4/2013 Voimistelu - jäsenoikeuksien rajoittaminen/sääntöjen vastaisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 4/2013

11.4.2013    Diaarinro 7/2013


RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Voimisteluliiton rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmän 20.3.2013 ja  5.4.2013 tekemät päätökset tuomareiden nimeämisestä rytmisen voimistelun EM-karsintakilpailuihin ja SM-kilpailuihin


ASIA

Jäsenoikeuksien rajoittaminen / sääntöjen vastaisuus


MUUTOKSENHAKIJA

Suomalainen Voimisteluseura SVS


KUULTAVA

Suomen Voimisteluliitto ry


SUOMEN VOIMISTELULIITTO RY:N RYTMISEN VOIMISTELUN LAJIASIANTUNTIJARYHMÄN PÄÄTÖS 20.3.2013

Suomen Voimisteluliitto ry:n rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmä on päätöksellään 20.3.2013 valinnut ja kutsunut tuomarit EM-karsintakilpailuun 1 (Nuorten joukkueet ja naisten yksilöt) 14.4.2013, EM-karsintakilpailuun 2 (Naisten yksilöt) 16.4.2013, EM-karsintakilpailuun 2 (Nuorten joukkueet) 20. - 21.4.2013 sekä SM-kilpailuihin (Nuorten joukkueet ja naisten yksilöt) 11. - 12.5.2013. Tuomareiden valinnoissa ja kutsumisessa oli huomioitu seuraavat asiat:

esteettömät tuomarit ja seurakiintiösääntö, SM-kilpailuun kutsutut tuomarit olivat etusijalla karsintatuomaristoihin ja kokeneet tuomarit ohittivat uudet I-tason tuomarit, mutta uusia tuomareita pyrittiin myös ottamaan tuomaristoon mahdollisuuksien mukaan.


SUOMEN VOIMISTELULIITTO RY:N RYTMISEN VOIMISTELUN LAJIASIANTUNTIJARYHMÄN PÄÄTÖS 5.4.2013

Suomen Voimisteluliitto ry:n rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmä on tehnyt 5.4.2013 yllä mainittujen neljän kilpailun tuomarivalinnasta uuden päätöksen, jossa 20.3.2013 tehtyä päätöstä oli joiltakin osin muutettu.


VALITUS PERUSTEINEEN 5.4.2013

Suomalainen Voimisteluseura SVS (jäljempänä SVS) on vaatinut, että Suomen Voimisteluliitto ry:n rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmän päätös 20.3.2013 kumotaan ja Suomen Voimisteluliitto ry velvoitetaan valitsemaan mainittujen neljän kilpailun tuomarit uudelleen siten, että yhdistyslain yhdenvertaisuusperiaate toteutuu Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsenseurojen välillä sekä tuomareiden valinnassa noudatetaan Suomen Voimisteluliitto ry:n kilpailu- ja tuomarisääntöjä sekä liiton tuomareiden valinnasta annettuja valintakriteerejä.


Lisäksi SVS on pyytänyt lautakuntaa antamaan ennen sunnuntaina 14.4.2013 pidettäviä rytmisen voimistelun EM-karsintakilpailuja kiireellisen välipäätöksen / turvaamistoimen, jolla valituksenalainen päätös määrätään täytäntöönpanokieltoon ja Suomen Voimisteluliitto ry velvoitetaan valitsemaan valituksessa mainittujen neljän kilpailun tuomarit uudelleen siten, että yhdistyslain yhdenvertaisuusperiaate Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsenseurojen välillä toteutuu ja tuomareiden valinnassa noudatetaan Suomen Voimisteluliitto ry:n kilpailu- ja tuomarisääntöjä sekä liiton antamia valintakriteereitä koskien tuomareiden valintaa.


Suomen Voimisteluliitto ry:n rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmän 20.3.2013 suorittamat tuomarivalinnat mainittuihin neljään kilpailuun olivat räikeän yksipuoliset. Lähes puolet tuomariston jäsenistä oli kutsuttu vain yhdestä seurasta. SVS:stä oli kutsuttu vain yksi tuomari kaikkiin mainittuihin kilpailuihin. Kaksi muuta SVS:n tuomaria oli jätetty kutsumatta kahteen tärkeään kilpailuun epämääräisin selityksin, jotka eivät olleet linjassa annettujen kriteerien kanssa. Kaikki kolme SVS:n tuomaria täyttivät kaikki vaaditut valintakriteerit, vaikka tuomaristoon oli toisaalta kutsuttu kriteerien vastaisesti erään toisen seuran tuomareita.


Lajiasiantuntijaryhmän päätös 20.3.2013 loukkasi Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsenseurojen välistä yhdenvertaisuutta ja siten rajoitti SVS:n jäsenoikeuksia tuomarien nimeämisessä arvokilpailuihin jo pelkästään silmämääräisesti arvioiden. Esimerkiksi ensimmäisessä EM-karsintakilpailussa 14.4.2013 peräti neljä yhdeksästä tuomarista oli nimetty samasta Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsenyhteisöstä, Elisestä. Oli selvää, että Elisen urheilijoilla oli EM-karsintakilpailussa tämänkaltaisella tuomariston kokoonpanolla selvä etulyöntiasema muiden seurojen urheilijoihin nähden rytmisen voimistelun kaltaisessa arvostelulajissa. Mainittujen neljän kilpailun yhteensä 36 tuomarinpaikasta 14 oli täytetty Elisen nimeämillä tuomareilla, 17 muita Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsenseuroja edustavilla tuomareilla ja 5 Suomen Voimisteluliitto ry:n edustajilla. Mainitun kaltainen tuomarivalinta ei voinut olla yhdistyslaissa turvatun jäsenseurojen yhdenvertaisuusperiaatteen mukaista.


Edelleen lajiasiantuntijaryhmän päätös ei ollut täyttänyt tuomarisääntöjen 2013 vaatimusta siitä, että tuomareiden tuli edustaa tasaisesti eri seuroja. Mainittuihin neljään kilpailuun valitut tuomarit eivät edustaneet tasaisesti eri seuroja, kuten rytmisen voimistelun tuomarisäännöissä 2013 oli edellytetty. Lajiasiantuntijaryhmän päätös ei ollut täyttänyt myöskään kilpailusääntöjen vaatimusta siitä, että valintatilanteessa etusijalle tuli asettaa korkeimman tuomarikortin omaavat tuomarit.


Lisäksi lajiasiantuntijaryhmän päätös oli myös valintapäätöksessä ilmoitettujen valintakriteerien vastainen. Päätöksessä ei oltu noudatettu esimerkiksi tuomareiden etusijaa ja tuomareiden kokeneisuutta koskevia kriteereitä.


Vielä SVS on vaatinut, että lajiasiantuntijaryhmän päätös on kumottava silläkin perusteella, että valintapäätöksen tekemiseen oli osallistunut henkilöitä, jotka olivat valinneet myös itsensä mainittujen kilpailujen tuomaristoon. He olivat olleet esteellisiä osallistumaan päätöksentekoon itseään koskevassa asiassa.


Lajiasiantuntijaryhmän tekemä päätös oli yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen ja räikeästi yhtä Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsenseuraa suosiva.


