22/2011 Ampumaurheilu: Kurinpito - Kilpailukielto - Kurinpitomenettely


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 22/2011

18.8.2011    Diaarinro 10/2011    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Reserviläisurheiluliitto ry:n hallituksen päätös 31.8.2010 koskien Olavi Iso-Ojalle määrättyä yhden vuoden kilpailukieltoa 


ASIA  

Kilpailukielto 


MUUTOKSENHAKIJA 

Olavi Iso-Oja 


KUULTAVA 

Reserviläisurheiluliitto ry 


HALLITUKSEN PÄÄTÖS 

Reserviläisurheiluliitto ry:n hallitus (Reserviläisurheiluliitto) on päätöksellään 31.8.2010 määrännyt Olavi Iso-Ojalle yhden vuoden kilpailukiellon ajaksi 31.8.2010 - 31.8.2011. 


Kurinpitopäätöksen perusteena on todettu, että Olavi Iso-Oja oli ollut ampumakilpailussa alkoholin vaikutuksen alainen ja menetellyt siten Reserviläisurheiluliiton kilpailusääntöjen vastaisesti. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Iso-Oja on valituksessaan vaatinut, että Reserviläisurheiluliiton hallituksen päätös määrätystä kilpailukiellosta kumotaan. 


Päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Iso-Ojaa ei ollut kuultu eikä hänelle ollut annettu tilaisuutta tulla kuulluksi ennen hallituksen päätöstä.    


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Reserviläisurheiluliitto ry on vastauksessaan vaatinut valituksen hylkäämistä. 


Iso-Oja oli poistettu perinneasemestaruuskilpailusta alkoholin takia. Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailujen yleissääntöjen 9 §:n mukaan yritys osallistua alkoholin vaikutuksen alaisena ampumakilpailuun oli erityisen vakava rikkomus. Kilpailun johtaja oli havainnut Iso-Ojan olevan alkoholin vaikutuksen alainen ja kilpailun tekninen asiantuntija oli esittänyt vuoden kilpailukieltoa.  


Liiton puheenjohtaja oli kuullut Iso-Ojaa puhelimitse eikä Iso-Oja ollut tuolloin suoranaisesti kiistänyt hänestä tehtyjä havaintoja. Varmuuden vuoksi Iso-Ojaa oli myöhemmin kuultu myös kirjallisesti.  


VASTASELITYS 

Iso-Oja on vastaselityksessään todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että kurinpitopäätös oli tehty jo 31.8.2010 ja Iso-Ojaa oli kuultu vasta tämän jälkeen marraskuussa. 


Kilpailussa ei ollut käytettävissä puhalluslaitteistoa alkoholin mittaamiseen, joten kilpailunjohtaja teki arviot aistinvaraisesti. Tämä ei ollut luotettava havainnointitapa.  


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu 

(a) Onko valitus tehty määräajassa? 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 


Reserviläisurheiluliiton hallitus on tehnyt ratkaisunsa 31.8.2010. Iso-Oja on todennut saaneensa päätöksestä tiedon vasta 20.4.2011, jolloin Iso-Ojalta oli tiedusteltu, miksi hän oli ilmoittautunut kilpailuun, vaikka hänet oli määrätty kilpailukieltoon 31.8.2011 saakka. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että Reserviläisurheiluliiton hallituksen päätös 31.8.2010 olisi toimitettu tiedoksi Iso-Ojalle. Pöytäkirjanotteessa oli muutoinkin ollut ainoastaan ratkaisun lopputulos, mutta ei ratkaisun perusteluja. Tällaista perustelut sisältävää päätöstä ei ole vieläkään toimitettu. 


Kuten oikeusturvalautakunta on esimerkiksi ratkaisussaan UOL 6/2009 todennut, muutoksenhaun kannalta ratkaisun perusteluilla on olennainen merkitys sekä muutoksenhakijalle itselleen että valitusta käsittelevälle muutoksenhakuelimelle. Valitusajan alkamisen kannalta ratkaisevana on näin ollen pidettävä sitä ajankohtaa, jolloin ratkaisu perusteluineen toimitetaan tiedoksi asianosaiselle. Tällaista päätös ei ole vieläkään toimitettu. Valitus on toimitettu oikeusturvalautakunnalle 3.5.2011, joten valitus on edellä selostettuun nähden toimitettu lautakunnan toimistoon ajoissa. Lautakunta ottaa valituksen tutkittavakseen.  


(b) Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisun perustelut 

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu 

Reserviläisurheiluliitto oli järjestänyt perinnease mestaruuskilpailut 14. - 15.8.2010. Ampumakilpailun 27.8.2010 päivättyyn valvontakertomukseen on kirjattu seuraava merkintä: 

”Yksi kilpailija poistettiin kilpailuista alkoholin takia. Ampuja oli juovuksissa, jonka huomasi kilpailun johtaja ja teki tarvittavat toimenpiteet. Esitetään, että ampuja Olavi Iso-Oja saa 1 vuoden kilpailukiellon Reserviläisurheiluliiton ampumakilpailuihin.” 


