Säännöt - Stadgar


Stadgar 2017 – Fastställda den 20.6.2017

I Nämndens syfte, uppgift och befogenhet 

1 § Nämndens syfte och uppgift. Idrottens rättsskyddsnämnd är ett oberoende och neutralt rättsskyddsorgan, vars uppgift är att avgöra besvär som rör idrotten. 

Nämnden kan även fungera som skiljenämnd och ge utlåtanden enligt det som fastställs i kapitel V och VI. 

2 § Nämndens befogenhet. Nämnden har befogenhet att behandla besvär som gäller  

1) en förenings beslut som handlar om 

a) att utesluta en medlem ur föreningen, 

b) disciplinära åtgärder, 

c) begränsning av en persons medlemsrättigheter eller 

d) huruvida ett beslut strider mot föreningens stadgar.  

Med föreningens stadgar avses förutom de bestämmelser som avses i 8 § i föreningslagen även övriga allmänna bestämmelser om föreningens verksamhet, såsom disciplinära åtgärder, tävlingsregler och licensbestämmelser, dock inte idrottens grenregler; 


2) beslut av det förbund som ordnar tävlingsverksamhet som handlar om 

a) disciplin eller 

b) huruvida beslutet strider mot övriga bestämmelser som gäller tävlingsverksamheten än idrottens grenregler, 

om förbundet har förbundit sig till nämndens befogenheter; 


3) beslut om att välja eller inte välja en idrottare till mästerskapstävlingar,   

a) huruvida ett urvalskriterium som grenförbundet eller Finlands olympiska kommitté tydligt har fastställt inte har följts, eller  

b) huruvida ett beslut utan godtagbart skäl är diskriminerande på grund av kön, ålder, övertygelse, åsikt, ursprung eller någon annan orsak gällande en person; och 


4) beslut som Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf har fattat på grundval av Finlands antidopingregelverk. 

5) beslut fattat av disciplinära organ inställd gemensamt av idrottsorganisationer


3 § Begränsningar av befogenheten. Nämnden har inte befogenhet att behandla andra besvärsärenden än de som avses i 2 §. 

Nämnden har inte befogenhet att behandla besvär om beslut av samfund, som inte har förbundit sig till nämndens befogenheter.  

Besväret tas upp till prövning endast om alla de möjligheter till ändringssökande som stadgarna för partens organisation och Finlands antidopingregelverk förutsätter har använts. 

Nämnden kan inte avgöra ett ärende som har avgjorts eller är under behandling i en allmän domstol eller i en skiljenämnd. 

II Nämndens sammansättning 

4 § Nämndens ordförande, vice ordförande och medlemmar. I nämnden ingår en ordförande, ett tillräckligt antal vice ordförande och minst 17 övriga medlemmar. 

5 § Tillsättande av nämnden. Finlands olympiska kommitté kallar en ordförande och vice ordförande för nämndens mandatperiod bland personer, som har erfarenhet av domaruppdrag, samt utser personer som har avlagt en examen som krävs för domarämbetet till övriga medlemmar i nämnden. Nämndens medlemmar utses bland personer som är insatta i idrottsjuridik samt känner till idrottsorganisationernas verksamhet och idrottarnas förutsättningar. Innan tillsättandet av nämnden ska Finlands olympiska kommitté höra den representerade idrottsorganisationen samt andra experter. 

En person, som under den kommande mandatperioden uppnår den lagstadgade avgångsåldern för domare, kan inte utses till medlem. 

En medlem i nämnden kan inte tjänstgöra som ombud eller biträde i nämnden.  

6 § Nämndens mandatperiod. Nämndens mandatperiod är fyra kalenderår. 

7 § Nämndens sekreterare. För sin mandatperiod anlitar nämnden det antal sekreterare som den behöver för beredningen av ärendena. Sekreteraren sköter om beredningen av det ärende som han eller hon har tilldelats inför behandlingen i nämnden.  

8 § Beslutsförhet. Nämnden är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden samt minst två andra medlemmar är närvarande. 

Nämndens ordförande eller vice ordförande är ensam beslutsför i ett ärende om besväret har återkallats eller ärendet kan avvisas med stöd av 3 § 4 mom., 10 § 3 mom., 12 § 2 mom. eller 13 § eller avgöras utan att svaromål begärs med stöd av 17 §. Ordföranden eller vice ordföranden kan även ensam besluta om vilandeförklaring av ärendet med stöd av 18 §.  

