21/2019 Judo Kurinpito - Toimintakielto – Pyrkimys erehdyttää


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 21/2019

3.12.2019    Diaarinro 17/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Kamppailulajien yhteisen kurinpitovaliokunnan päätös 15.7.2019


ASIA

Toimintakielto


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen Judoliitto ry


KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta (jäljempänä kurinpitovaliokunta) on päätöksellään 15.7.2019 määrännyt A:n 2 vuodeksi toimintakieltoon.  


Kurinpitovaliokunnan päätös on perustunut siihen, että A:n on katsottu yrittäneen johtaa harhaan Suomen Judoliitto ry:n (jäljempänä Judoliitto) vyökoekomissiota esittämällä Judoliitolle väärennettyjä vyöarvon osoittavia diplomeja. Näin toimien A:n on katsottu rikkoneen Judoliiton kurinpitomääräyksiä, minkä seurauksena hänet on määrätty määräaikaiseen toimintakieltoon.   


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että kurinpitovaliokunnan päätös 15.7.2019 kumotaan ja määrätty toimintakielto poistetaan. Lisäksi A on vaatinut, että Judoliitto velvoitetaan korvaamaan hänelle lautakuntakäsittelystä aiheutuneet kulut.  


Perusteinaan A on esittänyt, että hän ei ollut yrittänyt johtaa tahallaan harhaan Judoliittoa. Sotshin kaupungin judo- ja samboliitto oli myöntänyt World Judo Federation WJF:n ja International Judo Federation IJF:n 4. dan-arvon osoittavat diplomit A:lle eikä A:lla ollut ollut syytä epäillä diplomien aitoutta. Sanotut diplomit olivat olleet esillä A:n kotisivuilla ja hän oli myös tiedustellut Judoliitolta, voidaanko Venäjällä myönnettyjä vyöarvoja hyödyntää Suomen vyökoejärjestelmässä. A ei kuitenkaan ollut missään vaiheessa väittänyt, että diplomit olisivat olleet japanilaisen Kodokan-instituution myöntämiä.


Lisäksi A on todennut, että Judoliitto olisi voinut selvittää diplomien myöntämisen perusteita Venäjän judoliitolta. Näin ei kuitenkaan ollut tehty. Asiassa on siten jäänyt epäselväksi, voivatko eri maiden kansalliset judoliitot myöntää vyöarvoja eri perustein.


A:lle määrätystä toimintakiellosta on jo nyt aiheutunut suurta vahinkoa hänen maineelleen, valmentajanuralleen ja valmennettavilleen.

    

VASTAUS PERUSTEINEEN

Judoliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus ja A:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Perusteinaan Judoliitto on esittänyt, että kurinpitovaliokunnan päätös 15.7.2019 on hyvin perusteltu ja lopputulokseltaan oikea. A ei ole 4. dan-arvon arvoinen judovalmentaja, jona hän on esiintynyt. A oli esittänyt hakemuksensa tueksi sekä Kodokanin että IJF:n 4. dan-arvon diplomit. Sanotut diplomit nauttivat judossa erityistä arvostusta minkä tahansa maan kansallisissa judoliitoissa.


Vasta sen jälkeen, kun oli käynyt ilmi, että A:n toimittamat diplomit ovat väärennöksiä, A on esittänyt selvitystä siitä, että hänelle on myönnetty 4. dan-arvo Venäjällä. A:n on kuitenkin kaiken aikaa täytynyt olla tietoinen siitä, että diplomit ovat väärennettyjä. On selvää, että Sotshin kaupungin sambo- ja judoliitto ei myönnä Kodokanin eikä IJF:n diplomeja. Lisäksi kahden eri instituution, Kodokanin ja IJF:n, myöntämiksi väitetyissä diplomeissa on sama päiväys, mikä A:n on myös täytynyt havaita. A:n menettelyn tahallisuudesta ei jää asiassa järkevää epäilystä. Hän on tarkoituksellisesti pyrkinyt hyödyntämään väärennetyiksi tietämiään diplomeja saadakseen Suomessa korkean vyöarvon. Lisäksi Judoliitto on lausunut, että Sotshin sambo- ja judoliiton kuulemisella ei olisi voitu saada asiaan vaikuttavaa lisäselvitystä, koska on selvää, että kysymyksessä oleva liitto ei voi myöntää muita kuin venäläisiä diplomeja.


Määrätyn kurinpitoseuraamuksen osalta Judoliitto on lausunut, että toimintakielto on oikein mitattu.

