4/2018 Jalkapallo Seuralisenssi - Lisenssimääräykset - Taloudelliset kriteerit


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 4/2018

28.2.2018    Diaarinro 1/2018


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n Miesten Ykkösen ja Naisten Liigan lisenssikomitean päätös 8.1.2018


ASIA

Seuralisenssi


MUUTOKSENHAKIJA

Oulun jalkapallon tuki ry ja Oulun palloseura jalkapallo ry


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry


LISENSSIKOMITEAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n Miesten Ykkösen ja Naisten Liigan lisenssikomitea on päätöksellään 8.1.2018 hylännyt Oulun jalkapallon tuki ry:n ja Oulun palloseura jalkapallo ry:n (jäljempänä hakijoista käytetään yhteisesti nimeä OPS) lisenssihakemuksen kaudelle 2018.


Perusteluinaan lisenssikomitea on lausunut, että Miesten Ykkösen lisenssimääräysten mukaan lisenssin hakijan on tullut 24.11.2017 mennessä todistaa, että sillä ei ole ollut 15.11.2017 muiden ohella erääntyneitä palkkavelkoja työntekijöilleen, erääntyneitä lakisääteisiä eläke- ja tapaturmavakuutusmaksuja eikä erääntyneitä maksuja turvallisuudesta ja taloudesta vastaaville tahoille, ellei näiden velkojen ja maksujen hoitamisesta myöhemmin ole asianomaisten tahojen kanssa erikseen kirjallisesti sovittu. OPS:lle oli pyynnöstä myönnetty lisäaikaa vaadittujen selvitysten toimittamiseen 13.12.2017 asti. Määräajan pidennystä seuralle myönnettäessä oli korostettu sitä, että kysymyksessä olevat erääntyneet saatavat tulee olla maksettu viimeistään 15.11.2017 ja että määräajanpidennys koskee vain selvitysten toimittamiselle varattua aikaa.


OPS:n määräajassa ja sen jälkeen toimittamien selvitysten perusteella seuralla oli ollut erääntyneitä maksamattomia palkkoja työntekijöilleen vielä 12.12.2017 jälkeen sekä erääntyneitä maksamattomia työeläkevakuutusmaksuja 8.12.2017 jälkeen. Lisäksi OPS oli vielä 21.12.2017 erikseen ilmoittanut, että sillä ei ollut erääntyneitä velvoitteita turvallisuudesta vastanneelle taholle, vaikka se oli lopulta maksanut sanotun tahon erääntyneet saatavat vasta 3.1.2018. Kirjallisia sopimuksia erääntyneiden velkojen hoitamisesta ei ollut tehty ennen määräajan päättymistä ja viimeiset lisenssimääräyksissä yksilöidyt velat oli maksettu vasta vuoden 2018 alussa. OPS ei täyttänyt lisenssimääräyksiä myöskään siltä osin kuin määräyksissä edellytetään, että kaikki seuran maksamat pelaajapalkkiot ja -palkat sekä niihin liittyvät lakisääteiset maksut käyvät ilmi yhdistyksen kirjanpidosta. Koska OPS ei täyttänyt lisenssimääräyksissä asetettuja Miesten Ykkösen kriteereitä, vaikka se oli niihin lisenssihakemuksessaan sitoutunut, seuralle ei voitu myöntää seuralisenssiä Miesten Ykköseen kaudelle 2018.


VALITUS PERUSTEINEEN

OPS on valituksessaan vaatinut, että Suomen Palloliitto ry:n (jäljempänä Palloliitto) Miesten Ykkösen ja Naisten Liigan lisenssikomitean päätös 8.1.2018 kumotaan ja OPS:n lisenssihakemus hyväksytään tai että asia palautetaan lisenssikomiteaan uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi OPS on vaatinut, että Palloliitto velvoitetaan korvaamaan OPS:n lautakuntakulut asiassa 8 000 eurolla lisättynä arvonlisäveron osuudella.


