13/2014 Ringette - valituksen tutkittavaksi ottaminen - toimintakiellon määräämisen edellytykset - kurinpito


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 13/2014     

30.5.2014   Diaarinro 6/2014

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Hyvinkää Ringette ry:n hallituksen päätökset 14.11.2013 ja 17.1.2014


ASIA           

Jäsenoikeuksien rajoittaminen ym.


MUUTOKSENHAKIJA

Janika Moilanen


KUULTAVA

Hyvinkää Ringette ry


HYVINKÄÄ RINGETTE RY:N PÄÄTÖKSET 14.11.2013 JA 17.1.2014

Hyvinkää Ringette ry:n hallitus on 14.11.2013 tekemällään yksimielisellä päätöksellä todennut, ettei Moilanen voinut epäurheilijamaisen käytöksen vuoksi toimia edusjoukkueen pelaajana eikä siten osallistua edustusjoukkueen toimintaan. Päätöksessä on todettu Moilasella olevan mahdollisuus tulla keskustelemaan asiasta seurajohdon kanssa vuoden 2014 alusta. Hyvinkää Ringette ry:n hallitus on 17.1.2014 päättänyt, ettei Moilasella ollut edellytyksiä jatkaa edustusjoukkueessa.


VALITUS PERUSTEINEEN

Janika Moilanen on valituksessaan vaatinut, että Hyvinkää Ringette ry:n päätökset 14.11.2013 ja 17.1.2014 kumotaan.


Hyvinkää Ringette ry:n hallitus oli kieltänyt Moilasta toimimasta edustusjoukkueessa ilman pätevää syytä. Moilaselle oli ilmoitettu hänen käyttäytyneen epäurheilijamaisesti eräässä keskustelussa ja koko alkukauden ajan. Moilasen oli lisäksi todettu olevan yhteistyökyvytön eikä hän osannut käyttäytyä millään muodoin. Väitteille ei ollut esitetty perusteita eikä Hyvinkää Ringette ry:n nykyinen hallitus edes tuntenut Moilasta. Missään vaiheessa Moilanen ei ollut saanut puolustautua eikä kertoa omaa näkemystään asioista. Moilanen ei ollut saanut kirjallista varoitusta väitetyn epäurheilijamaisen käyttäytymisen johdosta eikä myöskään minkäänlaista asiasta tehtyä päätöstä tai pöytäkirjaa ollut esitetty.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Hyvinkää Ringette ry on vastauksessaan vaatinut valituksen hylkäämistä.


Hyvinkää Ringette ry:n hallitus oli saanut Moilasen äidiltä tiedon, että seuran edustusjoukkueessa pelaava Moilanen oli irtisanottu joukkueesta sen vastuuvalmentajan toimesta. Hallitus oli tiedustellut asiaa vastuuvalmentajalta, joka oli vahvistanut näin tapahtuneen. Asiassa oli samalla käynyt ilmi, etteivät Moilasen vuorovaikutustaidot olleet kohdallaan. Moilasta oli pyydetty muuttamaan käytöstään. Hallitus oli tiedustellut tilanteesta muilta edustusjoukkueen pelaajilta. Avoimessa keskustelutilaisuudessa oli ollut läsnä Moilanen sekä hänen Hyvinkää Ringette ry:n hallituksen jäsenenä toiminut äitinsä. Tilaisuuden jälkeen joukkueenjohtajalta oli tiedustelu, miksi myös Moilasen äiti oli ollut paikalla. Moilasen äidin läsnäolosta johtuen asioita ei ollut käsitelty avoimesti.


