023. Päätös oli astunut voimaan heti. Tämä oli normaalin toimintatavan mukainen menettely. A:n vaatimat lisätiedot oli toimitettu hänelle 3.8.2023.

SAGI:n eettiset ohjeet koskivat niin kilpailu- kuin harjoitustilanteita. SAGI:n lisenssi, joka sitoi henkilön liiton sääntöihin ja ohjeisiin, oli voimassa myös harjoitustilanteissa.

SAGI:n kurinpitovaliokunta ja hallitus ovat arvioineet asiassa esitettyä selvitystä oikein ja päätyneet perustellusti siihen, että A oli menetellyt kurinpitosääntöjen vastaisesti. SAGI oli keväällä 2023 ohjeistanut tuomareita erityisesti tarkkailemaan kilpailutilanteessa koirien kohtelua, ja puuttumaan epäasialliseen käytökseen ja koirien hyvinvoinnin vaarantamiseen. Muun muassa hihnasta kiskominen ja turkista nostaminen olivat lieviä eläinsuojelurikoksia, ja näitä ei SAGI hyväksynyt kilpailutilanteessa ollenkaan. Taustalla oli myös 1.1.2024 voimaan tuleva uusi eläinten hyvinvointilaki sekä tiukentunut linja oikeuskäytännössä.

Perusteita määrätä vahingonkorvauksia ei asiassa ollut.

 

VASTASELITYS

A on antanut vastaselityksen asiassa vedoten valituksessa jo esiin tuotuun sekä todeten muun ohella seuraavan.

A:lle ei ollut toimitettu selvityspyynnön yhteydessä kurinpitoilmoituksia. Kun ilmoitukset oli oikeusturvalautakunnan käsittelyn yhteydessä hänelle toimitettu, olivat ne olleet nimettömiä. Nimettömiä ilmoituksia ei tullut tutkia. A:lla oli oikeus saada tietää kurinpitomenettelyn yhteydessä, kuka kurinpitoilmoitukset oli tehnyt.

 

LAUSUMA

Suomen Agilityliitto ry on ilmoittanut, että kurinpitoilmoituksia ei ollut annettu nimettöminä. SAGI salasi ilmoittajien henkilöllisyyden käsittelyn yhteydessä ilmoittajien suojaamiseksi.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

1.      Asian tausta ja kysymyksenasettelu

A kilpailee agilityssä ja toimii myös agilitytuomarina.

SAGI:n kurinpitovaliokunta on käsitellyt valituksen, joka on koskenut A:n toimintaa agilityharjoituksissa 11.6.2023. Kurinpitovaliokunta on tehnyt ratkaisuesityksen SAGI:n hallitukselle, joka on 1.8.2023 tehnyt asiassa kurinpitopäätöksen.

Kurinpitovaliokunta on katsonut, että sillä on ollut toimivalta tutkia valituksen perusteella, onko A toiminut agilityharjoituksissa agilitytuomarilta edellytettävien käyttäytymisvaatimusten mukaisesti, kun hän on nostanut koiraa harjoituksen aikana. Kurinpitopäätöksen perusteella valiokunnan käytössä on ollut tilannetta koskevia lausuntoja ja tilanteesta kuvattua videomateriaalia. Kurinpitovaliokunta on sille toimitetun materiaalin perusteella katsonut, että A on tilanteessa käsitellyt koiraa tarpeettoman kovakouraisesti. Kurinpitovaliokunta on kurinpitorangaistusesitystä antaessaan ottanut myös huomioon, että A:ta on huomautettu vastaavasta menettelystä aikaisemmin tammikuussa 2023. SAGI:n hallitus on kurinpitovaliokunnan esityksestä määrännyt A:lle kolmen (3) kuukauden kilpailu- ja toimitsijakiellon. Kielto on tullut voimaan 2.8.2023.

A on valituksessa edellä todetuin tavoin katsonut, että SAGI:n kurinpitovaliokunnan soveltamia kurinpitosääntöjä ei ollut saatettu voimaan SAGI:n sääntöjen mukaisesti. A on lisäksi katsonut, että kurinpitovaliokunta on laiminlyönyt ilmoittaa A:lle kurinpitovaliokunnan kokoonpanon. Hän ei ole sen vuoksi pystynyt tarkistamaan kurinpitovaliokunnan kokoonpanon toimivaltaisuutta, esteettömyyttä ja kurinpitosääntöjen mukaisten kurinpitovaliokunnan jäsenten pätevyysvaatimuksien täyttymistä. A on katsonut, että joka tapauksessa kurinpitovaliokunnan sihteerinä on toiminut väärä SAGI:n toimihenkilö ja sihteeri on vastoin sääntöjä osallistunut kurinpitovaliokunnan päätöksentekoon. Kurinpitovaliokunnan sihteeri on A:n mukaan ollut myös esteellinen. A on vielä katsonut, että kurinpitovaliokunnalla ei ollut ollut toimivaltaa tutkia yksityisen henkilön tekemää kurinpitoilmoitusta tilanteesta, joka oli tapahtunut yksityisen henkilön toimesta yksityisen ammatinharjoittajan toimitilassa ja koska kysymys oli ollut harjoituksesta eikä kilpailutilanteesta. A on lopuksi kurinpitomenettelyn osalta katsonut, ettei häntä ollut kuultu kurinpitomenettelyssä asianmukaisesti ja että kurinpitoseuraamus oli laitettu täytäntöön liian nopeasti.