Perusteinaan OPS on lausunut, että lisenssikomitea on käyttänyt harkintavaltaansa väärin hylätessään OPS:n lisenssihakemuksen. OPS:lle olisi tullut myöntää lisenssi ainakin ehdollisena. Hakemuksen hylkäävä päätös on yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen ja kohtuuton. OPS on täyttänyt kaikki lisenssin myöntämisen edellytykset ennen lisenssikomitean päätöstä 8.1.2018. Siihen, että edellytyksiä ei ollut täytetty vielä 15.11.2017, on hyväksyttävä syy.


OPS:n puheenjohtajana ja managerina toimivan J:n heikon terveydentilan ja lähiomaisen kuoleman 26.10.2017 sekä seuran pitkäaikaisen sihteerin työsuhteen päättymisen 30.9.2017 vuoksi seuran asioiden hoidossa oli ollut viivettä syksyllä ja loppuvuodesta 2017. Pyytämällä selvityksiä ja täydennyksiä vielä asettamansa määräajan jälkeen lisenssikomitean on katsottava jatkaneen määräaikaa lisenssimääräysten täyttämiselle. Myös KTP oli saanut lisää aikaa riittävän selvityksen toimittamiselle ja sille oli myönnetty lisenssi. Esimerkiksi pesäpalloliitto on myöntänyt lisenssin pelikaudeksi 2018 ehdollisena tilanteessa, jossa yksi lisenssiä hakeneista seuroista ei ollut täyttänyt lisenssin ehtoja. Lisäksi vuonna 2011 AC Oululle oli varattu 5 kertaa mahdollisuus osoittaa, että se kykenee toteuttamaan jatkuvuuden periaatetta lisenssikauden loppuun asti. Päätös on kohtuuton myös siitä syystä, että OPS:n erääntyneiden velkojen yhteismäärä oli ollut 15.11.2017 vain noin 20 000 euroa ja seuran taloudellinen toiminta on lisenssikomitean tieten vakaalla pohjalla.            


Vaikka palkkavelkojen lyhentämisestä ei ollutkaan tehty pelaajien kanssa kirjallisia sopimuksia, maksuaikataulun pidentämisestä oli sovittu. Lisenssikomitean olisi tullut huomauttaa OPS:aa erikseen kirjallisen sopimisen vaatimuksesta. OPS:lle oli myönnetty vuonna 2017 lisenssi siitä huolimatta, että erääntyneet pelaajapalkat oli osin maksettu vasta 7.12.2016. Työeläkevakuutusmaksujen ja turvallisuudesta ottelutapahtumista vastanneen tahon saatavien maksaminen viiveellä oli johtunut edellä mainituista poikkeuksellisista olosuhteista sekä inhimillisestä erehdyksestä. Nämäkin velat oli kuitenkin maksettu ennen lisenssihakemuksen hylkäävää päätöstä 8.1.2018, mistä myös lisenssikomitea oli ollut tietoinen.


Lisäksi OPS on todennut, että yhdistyksen palkkakirjanpidossa oli käsitelty kaikkien sellaisten pelaajien palkat ja palkkiot, joille oli palkkaa ja palkkioita maksettu. Osalle pelaajistaan OPS oli tarjonnut ainoastaan asunnon ja yhden aterian päivässä lyhyen ajanjakson ajan. Näiltäkin osin tarvittavat tiedot ilmoitetaan verohallinnolle verotuksen toimittamista varten tammikuun 2018 loppuun mennessä. Vielä OPS on lausunut, että lisenssikomitea ei ollut arvioinut päätöksessään lainkaan lisenssimääräyksistä ilmenevää mahdollisuutta myöntää lisenssi OPS:lle ehdollisena.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Palloliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.

         

Perusteinaan Palloliitto on esittänyt, että OPS ei ole täyttänyt lisenssimääräysten taloudellisia ja oikeudellisia A-kriteereitä, minkä vuoksi lisenssiä ei ole voitu ilman poikkeuslupaa myöntää. OPS:lle ei ole myönnetty poikkeuslupaa. Lisäksi OPS oli toimittanut lisenssikomitealle virheellisiä tietoja siitä, että seura täytti asetetut kriteerit. Tästä olisi voinut seurata jo myönnetyn lisenssin peruuttaminen.


Asiassa ei ole kysymys jatkuvuuden periaatteeseen kohdistuvasta epäilyksestä, vaan lisenssimääräysten laiminlyönnistä. Ehdollisen lisenssin myöntäminen samalla tavoin kuin jossain toisessa lajissa olisi ollut jäsenseurojen yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen vastaista. AC Oulun tapauksessa lisenssin epääminen oli johtunut eri syistä kuin tässä tapauksessa.


