24/2010 Koripallo: Yhdistys- Päätöksen sääntöjenvastaisuus- Sarjapaikka


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 24/2010

9.12.2010          Diaarinro 20/2010    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen päätös 12.10.2010 A-poikien I-divisioonan sarjapaikasta 


ASIA                      

Sarjapaikka 


MUUTOKSENHAKIJA 

Raholan Pyrkivä ry 


KUULTAVA 

Suomen Koripalloliitto ry 


KORIPALLOLIITON LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS 

Suomen Koripalloliitto ry:n (Koripalloliitto) liittohallitus on päätöksellään 12.10.2010 kumonnut Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikön päätöksen ja jättänyt asian Koripalloliiton kilpailutoiminnan johtoryhmän päätöksen varaan, jolla A-poikien valtakunnallista I-divisioonaa on täydennetty Topo Juniorit ry:n (Topo juniorit) joukkueella. 

Liittohallitus oli perustellut ratkaisuaan seuraavilla seikoilla: 

·         A-poikien I-divisioonan sarjapaikan saavuttanut Järvenpään Koripalloseura ry (JKS) oli luopunut sarjapaikasta. Sarjaa päätettiin täydentää siten, että lohkojen viidenneksi sijoittuneet joukkueet asetettiin paremmuusjärjestykseen Kansainvälisen koripalloliiton Fédération internationale de basketball amateur (FIBA) Euroopan maanosaliiton käyttämän menettelyn mukaisesti. Se tarkoitti, että ensimmäisenä kriteerinä käytettiin joukkueen voittosuhdetta lohkossaan ja toisena korisuhdetta. Tämän mukaisesti A-poikien valtakunnallista I-divisioonaa päätettiin täydentää Topo junioreilla. 

·         Tällä menettelyllä vältettiin erilliset karsintaottelut ja näistä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset. Menettely oli oikeudenmukainen, yksinkertainen ja toimiva, jota FIBA oli käyttänyt pitkään. 

Lisäksi liittohallitus totesi, että tämä menettelytapa oli vastedes syytä kirjata sarjamääräyksiin. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Raholan Pyrkivä ry on valituksessaan vaatinut, että Koripalloliiton liittohallituksen päätös kumotaan ja A-poikien valtakunnallisen I-divisioonan sarjapaikka annetaan Raholan Pyrkivä ry:lle. Valituksen perusteet ovat seuraavat: 

(1) Päätöksenteon tulee olla ennustettavaa eikä tarkoituksenmukaisuusharkinta saa vaihdella vuosittain. Koripalloliiton liittohallituksen päätös perustui tarkoituksenmukaisuusharkintaan, koska päätöksessä ei ole viitattu mihinkään sääntökohtaan. Vastaavassa tilanteessa oli muutama vuosi sitten päädytty tarkoituksenmukaisuusharkinnan perusteella jatkokarsintaan. 

(2) Ratkaisu olisi tullut perustaa Koripalloliiton sääntöihin. Kilpailusääntöjen otsikon ”VI Kilpailuiden ja otteluiden järjestäminen” alla kohdassa 4 todetaan, että joukkueiden sijoittumisen sarjassa määrää niiden saavuttamien sarjapisteiden määrä siten, että eniten sarjapisteitä saanut on voittaja. Edelleen kohdassa 4 todetaan, että mikäli joukkueet pelaavat sarjassa eri määrän otteluita, laaditaan sarjataulukko otteluiden voittosuhteen perusteella. 

Tässä tapauksessa A-poikien karsinnat oli suoritettu kahdella karsintakierroksella yhdessätoista lohkossa. Karsintakierrokset 1 ja 2 olivat samaa karsintasarjaa. Vertailu olisi näin ollen tullut tehdä kaikkien karsintasarjassa pelattujen otteluiden perusteella eikä ainoastaan toisella karsintakierroksella pelattujen otteluiden perusteella. 

Koska Raholan Pyrkivä ry:n voittosuhde oli paras koko karsintasarjassa, jossa oli pelattu eri määrä otteluita, sarjapaikka tulee myöntää sääntöjen mukaisesti Raholan Pyrkivä ry:lle. 