A on itse väitetyn teon osalta katsonut, ettei hän ollut käsitellyt koiraa kysymyksessä olevassa tilanteessa tarpeettoman kovakouraisesti. Hänelle ei ollut myöskään annettu tiedoksi väitettyä aikaisempaa huomautusta, joten mitään koventamisperustetta asiassa ei A:n mukaan tullut soveltaa.

Asiassa on edellä todetun perusteella kysymys siitä, onko sovelletut kurinpitosäännöt saatettu SAGI:ssa voimaan sen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Tämän jälkeen on arvioitava, onko kurinpitomenettelyssä noudatettu SAGI:n kurinpitosääntöjä eli 1) onko kurinpitovaliokunnalla ollut toimivalta tutkia asia ottaen huomioon väitetyn teon tapahtuminen agilityharjoituksissa ja kurinpitoilmoituksen tehnyt taho, 2) onko kurinpitovaliokunta ollut toimivaltainen, 3) onko sen sihteeri ollut esteellinen, 4) onko A:ta kuultu riittävällä tavalla kurinpitomenettelyn aikana ja 5) onko kurinpitopäätös täytäntöön pantu liian nopeasti. Mikäli kurinpitomenettelyssä ei ole tapahtunut sellaista menettelyvirhettä, jonka perusteella määrätty seuraamus olisi poistettava, asiassa on vielä arvioitava, onko A käsitellyt koiraa harjoituksissa tarpeettoman kovakouraisesti ja voidaanko väitettyä aikaisempaa huomautusta ottaa huomioon kurinpitoseuraamuksen määräämisessä.

Asiassa on lisäksi arvioitava, voiko oikeusturvalautakunta tutkia valitusta siltä osin kuin A on vaatinut SAGI:lta vahingonkorvausta ja että liitto velvoitetaan tiedottamaan päätöksestä jäsenistöään kotisivuilla julkaistavalla tiedotteella.

 

2.      Oikeusturvalautakunnan toimivalta tutkia vahingonkorvaus- ja muu vaatimus

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia yhdistyksen päätöksistä, joissa on kysymys a) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, b) kurinpitoseuraamuksesta, c) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai d) siitä, onko päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen.

Siltä osin kuin A on vaatinut SAGI:n velvoittamista suorittamaan hänelle vahingonkorvausta ja SAGI:n velvoittamista tiedottamaan päätöksestä jäsenistöään kotisivuilla julkaistavalla tiedotteella kysymys on asiasta, joka ei kuulu oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n perusteella sen toimivaltaan (ks. tältä osin esim. UOL 18/2009, UOL 20/2011, UOL 3/2017, UOL 8/2017 ja UOL 8/2021). Valitus on näiltä osin jätettävä tutkimatta. Oikeusturvalautakunnan valitusmaksua  koskevaan vaatimukseen otetaan erikseen kantaa jäljempänä. 

 

3.      Kurinpitosääntöjen voimaan saattaminen

SAGI:n sääntöjen 13 §:n mukaan kurinpidollisista toimista päättää liiton hallitus muun ohella liiton kokouksen hyväksymiä kurinpito-ohjeita noudattaen. SAGI on vastauksessaan todennut, että kurinpitosäännöt oli hyväksytty liiton vuosikokouksessa 26.11.2017.

Oikeusturvalautakunta katsoo SAGI:n vastauksessaan ilmoittaman perusteella, että asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaista, jonka perusteella SAGI:n kurinpitovaliokunnan ja hallituksen soveltamia kurinpitosääntöjä ei olisi saatettu voimaan SAGI:n sääntöjen mukaisesti. A:n valitus on tältä osin hylättävä.

