17/2017 Jääkiekko Lautakuntamenettely – Valituksen tutkiminen – Valitusmääräaika


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 17/2017

11.7.2017    Diaarinro 10/2017


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n Etelän alueen erotuomarivalmentajan erotuomarin kurinpitoa koskeva päätös 10.3.2015


ASIA           

Kurinpitoseuraamus


MUUTOKSENHAKIJA

P


VALITUS PERUSTEINEEN

P on valituksessaan muun ohella vaatinut, että Suomen Jääkiekkoliitto ry:n Etelän alueen erotuomarivalmentajan P:tä koskeva kurinpitopäätös 10.3.2015 kumotaan, koska erotuomarivalmentajalla ei ole ollut toimivaltaa tehdä kysymyksessä olevaa päätöstä.  

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

 

Valituksen tutkimisen edellytykset

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Suomen Olympiakomitea ry on kokouksessaan 20.6.2017 vahvistanut lautakunnan uudet säännöt, joita noudatetaan 26.6.2017 ja tämän jälkeen vireille tulevissa valitusasioissa. Esillä oleva asia on tullut vireille P:n toimitettua valituksensa lautakunnan toimistoon 13.6.2017. Asiassa sovelletaan siten lautakunnan uusien sääntöjen voimaan tullessa vireillä olleita sääntöjä.


Asian vireille tullessa voimassa olleiden lautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän esteen vuoksi ei ole voinut noudattaa asetettua määräaikaa, valitus voidaan tehdä määräajan jälkeenkin, ei kuitenkaan myöhemmin kuin vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä tai lausunnon antamisesta.  


Suomen Jääkiekkoliitto ry:n Etelän alueen erotuomarivalmentajan 10.3.2015 tekemään kurinpitopäätökseen kohdistettu P:n valitus on tullut vireille oikeusturvalautakunnassa 13.6.2017. Valitus on siten tehty myöhemmin kuin vuoden kuluttua kohderatkaisun tekemisestä. Sen vuoksi se on jätettävä myöhään saapuneena tutkimatta.  


Muiltakaan osin valitus ei anna aihetta toimenpiteisiin.


Päätöslauselma


Valitus jätetään tutkimatta.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Elias Kajander, Hilkka Salmenkylä, Thomas Stenius ja Kimmo Suominen