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Suomen Koripalloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään. 

Väite siitä, että ensimmäinen ja toinen karsintakierros olisivat samaa sarjaa, oli virheellinen. Näin ollen tapaukseen ei voitu soveltaa kilpailusääntöjen VI luvun 4 kohdan määräyksiä.Toinen karsintakierros oli pelattu viidessä viiden joukkueen lohkossa, joissa lohkojensa viidenneksi sijoittuneet joukkueet eivät saaneet sarjapaikkaa valtakunnalliseen I-divisioonaan. Raholan Pyrkivä ry ja Topo juniorit olivat lohkojensa viidensiä. JKS:n luovuttua sarjapaikasta kilpailutoiminnan johtoryhmä päätti täydentää A-poikien I-divisioonan valtakunnallista sarjaa 10 joukkueen sarjaksi. 

Koripalloliiton kilpailusäännöt eivät sisällä määräystä, jonka mukaan sarjapaikka olisi tullut täydentää joukkueen sarjapaikasta luopumisen jälkeen. Sarjapaikka päätettiin täydentää ja lohkoissaan viidenneksi sijoittuneiden joukkueiden urheilullinen paremmuus päätettiin ratkaista FIBA Euroopan käyttämän menettelyn mukaisesti käyttämällä ensisijaisena kriteerinä joukkueen voittosuhdetta ja toisena korisuhdetta. Koripalloliiton päätös ei ollut sääntöjen vastainen. 


VASTASELITYS 

Raholan Pyrkivä ry on antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että sääntömääräysten perusteella kysymys oli samasta karsintasarjasta, joten ensimmäisen ja toisen kierroksen ottelut tuli ottaa huomioon. 

Jos täydentäminen olisi mahdollista tarkoituksenmukaisuusharkinnan perusteella, asiassa oli jäänyt epäselväksi se, miksi tarkoituksenmukaisuusharkinnan perusteet vaihtelivat vuosittain. Kaudella 2008 - 2009 sarjapaikasta luopuneen seuran tilalle oli noussut joukkue lisäkarsinnan kautta. 

Joka tapauksessa Raholan Pyrkivä ry on vaatinut, että valitusmaksu palautetaan, vaikka valitusta ei hyväksyttäisi. Valituksen tekemiselle oli ollut perustellut syyt. 


PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu 

Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisu 

Tosiasiat 

A-poikien karsinta on pelattu kahdella karsintakierroksella. 

Rankingsijoituksien ja ensimmäisen karsintakierroksen tulosten perusteella valittiin 25 joukkuetta jatkamaan toiselle karsintakierrokselle. 

Toisen karsintakierroksen tulosten perusteella 10 parhaiten menestynyttä joukkuetta valittiin ikäluokan SM-sarjaan ja seuraavat 10 joukkuetta I-divisioonaan. Viimeiset viisi joukkuetta voivat pelata joko valtakunnallisessa II-divisioonassa tai alueen sarjoissa. 

Tässä tapauksessa toinen karsintakierros oli pelattu viidessä viiden joukkueen lohkossa, jossa joukkueet pelasivat vain saman lohkon muiden joukkueiden kanssa. Eri lohkoissa pelanneet Raholan Pyrkivä ry ja Topo Juniorit ry sijoittuivat omassa lohkossaan viidenneksi eivätkä saaneet suoraa sarjapaikkaa A-poikien I-divisioonaan. 

Kun I-divisioonan sarjapaikan saavuttanut JKS oli luopunut sarjapaikastaan, Koripalloliiton kilpailutoiminnan johtoryhmä oli päättänyt täydentää A-poikien I-divisioonan 10 joukkueen sarjaksi. Koripalloliiton liittohallitus oli sisäisen muutoksenhaun jälkeen täydentänyt sarjapaikan valitsemalla sen joukkueen, jolla oli toisella karsintakierroksella paras voittosuhde; toisena kriteerinä oli korisuhde. Sarjapaikka oli näillä perusteilla annettu Topo Juniorit ry:lle. 