Ordföranden eller vice ordföranden kan besluta att ärendet ska behandlas i plenum, om han eller hon anser att detta krävs för beslutspraxisens konformitet eller på grund av ärendets natur. 


III Handläggning av besvär 

9 §  Besvärsrätt. Den ändringssökande kan i nämnden vara en idrottare, en annan fysisk person eller ett samfund vars rätt eller fördel ärendet som är föremål för besväret påverkar. 

10 § Anhängiggörande. Besvär ska framföras skriftligen inom 30 dagar från det att beslutet som är föremål för besväret har delgivits. Om den ändringssökande anser det sannolikt att han eller hon på grund av ett lagligt eller med ett sådant jämförbart hinder har kunnat följa den utsatta tiden kan besväret framföras inom rimlig tid från det att hindret upphör, dock senast inom ett år från det att beslutet har delgivits. 

Besvärshandlingarna ska tillställas till e-mail adressen  som   meddelats på  nämndens websida. Ett elektroniskt meddelande anses ha anlänt till nämnden när det finns tillgängligt i de mottagningsanordningar eller det datasystem som nämnden har tillgång till på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.  

Besvär som inte har lämnats in inom den utsatta tiden avvisas. 

11 § Besvärets innehåll. Av besväret ska framgå: 

1) i vilket beslut den ändringssökande söker ändring; 

2) den ändringssökandes specifika krav, det vill säga vilka ändringar han eller hon kräver att ska göras i beslutet; 

3) vilka faktorer kravet grundar sig på;  

4) de bevis som presenteras som stöd för kravet;  

5) eventuella krav på ersättning för nämndekostnader och motiveringar till kravet;  

6) kontaktuppgifter till vilka uppmaningar och meddelanden som gäller ärendet kan skickas samt  

7) på vilka grunder nämnden har befogenhet i ärendet.  

Till besvärshandlingarna ska det beslut som ligger till grund för besväret eller en kopia av det samt ett utlåtande från Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf bifogas.  

12 § Besvärsavgift. När besvärshandlingarna tillställs nämnden ska den ändringssökande påvisa att han eller hon har betalat besvärsavgiften till nämndens konto.  

Finlands olympiska kommittés styrelse fastställer årligen storleken på avgiften. Om betalningen inte har gjorts när handlingarna tillställs nämnden ska den ändringssökande ges möjlighet att betala den före en tidpunkt som nämnden fastställer. Om avgiften inte har betalats inom den utsatta tiden avvisas besväret.  

Om den ändringssökande vinner sitt ärende i nämnden återbetalas den betalda besvärsavgiften till honom eller henne. Om den ändringssökande endast till viss del vinner sitt ärende kan avgiften delvis eller helt och hållet återbetalas till honom eller henne efter prövning av nämnden. Besvärsavgiften kan även återbetalas om det i övrigt finns särskilt vägande skäl till det. 

13 § Komplettering av besvär. Om besväret är bristfälligt ska den ändringssökande uppmanas att korrigera bristen inom utsatt tid med hot om att besväret kan avvisas om den ändringssökande inte följer uppmaningen. 

14 § Svar. Ett genmäle ska begäras av den ändringssökandes motpart och andra parter, vilkas rätt eller fördel ärendet som är föremål för besväret påverkar.  

Av genmälet ska framgå: 

1) den svarandes ställningstagande till de krav som presenteras i besväret; 

2) de faktorer som genmälet grundar sig på; 

3) de bevis som presenteras som stöd för genmälet; 

4) eventuella krav på ersättning för utgifter för nämnden och motiveringar till kravet samt 

5) kontaktuppgifter, till vilka uppmaningar och meddelanden som gäller ärendet kan skickas. 

15 § Komplettering av genmäle. Nämnden kan vid behov ge den svarande möjlighet att komplettera sitt genmäle inom en tid som nämnden fastställer.  

16 § Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf:s talan. När besvär i dopingärenden behandlas i nämnden har Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf rätt att föra den berörda partens talan.  

17 § Avgörande av ärende utan begäran om genmäle.  Om det på basis av besväret är uppenbart att ärendet inte hör till nämndens befogenhet med stöd av 2 eller 3 § i stadgarna kan besväret avvisas utan att genmäle begärs. 

Om besväret är klart ogrundat kan det avslås utan att genmäle begärs. 

18 § Vilandeförklaring. Om ett pågående ärende i nämnden samtidigt är under behandling i en allmän domstol eller skiljenämnd på ett sätt som avses i 3 § 4 mom. i stadgarna kan det pågående besväret i nämnden lämnas vilande tills den allmänna domstolen eller skiljenämnden har gett sitt avgörande i ärendet.   