SVS:N LISÄLAUSUMA 8.4.2013 JA VAATIMUKSET PERUSTEINEEN

Suomalainen Voimisteluseura SVS (jäljempänä SVS) on vaatinut, että Suomen Voimisteluliitto ry:n rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmän päätös 5.4.2013 kumotaan ja Suomen Voimisteluliitto ry velvoitetaan valitsemaan mainittujen neljän kilpailun tuomarit uudelleen vielä ennen 14.4.2013 järjestettävää EM-karsintakilpailu 1:stä. Vielä SVS on vaatinut, että Suomen Voimisteluliitto ry velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut Urheilun oikeusturvalautakunnassa 2.550 eurolla.


Uuden 5.4.2013 tehdyn päätöksen myötä tehdyt muutokset olivat jonkin verran vähentäneet Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsenseura Elisen räikeää yliedustusta tuomaristossa, mutta eivät olleet kokonaan poistaneet sitä. Jäsenseurojen yhdenvertaisuus edellytti, että tuomaripaikat jaettiin mahdollisuuksien mukaan tasaisesti eri jäsenseurojen kesken. Yhdenvertaisuusperiaate edellytti, että millään jäsenseuralla ei ollut 9-jäsenisessä tuomaristossa kahta paikkaa enempää. Myös uusi päätös oli yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen, sillä Elise-seuralla oli edelleen yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen yliedustus 14.4., 20.4. sekä 11.-12.5.2013 pidettävien kilpailujen tuomaristossa.


SVS:n näkemyksen mukaisesti tuomarivalinnoissa tulisi noudattaa kansainvälisissä FIG:n alaisissa kilpailuissa tai Suomessa alemmantasoisissa kilpailuissa noudatettavaa menettelyä, jossa tuomarit valitaan arpomalla pätevyysvaatimukset täyttävien kilpailuun ilmoitettujen tuomarien joukosta. Näin menetellen varmistettaisiin Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsenyhteisöjen välisen yhdenvertaisuuden toteutuminen.


SM-kilpailun 11.-12.5.2013 nuorten sarjan tuomarivalinnassa oli edelleen tuomarisäännön ja ilmoitettujen valintakriteerien vastaisesti syrjäytetty SVS:n tuomariedustaja. SVS:n edustaja Iiris Rifiä oli uudessakin päätöksessä syrjitty Suomen Voimisteluliitto ry:n ilmoittamien valintakriteerien vastaisesti suhteessa Laura Lavikaiseen. SVS:aa seurana oli edelleen syrjitty suhteessa Eliseen.


Myös uutta tuomarien valintapäätöstä rasitti päätöksentekijöiden esteellisyys. Lajiasiantuntijaryhmän puheenjohtaja ja kaksi jäsentä olivat uudessakin päätöksessä valinneet itse itsensä mainittujen kilpailujen tuomaristoon. Esteelliset jäsenet olivat päätöstä tehtäessä muodostaneet enemmistön päätöksentekokollegiosta. Lajiasiantuntijaryhmään kuului yhteensä viisi jäsentä, joista kolme oli ollut esteellisiä valitsemaan itsensä tuomaritehtäviin.


Lisäksi kolmeen edellä mainittuun kilpailuun tuomariksi valitulta henkilöltä oli puuttunut muodollinen pätevyys tämän tason tuomaritehtäviin. Tuomareiden valintapäätös oli kumottava myös sillä perusteella, että tuomariksi oli valittu henkilö, joka ei täyttänyt muodollisia pätevyysvaatimuksia, vaikka valittavana olisi ollut yhteensä 23 pätevyysvaatimukset täyttävää tuomaria.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Voimisteluliitto ry (jäljempänä Svoli) on vaatinut, että SVS:n valitus jätetään ensisijaisesti tutkimatta ja toissijaisesti hylätään. Vielä Svoli on vaatinut, että SVS:n oikeudenkäyntikuluvaatimus Urheilun oikeusturvalautakunnassa hylätään.


Urheilun oikeusturvalautakunnalla ei ollut toimivaltaa käsitellä SVS:n valitusta. Svoli:n yleisten kilpailu- ja kurinpitosääntöjen mukaan tuomarivalintoihin ja -toimintaan liittyvät asiat, muun muassa esteellisyydet ja epäeettinen toiminta tuli käsitellä liiton omassa kurinpitomenettelyssä, eli ensin kurinpitovaliokunnassa, sitten tarpeen vaatiessa hallituksessa ja vasta tämän jälkeen hallituksen päätöksestä saattoi valittaa oikeusturvalautakuntaan. SVS ei ollut saattanut lajiasiantuntijaryhmän päätöstä kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi.


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 14 §:n mukaan lautakunta saattoi ottaa käsiteltäväkseen vain sellaisen asian, jossa kaikki lajiliiton sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet oli käytetty. Tässä tapauksessa näin ei ollut käynyt.


Lisäksi oikeusturvalautakunnan ratkaisuista 2/2010 ja 15/2011 kävi yksiselitteisesti ilmi, ettei lautakunta ole katsonut sillä olevan toimivaltaa antaa väliaikaismääräyksiä. Vaikka lautakunta katsoisi nyt ratkaistavana olevan valituksen osalta tältä osin olevansa toimivaltainen antamaan väliaikaismääräyksen, tuli huomioon ottaa jo edellä todettu seikka siitä, ettei asiaa oltu käsitelty liiton omassa kurinpitomenettelyssä. Tältäkään osin lautakunnalla ei ollut asiassa toimivaltaa. Myös väliaikaismääräystä koskeva vaatimus tuli käsitellä ensisijaisesti kurinpitovaliokunnassa.


Edelleen asiassa tuli huomioida se, ettei valittajalla ollut tarvetta väliaikaismääräyksen saamiseen. Karsintakilpailun lopputulos ja mahdolliset tuomarivirheet olivat sellainen asia, josta voitiin valittaa kurinpitomenettelyssä. Tämän vuoksi nyt tehty tuomarivalintaa koskeva päätös ei ollut valittajan kannalta kohtalokas.


Svoli ei ollut vastuussa SVS:n oikeudenkäyntikuluista lautakunnassa, sillä SVS:n valitus ei voinut toimivallan puuttumisen vuoksi menestyä. Valitus oli lisäksi sen asiasisällön osalta perusteeton. SVS oli ollut valitusta lautakunnalle jättäessään tietoinen siitä, että lajiasiantuntijaryhmän päätös ei ole ollut lopullinen.


Vielä Svoli on pyytänyt, että sille annetaan mahdollisuus antaa vastine asiakysymyksestä, mikäli oikeusturvalautakunta katsoo olevansa toimivaltainen kyseisessä asiassa. SVS:n valitus sisälsi useita virheitä.


VASTASELITYS

Valittaja on vastaselityksessään uudistanut aikaisemmin asiassa lausumansa ja lisäksi todennut, että oikeusturvalautakunta oli toimivaltainen ratkaisemaan asian. SVS oli käyttänyt kaikki Svoli:n sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet ennen oikeusturvalautakuntaan valittamista.


Svoli:n säännöt eivätkä liiton yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt antaneet mitään liiton sisäistä muutoksenhakutietä nyt kysymyksessä olevassa asiassa. Näin ollen  yleisten tuomioistuinten lisäksi oikeusturvalautakunta oli ainoa mahdollinen muutoksenhakutie. Svoli:n säännöt eivät sisältäneet mitään määräyksiä liiton sisäisistä muutoksenhakukanavista.