    

VASTASELITYS

A on Judoliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistanut valituksessaan esittämänsä. Lisäksi A on lausunut, että on epäuskottavaa, että hän olisi laittanut saamansa diplomit esille kotisivuilleen ja tiedustellut Judoliitolta niiden hyödyntämisestä Suomessa, mikäli hän olisi tiennyt diplomien olevan väärennettyjä. Kysymys on A:ta kohtaan suunnatusta ajojahdista.


Toimittamassaan vastaselityksen täydennyksessä A on lisäksi lausunut, että häntä arvostetaan suuresti valmentajana ja että hänen itsensä ohella myös hänen valmennettavansa ja näiden vanhemmat vaativat toimintakiellon poistamista.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


A on nimennyt asiassa henkilötodistelua ja näin ollen katsonut, että asiassa tulee toimittaa oikeusturvalautakunnassa suullinen käsittely tarjotun henkilötodistelun vastaanottamiseksi. Judoliitto puolestaan on todennut, että asia on ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja että suullisen käsittelyn toimittaminen ei siten ole asiassa tarpeen.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että pääasiaratkaisun perusteluista tarkemmin ilmenevällä tavalla asia on ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella. Sen vuoksi suullista käsittelyä ei toimiteta.


Pääasiaratkaisu


Kysymyksenasettelu oikeusturvalautakunnassa

 

A:lle on määrätty kurinpitoseuraamuksena 2 vuoden toimintakielto sillä perusteella, että hänen on katsottu yrittäneen johtaa Judoliiton vyökoekomissiota harhaan esittämällä Judoliitolle tieten väärennettyjä vyöarvon osoittavia diplomeja. A:n valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on ensinnäkin kysymys siitä, onko A syyllistynyt edellä kuvattuun menettelyyn. Mikäli näin katsotaan olevan, asiassa on myös kysymys siitä, onko A:lle määrätty kurinpitoseuraamus hänen menettelyynsä nähden suhteettoman ankara tai kohtuuton. 


Sovellettavat säännöt ja määräykset

 

Judoliiton sääntöjen 26.11.2016 kohdan 5 mukaan liiton kurinpitovaltaa käyttää kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta, joka noudattaa kurinpidossa Liiton hyväksymiä kamppailulajiliittojen yhteisiä kurinpitosääntöjä.


Kamppailulajiliittojen yhteisten kurinpitomääräysten 2 §:n b-kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton asettamia elimiä.


Kurinpitomääräysten 3 §:n 1 d-kohdan mukaan rangaistukseksi sääntöjen vastaisesta menettelystä voidaan määrätä toimintakielto, joka sulkee kaikesta liiton ja sen jäsenseurojen alaisesta kilpailu-, tapahtuma- ja harjoitustoiminnasta määräaikaisesti tai väliaikaisesti.


Oikeusturvalautakunnan arviointi


Judoliiton oikeusturvalautakunnalle toimittamasta kirjeenvaihdosta Judoliiton ja Kodokanin sekä IJF:n välillä käy ilmi, että mainitut järjestöt eivät ole laatineet ja antaneet 4. danin vyöarvon osoittavia diplomeja, jotka A on Judoliitolle ja omilla kotisivuillaan esittänyt.


IJF:n diplomiin on sen allekirjoittajaksi merkitty IJF:n presidentti Marius L. Wizer. Esitetyn selvityksen perusteella IJF ei kuitenkaan suoraan itse myönnä lainkaan alle 6. danin vyöarvoja eikä kysymyksessä oleva diplomi ole IJF:n antama. Lisäksi diplomiin on merkitty sähköpostiosoite europesecretary(at)gmail.com, joka ei selvästi ole IJF:n virallinen sähköpostiosoite ja jonka merkitseminen diplomiin herättää muutoinkin vahvan epäilyksen diplomin aitoudesta.  


Judoliiton ja Kodokanin välillä käydystä kirjeenvaihdosta puolestaan ilmenee, että Kodokan ei ole antanut kysymyksessä olevaa diplomia ja että järjestön edustaja on pitänyt A:n esittämää diplomia heikkotasoisena väärennöksenä. Kodokanin edustajan mukaan diplomissa on käytetty vanhaa Kodokanin diplomi-pohjaa, johon japanin kielellä merkitty päivämäärä on 28.9.1965. Allekirjoittajaksi diplomiin on merkitty Kodokanin presidentti Risei Kano, joka ei kuitenkaan mainittuna ajankohtana ollut ollut Kodokanin presidentti. Lisäksi Kodokanin edustaja on todennut, että A ei ole edes Kodokanin jäsen.   