 

4.      Kurinpitomenettely

4.1  Kurinpitovaliokunnan toimivalta tutkia ja hallituksen toimivalta määrätä seuraamus kilpailutapahtuman ulkopuolella tapahtuneesta tilanteesta Oikeusturvalautakunta toteaa, että SAGI:n kurinpitosääntöjen mukaan kurinpitoasian tutkii ensiasteena kurinpitovaliokunta. Se myös antaa asiassa päätöksen, jonka se antaa tiedoksi SAGI:n hallitukselle ja Suomen Kennelliitto ry:lle (SAGI:n kurinpitosääntöjen kohdat 2, 5 ja 6). SAGI:n sääntöjen 13 §:n mukaan kurinpidollisista toimista päättää kuitenkin SAGI:n hallitus. Oikeusturvalautakunta toteaa, että SAGI:n säännöt ja kurinpitosäännöt ovat ristiriidassa keskenään siltä osin, tekeekö päätöksen hallitus vai kurinpitovaliokunta. Kun kurinpidollisista toimista on käsillä olevassa asiassa lopullisesti päättänyt SAGI:n sääntöjen mukaisesti SAGI:n hallitus kurinpitovaliokunnan esityksestä, kurinpitotoimivaltaa on käyttänyt sääntöjen mukaisesti hallitus. Hallitus on ollut toimivaltainen asiassa eikä tältä osin asiassa ole tapahtunut menettelyvirhettä.  

SAGI:n kurinpitosääntöjen 1.1 kohdan mukaan Suomen Agilityliitto ry:n (SAGI) lisenssinhaltijat ovat velvollisia kaikessa toiminnassaan noudattamaan urheilun yleisiä eettisiä arvoja, reilun pelin periaatteita ja hyvää urheiluhenkeä sekä kansallisia ja kansainvälisiä dopingsääntöjä ja muita SAGIn antamia sääntöjä ja määräyksiä.

Kurinpitosääntöjen 1.2 kohdan mukaan SAGI voi määrätä kurinpitorangaistuksen sille, joka muun ohella:

(i) rikkoo SAGIn sääntöjä, näitä kurinpitosääntöjä, lajisääntöjä taikka niiden nojalla annettuja määräyksiä, ohjeita tai velvoitteita;

(ii) käyttäytyy edellä määriteltyjen taikka niihin rinnastettavien eettisten periaatteiden vastaisesti kilpailuissa taikka niiden ulkopuolella.

Kurinpitosääntöjen 1.3 kohdan mukaan

Näiden kurinpitosääntöjen perusteella määrättäviä seuraamuksia ovat huomautus, varoitus sekä kilpailu- ja toimitsijakielto.

Kurinpitosääntöihin liitetyn rangaistustaulukon mukaan rangaistavaa on muun ohella koiran pahoinpitely, koiran poikkeuksellisen kova käsittely, koiran kova käsittely ja koiran epäasiallinen käsittely.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että SAGI:n kurinpitosääntöjen perusteella SAGI:n lisenssinhaltijat ovat velvollisia noudattamaan kurinpitosääntöjä kaikessa toiminnassaan niin kilpailuissa kuin niiden ulkopuolella. Kurinpitosääntöihin liitetystä rangaistustaulukosta ilmenee selvästi, että koiran pahoinpitely, poikkeuksellisen kova käsittely, kova käsittely ja epäasiallinen käsittely on kurinpitosääntöjen mukaan kiellettyä. Sanotun perusteella oikeusturvalautakunta katsoo, että SAGI:n kurinpitovaliokunta on voinut sovellettavien kurinpitosääntöjen perusteella tutkia, onko A SAGI:n lisenssinhaltijana rikkonut koiran epäasiallista kohtelua koskevia kurinpitosääntöjä kilpailujen ulkopuolella eli harjoituksissa. SAGI:n hallitus on siten voinut määrätä A:lle kurinpitovaliokunnan esityksestä rangaistuksen A:n syyksi harjoituksessa luetusta menettelystä.  Kurinpitomenettelyssä ei siten ole tältä osin tapahtunut sellaista menettelyvirhettä, jonka perusteella kurinpitopäätös tulisi poistaa. A:n valitus on tältä osin hylättävä.

 

4.2  Kurinpitovaliokunnan toimivalta tutkia ulkopuolisen tahon tekemä kurinpitoilmoitus SAGI:n kurinpitosääntöjen 3 kohdan mukaan

3.1 Kilpailun ylituomari, kilpailun arvostelevan tuomari tai kilpailusta vastaava koetoimitsija voi saattaa ohjaajan, agilitytuomarin tai kilpailun toimihenkilön toiminnan kurinpitolautakunnan selvitettäväksi tekemällä tapahtumasta selvityksen SAGIlle.