Liiton yleisistä kilpailu- ja kurinpitosäännöistä ilmeni, että liitossa oli nimenomaan pyritty turvaamaan liiton alaisten eri voimistelulajien itsenäisyys siten, että kukin laji käytti itsenäistä päätösvaltaa oman lajinsa asioissa.


Kilpailu- ja kurinpitosääntöjen 2 §:n mukaan kunkin lajin kansalliset säännöt vahvisti lajin asiantuntijaryhmä. Rytmisessä voimistelussa tämä elin oli nyt kyseessä olevan päätöksen tehnyt rytmisen voimistelun asiantuntijaryhmä. Kilpailu- ja kurinpitosääntöjen 5 §:ssä oli todettu, että lajiasiantuntijaryhmä valvoi tuomaritoimintaa sääntöjen edellyttämällä tavalla.


Kilpailu- ja kurinpitosäännöissä ei ollut sääntökohtaa, joka oikeuttaisi lajiasiantuntijaryhmän päätökseen tyytymättömän tahon valittamaan päätöksestä Svoli:n sisäisesti. Näin ollen lajiasiantuntijaryhmän päätös oli Svoli:n lopullinen päätös nyt ratkaistavana olevassa asiassa.


Oikeusturvalautakunnan ratkaistavana olevassa asiassa ei ollut kysymys kehenkään yksittäiseen henkilöön tai johonkin liiton jäsenseuraan kohdistuvasta kurinpitoasiasta eikä kilpailu- ja kurinpitosääntöjen 10 §:ssä tarkoitetusta asiasta. Kurinpitovaliokunta ei siten ollut toimivaltainen tutkimaan tätä asiaa, eikä kurinpito- ja kilpailusääntöjen 10.4 §:n mukainen kurinpitoasioiden muutoksenhakumahdollisuus soveltunut tähän asiaan. Nyt ratkaistavana oleva asia ei voinut olla kurinpitoasia jo yksinomaan sen vuoksi, että ensimmäisen asteen päätöstä tässä asiassa ei ollut tehnyt liiton kurinpitovaliokunta, kuten kurinpitoasioissa sääntöjen kohdan 10.3 mukaan tapahtui, vaan lajiasiantuntijaryhmä.


Väliaikaismääräyksen osalta SVS on vastaselityksessään todennut, että mikäli oikeusturvalautakunta ei katso voivansa antaa asiassa väliaikaismääräystä, pyytää SVS oikeusturvalautakuntaa antamaan asiassa lopullisen päätöksen vielä ennen 14.4.2013 järjestettävää EM-karsintakilpailu 1:stä.


SVS:llä oli oikeudellinen intressi saada turvattua yhdenvertaisuuden toteutuminen tuomarivalinnoissa jo ennen aikaisemmin mainittuja kilpailuita. Yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti kilpailuihin valittujen tuomareiden mahdollisia tuomarivirheitä ei voitu tarvittaessa käsitellä kilpailujen jälkeen kurinpitomenettelyssä. Kurinpitomenettelyn kohteena saattoi olla ainoastaan väärin menetelleiden henkilöiden rankaiseminen, ei kilpailussa tehtyjen urheilusuoritusten uudelleen arvioiminen. Myöskään Urheilun oikeusturvalautakunta ei liene toimivaltainen muuttamaan jälkikäteen tuomareiden urheilijoille antamia arvostelupisteitä.


SVS:n valitus oli laadittu pääosin 3.-4.4.2013. Tällöin ei ole ollut mitään tietoa siitä, että rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmä aikoisi tehdä uuden päätöksen tuomarivalinnoista. Svoli oli lähettänyt uuden päätöksen sähköpostilla 5.4.2013 kello 8.40. SVS:n asiamies oli saanut uuden päätöksen käyttöönsä samana päivänä kello 12.21 eli runsas tunti sen jälkeen, kun valitus oli sähköisesti jätetty lautakunnalle. Myös uusi 5.4.2013 päätös oli edellä kerrotuin tavoin virheellinen SVS:n mukaan.


Oikeusturvalautakunnalla ei ollut syytä olla ratkaisematta asiaa. Svoli:llä oli ollut mahdollisuus vastineessaan ottaa kantaa myös asiakysymykseen. Viivästyksen välttämiseksi päätöksen antaminen asiassa oli välttämätöntä.


SVS:N SÄHKÖPOSTIVIESTI OIKEUSTURVALAUTAKUNNALLE 10.4.2013

SVS on sähköpostiviestissään ilmoittanut, että Svoli oli 10.4.2013 julkaissut www-sivuillaan uuden listan Brevet- ja I-tason tuomareista. Listalle oli lisätty myös Anna Halosen nimi aikaisemmin listalla olleiden 23 tuomarin lisäksi. Pätevyysvaatimukset täyttäviä tuomareita olisi uuden listan mukaan nyt yhteensä 24. SVS:n tiedossa ei ollut, mihin tosiseikastoon Halosen nimen lisääminen listalle jälkikäteen oli perustunut.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Perustelut


Käsittelyratkaisu

 

Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.

 

Väliaikaismääräyksen antaminen ja Svoli:n lisävastinepyyntömahdollisuus


Urheilun oikeusturvalautakunta on ottanut aikaisemmissa ratkaisuissaan 2/2010 ja 15/2011 kantaa väliaikaismääräyksen antamisen mahdollisuuteen. Molemmissa tapauksissa väliaikaismääräyksen / toimenpidekiellon antamista koskeva hakemus on jätetty tutkimatta. Oikeusturvalautakunta katsoo, että nyt ratkaistavana oleva asia voidaan ratkaista kokonaisuudessaan ilman erillisen väliaikaismääräyksen antamista. Tähän nähden erillisen väliaikaismääräyksen antaminen asiassa on tarpeetonta.


Oikeusturvalautakunta katsoo myös, ettei asiassa ole perusteltua myöntää Svoli:lle enää uutta mahdollisuutta vastineen antamiseen. Asian kiireellisyys huomioiden Svoli:lle on varattu riittävä aika vastineen antamiselle ja liitto päättää itse, vastaako se vastinepyyntöön ja minkä sisältöinen sen vastaus on. Tämän johdosta oikeusturvalautakunta katsoo perustelluksi ratkaista asian kokonaisuudessaan prosessiväitteiden ja pääasian osalta.


Pääasiaratkaisu

Oikeusturvalautakunnan toimivalta ja valituksen tutkiminen


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä; 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista; 3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei  kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että nyt valituksen kohteena olevassa päätöksessä on kysymys oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetusta jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai päätöksen sääntöjen vastaisuudesta sillä tavoin, että lautakunnalla on toimivalta tutkia valitus.


Svoli:n säännöistä tai yleisistä kilpailu- ja kurinpitosäännöistä ei ole myöskään löydettävissä tukea sille Svoli:n vastineessaan esittämälle väitteelle, että lajiasiantuntijaryhmän päätöksestä olisi tullut hakea muutosta liiton sisäisiä muutoksenhakumahdollisuuksia käyttäen. Nyt ratkaistavana olevassa asiassa ei ole kysymys sellaisesta asiasta, joka voitaisiin saattaa Svoli:n kurinpitovaliokunnan ratkaistavaksi. Näin ollen lajiasiantuntijaryhmän päätöstä on pidettävä lopullisena ja oikeusturvalautakunnalla on tältäkin osin toimivalta tutkia SVS:n tekemä valitus.