Kokonaisuutena arvioiden oikeusturvalautakunta katsoo, että pitkään judoa harrastaneen ja judovalmentajana oman ilmoituksensa mukaan vuodesta 1987 lukien toimineen A:n on täytynyt tietää, että hänen väitetysti Sotshin kaupungin sambo- ja judoliitolta saamansa diplomit eivät ole olleet peräisin arvostetulta Kodokan-instituutiolta eivätkä IJF:ltä ja että paikallisella kunnallisella toimijalla Venäjällä ei ole voinut olla valtuutta luovuttaa Kodokanin eikä IJF:n diplomeja sanottujen organisaatioiden nimissä ja puolesta. A:n olisi siten täytynyt käsittää diplomien olevan väärennöksiä siinäkin tapauksessa, että ne olisi tehty taitavasti väärentäen, mistä tässä tapauksessa ei ole ollut kysymys. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta ei pidä uskottavana A:n väitettä, jonka mukaan hän ei ollut tiennyt diplomien olevan väärennettyjä eikä toisaalta osannut tällaista edes epäillä.   


Edelleen A on asiassa esittänyt, että hän ei ollut johtanut Judoliittoa harhaan edellä väärennetyiksi todetut 4. dan-arvon diplomit liitolle esittämällä, koska hän ei ollut väittänyt, että diplomit olivat peräisin Kodokanilta. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan.


Kuten edellä on todettu, Kodokanin dan-arvon osoittavan diplomin voi myöntää ainoastaan Kodokan-instituutio Japanissa. Toinen A:n esittämistä 4. dan-arvon diplomeista on siihen väärentäen tehtyjen merkintöjen perusteella juuri Kodokanin dan-arvon osoittava diplomi. Esittämällä sanotun diplomin Judoliitolle samassa yhteydessä, kun hän oli tiedustellut Venäjällä myönnetyn vyöarvon merkityksestä Suomen vyöarvojärjestelmässä, A:n on katsottava pyrkineen luomaan käsityksen siitä, että hänelle mahdollisesti Venäjällä myönnetty 4. danin vyöarvo on Kodokan-instituution hyväksymä ja siten yleisesti tunnustettu. Diplomin merkintöjen vuoksi sillä, että A ei ollut samalla erikseen maininnut sitä, että kysymys on Kodokanin antamasta dan-arvon osoittavasta diplomista, ei ole asiaan vaikuttavaa merkitystä.           


Toimittamalla Judoliitolle pätevyyttään judokana osoittavia diplomeja, joiden hänen on edellä kerrotuilla perusteilla täytynyt tietää olevan väärennettyjä, A:n on katsottava yrittäneen johtaa Judoliittoa ja sen vyökoekomissiota tahallaan harhaan. Tästä menettelystä A:lle on voitu määrätä kurinpitovaliokunnan päätöksestä ilmenevällä tavalla liiton sääntöjen mukainen kurinpitoseuraamus.   

     

Kurinpitoseuraamuksen mittaaminen

 

A:n on edellä katsottu johtaneen Judoliittoa ja sen toimielintä tahallisesti harhaan toimittamalla liitolle tietoisesti tosiasioita vastaamattomia asiakirjoja. Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa on kysymys urheilun keskeisimmän periaatteen eli reilun pelin periaatteen rikkomisesta. A:n menettely on ollut moitittavaa ja lisäksi omiaan vakavasti vaarantamaan luottamusta koko toiminnan eettisiin perusperiaatteisiin. Tällaisesta menettelystä A:lle on voitu määrätä ankara kurinpitoseuraamus.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että A:lle määrätty 2 vuoden toimintakielto ei ole hänen menettelyynsä nähden liian ankara kurinpitoseuraamus. Seuraamusta ei myöskään ole pidettävä kohtuuttomana yksin siitä syystä, että A:n valmennettavat ja heidän vanhempansa arvostavat A:n tekemää valmennustyötä. Sillä, miten taitava judoka tai pidetty judovalmentaja A on, ei ole asiassa merkitystä. Määrättyä kurinpitoseuraamusta ei siten ole syytä alentaa.


Lautakuntakulut

 

Asian näin päättyessä A:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Pia Ek                                         Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pia Ek, Heikki Halila, Pekka Lindroos ja Hilkka Salmenkylä