Marraskuussa 2013 asiasta oli keskusteltu edustusjoukkueen vastuuvalmentajan kanssa ja päädytty siihen, että asiassa järjestetään yhteinen tapaaminen Moilasen kanssa. Tapaamiseen oli osallistunut myös aiemmin Hyvinkää Ringette ry:n edustusjoukkueessa pelannut hallituksen jäsen. Tapaamisessa oli yritetty löytää uudelleen yhteistä suuntaa, jotta Moilasen osallistuminen seuran toimintaan voitaisiin ratkaista. Moilasen vuorovaikutustaidot olivat osoittautuneet erittäin heikoiksi eikä hän ollut ollut valmis yhteistyöhön vastuuvalmentajan kanssa. Moilasen näkemyksen mukaan hänessä ei ollut mitään vikaa eikä vastuuvalmentajan sanoilla eikä tekemisillä ollut ollut merkitystä. Vastuuvalmentaja oli kyseenalaistanut valmennustehtävänsä. Tapaamiseen osallistunut hallituksen jäsen oli ilmoittanut hallituksen muille jäsenille tapaamisen sisällöstä.


Hyvinkää Ringette ry:n hallitus oli kokoontunut 14.11.2013. Ennen kokouksen alkua edustusjoukkueen vastuuvalmentaja oli ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Hallituksen kokouksessa oli yksimielisesti päätetty, ettei Moilanen voinut toimia edustusjoukkueessa epäurheilijamaisen käytöksensä vuoksi. Kokouksesta pidetyn pöytäkirjan mukaan Moilaselle oli annettu mahdollisuus tulla keskustelemaan asiasta seurajohdon kanssa vuoden 2014 alusta. Hallituksen ajatuksena oli ollut päätöksen olevan ojentava ja antavan Moilaselle mahdollisuuden toimia ringeten parissa jatkossa. Hallitus oli ilmoittanut asiasta Moilaselle. Päätöksen seurauksena Moilasen äiti, joka oli ollut päätöksenteossa esteellinen, oli pyytänyt hallituksesta eroa, koska hän ei ollut voinut yhtyä asiassa tehtyyn päätökseen.


Hyvinkää Ringette ry:n hallitus oli 14.11.2013 ja 17.1.2014 välisenä aikana selvittänyt, oliko Moilasella edellytyksiä liittyä takaisin joukkueeseen. Seura oli katsonut, että Moilasen ojentava rangaistus olisi ollut kärsitty seuraavaan tapaamiseen mennessä. Hallitus oli keskustellut Moilasen asiasta uuden vastuuvalmentajan sekä joukkueen johdon kanssa. Uusi vastuuvalmentaja oli ollut sitä mieltä, ettei Moilasella ollut aikaisempaan käytökseensä nähden edellytyksiä osallistua joukkueeseen sen toiminnan vaarantuessa. Edustusjoukkueen vastuuvalmentaja muodosti haluamansa kilpajoukkueen ja esitti sen hallitukselle, joka allekirjoitti ja hyväksyi pelaajasopimukset. Pelaaja sitoutui noudattamaan sopimusta. Asia oli käyty Moilasen kanssa läpi 17.1.2014.


Hyvinkää Ringette ry:n tehtävänä oli kasvattaa, kannustaa ja ohjata urheilulliseen toimintaan. Kysymys oli joukkueurheilusta, jossa kaikkia koskivat samat säännöt. Edustusjoukkueen toiminta vaarantui, kun pelaaja ei sitoutunut noudattamaan joukkueen pelisääntöjä eikä seuran hyväksymiä linjauksia. Seura ei voinut antaa yhdelle pelaajalle erivapauksia toimintatavoissaan eikä säännöissään.


VASTASELITYS

Moilanen on vastaselityksessään todennut, ettei häntä ollut kertaakaan pyydetty korjaamaan käytöstään eikä kukaan ollut huomauttanut, että hän olisi käyttäytynyt jossakin tilanteessa huonosti. Moilanen oli noudattanut joukkueen pelisääntöjä. Kauden aikana Moilanen oli ollut yhden kerran poissa harjoituksista, mistä hän oli ilmoittanut ajoissa koko joukkueen kuullen. Moilanen oli ollut joka kerta paikalla ajallaan, ja hän oli käyttäytynyt samalla tavalla kuin muutkin joukkueen pelaajat. Moilanen oli kertonut oman mielipiteensä, jos sitä oli kysytty, mutta muutoin hän ei ollut puuttunut vastuuvalmentajan tekemisiin. Kaikki keskustelut, jotka Moilanen oli käynyt vastuuvalmentajan kanssa, olivat tapahtuneet muun joukkueen kuullen. Viimeisen henkilökohtaisen keskustelun Moilanen oli sittemmin eronneen vastuuvalmentajan kanssa käynyt kesällä 2013.


