8/2000 Uimahyppy: Arvokisajoukkue - Valinta joukkueeseen

 

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS

Nro 8/2000    Diaarinro 7/2000 30.8.2000
 

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 

Suomen Uimaliitto r.y:n uimahyppyjen johtoryhmän 9.7.2000 tekemä Sydneyn olympialaisten uimahyppyjoukkueen valmentaja­ valintaa koskeva päätös, jonka Suomen Uimaliitto r.y:n hal­ litus on sittemmin vahvistanut tehdessään olympiajoukkueen kokoonpanoa koskevan esityksensä Olympiakomitealle.

 

ASIA      Valinta olympiajoukkueeseen

 

 

MUUTOKSENHAKIJA

Uimahyppyvalmentaja Juha OVaskainen

 

KUULTAVA

 

Suomen Uimaliitto r.y.

 

 

VALITUS


 

Ovaskainen on valituksessaan vaatinut, että uimahyppyjen johtoryhmä velvoitetaan muuttamaan edellä mainittua päätös­ tään siten, että uimahyppyjoukkueen valmentajaksi valitaan Ovaskainen yksin tai ainakin Tanja Gershoun ohella.

 

Ovaskainen on valituksensa perusteluissa katsonut, että "mi­ talitoivoksi" luettavan Jukka Piekkasen valmentajana hänet olisi vallitsevan käytännön mukaisesti tullut valita olympi­ ajoukkueen valmentajaksi siinä tapauksessa, että vain yksi uimahyppyvalmentaja voitiin joukkueeseen nimetä. Oli outoa, että kokemattoman ja vailla objektiivisia menestymisen mah­ dollisuuksia olevan Joona Puhakan valmentaja Tanja Gershou oli Ovaskaisen asemasta nimitetty joukkueen ainoaksi ja siis myös Piekkasen valmentajaksi. Todellinen syy Ovaskaisen syr­ jäyttämiseen olikin se, että uimahyppyjen johtoryhmän pu­ heenjohtaja Matti Turpeinen suhtautui ovaskaiseen henkilönä


kielteisesti. Turpeinen oli pyrkinyt kaikin keinoin vaikut­ tamaan haitallisesti Ovaskaisen valmentajauran kehittymiseen.

 

Ovaskainen on katsonut, että uimahyppyjen johtoryhmän päätös oli syntynyt oikeudellisesti ja eettisesti kestämättömin pe­ rustein, koska Ovaskaisen syrjäyttäminen oli perustunut hä­ nen julkiseksi vihamiehekseen luettavan Turpeisen esitykseen ja tämän johtoryhmän puheenjohtajana läpiviemään äänestys­ ratkaisuun ja koska ratkaisu lisäksi oli ollut vallitsevan ja perustellun käytännön sekä hyvän tavan vastainen.

 

 


VASTAUS

 

Suomen Uimaliitto r.y. on vastauksessaan kertonut, että OVaskaiselle on tarjottu mahdollisuutta lähteä Sydneyn olym­ pialaisiin liiton kustannuksella siten, että hän saa akkre­ ditoinnin valmennus- ja kilpailutilaisuuksiin Sydneyssä, mutta ei kuulu valmentajana Olympiakomitean nimeämään viral­ liseen olympiajoukkueeseen.

 

Vastauksessa on kerrottu, että kun olympialaisiin valitaan samaan lajiin useampi urheilija muodostuvat heidän yhteisen valmentajansa valintakriteereiksi yleinen pätevyys, yhteis­ työkyky sekä kyky hoitaa joukkue kokonaisuudessaan. Tanja Gershoun valinta oli tapahtunut mainittujen kriteerien mu­ kaisesti sekä urheilullisesti että juridisesti kestävällä pohjalla.

 

Vastauksessa on katsottu, että Turpeiseen liittyviltä osin valitus oli asiaton.