19 § Hörande av parter.Parterna ska innan beslut fattas ges möjlighet att uttala sig om de mottagna utredningar som kan inverka på ärendets avgörande. 

20 §  Jäv. På jäv för en medlem och sekreteraren i nämnden tillämpas till tillämpliga delar det som fastställs i 13 kap. i rättegångsbalken. 

21 § Handläggning av ärende. Nämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde utifrån de handlingar som har tillställts den, annat skriftligt material som den har skaffat samt ett förslag till avgörande som sekreteraren har utarbetat.  Sammanträdet kan även hållas via telefon eller e-post eller med hjälp av något annat lämpligt tekniskt kommunikationssätt, om nämnden anser det lämpligt.  

Ärendet ska behandlas utan oskäligt dröjsmål. 

22 § Muntlig förhandling. Nämnden förrättar en muntlig förhandling när den anser det nödvändigt. Vid en muntlig förhandling kan parterna, vittnen och experter höras samt andra utredningar tas emot. 

23 § Handläggningsspråk. Parterna har rätt att använda finska eller svenska i nämnden. Vid handläggningen av ärendet kan även engelska användas efter nämndens övervägande, om parterna samtycker till detta. 

Om parterna har olika språk fastställer nämnden handläggningsspråket med beaktande av parternas rätt och intresse. Beslutet ges på finska eller svenska.  

24 § Övriga tillämpliga stadgar. På handläggningen av ärendet kan till tillämpliga delar de bestämmelser om förfarandet som följs i de allmänna domstolarna tillämpas, om inget annat följer av stadgarna i detta kapitel.  
  

IV Nämndens avgörande och ändringssökande i det 

25 § Fastställande av beslut. Om nämndens medlemmar inte är eniga om avgörandet ska en omröstning hållas i nämnden.    

Den åsikt som majoriteten understöder blir nämndens beslut. 

Vid lika röstetal i ett disciplin- eller dopingärende blir nämndens beslut den åsikt som är lindrigast för den som är föremål för den disciplinära åtgärden eller straffåtgärden.I övriga ärenden fastställs beslutet enligt den åsikt som ordföranden har understött.  

26 § Beslut och motivering till beslutet. Av nämndens beslut ska framgå: 

1) datum när avgörandet har fällts; 

2) parternas namn; 

3) redogörelse för det avgörande som är föremål för besväret samt parternas krav och grunderna till dem; 

4) motivering till avgörandet; 

5) beslutet; 

6) namnen på de medlemmar som har avgjort ärendet och sekreteraren som har berett ärendet samt 

7) om en omröstning har hållits om avgörandet. Om man har röstat om avgörandet ska åsikterna hos de medlemmar som varit av annan åsikt fogas till avgörandet. 

27 § Kostnader för nämndförfarande. Om handläggningen av ärendet i nämnden har orsakat kostnader för den part som har vunnit ärendet och han eller hon kräver att dessa ersätts, ska nämnden i sitt beslut fastställa att den förlorande parten helt eller delvis ska ersätta kostnaderna, om nämnden inte anser det rimligt att fastställa att parterna själva ska stå för sina kostnader.  

Om den part som har framfört ersättningskravet endast delvis har vunnit i nämnden ska nämnden överväga till hur stor del ersättning ska betalas till parten, eller fastställa att vardera parten är skyldig att stå för sina kostnader.  

Om nämnden anser att ärendet har varit oklart, trots att det funnits fog för en handläggning av ärendet i nämnden, ska den fastställa att vardera parten ska stå för sina kostnader.  

28 § Delgivning av beslut. Den ändringssökande och de övriga parterna samt vid dopingbeslut även den ändringssökandes organisation och Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf ska delges beslutet. Delgivningen kan ske till den e-mail  adress som parten har meddelat. 

29 § Ändringssökande. I nämndens beslut kan ändring inte sökas genom besvär, om inget annat följer av Finlands antidopingregelverk. 

30 § Ny behandling av ärende. Nämnden kan ta ett ärende som den har avgjort till ny behandling genom att till tillämpliga delar tillämpa de förutsättningar och grunder med vilka den laga kraft vunna domen kan återbrytas eller undanröjas med stöd av bestämmelserna om extraordinärt ändringssökande i 31 kap. i rättegångsbalken.  

För ny behandling av ett ärende tas en besvärsavgift enligt 12 § ut. 