Reserviläisurheiluliiton hallitus on valvontakertomuksen perusteella määrännyt päätöksellään 31.8.2010 Iso-Ojan yhdeksi vuodeksi kilpailukieltoon. Tämän jälkeen Reserviläisurheiluliitto on 30.11.2010 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Iso-Ojalta vastausta valvontakertomuksessa esitetyn selostuksen johdosta. Iso-Oja on antanut asiassa 15.12.2010 päivätyn vastauksen. 


Reserviläisurheiluliiton hallitus ei ole antanut asiassa kurinpitoratkaisua Iso-Ojan antaman vastauksen jälkeen. 


Oikeusturvalautakunnassa on kysymys ensisijaisesti siitä, onko kurinpitoseuraamusta määrättäessä menetelty oikein. Toiseksi kysymys on myös siitä, onko kilpailukiellon määräämiselle ollut asianmukaiset perusteet. 


Kurinpitomenettelyä koskevat yleiset periaatteet ja sääntömääräykset 

Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailujen ja kuntoliikuntatapahtumien yleissääntöjen 9 §:n mukaan liitto voi antaa kilpailijalle tai toimitsijalle huomautuksen, varoituksen tai määräaikaisen kilpailu- / toimintakiellon sääntörikkomuksesta. Erityisen vakavaksi katsotaan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisuudessa toimiminen ja siitä johtuneet käyttäytymishäiriöt. Reserviläisurheiluliiton säännöissä ei ole tarkempia määräyksiä kurinpidon menettelystä. Iso-Ojan valituksessa esitetyn johdosta oikeusturvalautakunta arvioi kuitenkin ensin, onko kurinpitomenettelyssä tapahtunut sellaisia virheitä, joiden johdosta kurinpitopäätös tulisi poistaa. 


Oikeusturvalautakunta on useissa kurinpitoa koskevissa ratkaisuissaan todennut, että keskeinen oikeussuojaperiaate on asianosaisen kuuleminen erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia (esimerkiksi UOL 5/2008, UOL 7/2009 ja UOL 17/2010). Kuulemisvelvoite perustuu myös urheilun kurinpidon ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin oikeusperiaatteisiin, ja sitä on vakiintuneesti noudatettu urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä. 


Kurinpitomenettely on nyt kysymyksessä olevassa asiassa saanut alkunsa ampumakilpailun 27.8.2010 päivätystä valvontakertomuksesta. Tämän jälkeen Reserviläisurheiluliiton hallitus on 31.8.2010 määrännyt Iso-Ojalle yhden vuoden kilpailukiellon. Hallituksen päätöksessä ei ole mainintaa siitä, että Iso-Ojalle olisi varattu tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Myöhemmin 30.11.2010 päivätyllä kirjeellä Iso-Ojalta on pyydetty vastausta ampumakilpailun valvontakertomuksesta. Iso-Oja on antanut 15.12.2010 päivätyn vastauksen. 


Urheilun kurinpidossa asianmukaiseen kuulemismenettelyyn kuuluu, että ensiksikin urheilijalle annetaan tieto häneen kohdistetusta kurinpitomenettelystä ja kaikesta siitä aineistosta, johon menettely perustuu. Toiseksi urheilijalle tulee antaa aito mahdollisuus vaikuttaa menettelyyn siten, että hänelle varataan tilaisuus antaa vastineensa ja oma selvityksensä. Koko kuulemismenettely on pantava toimeen ennen kuin kurinpidosta päättävä elin tekee ratkaisunsa (esimerkiksi UOL 19/2010). 


Asiassa on riidatonta, että Iso-Oja on antanut lausumansa tapahtumista vasta sen jälkeen, kun hallitus oli jo tehnyt päätöksen kilpailukiellosta. Oikeusturvalautakunta toteaa, että tässä tapauksessa Reserviläisurheiluliitto ei ole ennen asian ratkaisemista ilmoittanut Iso-Ojalle, että valvontakertomus on johtanut kurinpitomenettelyyn. Menettelyn aikana ennen hallituksen päätöksen 31.8.2010 tekemistä Iso-Oja ei ole myöskään saanut tilaisuutta tutustua valvontakertomukseen eikä hän ole saanut tilaisuutta ennen hallituksen päätöstä lausuman antamiseen asiassa. 


Urheilun oikeusturvalautakunnan johtopäätökset 

Reserviläisurheiluliiton menettelyyn asian käsittelyssä on sisältynyt olennaisia virheitä siltä osin kuin kysymys on ollut Iso-Ojan kuulemisesta. Kuulemisessa tapahtunut menettelyvirhe koskee kurinpitomenettelyn keskeisiä oikeusturvan takeita. Näin ollen asiaa ei ole syytä palauttaa Reserviläisurheiluliiton hallitukseen uudestaan käsiteltäväksi, vaan kilpailukielto poistetaan lopullisesti (UOL 5/2008 ja UOL 7/2009).  


Päätöslauselma 

Valitus hyväksytään. Reserviläisurheiluliitto ry:n hallituksen päätös 31.8.2010 kumotaan siltä osin kuin Olavi Iso-Ojalle on määrätty yhden vuoden kilpailukielto ajalle 31.8.2010 - 31.8.2011. 

Valitusmaksu palautetaan. 

Ratkaisu oli yksimielinen.   


Risto Jalanko                                      Timo Ojala puheenjohtaja                                    sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Heikki Halila, Matti Hiltunen, Mika Palmgren ja Hannu Rautiainen.