 

Lajiasiantuntijaryhmän väitetty esteellisyys päätöksenteossa


Svoli:n säännöissä ei ole mainintaa päätöksentekoa koskevasta esteellisyydestä. Yhdistyslain esteellisyyttä koskevan 37 §:n mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Valituksen kohteena olevassa päätöksessä ei ole kuitenkaan kysymys tällaisesta viitatussa lainkohdassa mainitusta tilanteesta. Oikeusturvalautakunta katsoo, etteivät yhdistyslaissa olevat esteellisyyttä koskevat säännökset sovellu nyt ratkaistava olevaan asiaan.


Svoli:n rytmisen voimistelun kilpailusääntöjen 8.3 kohdan mukaan rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmä nimeää tuomarit SM-karsintoihin ja -kilpailuihin sekä virallisiin kansainvälisiin kilpailuihin ja näiden karsintoihin. On luonnollista, että lajin parhaat asiantuntijat ovat käytettävissä ja mukana esimerkiksi valittaessa tuomariston edustajia lajiliiton järjestämiin kilpailuihin. Pelkästään lajiasiantuntijaryhmässä mukana oleminen ei voi myöskään tehdä henkilöä esteelliseksi osallistumaan tuomarivalintoja ja itseään koskevaan päätöksentekoon. Oikeusturvalautakunta katsoo näin ollen, ettei lajiasiantuntijaryhmän jäsenien Anna Halosen, Mira Koskisen ja Alexandra Mavrakiksen ole katsottava olleen esteellisiä tekemään päätöstä tuomarivalinnoista itseään koskien.


Tuomariksi valitun Anna Halosen pätevyys tuomaritehtäviin


SVS on sähköpostiviestissään 10.4.2013 todennut Anna Halosen nimen olevan uudella listalla Brevet- ja I-tason tuomareista. Lähtökohtaisesti lajiliiton omilla verkkosivuilla julkaisemaa listausta on pidettävä luotettavana. Asiassa on jäänyt näyttämättä, että Halosella ei olisi tuomaritehtäviin vaadittavaa kelpoisuutta. Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei lajiasiantuntijaryhmän päätöstä voida näin ollen kumota sillä perusteella, että eräältä kilpailuihin valitulta tuomarilta puuttuisi tuomaritehtäviin vaadittava pätevyys.


Svoli:n rytmisen voimistelun kilpailusääntöjen 8 kohta ja yhdistysautonomia


Kilpailusääntöjen 8.3 kohdan mukaan rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmä nimeää tuomarit SM-karsintoihin ja -kilpailuihin sekä virallisiin kansainvälisiin kilpailuihin ja näiden karsintoihin. Valituksessa mainituissa neljässä kilpailussa on kysymys juuri näistä kilpailusääntöjen 8.3 kohdassa tarkoitetuista kilpailuista.


Kilpailusääntöjen 8.1 kohdan mukaan Suomen mestaruuskilpailuissa ovat oikeutettuja arvostelemaan Brevet- ja I-tason tuomarit. Korkeimman tuomarikortin omaavat ovat etusijalla tuomaristoon kuitenkin huomioiden esteellisyys- ja seurakiintiösäännöt.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpailusääntöjen 8.3 kohdan muotoilu on varsin väljä ja tältä osin sääntöihin perustuvat tuomareiden valintakriteerit ovat vähäiset. Tämä jättää päätöksentekoa varten laajan harkintavallan, joka mahdollistaa myös yhdistysautonomian kautta lajiliiton varsin laajan mahdollisuuden operoida tuomareiden valintaa koskevassa asiassa. Vapaan harkintavallan rajoitus on kuitenkin mainittu kilpailusääntöjen 8.1 kohdassa. Yhdistysautonomiankaan perusteella ei kuitenkaan voida sallia esimerkiksi yhdistyksen jäsenten epäyhdenvertaista kohtelemista, kuten oikeusturvalautakunnan ratkaisu jääkiekkoa koskevassa asiassa 1/2004 osoittaa.


Oikeusturvalautakunnan johtopäätökset


Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei lajiasiantuntijaryhmän ole näytetty menetelleen kilpailusääntöjen kohtien 8.1 ja 8.3 vastaisesti. Tarkempien valintakriteerien puuttuessa lajiasiantuntijaryhmä on voinut menetellä tuomarivalinnoissaan laajaa harkintavaltaansa käyttäen. Harkintavaltaa ei ole osoitettu käytetyn väärin tai olennaisesti yhdistyksen jäsenten yhdenvertaisuutta loukaten. Kilpailusääntöjen 8.1 kohdassa mainitulla "seurakiintiösäännöllä" on ilmeisesti tarkoitettu sitä, ettei yhdellä seuralla tulisi olla yli 50 prosentin osuutta tuomareista. Tätäkään rajoitusta ei ole minkään valituksessa mainitun kilpailun tuomariston osalta ylitetty.


Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi, että lähtökohtana kaikessa tuomaritoiminnassa on, että tuomari on puolueeton ja riippumaton. Osaltaan tätä turvaa Svoli:n yleisten kilpailu- ja kurinpitosääntöjen 5 kohdassa mainittu tuomarin esteellisyyttä koskeva sääntely. Tuomarin jäsenseuran perusteella ei siten tulisi tehdä automaattisesti sellaista olettamaa, ettei tuomari toimisi kaikissa arvostelutilanteissa puolueettomasti. Seurojen yhdenvertaisuuden merkitys tuomariston kokoonpanon valinnassa ei sen vuoksi ole tuomaritoiminnan kannalta ratkaisevaa. Olennaisempaa on tuomariston moitteeton toiminta kilpailutilanteissa. 


Edellä kerrotuin perustein oikeusturvalautakunta katsoo, että SVS:n valitus on hylättävä.


Oikeudenkäyntikulut


Valitus on alunperin kohdistunut lajiasiantuntijaryhmän 20.3.2013 tekemään ratkaisuun, jota sittemmin on prosessin kuluessa muutettu. Alkuperäisen ratkaisun oikeudellisuudesta ei siten ole ollut tarvetta antaa ratkaisua. 


Koska on ilmeistä, ettei valitus olisi menestynyt, vaikka alkuperäinen ratkaisu olisi jäänyt voimaan, ei muutoksenhakijalle asian näin päättyessä tule korvausta oikeudenkäyntikuluistaan asiassa.


Valitusmaksun palauttaminen


Kun valitus on hylätty, valitusmaksua ei pääsäännön mukaan palauteta. Koska kuultava tässä tapauksessa on prosessin kuluessa harkinnut tarpeelliseksi muuttaa valituksen kohteena ollutta ratkaisua muutoksenhakijan toivomaan suuntaan, vaikuttaa ilmeiseltä, että kuultava itsekin on pitänyt alkuperäistä valintaratkaisua ainakin epätarkoituksenmukaisena. Sen vuoksi valitusta, vaikka se ei olekaan menestynyt oikeudellisilla perusteilla, ei voida pitää tarpeettomana. Valitusmaksu on sen vuoksi palautettava.

