13/2024 Pyöräily – Kurinpito – Päätöksen sääntöjenvastaisuus - – Muutoksenhakuoikeus

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS                                     
Nro 13/2024
5.4.2024                                   
Diaarinro 37/2023

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Pyöräily ry:n sääntö- ja tuomarivaliokunnan (STV) päätös 12.12.2023 liiton kurinpitolautakunnan kurinpitopäätöksen 24.11.2023 nro 1 muuttamisesta (Suomen Pyöräily ry:n alaisten kilpailujen ylituomarin antama kurinpitorangaistus 20.8.2023)

 

ASIA                 
Pyöräily – Kurinpito – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Muutoksenhakuoikeus

                         

MUUTOKSENHAKIJA
A

 

KUULTAVAT
Suomen Pyöräily ry

 

ASIAN TAUSTA JA VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Valittaja A oli ollut osallistunut Porvoon ajot 20.8.2023 -pyöräilykilpailuun Cycling Club Helsingin (CCH) joukkueenjohtajana ja huoltoauton kuljettajana. Elite-sarjan kilpailun toisella kierroksella valittaja oli saanut kilpailun ylituomarilta käskyn ajaa sivuun kilpailureitiltä ja poistua kilpailukaravaanista kilpailussa aiheutetun vaaratilanteen vuoksi. Ylituomari oli ilmoittanut suullisesti A:lle liikenneturvallisuuden vaarantamisesta annetusta 500 euron suuruisesta kurinpitosakosta ja kilpailusta poissulkemisesta säännön 8.2.1. (2.12.007) nojalla. Tuomariraportin liitteen mukaan kaksi liikenteenohjaajaa oli raporttiensa mukaisesti ilmoittanut valittajan kuljettaneen huoltoautoa vaarallisesti liikenteenohjaajien valvonnassa olevilla risteysalueilla keskellä tietä aiheuttaen vaaratilanteen kilpailijalle, kun huoltoauto oli palannut omalle ajokaistalleen, jolloin kilpapyöräilijä oli joutunut äkillisesti väistämään autoa. Pyöräilijä oli hienoisesti välttänyt yhteentörmäyksen.

Suomen Pyöräily ry (liitto) oli 22.8.2023 julkaissut kurinpitorangaistuksesta tiedon liiton internetsivustolla. Valittajalle oli 23.8.2023 toimitettu tiedoksi kurinpitorangaistusta koskeva sakkolasku. Valittaja oli 1.9.2023 liiton kurinpitolautakunnalta vaatinut kurinpitosakon ja sitä koskevan ilmoituksen julkaisun poistamista. Seuraavana päivänä tieto liikenneturvallisuuden vaarantamisesta oli kurinpitolautakunnan pyynnöstä poistettu ja internetsivustolla oli julkaistu lisäksi sakon osalta tieto siitä, että asian käsittely on kesken.

Valittaja oli 13.9.2023 saanut tiedokseen kilpailun ylituomarin raportin sekä kilpailun tuomarin lisävaatimuksen siitä, että valittajalle tulisi määrätä kuuden kuukauden kilpailu- ja toimitsijakielto sekä 10 000 euron suuruinen sakko kilpailun tuomaristoon kohdistuneen uhkailun ja painostuksen vuoksi. Valittajalle oli samalla varattu liiton kurinpitolautakunnan toimesta tilaisuus lausua näistä.

Valittaja oli 19.9.2023 toimittanut valituksensa urheilun oikeusturvalautakuntaan ja samalla ilmoittanut, että asian käsittely liiton kurinpitolautakunnassa on osittain kesken. Urheilun oikeusturvalautakunta oli kehottanut valittajaa 2.10.2023 mennessä täydentämään valitustaan muun muassa ilmoittamalla, mikä on valituksen kohteena oleva kurinpitopäätös. Valittajalle varattua määräaikaa valituksensa täydentämiseksi oli sittemmin tämän perustellusta pyynnöstä koskien liiton kurinpitomenettelyn keskeneräisyyttä pidennetty ensin 13.11.2023 saakka ja sen jälkeen vielä 27.11.2023, 15.12.2023 ja lopuksi 15.1.2024 saakka. Valittaja oli 15.1.2024 täydentänyt valitustaan, minkä jälkeen asiassa oli liiton perustellusta pyynnöstä myönnetty liitolle vastauksen antamiseksi määräajan pidennystä 21.2.2024 saakka. Liitto oli sittemmin jäljempänä selostettavalla tavalla antanut määräajassa vastauksensa asiassa.