Palloliiton seuralisenssipäällikkö oli 2.11.2017 selvästi ilmoittanut OPS:n edustajalle, että taloudelliset velvoitteet on hoidettava 15.11.2017 mennessä, vaikka vahvistus tästä voidaankin toimittaa 13.12.2017 mennessä. Seuroja oli jo aikaisemmin 24.10.2017 tiedotettu kaikista asiaan vaikuttavista määräyksistä ja kriteereistä. Näin ollen OPS:lla on ollut hyvissä ajoin tieto päivämäärästä, mihin mennessä viimeistään kaikki erääntyneet, selvät ja riidattomat velat on tullut maksaa, jotta lisenssi voidaan myöntää. Seuralisenssipäällikkö oli myös erikseen neuvonut OPS:n uutta seurasihteeriä lisenssiasioihin liittyen 7.12. ja 8.12.2017.  Lisäksi Palloliitto on lausunut, että henkilöstövajetta olisi tullut paikata tarvittavilla uusilla työntekijöillä tai ostopalveluilla, mikäli velkojen maksaminen ajallaan oli estynyt sihteerin työsuhteen päättymisen tai J:n toimintakyvyn alenemisen vuoksi.  


Vuoden 2017 lisenssimenettely oli ollut poikkeuksellinen, koska Veikkausliigasta Miesten Ykköseen kauden 2016 päätteeksi pudonnut PK-35 oli luopunut sarjapaikastaan ja ilmoittanut toimintansa lopettamisesta vasta 8.11.2016. OPS oli tullut lisenssin hakijaksi vasta tämän jälkeen täydennysmenettelyn kautta. Sen vuoksi aikataulu oli ollut sen osalta erilainen kuin nyt. Muutoinkaan tilanteet eivät olleet vertailukelpoisia.


Liiton sääntöjen mukaan ammattilaisstatuksen omaaville pelaajille tulee maksaa määrättyä minimipalkkaa, joka tulee käsitellä seuran kirjanpidossa. OPS:n toimittamasta selvityksestä ei ilmene, miksi seuran 7 ammattilaispelaajan palkkoja ja luontoisetuja ei ole merkitty kirjanpitoon. Myöskään tältä osin OPS ei ole täyttänyt lisenssimääräysten A-kriteereitä. Seuralla on myös kiistatta ollut erääntyneitä, selviä ja riidattomia eläkevakuutusmaksuja sekä turvallisuudesta ottelutapahtumissa vastanneen tahon saatavia maksamatta 15.11.2017. Väite siitä, että seura ja sen puheenjohtaja olisivat saaneet tiedon viimeksi mainituista maksamattomista laskuista vasta 2.1.2018, ei ole uskottava. Turvallisuuspalvelulaskuja koskevia maksumuistutuksia oli lähetetty seuralle jo ennen kuin seuran aikaisemman sihteerin työsuhde oli päättynyt. Näin ollen on selvää, että OPS ei ole täyttänyt Miesten Ykkösen lisenssimääräysten kriteereitä ja että lisenssikomitean päätös on siten oikea.

         

Vielä Palloliitto on todennut, että OPS:lta oli pyydetty täydennyksiä ja selvityksiä lisenssimääräysten täyttämiseen liittyen määräaikojen päättymisen jälkeen sen varmistamiseksi, että päätöksenteko perustuu oikeisiin tietoihin. FC KTP:n osalta kokouksessa 8.1.2018 oli tarkastettu se, täyttääkö seura lisenssikriteerit. FC KTP on ensimmäisellä sijalla Miesten Ykkösen täydennysmenettelyssä.  