 

Päätöslauselma


Suomalainen Voimisteluseura SVS:n valitus ja sen vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta Urheilun oikeusturvalautakunnassa hylätään.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jarmo Hirvonen                                   Sami Korhonen

puheenjohtaja                                      sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Risto Jalanko, Johannes Koskinen, Pekka Lindroos ja Harri LintumäkiURHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 4/2013

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠11.4.2013    Diaarinro 7/2013


RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Voimisteluliiton rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmän 20.3.2013 ja  5.4.2013 tekemät päätökset tuomareiden nimeämisestä rytmisen voimistelun EM-karsintakilpailuihin ja SM-kilpailuihin


ASIA

Jäsenoikeuksien rajoittaminen / sääntöjen vastaisuus


MUUTOKSENHAKIJA

Suomalainen Voimisteluseura SVS


KUULTAVA

Suomen Voimisteluliitto ry


SUOMEN VOIMISTELULIITTO RY:N RYTMISEN VOIMISTELUN LAJIASIANTUNTIJARYHMÄN PÄÄTÖS 20.3.2013

Suomen Voimisteluliitto ry:n rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmä on päätöksellään 20.3.2013 valinnut ja kutsunut tuomarit EM-karsintakilpailuun 1 (Nuorten joukkueet ja naisten yksilöt) 14.4.2013, EM-karsintakilpailuun 2 (Naisten yksilöt) 16.4.2013, EM-karsintakilpailuun 2 (Nuorten joukkueet) 20. - 21.4.2013 sekä SM-kilpailuihin (Nuorten joukkueet ja naisten yksilöt) 11. - 12.5.2013. Tuomareiden valinnoissa ja kutsumisessa oli huomioitu seuraavat asiat:

esteettömät tuomarit ja seurakiintiösääntö, SM-kilpailuun kutsutut tuomarit olivat etusijalla karsintatuomaristoihin ja kokeneet tuomarit ohittivat uudet I-tason tuomarit, mutta uusia tuomareita pyrittiin myös ottamaan tuomaristoon mahdollisuuksien mukaan.


SUOMEN VOIMISTELULIITTO RY:N RYTMISEN VOIMISTELUN LAJIASIANTUNTIJARYHMÄN PÄÄTÖS 5.4.2013

Suomen Voimisteluliitto ry:n rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmä on tehnyt 5.4.2013 yllä mainittujen neljän kilpailun tuomarivalinnasta uuden päätöksen, jossa 20.3.2013 tehtyä päätöstä oli joiltakin osin muutettu.


VALITUS PERUSTEINEEN 5.4.2013

Suomalainen Voimisteluseura SVS (jäljempänä SVS) on vaatinut, että Suomen Voimisteluliitto ry:n rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmän päätös 20.3.2013 kumotaan ja Suomen Voimisteluliitto ry velvoitetaan valitsemaan mainittujen neljän kilpailun tuomarit uudelleen siten, että yhdistyslain yhdenvertaisuusperiaate toteutuu Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsenseurojen välillä sekä tuomareiden valinnassa noudatetaan Suomen Voimisteluliitto ry:n kilpailu- ja tuomarisääntöjä sekä liiton tuomareiden valinnasta annettuja valintakriteerejä.


Lisäksi SVS on pyytänyt lautakuntaa antamaan ennen sunnuntaina 14.4.2013 pidettäviä rytmisen voimistelun EM-karsintakilpailuja kiireellisen välipäätöksen / turvaamistoimen, jolla valituksenalainen päätös määrätään täytäntöönpanokieltoon ja Suomen Voimisteluliitto ry velvoitetaan valitsemaan valituksessa mainittujen neljän kilpailun tuomarit uudelleen siten, että yhdistyslain yhdenvertaisuusperiaate Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsenseurojen välillä toteutuu ja tuomareiden valinnassa noudatetaan Suomen Voimisteluliitto ry:n kilpailu- ja tuomarisääntöjä sekä liiton antamia valintakriteereitä koskien tuomareiden valintaa.


Suomen Voimisteluliitto ry:n rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmän 20.3.2013 suorittamat tuomarivalinnat mainittuihin neljään kilpailuun olivat räikeän yksipuoliset. Lähes puolet tuomariston jäsenistä oli kutsuttu vain yhdestä seurasta. SVS:stä oli kutsuttu vain yksi tuomari kaikkiin mainittuihin kilpailuihin. Kaksi muuta SVS:n tuomaria oli jätetty kutsumatta kahteen tärkeään kilpailuun epämääräisin selityksin, jotka eivät olleet linjassa annettujen kriteerien kanssa. Kaikki kolme SVS:n tuomaria täyttivät kaikki vaaditut valintakriteerit, vaikka tuomaristoon oli toisaalta kutsuttu kriteerien vastaisesti erään toisen seuran tuomareita.


Lajiasiantuntijaryhmän päätös 20.3.2013 loukkasi Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsenseurojen välistä yhdenvertaisuutta ja siten rajoitti SVS:n jäsenoikeuksia tuomarien nimeämisessä arvokilpailuihin jo pelkästään silmämääräisesti arvioiden. Esimerkiksi ensimmäisessä EM-karsintakilpailussa 14.4.2013 peräti neljä yhdeksästä tuomarista oli nimetty samasta Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsenyhteisöstä, Elisestä. Oli selvää, että Elisen urheilijoilla oli EM-karsintakilpailussa tämänkaltaisella tuomariston kokoonpanolla selvä etulyöntiasema muiden seurojen urheilijoihin nähden rytmisen voimistelun kaltaisessa arvostelulajissa. Mainittujen neljän kilpailun yhteensä 36 tuomarinpaikasta 14 oli täytetty Elisen nimeämillä tuomareilla, 17 muita Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsenseuroja edustavilla tuomareilla ja 5 Suomen Voimisteluliitto ry:n edustajilla. Mainitun kaltainen tuomarivalinta ei voinut olla yhdistyslaissa turvatun jäsenseurojen yhdenvertaisuusperiaatteen mukaista.


Edelleen lajiasiantuntijaryhmän päätös ei ollut täyttänyt tuomarisääntöjen 2013 vaatimusta siitä, että tuomareiden tuli edustaa tasaisesti eri seuroja. Mainittuihin neljään kilpailuun valitut tuomarit eivät edustaneet tasaisesti eri seuroja, kuten rytmisen voimistelun tuomarisäännöissä 2013 oli edellytetty. Lajiasiantuntijaryhmän päätös ei ollut täyttänyt myöskään kilpailusääntöjen vaatimusta siitä, että valintatilanteessa etusijalle tuli asettaa korkeimman tuomarikortin omaavat tuomarit.


Lisäksi lajiasiantuntijaryhmän päätös oli myös valintapäätöksessä ilmoitettujen valintakriteerien vastainen. Päätöksessä ei oltu noudatettu esimerkiksi tuomareiden etusijaa ja tuomareiden kokeneisuutta koskevia kriteereitä.


Vielä SVS on vaatinut, että lajiasiantuntijaryhmän päätös on kumottava silläkin perusteella, että valintapäätöksen tekemiseen oli osallistunut henkilöitä, jotka olivat valinneet myös itsensä mainittujen kilpailujen tuomaristoon. He olivat olleet esteellisiä osallistumaan päätöksentekoon itseään koskevassa asiassa.


Lajiasiantuntijaryhmän tekemä päätös oli yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen ja räikeästi yhtä Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsenseuraa suosiva.