3.2 SAGIn hallitus voi painavista syistä saattaa tietoonsa tulleen rikkomuksen kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi vaikka kilpailun ylituomari, kilpailun arvostelevan tuomari tai kilpailusta vastaava koetoimitsija ei olisi tehnyt tapahtumasta selvitystä SAGIlle.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitosääntöjen 3.2 kohdan perusteella kurinpitoasia voi tulla kurinpitovaliokunnassa vireille myös muutoin kuin kohdassa 3.1 mainittujen tahojen toimesta. Ottaen vielä huomioon edellä mainitut kurinpitosääntöjen kohdat 1.1 ja 1.2, joiden perusteella SAGI:n lisenssinhaltijat ovat velvollisia noudattamaan muun ohella kurinpitosääntöjä myös kilpailutapahtumien ulkopuolella ja että kurinpitosääntöjen rikkomisesta voidaan määrätä rangaistus myös silloin, kun rikkomus on tapahtunut esimerkiksi harjoitustilanteessa, ei kurinpitosääntöjen kohtaa 3 voida tulkita siten, että kurinpitomenettely voisi tulla vireille vain kohdassa 3.1 mainittujen henkilöiden aloitteesta.

Oikeusturvalautakunta toteaa asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että SAGI:n hallituksen tietoon on kolmannen tahon toimesta saatettu mahdollinen kurinpitosääntöjen mukainen rikkomus ja SAGI:n hallituksella on ollut kurinpitosääntöjen 3.2 kohdan perusteella oikeus saattaa kurinpitoilmoitus kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi. Asiassa ei ole siten sen vireilletulossa tapahtunut sellaista virhettä, jonka perusteella kurinpitopäätös tulisi poistaa. A:n valitus on tältä osin hylättävä.

 

4.3  Kurinpitovaliokunnan kokoonpano

SAGI:n kurinpitosääntöjen 2 kohdan mukaan

2.1 Liitolla on lisenssiehtojen mukaisesti oikeus käyttää edellä mainituissa asioissa kurinpitovaltaa lisenssinhaltijoihin. Liiton kurinpitovaltaa käyttää ensimmäisessä asteessa kurinpitovaliokunta.

2.2 SAGIn hallitus vahvistaa kurinpitovaliokunnan kokoonpanon. Kurinpitovaliokunnassa on seitsemän jäsentä. Kurinpitovaliokunnan jäsenistä vähintään yhden tulee olla tuomarin virkaan vaadittavan

tutkinnon suorittanut henkilö ja vähintään kahden tulee olla pätevöitynyt agilityn ylituomariksi. Kurinpitovaliokunnan jäsenet eivät voi olla liiton palveluksessa päätoimisesti olevia henkilöitä. Kurinpitovaliokunnan toimikausi on kolme vuotta.

2.3 Mikäli kurinpitovaliokunnan jäsen eroaa kesken toimikauden ja kurinpitovaliokuntaan jää vähemmän kuin viisi jäsentä tai edellä kohdassa 2.1 määritetyt kurinpitovaliokunnan jäseniä koskevat vaatimukset eivät enää täyty, SAGIn hallitus täydentää kurinpitovaliokunnan kohdassa 2.1 määritetyn mukaiseksi ja nimittää kurinpitovaliokuntaan yhden tai useampia uusia jäseniä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

2.4 Kurinpitovaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

2.5 Kurinpitovaliokunnan sihteerinä toimii SAGIn toiminnanjohtaja. Kurinpitovaliokunnan sihteeri huolehtii asian valmistelusta kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi. Kurinpitovaliokunnan sihteeri ei ole kurinpitovaliokunnan jäsen eikä sihteeri osallistu kurinpitoasioiden ratkaisemiseen.

2.6 Kurinpitovaliokunnan jäsen on esteellinen osallistumaan kurinpitoasian käsittelyyn kurinpitovaliokunnassa, mikäli kurinpitovaliokunnan jäsen tai hänen perheenjäsenensä on asiassa osapuolena tai kurinpitovaliokunnan jäsen on osallistunut asian käsittelyyn tuomarina tai toimihenkilönä.

2.7 Kurinpitovaliokunta on päätösvaltainen, kun päätöksentekoon osallistuu vähintään kolme jäsentä.

2.8 Kurinpitovaliokunta voi käsitellä asian käyttäen puhelin-, sähköposti- tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa, jos kurinpitovaliokunta harkitsee sen soveliaaksi.

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitovaliokunnan tekemästä ratkaisuesityksestä tai pöytäkirjasta tulisi ilmetä ratkaisuesityksen tekemiseen osallistuneiden henkilöiden nimet, jotta kurinpitotoimien kohteena ollut henkilö voisi arvioida, onko kurinpitovaliokunta ollut kurinpitosääntöjen tarkoittamalla tavalla toimivaltainen ja ovatko päätöksen tekemiseen osallistuneet henkilöt olleet esteettömiä. Myös kurinpitopäätöksestä tulisi ilmetä ratkaisun tehneiden hallitusten jäsenet. Kysymys on kurinpitopäätöksen perusteluvelvollisuuden minimivaatimuksista.