 

VASTASELITYS

Ovaskainen on vastaselityksessään uutena ensisijaisena vaa­ timuksenaan esittänyt, että oikeusturvalautakunta vahvistaa seuraavan:

1)  Ovaskainen saa akkreditoinnin kisoihin Piekkasen henkilö­

kohtaisena valmentajana.


2)  Hänellä on tässä asemassa pääsy kaikkiin valmennuksen kannalta olennaisiin tilaisuuksiin, mukaan lukien sellaiset kisajoukkueen sosiaaliset tms. tilaisuudet, joihin Ovaskai­ nen haluaa osallistua.

3)  Uimaliitto maksaa Ovaskaisen matkat kisapaikalle mukaan

lukien lennot ja paikalliset siirtymiskustannukset.

4)  Uimaliitto maksaa Ovaskaisen majoituksen tasoltaan koh­ tuullisessa ja sijainniltaan tehokkaan valmennuksen mahdol­ listavasta paikasta.

5)  Uimaliitto maksaa Ovaskaiselle saman suuruisen ulkomaan­

päivärahan kuin muillekin kisajoukkueen valmentajille.

 

Lisäksi Ovaskainen on vielä pyytänyt, että hänelle luovute­ taan hänen henkilökohtaisten mittojensa mukaan räätälillä jo valmiiksi teetetyt joukkueasut, vaikka häntä ei luettaisi­ kaan varsinaiseen olympiajoukkueeseen.

 

PÄÄTÖS

 

Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sääntöjensä 1 §:n mukaan toimia järjestöistä riippumattomana valituselimenä. Valituk­ sen kohteena voivat olla muun muassa järjestöjen tai niiden organisaatioon kuuluvien yhteisöjen päätökset, joissa on ky­ symys erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, jäsenoikeuksi­ en rajoittamisesta, kurinpitotoimista tai päätösten sääntöjenvastaisuudesta.

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Suomen Uimaliitto r.y:n sääntöjen 21 §:n mukaan arvokilpailuihin nimettäviä joukku­ eita koskevien ratkaisujen tekeminen kuuluu liiton hallituk­ sen tehtäviin. Viime kädessä olympiajoukkueen kokoonpanosta päättää kuitenkin Olympiakomitea lajiliittojen esitysten pohjalta. Valituksen kohteena oleva uimahyppyjen johtoryhmän päätös on liittynyt asian valmisteluun.

 

Ovaskaisen valituksessa on vaadittu OVaskaisen valitsematta jättämistä koskevan ratkaisun muuttamista, koska uimahyppy­ jen johtoryhmän päätöstä on pidetty vallitsevan käytännön ja hyvän tavan vastaisena ja koska se valittajan mukaan oli tehty oikeudellisesti ja eettisesti kestämättömin perustein.


Valituksessa ei ole edes väitetty, että tapauksessa olisi kysymys erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, jäsenoikeuk­ sien rajoittamisesta, kurinpitotoimista tai että tehty rat­ kaisu olisi ristiriidassa jonkin Suomen Uimaliitto r.y:n sääntöjen kohdan kanssa.

 

Urheilun oikeusturvalautakunta ei sääntöjensä mukaan voi ot­ taa kantaa siihen, tulisiko Ovaskainen lähettää olympialai­ siin, eikä myöskään siihen, tulisiko ovaskaiselle suorittaa ne taloudelliset korvaukset ja muut edut, joita hän on vas­ taselityksessään ilmoittanut vaativansa.

 

Edellä todetun johdosta valitus jätetään urheilun oikeustur­ valautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

 

Asian näin päättyessä suoritettua valitusmaksua ei palauteta.

c_ L ·,_

Erkki-   ani Taipale puheenjohtaja

-;? /1-, .-z            ,

Jarmo Hirvonen sihteeri

 

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Erkki-Juhani Taipale, Lau­ ri Tarasti, Erkki Aurejärvi, Juhani Salmenkylä ja Susanna Rahkonen.