SVS:N LISÄLAUSUMA 8.4.2013 JA VAATIMUKSET PERUSTEINEEN

Suomalainen Voimisteluseura SVS (jäljempänä SVS) on vaatinut, että Suomen Voimisteluliitto ry:n rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmän päätös 5.4.2013 kumotaan ja Suomen Voimisteluliitto ry velvoitetaan valitsemaan mainittujen neljän kilpailun tuomarit uudelleen vielä ennen 14.4.2013 järjestettävää EM-karsintakilpailu 1:stä. Vielä SVS on vaatinut, että Suomen Voimisteluliitto ry velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut Urheilun oikeusturvalautakunnassa 2.550 eurolla.


Uuden 5.4.2013 tehdyn päätöksen myötä tehdyt muutokset olivat jonkin verran vähentäneet Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsenseura Elisen räikeää yliedustusta tuomaristossa, mutta eivät olleet kokonaan poistaneet sitä. Jäsenseurojen yhdenvertaisuus edellytti, että tuomaripaikat jaettiin mahdollisuuksien mukaan tasaisesti eri jäsenseurojen kesken. Yhdenvertaisuusperiaate edellytti, että millään jäsenseuralla ei ollut 9-jäsenisessä tuomaristossa kahta paikkaa enempää. Myös uusi päätös oli yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen, sillä Elise-seuralla oli edelleen yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen yliedustus 14.4., 20.4. sekä 11.-12.5.2013 pidettävien kilpailujen tuomaristossa.


SVS:n näkemyksen mukaisesti tuomarivalinnoissa tulisi noudattaa kansainvälisissä FIG:n alaisissa kilpailuissa tai Suomessa alemmantasoisissa kilpailuissa noudatettavaa menettelyä, jossa tuomarit valitaan arpomalla pätevyysvaatimukset täyttävien kilpailuun ilmoitettujen tuomarien joukosta. Näin menetellen varmistettaisiin Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsenyhteisöjen välisen yhdenvertaisuuden toteutuminen.


SM-kilpailun 11.-12.5.2013 nuorten sarjan tuomarivalinnassa oli edelleen tuomarisäännön ja ilmoitettujen valintakriteerien vastaisesti syrjäytetty SVS:n tuomariedustaja. SVS:n edustaja Iiris Rifiä oli uudessakin päätöksessä syrjitty Suomen Voimisteluliitto ry:n ilmoittamien valintakriteerien vastaisesti suhteessa Laura Lavikaiseen. SVS:aa seurana oli edelleen syrjitty suhteessa Eliseen.


Myös uutta tuomarien valintapäätöstä rasitti päätöksentekijöiden esteellisyys. Lajiasiantuntijaryhmän puheenjohtaja ja kaksi jäsentä olivat uudessakin päätöksessä valinneet itse itsensä mainittujen kilpailujen tuomaristoon. Esteelliset jäsenet olivat päätöstä tehtäessä muodostaneet enemmistön päätöksentekokollegiosta. Lajiasiantuntijaryhmään kuului yhteensä viisi jäsentä, joista kolme oli ollut esteellisiä valitsemaan itsensä tuomaritehtäviin.


Lisäksi kolmeen edellä mainittuun kilpailuun tuomariksi valitulta henkilöltä oli puuttunut muodollinen pätevyys tämän tason tuomaritehtäviin. Tuomareiden valintapäätös oli kumottava myös sillä perusteella, että tuomariksi oli valittu henkilö, joka ei täyttänyt muodollisia pätevyysvaatimuksia, vaikka valittavana olisi ollut yhteensä 23 pätevyysvaatimukset täyttävää tuomaria.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Voimisteluliitto ry (jäljempänä Svoli) on vaatinut, että SVS:n valitus jätetään ensisijaisesti tutkimatta ja toissijaisesti hylätään. Vielä Svoli on vaatinut, että SVS:n oikeudenkäyntikuluvaatimus Urheilun oikeusturvalautakunnassa hylätään.


Urheilun oikeusturvalautakunnalla ei ollut toimivaltaa käsitellä SVS:n valitusta. Svoli:n yleisten kilpailu- ja kurinpitosääntöjen mukaan tuomarivalintoihin ja -toimintaan liittyvät asiat, muun muassa esteellisyydet ja epäeettinen toiminta tuli käsitellä liiton omassa kurinpitomenettelyssä, eli ensin kurinpitovaliokunnassa, sitten tarpeen vaatiessa hallituksessa ja vasta tämän jälkeen hallituksen päätöksestä saattoi valittaa oikeusturvalautakuntaan. SVS ei ollut saattanut lajiasiantuntijaryhmän päätöstä kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi.


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 14 §:n mukaan lautakunta saattoi ottaa käsiteltäväkseen vain sellaisen asian, jossa kaikki lajiliiton sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet oli käytetty. Tässä tapauksessa näin ei ollut käynyt.


Lisäksi oikeusturvalautakunnan ratkaisuista 2/2010 ja 15/2011 kävi yksiselitteisesti ilmi, ettei lautakunta ole katsonut sillä olevan toimivaltaa antaa väliaikaismääräyksiä. Vaikka lautakunta katsoisi nyt ratkaistavana olevan valituksen osalta tältä osin olevansa toimivaltainen antamaan väliaikaismääräyksen, tuli huomioon ottaa jo edellä todettu seikka siitä, ettei asiaa oltu käsitelty liiton omassa kurinpitomenettelyssä. Tältäkään osin lautakunnalla ei ollut asiassa toimivaltaa. Myös väliaikaismääräystä koskeva vaatimus tuli käsitellä ensisijaisesti kurinpitovaliokunnassa.


Edelleen asiassa tuli huomioida se, ettei valittajalla ollut tarvetta väliaikaismääräyksen saamiseen. Karsintakilpailun lopputulos ja mahdolliset tuomarivirheet olivat sellainen asia, josta voitiin valittaa kurinpitomenettelyssä. Tämän vuoksi nyt tehty tuomarivalintaa koskeva päätös ei ollut valittajan kannalta kohtalokas.


Svoli ei ollut vastuussa SVS:n oikeudenkäyntikuluista lautakunnassa, sillä SVS:n valitus ei voinut toimivallan puuttumisen vuoksi menestyä. Valitus oli lisäksi sen asiasisällön osalta perusteeton. SVS oli ollut valitusta lautakunnalle jättäessään tietoinen siitä, että lajiasiantuntijaryhmän päätös ei ole ollut lopullinen.


Vielä Svoli on pyytänyt, että sille annetaan mahdollisuus antaa vastine asiakysymyksestä, mikäli oikeusturvalautakunta katsoo olevansa toimivaltainen kyseisessä asiassa. SVS:n valitus sisälsi useita virheitä.


VASTASELITYS

Valittaja on vastaselityksessään uudistanut aikaisemmin asiassa lausumansa ja lisäksi todennut, että oikeusturvalautakunta oli toimivaltainen ratkaisemaan asian. SVS oli käyttänyt kaikki Svoli:n sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet ennen oikeusturvalautakuntaan valittamista.


Svoli:n säännöt eivätkä liiton yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt antaneet mitään liiton sisäistä muutoksenhakutietä nyt kysymyksessä olevassa asiassa. Näin ollen  yleisten tuomioistuinten lisäksi oikeusturvalautakunta oli ainoa mahdollinen muutoksenhakutie. Svoli:n säännöt eivät sisältäneet mitään määräyksiä liiton sisäisistä muutoksenhakukanavista.