VASTASELITYS

OPS on Palloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistanut valituksessaan esittämänsä. Lisäksi OPS on lausunut, että lisenssin epääminen on kohtuutonta, koska se merkitsee käytännössä seuran toiminnan päättymistä. OPS on myös todennut, että turvallisuuspalveluista ottelutapahtumissa vastanneen yrityksen laskut eivät olleet olleet kaikilta osin riidattomia. 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


OPS on valituksessaan pyytänyt, että asiassa toimitetaan Urheilun oikeusturvalautakunnassa suullinen käsittely, jossa kuullaan seuran puheenjohtajaa ja manageria J:tä. Palloliitto on katsonut, että suullisen käsittelyn toimittaminen ei ole asiassa tarpeen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asian ratkaisemisen kannalta keskeiset seikat ovat pääosin riidattomia. Pääasiaratkaisun perusteluista tarkemmin ilmenevällä tavalla asia on ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella. Sen vuoksi suullista käsittelyä ei toimiteta.


Pääasiaratkaisu


Kysymyksenasettelu oikeusturvalautakunnassa

 

OPS:n lisenssihakemus on hylätty sillä perusteella, että seuran ei ole katsottu täyttävän lisenssimääräysten taloudellisia ja oikeudellisia A-kriteereitä, koska se ei ollut hoitanut erääntyneitä taloudellisia velvoitteitaan asetettuun määräpäivään mennessä ja koska se oli toimittanut lisenssikomitealle lisenssikriteereiden täyttämistä koskevia virheellisiä tietoja.


Oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko Palloliiton lisenssikomitean seuralisenssin epäävä päätös lisenssimääräysten vastainen.  


Lisenssin myöntämistä koskevat sääntömääräykset 


Palloliiton Miesten Ykkösen lisenssimääräysten 2018 artiklan 1.2 mukaan seuralisenssijärjestelmän tavoitteena on jalkapallotoiminnan laadun kehittämiseksi Suomessa:


• edistää jalkapalloilua ja jatkuvasti kehittää sen laatua toiminnan eri tasoilla

• vahvistaa ja valvoa seurojen taloudellista asemaa

• kehittää jatkuvasti peli- ja harjoitusolosuhteita tavoitteena toimiva, moderni, turvallinen ja viihtyisä ympäristö kaikille (pelaajat, erotuomaristo, toimitsijat, katsojat, tiedotusvälineiden edustajat jne.)

• varmistaa, että seuroilla on riittävän laadukas seurajohto ja organisaatio

• tukea seura- ja pelaajakehitystä ja taata nuorille pelaajille hyvätasoinen ja jatkuvasti kehittyvä nuorisotoiminta

• mahdollistaa erilaiset vertailut ja tilastot järjestelmän eri kriteerien osalta.


Tavoitteena on, että kaikki Miesten Ykköseen osallistuvat seurat noudattavat samoja minimilaatustandardeja.


Palloliiton lisenssimääräysten 2.5. artiklan mukaan lisenssiyksikön tehtävänä on yhdenvertaisesti auttaa ja opastaa lisenssin hakijoita/haltijoita näiden määräysten sisältämien kriteerien toteuttamisessa, valvoa näiden määräysten noudattamista, pyytää lisenssin hakijoilta/haltijoilta vaadittavat asiakirjat ja tiedot, asettaa määräajat asiakirjojen ja tietojen toimittamiselle sekä valmistella ja esitellä lisenssikomitealle sen toimivaltaan kuuluvat asiat.


Lisenssimääräysten kohdan 3.4 b mukaan lisenssin hakijalla ja yhtiöllä on yhtäläinen vastuu kansallisiin kilpailuihin osallistumisesta sekä Miesten Ykkösen lisenssimääräysten täyttämisestä. Lisenssin hakijan/haltijan tulee ennen kaikkea vastata siitä, että pelaajapalkkiot ja –palkat, niihin liittyvät lakisääteiset maksut, kulut ja tuotot pelaajasiirroista sekä pääsylipputulot käyvät ilmi ry:n/oy:n kirjanpidosta.


Lisenssimääräysten oikeudellisia kriteereitä koskevan 4 luvun artiklan 4.2 niin kutsutun A-kriteerin mukaan lisenssin hakijan on toimitettava lisenssin myöntäjälle lisenssihakemus, jonka allekirjoituksella lisenssin hakija ja yhtiö, jos kilpailutoiminta on siirretty yhtiölle:

• sitoutuu noudattamaan lisenssimääräyksiä,

• vakuuttaa, että kaikki lisenssiyksikölle toimitettavat asiakirjat ovat sisällöltään oikeita

• antaa lisenssiyksikölle oikeuden vaatia ja tutkia sellaisia tietoja ja asiakirjoja, joilla tämä katsoo olevan merkitystä lisenssimenettelyn kannalta

• sitoutuu siihen, että se tulee osallistumaan siihen liiton järjestämään kilpailuun, johon se on urheilullisesti päässyt.