Liiton kurinpitolautakunta on päätöksellään 24.11.2023 nro 1 kumonnut ylituomarin päätöksen, jolla valittajalle oli määrätty kurinpitorangaistus. Päätöksellä oli poistettu valittajalle määrätty 500 euron sakko mitätöimällä tätä koskeva lasku. Lisäksi päätöksellä oli määrätty liiton verkkosivuilla julkaistun tiedon kurinpitorangaistuksesta – sisältäen tiedon valittajan nimestä, tuomitusta sakosta ja sen perusteesta – poistettavaksi kokonaisuudessaan. Kurinpitoseuraamuksen kumoamiseen johtaneen kurinpitolautakunnan päätöksen perusteena oli ollut ylituomarin raportin oikea-aikaiseen toimittamiseen liittynyt menettelyvirhe. Lisäksi kurinpitolautakunta oli määrännyt kurinpitoseuraamuksen kumonneen päätöksensä julkisesta tiedottamisesta. Liiton kurinpitolautakunta oli antanut päätöksestään erillisen muutoksenhakuohjauksen, jonka mukaan päätöksestä oli voinut valittaa 30 päivän kuluessa urheilun oikeusturvalautakuntaan kirjallisesti tehtävällä valituksella. Kurinpitolautakunnan päätöksestä ei ollut kuitenkaan määräajassa valitettu. Kurinpitolautakunta oli vielä ilmoittanut ratkaisevansa erillisellä päätöksellä tuomariston jäsenen vaatimuksen valittajalle määrättävästä lisärangaistuksesta.

Liitto oli edellä selostetun kurinpitopäätöksen jälkeen 29.11.2023 julkistanut tiedotteen kurinpitopäätöksestä ja poistanut verkkosivustolta tiedot valittajan kurinpitoseuraamuksesta.

Liiton toinen toimielin eli sääntö- ja tuomarivaliokunta (STV) oli 12.12.2023 kokouksessaan ja siitä laaditussa muistiossaan katsonut, ettei liiton kurinpitolautakunnan päätös kumota kurinpitoseuraamus ollut pätevä, kurinpitolautakunnalla ei ollut ollut toimivaltaa määrätä liiton verkkosivustolta poistettavaksi tietoa määrätystä kurinpitoseuraamuksesta ja ettei liitolla ollut ollut toimivaltaa kurinpitolautakunnan päätöksen seurauksena poistaa edellä mainittua tietoa liiton verkkosivustolta. Sääntö- ja tuomarivaliokunta oli päättänyt palauttaa liiton verkkosivustolle tiedon ylituomarin määräämästä kurinpitoseuraamuksesta sekä tiedot kilpailusta, ylituomarin päätöksestä päivämäärineen, valittajan seurasta ja asemasta joukkueenjohtajana/huoltoauton kuljettajana, sääntökohdasta ja kurinpitoseuraamuksen syystä ”vaaratilanteen aiheuttaminen huoltoautokolonnassa”. Verkkosivujulkaisussa ei ole ollut mainittu valittajan nimeä.

Sääntö- ja tuomarivaliokunta on muistiossaan päätöksensä perusteluina lausunut muun muassa, että valitus asiassa oli tehty virheellisesti kurinpitolautakunnalle, vaikka muutosta olisi tullut kilpailusääntöjen mukaan hakea sääntö- ja tuomarivaliokunnalta. Kurinpitolautakunnalla oli toimivalta määrätä kurinpitoseuraamuksia muttei kumota muiden toimijoiden antamia rangaistuksia. Kilpailussa annetut rangaistukset olivat kilpailusääntöjen mukaan yksinomaan ylituomarin, tuomarineuvoston sekä sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätettävissä olevia asioita. Kurinpitolautakunnan päätös kumota ja mitätöidä rangaistus oli pätemätön, koska sääntöjen mukaan kurinpitolautakunnalla ei ollut tällaista toimivaltaa eikä kurinpitolautakunta ollut myöskään käsitellyt kurinpitosääntöjen 3 §:ssä määrätyllä tavalla asiaa 14 päivän kuluessa tiedoksisaannosta. Lisäksi sääntö- ja tuomarivaliokunta on lausunut, ettei kuulemis- tai muitakaan menettelyvirheitä ollut tapahtunut ylituomarin määrätessä kurinpitoseuraamusta ja että valittajalle määrätty kurinpitoseuraamus oli sääntöjenmukainen. Edelleen sääntö- ja tuomarivaliokunta on katsonut, että tiedon poistaminen liiton verkkosivustolta oli ollut liiton hallituksen toimesta sääntöjenvastaista määrättyihin rangaistuksiin puuttumista eli kilpailumanipulaatiota, jolla oli pyritty vaikuttamaan urheilukilpailun tapahtumienkulkuun. Liiton sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätöstä ei ollut annettu tiedoksi valittajalle eikä siinä ollut annettu muutoksenhakuohjausta.

Liiton kurinpitolautakunta on päätöksellään 31.12.2023 nro 2 antanut valittajalle varoituksen hyvän tavan vastaisesta menettelystä hyläten muutoin tuomariston jäsenen lisärangaistusvaatimukset kilpailukiellosta ja sakkorangaistuksesta valittajalle. Kyseisestä päätöksestä ei ole määräajassa valitettu eikä valittajan jäljempänä selostettu valitus koske mainittua päätöstä.