Käsillä olevassa asiassa A:lle ei ole ilmoitettu kurinpitopäätöksessä asiassa ratkaisuesityksen tehneen kurinpitovaliokunnan kokoonpanoa. SAGI on kuitenkin asiaa oikeusturvalautakunnassa käsiteltäessä ilmoittanut, ketkä henkilöt ovat osallistuneet kysymyksessä olevan kurinpitopäätöksen tekemiseen. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella kurinpitovaliokunnan kokoonpano on ollut kurinpitosääntöjen mukainen. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että kurinpitovaliokunnan sihteeri olisi osallistunut kurinpitovaliokunnan päätöksen tekemiseen. SAGI:n ilmoituksen mukaan kurinpitovaliokunnalla ei ole edes ollut sihteeriä tätä asiaa käsiteltäessä.

Asiaa kurinpitovaliokunnalle mahdollisesti valmistellut henkilö ei ole myöskään ollut kurinpitosääntöjen perusteella esteellinen osallistumaan asian valmisteluun, ratkaisemiseen ja ratkaisun tiedoksiantamiseen sillä perusteella, että hän on toiminut A:n yrityksen kirjanpitäjänä ja tilintarkastajana. Asiassa ei ole ilmennyt myöskään mitään sellaista, jonka perusteella mainittu henkilö olisi yhdistyslain 5 luvun 26 §:n perusteella esteellinen. Kurinpitopäätöstä ei tule kumota myöskään sillä perusteella, että kurinpitovaliokunnan käsittelyä on valmistellut käsillä olevassa asiassa poikkeuksellisesti toinen henkilö kuin SAGI:n toiminnanjohtaja.

Edellä todetuin perustein käsillä olevaa kurinpitopäätöstä rasittaa se, ettei siitä ilmene kurinpitopäätöksen valmistelleet ja itse päätöksen tehneet henkilöt. Kun tämä virhe on kuitenkin korjaantunut oikeusturvalautakunnan käsittelyn aikana, kysymys ei ole kuitenkaan sellaisesta puutteesta, jonka perusteella ratkaisu tulisi poistaa. Kun kurinpitovaliokunnan kokoonpano on ollut kurinpitosääntöjen mukainen eikä kukaan päätöksentekoon osallistunut henkilö ole ollut esteellinen, A:n valitus on myös tältä osin hylättävä. Kurinpitopäätöstä ei ole syytä poistaa myöskään yksin sillä perusteella, että kurinpitovaliokunnan käsittelyä on valmistellut muu henkilö kuin kurinpitosäännöissä tarkoitettu SAGI:n toiminnanjohtaja ottaen huomioon, että sihteerin velvollisuuksiin kuuluu ainoastaan valmistella asia.

 

4.4  A:n kuuleminen

SAGI:n kurinpitosääntöjen 5.4 kohdan mukaan

Kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, kurinpitovaliokunnan tulee varata kurinpitomenettelyn kohteena olevalle taholle tilaisuus antaa vastineensa asiassa. Vastine tulee toimittaa kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla viimeistään vastinepyynnössä määritetyssä määräajassa, jonka tulee olla vähintään seitsemän (7) päivää vastinepyynnön toimittamisesta. Vastineen antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella A:lle on toimitettu 12.6.2023 sähköpostitse ilmoitus epäasiallisesta käyttäytymisestä treeneissä. Ilmoituksen on toimittanut SAGI:n varapuheenjohtaja. Sähköpostista ilmenee, että SAGI:n kurinpitovaliokunta on saanut ilmoituksen treeneissä tapahtuneesta epäasiallisesta käytöksestä koiraa kohtaan. Sähköpostissa on myös yksilöity tutkinnan kohteena oleva tapahtuma ja A:n väitetty menettely. Jälkimmäisen seikan osalta sähköpostissa on todettu, että A:n väitetään taluttaneen koiraa korvista raahaten ja hyppyyttäneen koiraa syliin niin, että loppumatkan hän on nostanut koiran korvista syliin asti. Lisäksi A:n on väitetty nostaneen koiran karvoista takaisin keinulle. Kurinpitovaliokunta on sähköpostissa pyytänyt A:lta kirjallisen selvityksen tapahtumista. Määräaika selvityksen antamiselle on ollut 24.7.2023.