Hyvinkää Ringette ry:n hallitus oli saanut tiedon Moilasen edustusjoukkueesta irtisanomisesta seuran toimihenkilöltä jo ennen kuin hänen äitinsä oli soittanut asiasta hallituksen sihteerille. Avoimeen keskustelutilaisuuteen Moilasen äiti oli kutsuttu hallituksen puheenjohtajan toimesta hallituksen jäsenen ominaisuudessa. Moilasen äiti oli itse eronnut hallituksesta marraskuussa 2013. Moilasen perhetausta oli urheilullinen, ja Moilanen oli myös valmentanut junioreita pesäpallossa. Moilanen oli kaudella 2011–2012 pelannut ringetteä Kanadassa. Tavoitteena oli ollut päästä maajoukkueeseen ja kehittää pelitaitoja kanadalaisen valmennuksen johdolla. Päivätyönään Moilanen oli työskennellyt lähes kahden vuoden ajan lasten ja nuorten parissa toimimalla sijaisena päiväkodeissa sekä kouluissa tuntiopettajana. Moilanen oli siten yhteistyökykyinen.


Marraskuussa 2013 järjestetyssä tapaamisessa vastuuvalmentajan ja erään hallituksen jäsenen kanssa Moilanen ei ollut missään vaiheessa sanonut, ettei hän olisi ollut valmis tekemään yhteistyötä vastuuvalmentajan kanssa. Moilanen ei vain ollut ymmärtänyt, mitä hänen olisi pitänyt pyytää anteeksi, koska hän ei ollut rikkonut joukkueen pelisääntöjä. Vastuuvalmentaja oli itse todennut olevansa kykenemätön tekemään yhteistyötä Moilasen kanssa ja haluavansa lopettaa valmentamisen irtisanoutumalla itse. Valmentajan tuli pystyä keskustelemaan pelaajan kanssa, jos hän koki tämän käytöksen ylimieliseksi. Kysymys ei ollut Moilasen vaan vastuuvalmentajan epäonnistumisesta.


Moilanen oli useaan otteeseen yrittänyt tiedustella, mitä hänen epäurheilijamaisella käytöksellään tarkoitettiin. Moilaselle oli vain vastattu hänen käyttäytyneen epäurheilijamaisesti eikä yhtään esimerkkitilannetta ollut annettu. Muutaman kommentin Moilanen oli saanut, mutta hän ei ollut ymmärtänyt niiden merkitystä.


Tammikuussa 2014 järjestetyssä tapaamisessa hallituksen ensimmäiset sanat Moilaselle olivat olleet, ettei mikään ollut muuttunut eikä hänellä ollut mahdollisuutta jatkaa pelaamista joukkueessa, vaikkei Moilanen ollut edes ollut tekemisissä seuran kanssa. Moilasta ei ollut kuultu asiassa eikä hänelle ollut annettu mahdollisuutta vaikuttaa asioihin. Edellisen päätöksen 14.11.2013 yhteydessä Moilasen oli annettu ymmärtää, että hän sai jatkaa joukkueessa. Näin menettelemällä asiassa oli varmistettu se, ettei Moilanen voinut enää vaihtaa seuraa, koska siirtoaika oli umpeutunut vuoden vaihteessa. Moilasen kausi oli pilattu.


Moilasen välit uuden vastuuvalmentajan kanssa olivat asialliset ja arvostavat. Uusi vastuuvalmentaja ei halunnut puuttua asiaan, vaan hänen mukaansa hallitus ja Moilanen saivat selvittää asian keskenään. Uusi vastuuvalmentaja ei ollut ollut asiassa osallisena alun perinkään eikä hän tämän vuoksi ollut tahtonut tehdä päätöstä kenenkään puolesta. Uusi vastuuvalmentaja olisi halunnut osallistua 17.1.2014 järjestettyyn Moilasen kuulemistilaisuuteen, mutta kuulemisen ajankohtaa ei ollut hänelle ilmoitettu.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Valituksen tutkittavaksi ottaminen

 

Lautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän esteen vuoksi ei ole voinut noudattaa asetettua määräaikaa, valitus voidaan tehdä määräajan jälkeenkin, ei kuitenkaan myöhemmin kuin vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä tai lausunnon antamisesta.