 

VALITUS JA SEN TÄYDENNYKSET PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että liiton sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätös kumotaan, sääntö- ja tuomarivaliokunnan muistio ja päätös määrätään poistettavaksi liiton verkkosivustolta ja että Suomen Pyöräily ry velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 4 680 eurolla.

Urheilun oikeusturvalautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksen. Valittajalla on asiassa muutoksenhakuintressi. Liiton sääntö- ja tuomarivaliokunta (STV) on tehnyt uuden päätöksen, jolla se on muuttanut kurinpitolautakunnan päätöstä valittajaa koskevassa kurinpitoasiassa. Liiton sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätöksellä on katsottu valittajan syyllistyneen liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, todettu alun pitäen määrätyn rangaistuksen olleen oikea ja ilmoitettu edellä mainituista seikoista tiedotettavan liiton verkkosivustolla. Näin ollen sillä, ettei valittajalle ole lopulta määrätty konkreettista 500 euron kurinpitosakkoa, ei ole merkitystä. Myöskään sillä, etteivät sääntö- ja tuomarivaliokunnan liiton sivustolla julkaisemat kurinpitoseuraamustiedot olleet sisältäneet valittajan nimeä, ole asiassa merkitystä, koska valittaja on ollut julkaisun yksilöinnistä johtuen tunnistettavissa ja koska valittajan nimi on ollut julkaistuna samaisissa kohdin liiton verkkosivustolla kolmen kuukauden ajan elo-marraskuussa 2023.

Valittajalla on myös alun pitäen ollut perusteltu syy hakea muutosta ylituomarin määräämään kurinpitoseuraamukseen ja toimittaa tätä koskeva valitus oikeusturvalautakunnalle ottaen huomioon, ettei kurinpitoasian käsittelyssä ollut noudatettu määräaikoja siitä, milloin ylituomarin raportti olisi tullut toimittaa kurinpitolautakunnalle.

Sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätös 12.12.2023 on liiton sääntöjen 7 §:n vastainen, koska kurinpitovaltaa liitossa käyttää hallituksen asettama kurinpitolautakunta, joka on ottanut valittajan valituksen käsiteltäväkseen ja antanut siinä ratkaisunsa. Liiton säännöissä ei ole määräyksiä muutoksenhakumenettelystä, jossa sääntö- ja tuomarivaliokunnalla olisi mahdollisuus itsenäisesti kurinpitolautakunnan päätökseen tyytymättömänä tehdä uusi yhdistyksen päätös. Sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätös on ilmeisen sääntöjenvastainen. Liiton olisi sen sijaan tullut sääntöjensä 8 §:n ja 9 §:n nojalla saattaa asia vireille urheilun oikeusturvalautakunnassa, jos se olisi halunnut hakea kurinpitolautakunnan päätökseen muutosta. Kurinpitolautakunnan päätös 24.11.2023 onkin tullut lainvoimaiseksi, kun siihen ei ollut haettu muutosta urheilun oikeusturvalautakunnalta. Päätöksellään sääntö- ja tuomarivaliokunta on toistanut jo kerran kurinpitomenettelyssä tehdyn ja valittajan alkuperäisen valituksen kohteena olleen kuulemis- ja tiedottamisvirheen, epäasiallisin keinoin jälkikäteen yrittänyt paikata kilpailutuomareiden menettelyä ja ilman asian selvittämistä lukenut valittajan syyksi väitetyn rikkomuksen. Näin menetellen valittajan oikeusturvaa on vakavalla tavalla loukattu.

Sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätöksessään esittämät seikat ylituomarin raportin saatavilla olemisesta, kurinpitolautakunnan vastuusta tutkia kilpailun tuomariraportteja sekä muutkin väitteet valittajan menettelystä ovat ilmeisen virheellisiä ja kestämättömiä. Samoin sääntö- ja tuomarivaliokunta on virheellisesti päätöksessään katsonut, ettei tuomarineuvoston päätöksellä annetusta kilpailurangaistuksesta voisi valittaa kuin tietyissä tilanteissa rangaistuksen mittaamisen osalta. On selvää, että valittajalle lisärangaistusta vaatinut tuomarineuvoston jäsen, joka on myös kuulunut sääntö- ja tuomarivaliokuntaan, on pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että valittaja saisi asiassa kurinpitoseuraamuksen tavalla tai toisella.

Valittajan lautakuntakulut koostuvat oikeudellisen avustajan yhteensä yli kahden työpäivän työstä. Oikeudellisen avustajan käyttäminen asiassa on ollut perusteltua asian laadun, merkittävyyden ja poikkeuksellisuuden vuoksi.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Pyöräily ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja että liiton korvattavaksi määrättyjä lautakuntakuluja joka tapauksessa kohtuullistetaan merkittävästi siinä tilanteessa, että valitus menestyisi.

