7/2004 Yleisurheilu: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Valmennustuki


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                           Nro 7/2004

8.6.2004                           Diaarinro 4/2004   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Porin Yleisurheilu ry:n johtokunnan 25.1.2004 tekemä päätös,  jonka mukaan Porin Pyrintö ry:een siirtyneille Lasse Luotoselle, Jenni Viljaselle ja Tuomas Seppäselle ei makseta valmennustukea vuodelle 2004. 


ASIA     

Valmennustuki 


MUUTOKSENHAKIJAT

Lasse Luotonen

Jenni Viljanen

Tuomas Seppänen 


KUULTAVA

Porin Yleisurheilu ry 


VALITUS

Luotonen, Viljanen ja Seppänen ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että Porin Yleisurheilu ry:n päätös olla maksamatta vuodelle 2004 valmennustukia kumotaan ja Luotoselle maksetaan tukea 700 euroa, Viljaselle 700 euroa ja Seppäselle 245 euroa.

Valituksensa perusteluissa muutoksenhakijat ovat katsoneet, että he olivat täyttäneet valmennustuen maksamiselle asetetut edellytykset eikä jo ansaittua valmennustukea näin ollen ole voitu jättää maksamatta. 


VASTAUS

Porin Yleisurheilu ry on vastauksessaan todennut, että vakiintuneen käytännön mukaan valmennustuen maksamisen edellytyksenä on, että urheilija edustaa seuraa myös tuen ansaitsemista seuraavana vuonna. 


VASTASELITYS

Muutoksenhakijat ovat vastaselityksessään toistaneet aiemmat näkemyksensä ja vedonneet lisäksi siihen, että Porin Yleisurheilu ry:n päätös olla maksamatta valmennustukia loukkasi yhdistymisvapautta, koska se käytännössä rajoitti seurasiirtoja.


KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

Lautakunta on ratkaissut asian sille toimitettujen asiakirjojen perusteella. Suullista käsittelyä ei ole toimitettu, koska sen toimittaminen on asian selvyyden vuoksi ollut tarpeetonta. 


PÄÄTÖS

Tosiasiat

Porin Yleisurheilu ry:ssä noudatetun käytännön mukaan valmennustuen maksaminen ja sen määrä perustuu urheilijan henkilökohtaiseen luokitukseen, edellisenä kautena hankittuihin SM- ja piirimestaruuspisteisiin sekä edellisen kauden arvokisa- ja maaotteluedustuksiin. Sopimusta valmennustuen maksamisesta ei tehdä, mutta käytäntö ja edellä todetut tuen maksamiselle asetetut kriteerit ovat yleisesti tiedossa. Arvokisamenestyksen johdosta voidaan lisäksi maksaa ylimääräistä tukea.

Luotosen, Viljasen ja Seppäsen valmennustukia koskevat vaatimukset ovat määrältään riidattomia. Heidän henkilökohtainen luokituksensa ja vuonna 2003 saavuttamansa menestys johtaa Porin Yleisurheilu ry:n ilmoittamilla perusteilla siihen valmennustukimäärään, jota asiassa on vaadittu. Riitaiseksi kysymykseksi jää, onko Porin Yleisurheilu ry velvollinen maksamaan Luotosen, Viljasen ja Seppäsen vuonna 2003 saavuttamaan menestykseen perustuvat ja vuotta 2004 koskevat valmennustuet heille huolimatta siitä, että he ovat vaihtaneet edustamaan toista seuraa vuoden 2004 alusta lukien. 


Käsittelyratkaisu

Oikeusturvalautakunnalle tehtävän valituksen kohteena voivat lautakunnan sääntöjen mukaan olla muun muassa urheiluseuran päätökset, joissa on kysymys jäsenoikeuksien rajoittamisesta, kurinpitotoimista tai päätöksen sääntöjenvastaisuudesta.

Jäsenoikeuksien rajoittamisessa voi olla kysymys esimerkiksi yhdistyksen toimielimen päätöksestä tai muusta toiminnasta, joka vähentää yhdistyksen jäsenelle sääntöjen mukaan kuuluvaa erityistä etua yhdistyksessä taikka sisällöltään olennaisesti loukkaa jäsenten yhdenvertaisuutta.

Oikeuturvalautakunnan arvion mukaan asiassa on kysymys Luotosen, Viljasen ja Seppäsen jäsenoikeuksista. Valitus tutkitaan. 


Pääasiaratkaisu

Urheiluseuran maksaman valmennustuen tarkoituksena on tukea seuran edustusurheilijoiden valmentautumista ja kilpailemista osallistumalla heille aiheutuvien kulujen kattamiseen. On luonnollista, että tuen maksaminen perustuu siihen arvioon, joka urheilijan tulevasta menestyksestä voidaan edellisen kauden tulosten perusteella tehdä. Valmennustuki ei ole luonteeltaan palkinto vaan lähinnä kulukorvaus, vaikka sen maksaminen perustuukin edellisen kauden menestykseen. Valmennustuen luonne huomioon ottaen on itsestään selvää, ettei seura tue muita kuin sellaisia urheilijoita, jotka edustavat sitä kaudella, jota valmennustuki koskee.

Edellä todetun perusteella urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, ettei Porin Yleisurheilu ry:n päätös olla maksamatta valmennustukia Luotoselle, Viljaselle ja Seppäselle loukkaa heidän jäsenoikeuksiaan. 


Päätöslauselma

Valitus hylätään.
Valitusmaksua ei palauteta.


Pertti Välimäki                          Jarmo Hirvonen

puheenjohtaja                          sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki (erim.), Antti Aine (erim.), Pekka Ilmivalta, Kristiina Rintala-Jaalivaara ja Mika Palmgren. 


Äänestys. 

Eri mieltä olevien jäsenten lausunnot. 

Jäsen Antti Aine: Käsittelyratkaisunani lausun seuraavaa.

Kysymyksessä oleva asian käsittely voisi kuulua urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan sillä perusteella, että asiassa olisi kysymys muutoksenhakijoiden jäsenoikeuksien rajoittamisesta. Tällaisesta voi olla kysymys esimerkiksi silloin, kun yhdistyksen toimielimen päätös tai muu toiminta vähentää yhdistyksen jäsenelle sääntöjen mukaan kuuluvaa erityistä etua yhdistyksessä tai olennaisesti loukkaa jäsenten yhdenvertaisuutta.

Seuran urheilijoilleen maksama valmennustuki ei perustu seuran sääntöihin. Koska valmennustuen päättymisehto koskee kaikkia valmennustuen piirissä olevia, asiassa ei ole myöskään kyse jäsenten yhdenvertaisuudesta. Näillä perusteilla asian tutkiminen ei kuulu urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan.

Asiassa on kyse lähinnä muutoksenhakijoiden ja Porin Yleisurheilu ry:n välisestä joko sopimukseen tai sopimuksen kaltaisiin seikkoihin perustuvien velvoitteiden olemassaoloa ja niiden sisältöä koskevasta erimielisyydestä. Tällaisia kysymyksiä koskevia riitoja urheilun oikeusturvalautakunta voi tutkia ainoastaan välimiesoikeutena niillä edellytyksillä, joista määrätään lautakunnan sääntöjen 4 §:ssä.

Näillä perusteilla jätän valituksen tutkimatta. 

Puheenjohtaja Pertti Välimäki: Olen samaa mieltä kuin Aine.