Asiassa on tehty lopullinen päätös Moilasen toiminnasta Hyvinkää Ringette ry:n edustusjoukkueessa 17.1.2014, ja Moilanen on saanut ratkaisun tiedokseen samana päivänä järjestetyssä tilaisuudessa. Minkäänlaista kirjallista päätöstä tai pöytäkirjan otetta ei tältä osin ole Urheilun oikeusturvalautakunnalle toimitettu, vaan ainoastaan aiemmin 14.11.2013 asiassa tehty alustava päätös. Se, mitä tuolloin on asiassa päätetty, on siten jäänyt jokseenkin epäselväksi. Riidatonta kuitenkin on, että asia on ratkaistu lopullisesti 17.1.2014.


Moilasen valitus on saapunut Urheilun oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi 10.3.2014 eli yli 30 päivän kuluttua asiassa tehdyn lopullisen päätöksen tiedoksisaannista. Ottaen kuitenkin huomioon 17.1.2014 tehtyyn lopulliseen päätökseen liittyvät epäselvyydet sen suhteen, onko asiassa tehty kirjallista päätöstä, joka olisi annettu Moilaselle tiedoksi ja kun tällaista päätöstä ei ole lautakunnalle toimitettu, lautakunta katsoo, että Moilasen valitus on otettava tutkittavaksi.


Pääasiaratkaisu

 

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu


Moilanen on pelannut Hyvinkää Ringette ry:n edustusjoukkueessa, kunnes hänen toimintaansa edustusjoukkueessa on puututtu väitetyn epäasiallisen käytöksen vuoksi. Moilanen on kokenut väitökset epämääräisinä ja tilanteen kokonaisuudessaan epäoikeudenmukaisena.


Hyvinkää Ringette ry on liittänyt vastaukseensa pelaajasopimusmallin ja viitannut siinä pelaajan velvollisuuksista (kohta 6) sekä sopimusrikkomuksista eli sopimuksen purkamisesta (kohta 10) mainittuun. Valituksen ja vastauksen perusteella asiassa ei kuitenkaan ole lautakunnan käsityksen mukaan jäljempänä tarkemmin selostetuin tavoin kysymys Moilasen pelaajasopimuksen purkamisesta, vaan muunlaisesta edustusjoukkueen toimintaan osallistumisen rajoittamisesta. Asiassa ei ole edes esitetty Moilasta koskevaa pelaajasopimusta eikä Moilasen pelaajasopimusta koskevaa purkuasiakirjaa. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei asiaa ole käsiteltävä Moilasen pelaajasopimuksen purkamisena, vaan pikemminkin Moilaseen kohdistuneena kurinpidollisena asiana.


Yleisellä tasolla asiassa on kysymys siitä, onko asiassa menetelty asianmukaisesti ja onko asiassa ylipäätään ollut perusteita evätä Moilasen toiminta seuran edustusjoukkueessa.


Toimintakiellon määräämisen edellytykset


Hyvinkää Ringette ry:n päätöksessä 14.11.2013 on todettu, että hallitukseen oli kantautunut tieto, että edustusjoukkueen pelaaja Moilanen oli irtisanottu joukkueesta loppukaudeksi. Kun hallitus oli tiedustellut asiaa päävalmentajalta, hallitus sai tietää, että asia piti paikkansa. Hallitus kuuli kaikkia osapuolia ja yritti löytää asiaan parhaan mahdollisen ratkaisun. Hallitus on yksimielisesti päättänyt, ettei Moilanen voinut toimia edustusjoukkueen pelaajana eikä näin muodoin osallistua edustusjoukkueen toimintaan. Syynä oli epäurheilijamainen käytös. Moilasella oli mahdollisuus tulla keskustelemaan asiasta seurajohdon kanssa vuoden 2014 alusta.