Lisenssimääräysten taloudellisia kriteereitä koskevassa 5 luvussa A-kriteereitä koskevat artiklat 5.2. – 5.5.


Lisenssimääräysten 5.3. artiklan mukaan lisenssin hakijan tulee todistaa, ettei sillä ole 15.11.2017 seuraavanlaisia erääntyneitä, selviä ja riidattomia velkoja:


a) toisille jalkapalloseuroille pelaajasiirroista johtuvia velkoja;

b) palkkavelkoja työntekijöilleen eikä velkoja näihin palkkoihin liittyvistä lakisääteisistä maksuista (sis. sosiaaliturva-, eläke-, tapaturma- ja työttömyysturvavakuutus- sekä ryhmähenkivakuutusmaksut) ja/tai veroista;

c) urheilijan lakisääteiseen eläke- ja tapaturmavakuutukseen liittyviä erääntyneitä maksuja ja
d) erääntyneitä maksuja luvussa 7 mainituille sopimuksen nojalla toimineille/toimiville taloudesta (talousvastaava), turvallisuudesta (turvallisuusvastaava ja turvallisuushenkilöstö) ja lääkintähuollosta (lääkäri ja fysioterapeutti) vastaaville tahoille.


Edelleen 5.3 artiklan mukaan edellä mainittuja suorituksia (5.3 a – d) pidetään erääntyneinä, kun ne olisi pitänyt suorittaa aikaisemman sopimuksen tai lain perusteella eikä velkojan kanssa ole tehty kirjallista sopimusta määräajan pidentämisestä. Lisenssin hakijan on toimitettava kirjallinen vahvistus siitä, että maksurästit on maksettu, maksuaikaa pidennetty sopimuksella tai maksujen on oltava ilmeisten, perusteltujen syiden vuoksi riidanalaisia.


Lisenssimenettelyä koskevan 10.3. artiklan mukaan hakemuksen liitteenä on oltava lisenssihallinnon vaatimat asiakirjat, joissa hakijan on osoitettava lisenssiehtojen täyttyminen. Niin ikään lisenssimenettelyä koskevan 10.12. artiklan mukaan lisenssiyksikkö toimittaa listan vaadittavista asiakirjoista sekä ilmoittaa tulevalla lisenssikaudella noudatettavat määräajat lisenssin hakijoille.


Lisenssimääräysten 10.7 artiklan mukaan lisenssikomitean päätös perusteluineen ja valitusosoituksineen on toimitettava kirjallisesti lisenssin hakijalle/haltijalle. Lisenssikomitea voi lisenssin myöntämisen yhteydessä asettaa lisenssin hakijalle ehtoja, jotka lisenssin hakijan tulee täyttää asetetussa määräajassa lisenssin peruuttamisen uhalla. Määräajan asettamisessa otetaan huomioon, että lopullinen Miesten Ykkösen lisenssiä koskeva päätös pystytään kuitenkin tekemään viimeistään 28.2. kunakin lisenssikautena. Tähän mennessä myös mahdollisen valitusprosessin tulee olla ohi.


Lisenssimääräysten 13.1. artiklan A-kohdan mukaan, mikäli A-kriteerejä ei täytetä, lisenssiä ei voida ilman poikkeuslupaa myöntää. Jos lisenssin myöntämisen jälkeen ilmenee, ettei seuran allekirjoittama vahvistus tai muu tieto A-kriteerin täyttämisestä vaadittavana ajankohtana pidä paikkaansa, seuran lisenssi voidaan peruuttaa.