Asiassa on riidatonta, että A on saanut selvityspyynnön ja hän on siihen vastannut. A on myös toimittanut kurinpitovaliokunnalle videomateriaalia tilanteesta.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että A:lle on ilmoitettu epäillystä sääntörikkomuksesta ja kurinpitomenettelyn vireillä olosta SAGI:n kurinpitosääntöjen tarkoittamalla tavalla. Hänelle on lisäksi varattu mahdollisuus antaa kirjallinen vastine asiassa. A:lle on myös varattu enemmän aikaa vastineen antamiselle kuin mitä kurinpitosäännöt ovat edellyttäneet. A on itse päättänyt antaa vastineen nopeasti.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella A:lle ei ole kuitenkaan selvityspyynnön yhteydessä toimitettu kurinpitoilmoitusta ja siihen liitettyjä todistajien lausumia, joiden perusteella kurinpitomenettely on käynnistynyt. A on saanut nämä asiakirjat vasta asiaa oikeusturvalautakunnassa käsiteltäessä ja silloinkin hänelle ei ole kerrottu kurinpitoilmoituksen tekijän ja todistajien henkilöllisyyttä.

Oikeusturvalautakunta on useissa kurinpitoa koskevissa ratkaisuissaan todennut, että asianosaisen kuuleminen on keskeinen oikeussuojaperiaate erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia (esimerkiksi UOL 5/2008, UOL 7/2009, UOL 17/2010, UOL 23/2011, UOL 15/2014 ja UOL 29/2015). Kuulemisperiaatetta on vakiintuneesti edellytetty noudatettavan oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä riippumatta siitä, onko lajiliiton säännöissä nimenomaisesti edellytetty menettelyn kohteena olevan henkilön kuulemista. Urheilun kurinpidossa asianmukaiseen kuulemismenettelyyn kuuluu ensinnäkin, että urheilijalle annetaan tieto häneen kohdistetusta kurinpitomenettelyn käynnistymisestä ja kaikesta siitä aineistosta, johon menettely perustuu. Lisäksi urheilijalle tulee antaa aito mahdollisuus vaikuttaa menettelyyn siten, että hänelle varataan tilaisuus antaa vastineensa ja oma selvityksensä (UOL 18/2015).

Oikeusturvalautakunta katsoo, että menettely, jossa A:lla ei ole ollut todellista mahdollisuutta riitauttaa todistajien kertomuksia, ei turvaa riittävässä määrin kurinpitomenettelyn kohteena olevan oikeussuojaa. Siten käsillä olevassa kurinpitomenettelyssä on rikottu muutoksenhakijan oikeutta tulla kuulluksi. Yleensä tällainen vakava virhe johtaa päätöksen kumoamiseen. Oikeusturvalautakunnan käytännössä on toisaalta katsottu, että kurinpitomenettelyssä tapahtunut kuulemisvirhe on riittävällä tavalla voinut korjaantua, kun valittaja on saanut tiedokseen aineiston asiaa oikeusturvalautakunnassa käsiteltäessä (ks. esim. UOL 13/2021 ja UOL 19/2022).

Oikeusturvalautakunta katsoo, että A:lle ei ole tässä yksittäisessä käsillä olevassa asiassa voinut jäädä SAGI:lta tulleen selvityspyynnön jälkeen epäselväksi, mistä häntä kuullaan ja että hän on asiassa kurinpitomenettelyn kohteena, vaikka selvityspyyntö on ollut sanamuotonsa perusteella osin tulkinnanvarainen. Selvityspyynnössä on kuitenkin selvästi kerrottu se menettely ja tapahtumat sekä niiden ajankohta, joista on kysymys. Nämä selvityspyyntöön laitetut tiedot on otettu kurinpitoilmoituksista. Siten A:lle on tosiasiassa toimitettu selvityspyynnön yhteydessä tiivistelmä kurinpitoilmoituksesta ja arvioinnin kohteena olevasta A:n menettelystä. A on osannut myös selvityspyynnön perusteella toimittaa kurinpitovaliokunnalle videomateriaalia kyseisestä harjoituksesta. A on myös saanut lautakuntakäsittelyn aikana käyttöönsä kysymyksessä olevat kurinpitoilmoitukset, joskin nimettöminä. Ottaen huomioon edellä todettu ja se, että kurinpitoilmoitukseen on liitetty sisällöltään samansuuntaiset todistajien lausumat, A:n puolustautumisen kannalta ei ole ollut merkitystä sillä, kuka ilmoitukset on tehnyt. Oikeusturvalautakunta kuitenkin kiinnittää SAGI:n huomiota siihen, ettei kurinpitomenettely voi säännönmukaisesti perustua siihen, että kurinpitomenettelyn kohteelle ei ilmoiteta kurinpitoilmoituksen tekijän tai todistajien henkilöllisyyttä.

Edellä todetuin perustein oikeusturvalautakunta katsoo, että kuulemisessa tapahtunut virhe on riittävästi korjaantunut lautakuntamenettelyn aikana eikä mainittu menettelyvirhe johda kurinpitopäätöksen poistamiseen tässä asiassa. Siten A:n valitus on myös tältä osin hylättävä.

Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi, että A:lle toimitettu kuulemista koskeva sähköposti on otsikoitu seuraavasti: ”ilmoitus epäasiallisesta käyttäytymisestä treeneissä." Itse sähköpostitekstissä on viitattu epäasialliseen käytökseen koiraa kohtaan. Oikeusturvalautakunta katsoo, että sanamuotojen perusteella näillä ilmauksilla näytettäisiin viitatun kurinpitosäännöissä olevan kurinpitotaulukon lievimpään tekomuotoon eli koiran epäasialliseen käsittelyyn. Viimeksi todetusta voidaan rangaistustaulukon osalta määrätä enintään kirjallinen varoitus, jos jokin ankaroittamisperuste täyttyy. Muussa tapauksessa kurinpitoseuraamusta ei määrätä.

Kurinpitopäätöksessä A:n on katsottu syyllistyneen tarpeettoman kovakouraiseen koiran käsittelyyn. Tällaista nimikettä ei löydy rangaistustaulukosta.

Oikeusturvalautakunta katsoo muutoksenhaun kohteena olevan kurinpitopäätöksen ja erityisesti määrätyn kurinpitoseuraamuksen perusteella, että A:n on katsottu tosiasiallisesti syyllistyneen rangaistusasteikon mukaiseen koiran kovaan käsittelyyn. Hänelle on määrätty kurinpitotaulukon perusteella tästä menettelystä ankarin seuraamus eli kilpailu- ja toimitsijakieltoa 3 kuukautta, koska kurinpitovaliokunta on ottanut huomioon A:lle aikaisemmin annetun huomautuksen vastaavasta menettelystä.

Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei edellä todetuilla terminologisilla epäselvyyksillä ole kurinpidossa tapahtuneen kuulemisen osalta olennaista merkitystä, koska A:lle on kuulemispyynnön yhteydessä kuitenkin täsmällisesti kerrottu, minkälaisesta menettelystä häntä epäillään. Siten A on voinut kuulemisensa yhteydessä arvioida riittävällä tavalla sitä, miten vakavaan menettelyyn hänen väitetään syyllistyneen ja miten menettelyä voidaan kurinpitosäännöstön perusteella mahdollisesti arvioida. A:lla on siten ollut mahdollisuus kurinpidossa esittää oma käsityksensä, miten menettelyä tulisi kurinpitosäännöstön perusteella arvioida. Sanottu puute kurinpitoprosessissa ei siten johda tässä tapauksessa päätöksen poistamiseen.

 

4.5  Kurinpitopäätöksen täytäntöönpano

A on katsonut, että kurinpitopäätös on laitettu täytäntöön liian nopeasti.

Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei SAGI:n kurinpitosäännöissä ole määräyksiä siitä, mistä ajankohdasta eteenpäin kilpailu- ja toimitsijakielto voidaan saattaa voimaan. Tavanomaista on, että mainitunlainen kurinpitoseuraamus tulee voimaan välittömästi päätöksen tekohetkestä lukien. Siten kurinpitopäätöksen täytäntöönpanossa ei ole tapahtunut mitään sellaista virhettä, jonka perusteella kurinpitopäätös olisi poistettava. A:n valitus on tältäkin osin hylättävä.  

 

5.      Kurinpitosääntöjen vastainen menettely ja koventamisperuste 

A on kiistänyt, että hän olisi menetellyt hänen syykseen luetuin tavoin.

Kurinpitovaliokunnalla ja SAGI:n hallituksella on ollut käytössään kurinpitoilmoitus ja todistajienlausumat tapahtumista. Tämän lisäksi A on toimittanut tapahtumista kurinpitovaliokunnan ja SAGI:n hallituksen käyttöön editoimansa videon harjoituksesta.

Oikeusturvalautakunnalla on ollut käytössään sama aineisto itse väitetystä kurinpitorikkomuksesta kuin kurinpitovaliokunnalla. Sen lisäksi oikeusturvalautakunnalle on toimitettu kahden eläinlääkärin ja kolmen tapahtumia seuranneen henkilön kirjalliset lausumat.

Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei A:n toimittamalla videolla ole asiassa kovinkaan suurta näyttöarvoa, koska se on A:n itsensä editoima. Videolta ei ilmene koko tapahtumienkulku harjoituksessa 11.6.2023. A:n toimittamat eläinlääkärien lausunnot perustuvat mainittuun videoon. Kysymyksessä olevilla eläinlääkäreillä ei ole ollut omakohtaisia havaintoja tapahtumasta. Siten toimitetuilla eläinlääkäreiden lausunnoilla ei myöskään ole olennaista merkitystä asian ratkaisemisessa.