Asiassa tehtyä lopullista päätöstä 17.1.2014 tai pöytäkirjan otetta mainitusta tilaisuudesta ei ole lautakunnalle toimitettu.


Kuten edellä on todettu, Hyvinkää Ringette ry on lautakunnalle toimittamassaan vastauksessa viitannut ainoastaan pelaajasopimusmallin kohtiin 6 ja 10, jotka käsittelevät pelaajan käyttäytymistä ja sopimusrikkomuksia eli sopimuksen purkamista. Pelaajasopimusmallin kohdan 6.2 mukaan pelaajan on käyttäydyttävä niin, ettei hän menettelyllään tai epäurheilijamaisella käyttäytymisellään aiheuta vahinkoa seuralleen tai urheilulle yleensä. Kohdan 10.1 mukaan mikäli pelaaja tai seura olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen määräyksiä, toisella sopijapuolella on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi. Toista sopijapuolta on kuitenkin kuultava ennen sopimuksen purkamista.


Urheilun kurinpidon vakiintuneisiin periaatteisiin kuuluu, että kurinpitotoimen kohteelle voidaan määrätä vain sellaisissa kurinpitomääräyksissä mainittuja seuraamuksia, joihin hänet on sitoutettu. Perusedellytyksenä sille, että urheilun kurinpidossa tai muussa yhteydessä voidaan määrätä kilpailu- tai toimintakielto, on siten se, että tällainen kielto perustuu asianosaista velvoittaviin sääntöihin tai sopimuksiin.


Lautakunta toteaa, ettei päätöksessä 14.11.2013 ole mainittu sitä, mihin urheilijaa velvoittavaan sääntöön, määräykseen tai sopimukseen ratkaisu perustuu eikä lopullisen päätöksenkään 17.1.2014 yhteydessä ole tullut ilmi, millä perusteella ratkaisuun on päädytty, vaan Hyvinkää Ringette ry on vastauksessaan todennut ainoastaan selittäneensä asian suullisesti Moilaselle. Koska asiassa ei ole kysymys Moilasen pelaajasopimuksen purkamisesta eikä pelaajasopimuksessa ole mainintaa sopimuksen muunlaisestakaan päättämisestä eikä pelaajan toiminnan rajoittamisesta edustusjoukkueessa, asiassa ei voi tulla sovellettavaksi pelaajasopimusmallin kohdassa 6.2 mainittu epäurheilijamainen käytös. Asiassa ei siten ole osoitettu, että Moilasen väitetyn epäurheilijamaisen käytöksen perusteella asiassa olisi voitu mainitun pelaajasopimuksen tai jonkin muun säännöksen nojalla menetellä siten kuin siinä on menetelty. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaista sopimusta eikä sellaisia sääntöjä, joiden perusteella Moilasen toiminta edustusjoukkueessa olisi voitu evätä epäurheilijamaisen käytöksen perusteella. Hyvinkää Ringette ry:n päätökset 14.11.2013 ja 17.1.2014 on siten kumottava.


Menettely Moilasen toimintakieltoasiassa


Lautakunta toteaa vielä erikseen, että siltä osin kuin Moilanen ei ole saanut asiaa 17.1.2014 käsiteltäessä tiedokseen sitä koskevaa kirjallista päätöstä asianmukaisine perusteluineen sekä asiassa tehtyine selvityksineen, on Hyvinkää Ringette ry menetellyt asiassa virheellisesti. Muilta osin lautakunnalla ei ole edellä toimintakiellon määräämisen edellytysten yhteydessä todettu huomioon ottaen tarvetta ottaa kantaa seuran menettelyyn eikä toimintakiellon sisältöön ylipäätään.


Päätöslauselma


Janika Moilasen valitus hyväksytään ja valitusmaksu palautetaan. Hyvinkää Ringette ry:n päätökset 14.11.2013 ja 17.1.2014 kumotaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                               Ida-Sofia Mäki

puheenjohtaja                             sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Mika Palmgren, Marja Ramm-Schmidt, Hilkka Salmenkylä, Jukka Virtanen