Liiton yleisistä kilpailu- ja kurinpitosäännöistä ilmeni, että liitossa oli nimenomaan pyritty turvaamaan liiton alaisten eri voimistelulajien itsenäisyys siten, että kukin laji käytti itsenäistä päätösvaltaa oman lajinsa asioissa.


Kilpailu- ja kurinpitosääntöjen 2 §:n mukaan kunkin lajin kansalliset säännöt vahvisti lajin asiantuntijaryhmä. Rytmisessä voimistelussa tämä elin oli nyt kyseessä olevan päätöksen tehnyt rytmisen voimistelun asiantuntijaryhmä. Kilpailu- ja kurinpitosääntöjen 5 §:ssä oli todettu, että lajiasiantuntijaryhmä valvoi tuomaritoimintaa sääntöjen edellyttämällä tavalla.


Kilpailu- ja kurinpitosäännöissä ei ollut sääntökohtaa, joka oikeuttaisi lajiasiantuntijaryhmän päätökseen tyytymättömän tahon valittamaan päätöksestä Svoli:n sisäisesti. Näin ollen lajiasiantuntijaryhmän päätös oli Svoli:n lopullinen päätös nyt ratkaistavana olevassa asiassa.


Oikeusturvalautakunnan ratkaistavana olevassa asiassa ei ollut kysymys kehenkään yksittäiseen henkilöön tai johonkin liiton jäsenseuraan kohdistuvasta kurinpitoasiasta eikä kilpailu- ja kurinpitosääntöjen 10 §:ssä tarkoitetusta asiasta. Kurinpitovaliokunta ei siten ollut toimivaltainen tutkimaan tätä asiaa, eikä kurinpito- ja kilpailusääntöjen 10.4 §:n mukainen kurinpitoasioiden muutoksenhakumahdollisuus soveltunut tähän asiaan. Nyt ratkaistavana oleva asia ei voinut olla kurinpitoasia jo yksinomaan sen vuoksi, että ensimmäisen asteen päätöstä tässä asiassa ei ollut tehnyt liiton kurinpitovaliokunta, kuten kurinpitoasioissa sääntöjen kohdan 10.3 mukaan tapahtui, vaan lajiasiantuntijaryhmä.


Väliaikaismääräyksen osalta SVS on vastaselityksessään todennut, että mikäli oikeusturvalautakunta ei katso voivansa antaa asiassa väliaikaismääräystä, pyytää SVS oikeusturvalautakuntaa antamaan asiassa lopullisen päätöksen vielä ennen 14.4.2013 järjestettävää EM-karsintakilpailu 1:stä.


SVS:llä oli oikeudellinen intressi saada turvattua yhdenvertaisuuden toteutuminen tuomarivalinnoissa jo ennen aikaisemmin mainittuja kilpailuita. Yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti kilpailuihin valittujen tuomareiden mahdollisia tuomarivirheitä ei voitu tarvittaessa käsitellä kilpailujen jälkeen kurinpitomenettelyssä. Kurinpitomenettelyn kohteena saattoi olla ainoastaan väärin menetelleiden henkilöiden rankaiseminen, ei kilpailussa tehtyjen urheilusuoritusten uudelleen arvioiminen. Myöskään Urheilun oikeusturvalautakunta ei liene toimivaltainen muuttamaan jälkikäteen tuomareiden urheilijoille antamia arvostelupisteitä.


SVS:n valitus oli laadittu pääosin 3.-4.4.2013. Tällöin ei ole ollut mitään tietoa siitä, että rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmä aikoisi tehdä uuden päätöksen tuomarivalinnoista. Svoli oli lähettänyt uuden päätöksen sähköpostilla 5.4.2013 kello 8.40. SVS:n asiamies oli saanut uuden päätöksen käyttöönsä samana päivänä kello 12.21 eli runsas tunti sen jälkeen, kun valitus oli sähköisesti jätetty lautakunnalle. Myös uusi 5.4.2013 päätös oli edellä kerrotuin tavoin virheellinen SVS:n mukaan.


Oikeusturvalautakunnalla ei ollut syytä olla ratkaisematta asiaa. Svoli:llä oli ollut mahdollisuus vastineessaan ottaa kantaa myös asiakysymykseen. Viivästyksen välttämiseksi päätöksen antaminen asiassa oli välttämätöntä.


SVS:N SÄHKÖPOSTIVIESTI OIKEUSTURVALAUTAKUNNALLE 10.4.2013

SVS on sähköpostiviestissään ilmoittanut, että Svoli oli 10.4.2013 julkaissut www-sivuillaan uuden listan Brevet- ja I-tason tuomareista. Listalle oli lisätty myös Anna Halosen nimi aikaisemmin listalla olleiden 23 tuomarin lisäksi. Pätevyysvaatimukset täyttäviä tuomareita olisi uuden listan mukaan nyt yhteensä 24. SVS:n tiedossa ei ollut, mihin tosiseikastoon Halosen nimen lisääminen listalle jälkikäteen oli perustunut.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Perustelut


Käsittelyratkaisu

 

Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.

 

Väliaikaismääräyksen antaminen ja Svoli:n lisävastinepyyntömahdollisuus


Urheilun oikeusturvalautakunta on ottanut aikaisemmissa ratkaisuissaan 2/2010 ja 15/2011 kantaa väliaikaismääräyksen antamisen mahdollisuuteen. Molemmissa tapauksissa väliaikaismääräyksen / toimenpidekiellon antamista koskeva hakemus on jätetty tutkimatta. Oikeusturvalautakunta katsoo, että nyt ratkaistavana oleva asia voidaan ratkaista kokonaisuudessaan ilman erillisen väliaikaismääräyksen antamista. Tähän nähden erillisen väliaikaismääräyksen antaminen asiassa on tarpeetonta.


Oikeusturvalautakunta katsoo myös, ettei asiassa ole perusteltua myöntää Svoli:lle enää uutta mahdollisuutta vastineen antamiseen. Asian kiireellisyys huomioiden Svoli:lle on varattu riittävä aika vastineen antamiselle ja liitto päättää itse, vastaako se vastinepyyntöön ja minkä sisältöinen sen vastaus on. Tämän johdosta oikeusturvalautakunta katsoo perustelluksi ratkaista asian kokonaisuudessaan prosessiväitteiden ja pääasian osalta.


Pääasiaratkaisu

Oikeusturvalautakunnan toimivalta ja valituksen tutkiminen


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä; 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista; 3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei  kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että nyt valituksen kohteena olevassa päätöksessä on kysymys oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetusta jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai päätöksen sääntöjen vastaisuudesta sillä tavoin, että lautakunnalla on toimivalta tutkia valitus.


Svoli:n säännöistä tai yleisistä kilpailu- ja kurinpitosäännöistä ei ole myöskään löydettävissä tukea sille Svoli:n vastineessaan esittämälle väitteelle, että lajiasiantuntijaryhmän päätöksestä olisi tullut hakea muutosta liiton sisäisiä muutoksenhakumahdollisuuksia käyttäen. Nyt ratkaistavana olevassa asiassa ei ole kysymys sellaisesta asiasta, joka voitaisiin saattaa Svoli:n kurinpitovaliokunnan ratkaistavaksi. Näin ollen lajiasiantuntijaryhmän päätöstä on pidettävä lopullisena ja oikeusturvalautakunnalla on tältäkin osin toimivalta tutkia SVS:n tekemä valitus.