A:n toimittamasta todistajankertomuksesta, jonka ovat allekirjoittaneet kaksi eri henkilöä, ei puolestaan ilmene, milloin se on laadittu ja mitä tarkoitusta varten. Todistajien lausunnosta myös ilmenee, että he eivät ole seuranneet A:n harjoituksia koko ajan vaan omien harjoitustensa lomassa. Siten lausunnolle ei voi antaa keskeistä merkitystä asiaa arvioitaessa. Sen sijaan A:n toimittama erillinen yksittäisen todistajan kirjallinen kertomus vahvistaa kurinpitomenettelyn aikana kirjallisia lausuntoja antaneiden todistajien kertomuksia koiran niskanahasta kiinni ottamisesta, joskin lausunnossa on todettu, ettei todistajan havaintojen mukaan tähän liittynyt koiran fyysistä kuritusta taikka rankaisemista.

Kurinpitovaliokunnalle on toimitettu asian käsittelyn aikana kolme eri kirjallista kertomusta tapahtumista. Ne ovat sisältönsä puolesta yhdenmukaisia. Kurinpitoilmoituksen tehneen henkilön lausumasta ilmenee, että kyseisessä koulutuksessa A oli taluttanut koiraansa korvista raahaten, hyppyyttänyt koiraa syliinsä niin, että ohjaajan polvista ylöspäin nostaminen oli tapahtunut korvista ja nostanut koiran karvoista keinulle tekemään uusintasuorituksen. Yksi todistajista on ollut tapahtuneen jälkeen jopa yhteydessä suoraan A:han. Oikeusturvalautakunta toteaa esitetyn selvityksen perusteella, ettei sillä ole perusteita käytössään olleella materiaalilla päätyä toisenlaiseen lopputulokseen toteennäytetystä tapahtumienkulusta kuin mihin kurinpitovaliokunta on selvityksessään ja SAGI:n hallitus päätöksessään päätynyt. Oikeusturvalautakunnalla ei siten ole aihetta arvioida tilannetta SAGI:n kurinpitopäätöksestä poiketen, jonka mukaan A on käsitellyt kysymyksessä olevassa tilanteessa koiraansa tarpeettoman kovakouraisesti vetämällä/nostamalla koiraa korvista/niskanahasta sekä kuljettamalla koiraa korvasta kiinni pitäen.

SAGI:n antamasta vastauksesta valitukseen ilmenee, ettei A:lle ollut määrätty kurinpitoseuraamusta käsillä olevassa asiassa ankaroittavana huomioon otetun toisen kurinpitoasian yhteydessä. Oikeusturvalautakunta katsoo siten, ettei asiassa ole osoitettu, että A:lle olisi annettu sellaista aikaisempaa kurinpitoseuraamusta, jolla olisi merkitystä kurinpitoseuraamusta nyt määrättäessä. Edellä todetun ja SAGI:n kurinpitosääntöihin liitetyn ja SAGI:n hallituksen kurinpitopäätöksen perusteella soveltaman kurinpitotaulukon perusteella A:lle olisi siten määrättävä kilpailu- ja toimitsijakiellon sijasta kirjallinen varoitus. Siten A:lle määrättävä kurinpitoseuraamus tulee lieventää kirjalliseksi varoitukseksi.

 

6.      Oikeusturvalautakunnan valitusmaksu

A on voittanut asian osittain. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n mukaan jos valittaja voittaa asian vain osittain, hänelle voidaan lautakunnan harkinnan mukaan palauttaa valitusmaksu osittain tai kokonaan.

Edellä tarkemmin todetuin tavoin SAGI:n kurinpitomenettelyssä on ollut A:n kuulemisen osalta puutteita, jotka ovat heikentäneet A:n mahdollisuuksia tulla kurinpitomenettelyssä kuulluksi. Kuulemisessa tapahtuneet puutteet on tässä yksittäistapauksessa kuitenkin korjaantuneet oikeusturvalautakunnan käsittelyn aikana. A:lla on kuitenkin ollut perusteet saattaa asia oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi. A:lle määrättyä kurinpitoseuraamusta on myös lievennetty. Sanotuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että valitusmaksu tulee palauttaa A:lle kokonaan.

 

Päätöslauselma

Valitus jätetään tutkimatta siltä osin kuin A on vaatinut Suomen Agilityliitto ry:ltä vahingonkorvausta ja sen velvoittamista tiedottamaan päätöksestä jäsenistöään kotisivuilla julkaistavalla tiedotteella.

Suomen Agilityliitto ry:n hallituksen kurinpitopäätöstä 1.8.2023 muutetaan siten, että A:lle määrätty kurinpitoseuraamus lievennetään kirjalliseksi varoitukseksi.

 

Muilta osin valitus hylätään.

Valitusmaksu palautetaan.

 

Timo Ojala
Puheenjohtaja                                                                                        

Jukka Loiva
Sihteeri

                                                                                                                                                                                                      

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Mikko Kohtala, Hilkka Salmenkylä, Pekka Timonen ja Juha Viertola