Valittajalla ei ole oikeusturvan tarvetta eikä siten muutoksenhakuoikeutta kurinpitolautakunnan päätöksestä 24.11.2023, jolla oli kumottu kurinpitoseuraamus. Valittajalla ei ole oikeusturvan tarvetta myöskään sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätöksestä 12.12.2023, koska sitä koskeva muistio/päätös oli ollut vain hetken aikaa liiton verkkosivustolla muodostamatta kurinpidollista sanktiota ja koska sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätös ei ole edustanut liiton virallista päätöstä. Vaikka liiton sisällä sen kilpailumääräysten ja kurinpitomääräysten tulkinnasta on erilaisia näkemyksiä, riippumattoman kurinpitolautakunnan päätös 24.11.2023 on – sääntö- ja tuomarivaliokunnan kannanotoista huolimatta – lopullinen. Näin ollen sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätöksen sisältö ei ole loukannut valittajan oikeusturvaa.

Kurinpitolautakunta arvioi kurinpitosääntöjen 2 §:n nojalla jatkotoimet sen jälkeen, kun liiton alaisissa kilpailuissa ylituomari on käyttänyt ensisijaista kurinpitovaltaansa ja kun asia on viikon kuluessa kilpailusta saatettu kurinpitolautakunnan tietoon. Liiton kilpailumääräysten kohdan 12.2.003 mukaan (UCI:n kurinpitolautakunta tai) sääntö- ja tuomarivaliokunta määrittää rangaistusten tyypin ja laajuuden ottaen huomioon kaikki tapahtuman olosuhteet ja erityisesti lieventävät ja raskauttavat tekijät. Sääntö- ja tuomarivaliokunta on liiton hallituksen nimeämä ja siten liiton toimielimenä hierarkkisesti alempana kuin ylimmän päätöksentekoelimen eli liittokokouksen nimeämä kurinpitolautakunta. Lisäksi kurinpitolautakunta on toimivaltaansa kuuluvissa asioissa riippumaton. Näistäkään syistä sääntö- ja tuomarivaliokunta ei ole voinut puuttua valittajaa koskevaan vapauttavaan kurinpitolautakunnan kurinpitopäätökseen.

 

VASTASELITYS

Valittaja on antanut asiassa vastaselityksensä täsmentäen lautakuntakuluvaatimuksensa määrää valitusvaatimuksiin merkityllä tavalla ja lausuen lisäksi seuraavaa.

Sääntö- ja tuomarivaliokunta on Suomen Pyöräily ry:n eli liiton alainen jaosto, jonka päätökset ovat liiton päätöksiä. Liitto on jo joulukuussa 2023 tullut tietoiseksi jaostonsa tekemästä 12.12.2023 päätöksestä ja kilpailurangaistuksen julkistamisesta liiton verkkosivuilla. Liitto on kuitenkin vasta sen jälkeen, kun valittaja on 15.1.2024 valittanut päätöksestä oikeusturvalautakuntaan, ryhtynyt toimenpiteisiin muistion/päätöksen ja kilpailurangaistukset 2023 -listalla olevan kurinpitoseuraamustiedon poistamiseksi. Näin menettelemällä liitto on sallinut sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätöksen julkaisemisen ja julkisena pitämisen hyväksyen jaostonsa päätöksen sisällön ja päätöksestä seuranneen valittajan oikeusturvan loukkaamisen. Näin liitto on hyväksynyt, että valittajaa on sääntöjenvastaisella menettelyllä rangaistu uudelleen julkisesti sekä ilman valittajan kuulemista ja sen varmistamista, että valittaja olisi saanut tiedon rangaistuksesta ja sen julkistamisesta.

Sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätös on ollut ajallisesti viimeinen päätös asiassa; se on muutoinkin näyttäytynyt liiton toimivaltaisen kurinpitoelimen päätökseltä ja siten liiton virallisen kannan sisältävältä päätökseltä. Sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätös on edelleen löydettävissä liiton verkkosivuilta, vaikka liitto onkin poistanut sivustoltaan suoran linkin päätökseen. Liitto ei ole kumonnut jaostonsa päätöstä, tiedottanut tällaisesta eikä muutoinkaan ryhtynyt riittäviin toimiin valittajan oikeusturvan takaamiseksi, mistä syystä oikeudenloukkaus jatkuu edelleen. Sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätöksessä on totuutta vastaamattomasti viitattu siihen, että valittaja olisi syyllistynyt liikenneturvallisuuden vaarantamiseen eli rikokseen.

Valittajan tekemä valitus on ollut aiheellinen. Myös vastaselityksen antaminen liiton vastauksesta on ollut tarpeellista niiden seikkojen esiin tuomiseksi, jotka osoittavat valittajan oikeusturvaa edelleen loukatun.