Lisenssikriteereiden ja -määräysten täyttämistä koskeva arviointi

 

OPS:n lisenssihakemus on hylätty ensinnäkin sillä perusteella, että seuran on katsottu laiminlyöneen lisenssimääräysten 5.3. artiklan mukaisen velvollisuutensa huolehtia siitä, että sillä ei ole mainitussa sääntökohdassa tarkoitettuja erääntyneitä ja maksamattomia velkoja, joiden hoitamisesta ei ole kirjallisesti sovittu, enää 15.11.2017. OPS on valituksessaan ja vastaselityksessään katsonut, että lisenssin epäävä ratkaisu on kohtuuton, koska 15.11.2017 maksamatta olleiden erääntyneiden velkojen määrä oli ollut vain noin 20.000 euroa, koska velat oli kaikkineen maksettu 8.1.2018 mennessä ja koska velvoitteiden laiminlyönnille oli hyväksyttävä, erityisesti toiminnasta vastaavan henkilön terveydentilasta johtuva syy. Lisäksi OPS on todennut, että pelaajien kanssa oli sovittu suullisesti palkkojen maksamisesta myöhässä.


Asiassa on riidatonta, että OPS:lla oli ollut pelikauden päätyttyä määräpäivänä 15.11.2017 erääntynyttä palkkavelkaa ainakin 13 työntekijälleen, joista 11 oli ollut pelaajia. Lisäksi riidatonta on, että seuralla oli 15.11.2017 ollut myös erääntynyttä ja rästiin jäänyttä työeläkevakuutusvelkaa sekä ainakin osin riidatonta ja erääntynyttä velkaa myös ottelutapahtumien turvallisuudesta vastanneelle taholle. Esitetyn selvityksen perusteella mainittuja velkoja on maksettu vielä vuoden 2018 alussa, eli noin 1,5 kuukautta velvoitteiden hoitamiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Määräajan pidentämisestä ei ole edes väitetty sovitun velkojien kanssa kirjallisesti. 


Oikeusturvalautakunta katsoo, että mainittuja laiminlyöntejä ei ole pidettävä sillä tavoin vähäisinä, että lisenssikomitean päätös yksin tällä perusteella olisi seuran kannalta kohtuuton. Päätös ei ole seuran kannalta kohtuuton myöskään siitä syystä, että pelaajien ja muiden tahojen saatavat oli lopulta 8.1.2018 mennessä maksettu. Ottaen huomioon sen, että näissä laiminlyönneissä on ollut kysymys liiketoiminnassa tavanomaisesta palkkojen ja laskujen maksamisesta, asian ratkaisemisen kannalta epäolennaista on myös se, että seuran pitkäaikaisen sihteerin työsuhde oli päättynyt syksyllä 2017.


OPS on asiassa luotettavasti selvittänyt, että seuran johtava toimihenkilö J oli kärsinyt vakavista terveysongelmista syksyllä 2017, minkä lisäksi hänen lähiomaisensa oli menehtynyt lokakuussa. Siitä huolimatta, että edellä selostetuista lisenssimääräyksistä ilmenevät velvoitteet ovat seuran, eivät sitä edustavien henkilöiden velvoitteita, lisenssimääräysten täyttämistä yksittäisessä tapauksessa arvioitaessa voidaan poikkeuksellisesti antaa merkitystä myös keskeisessä asemassa seurassa toimivien henkilöiden henkilökohtaisille olosuhteille. Lisenssin epääminen voi olla kohtuutonta, mikäli esimerkiksi lisenssimääräyksissä asetettu taloudellinen velvoite on vähäisessä määrin laiminlyöty ja tämä on johtunut lisenssihakemuksesta ja -menettelystä seurassa yksin vastaavan henkilön ennalta arvaamattomasta ja vakavasta terveydellisestä ongelmasta. Kuten oikeusturvalautakunta on ratkaisussa UOL 7/2015 todennut, hyväksyttävästä syystä johtuva maksuviive voi tällaisessa tilanteessa lähtökohtaisesti kuitenkin olla kestoltaan enintään joitain päiviä.