Kysymyksenasettelu 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista tai 3) päätöksen sääntöjen vastaisuudesta, jolla ei kuitenkaan tarkoiteta urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. 

Kysymys on oikeusturvalautakunnassa siitä, onko Koripalloliiton liittohallituksen päätös sääntöjen vastainen. 


Sääntömääräykset 

(1) Koripalloliiton Nuorisokoripalloilun sarjamääräykset  

Sarjamääräysten 2010 - 2011 mukaan määräykset koskevat A- ja B-nuorten valtakunnallisten sarjojen ja karsintasarjojen pelaamista. Sarjamääräysten johdannon mukaan kaikissa A- ja B-nuorten sarjoissa noudatetaan Koripalloliiton kilpailusääntöjä sekä voimassa olevia FIBA:n koripallon pelisääntöjä. 

Nuorisokoripalloilun sarjamääräykset täsmentävät edellä mainittuja sääntöjä nuorten kilpakoripallosarjoihin ja valtakunnallisiin harrastekoripallosarjoihin. Nuorisokoripalloilun sarjamääräysten kohdan 6.3 mukaan A-poikien karsintaturnaukset järjestetään 18. - 19.9.2010 (1. karsintakierros) ja 2. - 3.10.2010 (2. karsintakierros). 

Kohdan 6.5 mukaan ensimmäisen karsintakierroksen tavoite on karsia 25 joukkuetta jatkamaan toiselle karsintakierrokselle. Sääntöjen mukaan ensimmäisellä karsintakierroksella joukkueet jaetaan 5-6 neljän tai viiden joukkueen lohkoon. Jokaisesta lohkosta pääsee jatkoon kolme tai neljä parasta joukkuetta. Kohdan 6.6 mukaan valtakunnallisen toisen karsintakierroksen tavoite on karsia kymmenen joukkuetta ikäluokan SM-sarjaan ja kymmenen seuraavaa joukkuetta I-divisioonaan. Rankingsijoituksen perusteella viisi ensimmäistä joukkuetta ja ensimmäiseltä karsintakierrokselta jatkoon selvinneet joukkueet eli yhteensä 25 joukkuetta jaetaan viiteen viiden joukkueen lohkoon, jossa joukkueet pelaavat toisiaan vastaan. 

Jokaisen lohkon kaksi parasta joukkuetta eli yhteensä 10 joukkuetta selviytyy ikäluokkansa SM-sarjaan ja kaksi seuraavaa joukkuetta eli niin ikään 10 joukkuetta I-divisioonaan. Lohkon viimeinen joukkue, siis kaikkiaan 5 joukkuetta voi pelata valtakunnallisessa II-divisioonassa tai alueen sarjoissa. 


(2) Koripalloliiton kilpailumääräykset  

Kilpailumääräyksien luvun ”VI Kilpailuiden ja otteluiden järjestäminen” kohdan 4 mukaan joukkueiden sijoittumisen sarjassa määrää niiden saavuttamien sarjapisteiden määrä. Mikäli joukkueet pelaavat sarjassa eri määrän otteluita, laaditaan sarjataulukko ottelujen voittosuhteen perusteella. 


Oikeusturvalautakunnan kannanotot 

(1) Arvioinnin perusteet 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Nuorisokoripalloilun sarjamääräyksissä tai Koripalloliiton kilpailumääräyksissä ei ole nimenomaisia määräyksiä siitä, tuleeko ja millä perusteilla karsintojen perusteella määräytyneitä A-nuorten SM-sarjaa tai I-divisioonaa täydentää, jos tällaiseen sarjaan päässyt joukkue luopuu sarjapaikastaan. 