 

LAUSUMA

Suomen Pyöräily ry on antanut asiassa lausumansa ja todennut, että liiton hallitus eikä liiton toiminnanjohtaja ole olleet tietoisia sääntö- ja tuomarivaliokunnan muistion 12.12.2023 lataamisesta liiton verkkosivustolle. Muistio on myös sittemmin poistettu verkkosivustolta ja se on alun pitäenkin ollut usean klikkauksen takana ja anonymisoituna, joten se ei ole ollut laajasti ja helposti löydettävissä.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

1. Kysymyksenasettelu

Asiassa on ensinnäkin kysymys siitä, onko sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätökseen voinut hakea muutosta valittamalla urheilun oikeusturvalautakuntaan ja onko valittajalla asiassa oikeudellista tarvetta muutoksenhakuun (muutoksenhakuintressiä). Viimeksi mainituilta osin kysymys on siitä, että muutoksenhakijalla tulee olla muutoksenhakuintressi, joka kohdistuu ratkaisun lopputulokseen, jotta muutoksenhakemus voidaan ylipäätään tutkia.

Mikäli valitus otetaan tutkittavaksi, kysymys on siitä, onko liiton sääntö- ja tuomarivaliokunta voinut käsitellä valittajaa koskevan, kurinpitolautakunnan päätöksen 24.11.2023 mukaisen asian uudelleen.

 

2. Arvioitavat säännöt

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 9 §:n mukaan valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.

Suomen Pyöräily ry:n 11.5.2022 alkaen voimassa olevien sääntöjen 7 §:n 1 kohdan mukaan sen kurinpitovaltaa käyttää yhdistyksen hallituksen syysliittokokouksen valitsema kolmihenkinen kurinpitolautakunta. Kurinpitoa säännellään tarkemmin yhdistyksen kokouksen hyväksymissä kurinpitomääräyksissä. Sääntöjen 8 §:n mukaan liitto ja sen jäsenet sekä jäsenten jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan sen päätöksiä. Liiton ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan toimivaltaan.

Suomen Pyöräily ry:n 27.4.2023 alkaen voimassa olevien kurinpitosääntöjen 2 §:n 1 ja 3 kohdista ilmenee, että liiton kurinpitovaltaa käyttää ensimmäisenä asteena kurinpitolautakunta, jollei kysymys ole liiton alaisissa kilpailuissa välittömiä toimenpiteitä tai puuttumista urheilijan, joukkueen, valmentajan, avustajan, toimitsijan tai tuomarin toimintaan tarkoittavista tilanteista, joissa kurinpitovaltaa käyttää ensisijaisesti kilpailujen ylituomari. Kurinpitosääntöjen 9 §:n mukaan rangaistulla, kurinpitomenettelyyn osallisella henkilöllä tai yhteisöllä ja liitolla sekä rangaistavan tai epäillyn rangaistavan menettelyn kohteeksi joutuneella henkilöllä on oikeus valittaa kurinpitolautakunnan tekemästä päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin.

Suomen Pyöräily ry:n sääntö- ja tuomarivaliokunnan 27.4.2023 alkaen voimassa olevien toimintasääntöjen 3 §:n mukaan sääntö- ja tuomarivaliokunta on Suomen Pyöräily ry:n hallituksen nimittämä asiantuntijaelin sääntö- ja tuomariasioissa. Toimintasääntöjen 5 §:n mukaan sääntö- ja tuomarivaliokunta käsittelee sille toiminta-, kurinpito- ja kilpailusääntöjen mukaisesti kuuluvat asiat. Toimintasääntöjen 6 §:n 1 ja 2 kohdasta ilmenee, että kilpailutoiminnan yhteydessä kurinpitovaltaa käyttää ensisijaisesti kyseisen kilpailun tuomarineuvosto ja ylituomari, jolloin annettavasta rangaistuksesta voi tällöin valittaa sääntö- ja tuomarivaliokunnalle kilpailusääntöjen XII osan mukaisesti. Toimintasääntöjen 6 §:n 3 kohdan mukaan kilpailutoiminnan ulkopuolella, sekä erityisissä tapauksissa myös kilpailutoiminnan osalta kurinpitovaltaa käyttää ensisijaisesti kurinpitolautakunta. Toimintasääntöjen 7 §:n mukaan sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätöksistä kurinpitoasioissa voi valittaa kurinpitolautakunnalle.

Kilpailusääntöjen (voimassa 5.5.2023 alkaen) kohdan 12.2.003 mukaan UCI:n kurinpitolautakunta tai sääntö- ja tuomarivaliokunta määrittää rangaistusten tyypin ja laajuuden ottaen huomioon kaikki tapahtuman olosuhteet ja erityisesti lieventävät ja raskauttavat tekijät. Kilpailusääntöjen kohdan 12.2.001 toisesta kappaleesta ilmenee, että viimeksi mainitut kurinpidolliset menetelmät voivat kohdistua rikkomukseen, jotka ovat tapahtuneet ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana tai tapahtuman jälkeen, kuten tapahtumat kilpailutapahtumien ulkopuolella, johon kansainvälinen pyöräilyliitto (UCI) ja/tai kansallinen liitto (Suomen Pyöräily ry) liittyy jollain tavalla.