V Nämnden som skiljenämnd 

31 § Ärenden som behandlas av skiljenämnd. Om parterna så kommer överens eller om så fastställs i de föreningsstadgar som binder parterna, kan nämnden fungera som skiljenämnd

a)      i ärenden som hör till dess befogenhet

b)      i avtalsärenden inom idrotten

c)      i ekonomiska ärenden i anknytning till idrottsföreningsverksamhet

d)      i ärenden som berör statsbidrag vilka har vidareutdelats av Finlands Olympiska kommitté

För behandling av ärenden i skiljeförfarande debiteras en avgift som är lika stor som den besvärsavgift som avses i 12 § 2 mom. och som har fastställts för idrottsföreningar.   

32 § Skiljenämndens sammansättning. Det finns tre skiljemän, om parterna inte kommer överens om en skiljeman. 

Till en skiljenämnd bestående av tre skiljemän utser båda parterna en medlem ur nämnden. Rättsskyddsnämndens ordförande eller en vice ordförande eller medlem som rättsskyddsnämndens ordförande utser är ordförande för skiljenämnden. Om parten inte använder sin rätt att utse en person utser rättsskyddsnämndens ordförande även den medlem som fungerar som skiljeman. 

En skiljenämnd bestående av en skiljeman utses av parterna. Om de inte kommer överens om skiljemannen är rättsskyddsnämndens ordförande eller en vice ordförande eller medlem som han eller hon utser skiljeman. 

Rättsskyddsnämndens sekreterare är sekreterare i skiljenämnden. 

33 § Skiljemännens arvoden. Rättsskyddsnämnden kan årligen fastställa arvoden för skiljemännen och sekreteraren för skiljeförfaranden. 

34 § Bestämmelser som tillämpas på skiljeförfarande. På skiljeförfaranden tillämpas lagen om skiljeförfarande (967/1992). 
 

VI Utlåtanden 

35 §  Utlåtandeärenden. Nämnden kan på begäran ge organisationer utlåtanden i juridiska frågor i anknytning till idrottsverksamhet. Av den som begär ett utlåtande tas en avgift i enlighet med 12 § ut. 

36 § Förfarande. I behandlingen av utlåtandeärenden följs handläggningsordningen för besvärsärenden till tillämpliga delar.  

Ordföranden eller vice ordföranden kan besluta om handläggning av utlåtandeärenden i plenum om han eller hon anser att ärendets natur så kräver. 

VII Övriga bestämmelser 

37 § Behandlingens och beslutets offentlighet. De besvärs- och svarshandlingar som tillställs nämnden samt behandlingen av ärenden i nämnden är inte offentliga, om nämnden inte med parternas samtycke beslutar på annat sätt. 

Nämndens beslut är offentligt. Nämnden kan dock besluta att motiveringarna till beslutet helt och hållet eller delvis är sekretessbelagda. Den ändringssökande och den andra parten har även i sådana fall rätt att få information om innehållet i motiveringarna. Nämnden ska i mån av möjlighet se till att parterna delges information om innehållet i avgörandet innan allmänheten ges information om avgörandet.   

För beslut i dopingärenden och deras offentlighet gäller det som fastställs separat för dessa. 

38 § Sekretess. En medlem eller sekreteraren i nämnden får inte förmedla eller utnyttja sekretessbelagd information om den ändringssökande eller någon annan av parterna som han eller hon har fått vetskap om vid behandlingen av ärendet i nämnden, om inte den som informationen gäller ger sitt samtycke till det. Innehållet i de förhandlingar som förs i nämnden är sekretessbelagt. 

39 § Arvoden. Till nämndens medlemmar och sekreterare erläggs för varje sammanträde ett arvode som överensstämmer med de arvoden som finansministeriet i sin rekommendation om arvoden som ska betalas till kommittéers och andra organs ordförande och medlemmar har fastställt för sammanträden som helt och hållet hålls utanför arbetstid.  Ersättning för resekostnader betalas i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar. 

Till sekreteraren betalas därtill ett timarvode för arbete som har utförts utanför nämndens sammanträden. Finlands olympiska kommitté beslutar om storleken på timarvodet efter att ha hört nämnden. 

40 § Nämndens arbetsordning. I plenum fastställer nämnden en arbetsordning, där det ingår bestämmelser för handläggningen av de administrativa ärenden som hör till nämnden och nödvändiga exaktare bestämmelser om behandlingen av ärenden i nämnden samt publiceringen av avgöranden i den elektroniska databasen.