 

Lajiasiantuntijaryhmän väitetty esteellisyys päätöksenteossa


Svoli:n säännöissä ei ole mainintaa päätöksentekoa koskevasta esteellisyydestä. Yhdistyslain esteellisyyttä koskevan 37 §:n mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Valituksen kohteena olevassa päätöksessä ei ole kuitenkaan kysymys tällaisesta viitatussa lainkohdassa mainitusta tilanteesta. Oikeusturvalautakunta katsoo, etteivät yhdistyslaissa olevat esteellisyyttä koskevat säännökset sovellu nyt ratkaistava olevaan asiaan.


Svoli:n rytmisen voimistelun kilpailusääntöjen 8.3 kohdan mukaan rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmä nimeää tuomarit SM-karsintoihin ja -kilpailuihin sekä virallisiin kansainvälisiin kilpailuihin ja näiden karsintoihin. On luonnollista, että lajin parhaat asiantuntijat ovat käytettävissä ja mukana esimerkiksi valittaessa tuomariston edustajia lajiliiton järjestämiin kilpailuihin. Pelkästään lajiasiantuntijaryhmässä mukana oleminen ei voi myöskään tehdä henkilöä esteelliseksi osallistumaan tuomarivalintoja ja itseään koskevaan päätöksentekoon. Oikeusturvalautakunta katsoo näin ollen, ettei lajiasiantuntijaryhmän jäsenien Anna Halosen, Mira Koskisen ja Alexandra Mavrakiksen ole katsottava olleen esteellisiä tekemään päätöstä tuomarivalinnoista itseään koskien.


Tuomariksi valitun Anna Halosen pätevyys tuomaritehtäviin


SVS on sähköpostiviestissään 10.4.2013 todennut Anna Halosen nimen olevan uudella listalla Brevet- ja I-tason tuomareista. Lähtökohtaisesti lajiliiton omilla verkkosivuilla julkaisemaa listausta on pidettävä luotettavana. Asiassa on jäänyt näyttämättä, että Halosella ei olisi tuomaritehtäviin vaadittavaa kelpoisuutta. Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei lajiasiantuntijaryhmän päätöstä voida näin ollen kumota sillä perusteella, että eräältä kilpailuihin valitulta tuomarilta puuttuisi tuomaritehtäviin vaadittava pätevyys.


Svoli:n rytmisen voimistelun kilpailusääntöjen 8 kohta ja yhdistysautonomia


Kilpailusääntöjen 8.3 kohdan mukaan rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmä nimeää tuomarit SM-karsintoihin ja -kilpailuihin sekä virallisiin kansainvälisiin kilpailuihin ja näiden karsintoihin. Valituksessa mainituissa neljässä kilpailussa on kysymys juuri näistä kilpailusääntöjen 8.3 kohdassa tarkoitetuista kilpailuista.


Kilpailusääntöjen 8.1 kohdan mukaan Suomen mestaruuskilpailuissa ovat oikeutettuja arvostelemaan Brevet- ja I-tason tuomarit. Korkeimman tuomarikortin omaavat ovat etusijalla tuomaristoon kuitenkin huomioiden esteellisyys- ja seurakiintiösäännöt.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpailusääntöjen 8.3 kohdan muotoilu on varsin väljä ja tältä osin sääntöihin perustuvat tuomareiden valintakriteerit ovat vähäiset. Tämä jättää päätöksentekoa varten laajan harkintavallan, joka mahdollistaa myös yhdistysautonomian kautta lajiliiton varsin laajan mahdollisuuden operoida tuomareiden valintaa koskevassa asiassa. Vapaan harkintavallan rajoitus on kuitenkin mainittu kilpailusääntöjen 8.1 kohdassa. Yhdistysautonomiankaan perusteella ei kuitenkaan voida sallia esimerkiksi yhdistyksen jäsenten epäyhdenvertaista kohtelemista, kuten oikeusturvalautakunnan ratkaisu jääkiekkoa koskevassa asiassa 1/2004 osoittaa.

 

Oikeusturvalautakunnan johtopäätökset


Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei lajiasiantuntijaryhmän ole näytetty menetelleen kilpailusääntöjen kohtien 8.1 ja 8.3 vastaisesti. Tarkempien valintakriteerien puuttuessa lajiasiantuntijaryhmä on voinut menetellä tuomarivalinnoissaan laajaa harkintavaltaansa käyttäen. Harkintavaltaa ei ole osoitettu käytetyn väärin tai olennaisesti yhdistyksen jäsenten yhdenvertaisuutta loukaten. Kilpailusääntöjen 8.1 kohdassa mainitulla "seurakiintiösäännöllä" on ilmeisesti tarkoitettu sitä, ettei yhdellä seuralla tulisi olla yli 50 prosentin osuutta tuomareista. Tätäkään rajoitusta ei ole minkään valituksessa mainitun kilpailun tuomariston osalta ylitetty.


Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi, että lähtökohtana kaikessa tuomaritoiminnassa on, että tuomari on puolueeton ja riippumaton. Osaltaan tätä turvaa Svoli:n yleisten kilpailu- ja kurinpitosääntöjen 5 kohdassa mainittu tuomarin esteellisyyttä koskeva sääntely. Tuomarin jäsenseuran perusteella ei siten tulisi tehdä automaattisesti sellaista olettamaa, ettei tuomari toimisi kaikissa arvostelutilanteissa puolueettomasti. Seurojen yhdenvertaisuuden merkitys tuomariston kokoonpanon valinnassa ei sen vuoksi ole tuomaritoiminnan kannalta ratkaisevaa. Olennaisempaa on tuomariston moitteeton toiminta kilpailutilanteissa. 


Edellä kerrotuin perustein oikeusturvalautakunta katsoo, että SVS:n valitus on hylättävä.


Oikeudenkäyntikulut


Valitus on alunperin kohdistunut lajiasiantuntijaryhmän 20.3.2013 tekemään ratkaisuun, jota sittemmin on prosessin kuluessa muutettu. Alkuperäisen ratkaisun oikeudellisuudesta ei siten ole ollut tarvetta antaa ratkaisua. 


Koska on ilmeistä, ettei valitus olisi menestynyt, vaikka alkuperäinen ratkaisu olisi jäänyt voimaan, ei muutoksenhakijalle asian näin päättyessä tule korvausta oikeudenkäyntikuluistaan asiassa.


Valitusmaksun palauttaminen


Kun valitus on hylätty, valitusmaksua ei pääsäännön mukaan palauteta. Koska kuultava tässä tapauksessa on prosessin kuluessa harkinnut tarpeelliseksi muuttaa valituksen kohteena ollutta ratkaisua muutoksenhakijan toivomaan suuntaan, vaikuttaa ilmeiseltä, että kuultava itsekin on pitänyt alkuperäistä valintaratkaisua ainakin epätarkoituksenmukaisena. Sen vuoksi valitusta, vaikka se ei olekaan menestynyt oikeudellisilla perusteilla, ei voida pitää tarpeettomana. Valitusmaksu on sen vuoksi palautettava.

 

Päätöslauselma


Suomalainen Voimisteluseura SVS:n valitus ja sen vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta Urheilun oikeusturvalautakunnassa hylätään.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jarmo Hirvonen                         Sami Korhonen

puheenjohtaja                             sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Risto Jalanko, Johannes Koskinen, Pekka Lindroos ja Harri Lintumäki