 

3. Oikeusturvalautakunnan arviointi

3.1. Oikeus hakea muutosta ja muut valituksen tutkimisen edellytykset

Oikeuskäytännössä (esim. KKO 2023:34) ja myös oikeuskirjallisuudessa on vakiintuneesti tulkittu, ettei asianosaisella pääsääntöisesti ole oikeutta hakea muutosta pelkästään ratkaisun perusteluihin eikä oikeutta muutoksenhakuun muissakaan tilanteissa, joissa ratkaisun lopputulos ei voisi muutoksenhakemuksen johdosta muuttua. Vastaavasti muutoksenhakuintressi voi muutoksenhakemuksen tekemisen jälkeen, mutta ennen sen johdosta annettavaa ratkaisua, lakata sen vuoksi, ettei muutoksenhaun kohteena oleva ratkaisu enää ole voimassa.

Oikeusturvalautakunta katsoo edellä selostettujen sääntöjen valossa, että liitossa kurinpitovaltaa käyttää kolme tahoa: ylituomari/tuomarineuvosto, sääntö- ja tuomarivaliokunta sekä riippumaton kurinpitolautakunta. Näistä viimeisimmän toimivalta on sääntöjen valossa yleinen; kurinpitolautakunta on myös liiton sisällä viimeinen muutoksenhakuelin kurinpitoasioissa.

Valittajan valituksessa on kysymys kurinpitoasiasta, jossa ensimmäisenä ratkaisunsa on antanut kurinpitolautakunta päätöksellään 24.11.2023 nro 1. Oikeusturvalautakunta toteaa, että edellä selostettujen sääntöjen mukaan kyseisestä päätöksestä on ollut oikeus hakea muutosta valittamalla urheilun oikeusturvalautakunnalle. Tähän valittajalla ei ole kuitenkaan päätöksen lopputulos huomioon ottaen ollut tarvetta eikä päätökseen olekaan haettu sääntöjen sallimin tavoin muutosta, mistä syystä se on jäänyt lainvoimaiseksi.

Liiton sääntö- ja tuomarivaliokunta on tämän jälkeen kuitenkin päätöksessään 12.12.2023 käsitellyt samaa, kurinpitolautakunnan jo ratkaisemaa asiaa. Tällaisessa tilanteessa, jossa liiton kurinpitoelinten välille on syntynyt toimivaltakiista, oikeusturvalautakunta katsoo, että valittajalla on täytynyt – edellä selostetusta sääntö- ja tuomarivaliokunnan toimintasääntöjen 7 §:n poikkeavasta muutoksenhakusäännöksestä huolimatta – olla samanlainen muutoksenhakumahdollisuus liiton sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätökseen kuin valittajalla olisi ollut oikeus kurinpitolautakunnan päätökseenkin. Valittaja ei voi muutoksenhakuoikeutensa osalta joutua asiassa huonompaan asemaan yksinomaan siitä syystä, että liiton toinen toimielin on ottanut jo käsitellyn ja ratkaistun asian uudelleen käsittelyynsä. Samaa johtopäätöstä tukevat ne seikat, ettei sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätöstä ole annettu valittajalle tiedoksi eikä päätöksessä ole ohjeistettu muunlaisesta muutoksenhakumahdollisuudesta.

Jotta oikeusturvalautakunta olisi toimivaltainen tutkimaan valituksen, on kuitenkin lisäksi edellytettävä, että valittajalla on ollut oikeusturvan tarve eli intressi hakea muutosta sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätökseen 12.12.2023. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa, että liiton sääntö- ja tuomarivaliokunta on päätöksessään muuttanut liiton riippumattoman kurinpitolautakunnan valittajaa koskevaa päätöstä lopputulokseltaan. Aikaisempi kurinpitolautakunnan päätös 24.11.2023 on ollut valittajan kannalta kaikilta osin myönteinen ja vapauttava. Edellä on tarkemmin selostettu sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätös ja sen perustelujen lausumat kurinpitolautakunnan päätöksen pätemättömyydestä, kurinpitolautakunnan toimivallan ylittämisestä ja muista menettelyvirheistä sekä sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätöksen mukaiset toimenpiteet tarkoituksin palauttaa liiton verkkosivustolle vastoin kurinpitolautakunnan päätöstä tieto ylituomarin määräämästä kurinpitoseuraamuksesta. Oikeusturvalautakunta katsoo, että viimeksi mainitut päätöksen lausumat ovat merkinneet olennaista puuttumista valittajaa koskevan kurinpitoasian käsittelyyn ja kurinpitolautakunnan päätöksen lopputulokseen.

Sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätös ja sitä seuranneet toimenpiteet ovat koskeneet valittajan etua ja oikeutta vaikuttaen valittajan oikeusasemaan sitä heikentävästi. Viimeksi mainitun päätöksen vuoksi liiton verkkosivustolla on ollut kurinpitolautakunnan päätöksen vastaisesti tunnistettava ja syyllistävä tieto valittajaa koskevasta kurinpitoasiasta, jota koskeva seuraamus on jo kumottu. Valittaja on näyttänyt myös toteen, että sääntö- ja tuomarivaliokunnan syyllistävä muistio/päätös on edelleenkin löydettävissä ja haettavissa liiton verkkosivustolla.

Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että valittajalla on ollut intressi hakea muutosta sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätökseen, vaikka hänelle kurinpitoseuraamuksena määrätty sakkorangaistus ei olekaan enää tosiasiallisesti tullut hänen maksettavakseen. Kysymys on ollut liiton toimielimen päätöksestä, joka on julkaistu ja jonka johdosta on ryhdytty konkreettisiin, valittajan oikeusasemaan puuttuviin toimiin. Muutkin tutkittavaksi ottamista koskevat edellytykset täyttyvät. Oikeusturvalautakunnalla on siten toimivalta tutkia valittajan valitus.

 

3.2. Päätöksen sääntöjenvastaisuus

Edellä tämän päätöksen perustelujen jaksossa 2 tarkemmin selostetuista liiton sääntöjen 7 §:n 1 kohdasta ja 8 §:stä sekä liiton kurinpitosääntöjen 2 §:stä ilmenee, että liiton kurinpitolautakunta on voinut ottaa käsiteltäväkseen valittajaa koskevan ylituomarin päätöksen 20.8.2023 mukaisen kurinpitoasian.

Edellä selostettujen liiton sääntö- ja tuomarivaliokunnan toimintasääntöjen mukaan kyseisen valiokunnan tehtävänä on myös käsitellä tiettyjä kurinpitoasioita, joissa liiton sisäisenä muutoksenhakuasteena toimii kurinpitovaliokunta. Näistä tai muistakaan liiton säännöistä ei selvästi ja nimenomaisesti ilmene, miten kurinpitovallan käyttämisen toimivalta on liitossa eri toimielinten kesken jaettu, mikä on osaltaan varmasti ollut omiaan aiheuttamaan liiton toimielimissä sekaannusta.

Oikeusturvalautakunta kuitenkin toteaa, että edellä lausutusta liiton sisäisen kurinpitotoimivaltasäännösten epäselvyydellä tai ristiriitaisuudella ei ole olennaista merkitystä sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätöksen 12.12.2023 sääntöjenmukaisuuden arviointiin. Missään liiton säännöissä ei ole määritelty sääntö- ja tuomarivaliokunnalle toimivaltaa ottaa vaatimuksesta, ilmoituksesta tai oma-aloitteisesti käsittelyynsä liiton kurinpitovaliokunnan jo käsittelemää ja ratkaisemaa kurinpitoasiaa. Sääntö- ja tuomarivaliokunta on siten puuttunut liiton riippumattoman ja kurinpitoasioissa toimivaltaisen kurinpitoelimen lopulliseen päätökseen jälkikäteen. Sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätöksen on siten katsottava olevan selvässä ristiriidassa liiton kurinpitosäännöstön kokonaisuuden, muutoksenhakuoikeuden sekä urheilun kurinpito-oikeuden itsenäisyyden ja riippumattomuuden periaatteiden kanssa. Myös yhdistyslain 33 §:n 2 momentista ilmenee muun muassa, että yhdistyksen päätös, jollainen on myös liiton puhe- ja päätösvaltaa käyttäneen sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätös 12.12.2023, on mitätön, jos se vähentää yhdistyksen jäsenellä sääntöjen mukaan olevaa erityistä etua yhdistyksessä taikka sisällöltään tai päätöksentekotavaltaan olennaisesti loukkaa jäsenen yhdenvertaisuutta.

Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että liiton sääntö- ja tuomarivaliokunnalla ei ole ollut toimivaltaa käsitellä valittajaa koskevaa asiaa. Mainitun valiokunnan päätös 12.12.2023 on tämän vuoksi sääntöjenvastainen ja, päätös olennaisella tavalla loukkaa valittajan etu ja oikeutta. Asiassa ei siten ole enää tarvetta arvioida erikseen sitä, onko päätös 12.12.2023 muilta osin sääntöjenvastainen vai ei. Sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätös on siten kumottava ja valitus tältä osin hyväksyttävä.

Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei sitä vastoin kuulu määräysten antaminen liiton verkkosivuilla olevan materiaalin poistamisen osalta, joten tältä osin valitus jätetään tutkimatta.