Esillä olevassa tapauksessa asetettu määräaika velvoitteiden hoitamiselle on ylitetty useilla viikoilla. Ottaen tämän ohella huomioon sen, että kysymys on paitsi tavanomaisten, niin myös seuran toiminnan kannalta keskeisten velvoitteiden, kuten pelaajien palkkojen ja palkkioiden sekä lakisääteisten maksujen suorittamisen laiminlyönnistä, edellä kuvatuista seuran keskeistä toimihenkilöä kohdanneista vaikeuksista ei seuraa, että lisenssimääräysten mukaista lisenssikomitean päätöstä olisi pidettävä Palloliiton sääntöjen vastaisena tai seuran kannalta kohtuuttomana.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että esitetyn selvityksen perusteella OPS on edellä mainittujen laiminlyöntien lisäksi antanut lisenssimääräysten 4.2 artiklan vastaisesti Palloliitolle sisällöltään paikkansa pitämättömän ilmoituksen taloudellisten velvoitteidensa tilasta 21.12.2017. Se on myös jättänyt lisenssimääräysten 3.4 b artiklan vastaisesti merkitsemättä kirjanpitoonsa tai kokonaan maksamatta pelaajilleen eri muodoissa maksettuja korvauksia. Sillä seikalla sinänsä, että maksettuja korvauksia koskevia tietoja on voitu toimittaa verohallinnolle verotuksen toimittamista varten vasta seuralisenssin myöntämistä koskevan päätöksen antamisen jälkeen, ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, onko OPS täyttänyt tältä osin asianmukaisesti lisenssimääräyksiin perustuvat velvoitteensa, joihin se on lisenssihakemuksessaan sitoutunut.


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että OPS ei ole täyttänyt Palloliiton Miesten Ykkösen lisenssimääräysten A-kriteereitä. Lisenssimääräysten 13.1. artiklan mukaan seuralle ei tällöin ole voitu myöntää lisenssiä ilman poikkeuslupaa. Poikkeusluvan myöntäminen on harkinnanvaraista eikä asiassa ole ilmennyt, että harkintavaltaa on käytetty asiassa väärin. Lisenssimääräyksistä ei ilmene, että lisenssi voidaan myöntää ehdollisena seuralle, joka ei täytä edellä mainittuja A-kriteereitä. Lisenssikomitean päätöstä olla myöntämättä OPS:lle lisenssiä ei siten voida pitää lisenssimääräysten vastaisena eikä edellä esitetyillä perusteilla myöskään kohtuuttomana.


Vielä OPS esittänyt, että seuran lisenssihakemusta käsiteltäessä ei ollut noudatettu yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa, että lisenssimenettelyyn osallistuvia seuroja on kohdeltava yhdenvertaisesti. Lisäksi lisenssijärjestelmään liittyvän käytännön vakiintuneisuus voi luoda perusteltuja odotuksia tietynlaiselle kohtelulle lisenssimenettelyssä.


Asiassa ei ole ilmennyt, että Miesten Ykkösen lisenssiä vuodeksi 2018 hakeneita seuroja ei ollut kohdeltu lisenssimenettelyssä yhdenvertaisesti. Näyttämättä on jäänyt myös se, että asiassa on poikettu sellaisesta vakiintuneesta käytännöstä, johon OPS on voinut menettelyssä luottaa. Asiassa ei ole osoitettu, että OPS:n hakema Miesten Ykkösen lisenssi on aikaisemmin myönnetty OPS:lle tai muulle seuralle, joka on laiminlyönyt lisenssimääräysten mukaiset velvollisuutensa vastaavalla tavalla kuin OPS tässä tapauksessa. Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että OPS:a on kohdeltu asiassa syrjivästi.             


Johtopäätökset

 

Lisenssikomitean päätös on perustunut ehdottomien lisenssimääräysten laiminlyöntiin. Lisenssikomitean päätöstä ei voida pitää lisenssimääräysten vastaisena. OPS:n rikottua kuukausien ajan tärkeimpiä velvollisuuksiaan pelaajiaan ja muita tahoja kohtaan lisenssin epäämistä ei voida pitää seuran kannalta kohtuuttomana. Lisenssikomitean ei ole näytetty käyttäneen harkintavaltaansa asiassa väärin. Asiassa ei ole ilmennyt myöskään sellaisia menettelyvirheitä, joiden vuoksi valituksen kohteena oleva päätös tulisi kumota. On myös jäänyt näyttämättä, että OPS:a on kohdeltu asiassa syrjivästi. Valitus on siten hylättävä.


Lautakuntakulut

 

Asian näin päättyessä OPS:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Tapio Rantala, Kristiina Rintala ja Hilkka Salmenkylä.