Tapauksessa sovelletaan lisäksi Koripalloliiton kilpailumääräyksiä. Niiden luvussa VI kohdassa 4 ovat määräykset siitä, miten joukkueiden paremmuus ratkaistaan sarjassa, jossa joukkueet ovat pelanneet eri määrän otteluita. Tämäkään sääntömääräys ei suoraan sovellu nyt kysymyksessä olevaan tapaukseen, koska A-poikien toinen karsintakierros on pelattu viidessä lohkossa eikä yhtenä sarjana.Näin ollen kysymykset siitä, täydennetäänkö sarjaa ja millä perusteilla täydentäminen toimitetaan, jäävät lähtökohtaisesti Koripalloliiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Yleisestä yhdistysoikeudellisesta yhdistyksen itsemääräämisoikeuden eli yhdistysautonomian periaatteesta seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko Koripalloliiton päätös tarkoituksenmukainen. 

Kuitenkin tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluva päätös voidaan katsoa sääntöjenvastaiseksi sillä perusteella, että se loukkaa ihmis- ja perusoikeuksia, kuten yhdenvertaisuusperiaatetta tai syrjinnänkieltoa. 


(2) Arviointi tässä tapauksessa 

Tässä tapauksessa Koripalloliiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin on kuulunut päättää sekä sarjan täydentämisestä että sen perusteista. Tämän harkinnan piiriin on kuulunut myös Koripalloliiton menettely, kun se on noudattanut soveltuvin osin kilpailumääräysten luvun VI kohdan 4 menettelyä, että paremmuus ratkaistaan joukkueiden otteluiden voittosuhteen perusteella. 

Koripalloliiton päätös ei näin ollen ole kilpailusääntöjen eikä Nuorisokoripalloilun sarjamääräyksien 2010 - 2011 nimenomaisten määräyksien vastainen. 

Vaikka kyse on tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluvasta seikasta, oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi vastauksena valittajalle seuraavan. Valittajan esittämä väite siitä, että karsintakierrokset 1 ja 2 olisivat samaa karsintasarjaa ja että vertailu tulisi sen vuoksi toimittaa kummankin karsintasarjan yhteenlaskettujen tulosten mukaan, ei näytä sääntöjen mukaan perustellulta, koska sarjamääräyksien kohdan 6.6 toisesta kappaleesta voidaan päätellä, ettei 1. kierroksen pisteillä eikä tuloksilla ole merkitystä 2. kierroksella. 

Raholan Pyrkivä ry on valituksessaan lisäksi lausunut, että muutama vuosi sitten vastaavassa tilanteessa oli sarjapaikan täydentämisessä käytetty jatkokarsintaa. 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että tällä seikalla voi olla asiassa merkitystä, jos väitetyn sarjapaikan täydentämisessä käytetyn menettelyn voidaan katsoa olevan hyväksyttävä ja selvästi vakiintunut tapa ratkaista sarjapaikan täydentäminen ja että nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa noudatettu toinen menettely loukkaisi aikaisempaan menettelyyn nähden yhdenvertaisuusperiaatetta tai syrjinnänkieltoa. Tässä tapauksessa ei ole kuitenkaan esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella jatkokarsinnan järjestämisen voitaisiin katsoa olevan vakiintunut tapa ratkaista sarjapaikan täydentäminen. 

Näin ollen Koripalloliiton liittohallituksen päätöksen ei ole näytetty olleen sääntöjen vastainen. 


(3) Valitusmaksun palauttaminen 

Raholan Pyrkivä ry on pyytänyt lautakuntaa joka tapauksessa palauttamaan valitusmaksun, koska asiassa oli ollut perusteltu syy valituksen tekemiseen. 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:ssä on määräys valitusmaksusta ja sen palauttamisesta. Valitusmaksu palautetaan, jos valittaja voittaa asiansa lautakunnassa. Jos valittaja voittaa asian vain osittain, valitusmaksu voidaan harkinnan mukaan palauttaa osittain tai kokonaan. 

Kun valitus hylätään kokonaisuudessaan, asiassa ei ole sääntöjen mukaisia edellytyksiä valitusmaksun palauttamiseen. 


Päätöslauselma 

Valitus hylätään. Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen päätöstä 12.10.2010 ei muuteta.    

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Antti Aine, Pia Ek, Jarmo Hirvonen ja Jukka Virtanen.