 

4. Lautakuntakulut ja valitusmaksu

Valittaja on vaatinut, että liitto velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 4 680 eurolla. Liitto on paljoksunut kuluvaatimusta ja vaatinut, että sen vaatimusta joka tapauksessa kohtuullistetaan mainitusta määrästä merkittävästi.

Valittaja on voittanut asian hänen vaatimuksensa menestyttyä. Siltä osin kuin valitus on jätetty edellä todetulta osin tutkimatta lopputuloksella ei ole vaikutusta kuluvastuuta arvioitaessa.

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n 1 kohdan mukaan jos asian voittaneelle asianosaiselle on asian ajamisesta lautakunnassa aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa. Sääntöjen 24 §:stä ilmenee, että asian käsittelyyn voidaan soveltuvin osin soveltaa yleisissä tuomioistuimissa noudatettavia menettelysäännöksiä, jos sääntöjen valituksen käsittelyä koskevan III luvun säännöksistä ei muuta johdu. Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä (esim. UOL 17/2020) on katsottu, että kyseinen säännös viittaa muun muassa oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikuluja koskeviin säännöksiin, jotka pitkälti sisällöllisesti vastaavat oikeusturvalautakunnan kulusääntöjä.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä. Saman lain 8 b §:n mukaan tuomioistuimen tulee viran puolesta alentaa asianosaisen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrää, jos asianosaisen velvoittaminen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut olisi oikeudenkäyntiin johtaneet seikat, asianosaisten asema ja asian merkitys huomioon ottaen kokonaisuutena arvioiden kohtuutonta.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että valituksen tekeminen ja lainopillisen avustajan käyttäminen oikeusturvalautakunnassa on aiheellista ottaen huomioon oikeudenloukkauksen luonne ja se, että liitto on vastauksessaan keskeisiltä osin kiistänyt valittajan valituksen. Lähtökohtaisesti liitto on siten velvollinen korvaamaan kaikki valittajan kohtuulliset oikeusturvalautakunnassa tapahtuneen asian kohtuulliset kulut.

Valittajan asiamiehen toimenpiteet ovat perustuneet 18 tunnin ajankäyttöön ja 260 euron tuntitaksaan. Oikeusturvalautakunta on tavanomaisessa urheilun seuratoimintaan liittyvässä asiassa, joka ei ole edellyttänyt tavanomaista yhdistysoikeudellista asiantuntemusta suurempaa asiantuntemusta, hyväksynyt viisi vuotta sitten kohtuulliseksi lainopillisen avustajan tuntitaksaksi 220 euroa (UOL 11/2019).

Nyt käsillä oleva asia on edellyttänyt valittajan asiamieheltä merkittävää työmäärää johtuen liiton kurinpitosäännöstön sisällöstä, kurinpitoasian menettelyn useista vaiheista sekä sääntö- ja tuomarivaliokunnan poikkeuksellisesta menettelystä. Asia on kuitenkin olennaisilta osiltaan ollut sangen tavanomainen kurinpitovalitusasia riippumatta siitä, että asiaan on liittynyt poikkeuksellisiakin piirteitä. Oikeusturvalautakunta katsoo asiamiehen 260 euron tuntitaksan asiassa kohtuulliseksi. Osa valittajan oikeusturvalautakuntakuluista on syntynyt jo ennen kuin lopullinen valituksen kohdepäätös on tehty, koska valitus on toimitettu vireille jälkikäteen arvioituna ennenaikaisesti. Viimeksi mainittu seikka ja myöhemmät liiton kurinpitopäätökset ovat olleet omiaan lisäämään jossain määrin tarvetta tarkistaa valituksen perusteita ja siten lisäämään lautakuntakuluja. Olennaisempaa asiassa on kuitenkin se, että liitto on kuitenkin omalla sääntöjenvastaisella menettelyllään aiheuttanut yksityishenkilönä olevalle valittajalle kuluja asiassa, jolla voidaan katsoa olleen valittajalle vähäistä suurempaa merkitystä. Hyväksyttävänä valittajan asiamiehen työmääränä on siten pidettävä 15 tuntia. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että liitto on velvollinen korvaamaan valittajan kohtuulliset lautakuntakulut 3 900 eurolla. Ylimeneviltä osin vaatimus on hylättävä.

Valittajalle on oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 3 kohdan nojalla palautettava suoritettu valitusmaksu, koska valittaja on oikeusturvalautakunnassa voittanut asiansa.

 

Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. Suomen Pyöräily ry:n sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätös 12.12.2023 kumotaan.

Suomen Pyöräily ry velvoitetaan korvaamaan A:n lautakuntakulut 3 900 eurolla.

Valitusmaksu palautetaan valittajalle.

Ratkaisu oli yksimielinen.

 

Timo Ojala
Puheenjohtaja                                                          


Teemu Vanhanen
Sihteeri

                                                                                                             

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Antti Aine, Terhi Kytö, Tanja Stormbom ja Pekka Timonen.